Geografski vestnik https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv <p>Geografski vestnik (<em>Geographical Bulletin</em>) is the oldest Slovenian scientific geographical journal (since 1925). The journal publishes papers from all fields of geography and other sciences related to spatial analysis and environemt research (e.g. forestry, ecology, surveying, remote sensing, sociology, economy).</p><p>The main aim of the journal is to publish high quality research results from different research fields of geography and related sciences. Besides publishing original research papers part of the journal is dedicated to the development of quantitative and qualitative methods, use of geographic information systems, data collection and terminology in geography.</p><p>The journal is freely available at the web site and no registration is required.</p><p>Older issues are available <a href="http://zgs.zrc-sazu.si/en-us/publications/geographicalbulletin.aspx" target="_blank">here</a>.</p><center></center> en-US <p>All moral rights are retained by the author for copyright work submitted for publication in Geografskivestnik. The author transfers all material rights to reproduction and distribution in Slovenia and in other countries to the publisher free of charge, without time limit, for all cases, for unlimited numbers of copies, and for all analog and digital media without exception. If the article is not in line with the instructions for publication, the author shall permit the publisher to adapt the article accordingly. The publisher shall ensure that, given sufficient funds for printing, all positively reviewed articles shall be published in Geografski vestnik, generally in the sequence in which they are received and in line with the balanced distribution of articles by section. Commissioned articles may be published at any time regardless of the date they are received.No authorship fee is paid for articles in Geografski vestnik. Authors are entitled to one free copy of the publication.</p> <p>&nbsp;</p> <p>Za avtorsko delo, poslano za objavo v Geografski vestnik, vse moralne avtorske pravice pripadajo avtorju, materialne avtorske pravice reproduciranja in distribuiranja v Republiki Sloveniji in v drugih državah pa avtor brezplačno, enkrat za vselej, za vse primere, za neomejene naklade in za vse analogne in digitalne medije neizključno prenese na izdajateljico. Če avtorsko delo ni v skladu z navodili za objavo, avtor dovoljuje izdajateljici, da avtorsko delo po svoji presoji ustrezno prilagodi. Izdajateljica poskrbi, da se vsi prispevki s pozitivno recenzijo, če so zagotovljena sredstva za tisk, objavijo v Geografskem vestniku, praviloma v skladu z vrstnim redom prispetja prispevkov in v skladu z enakomerno razporeditvijo prispevkov po rubrikah. Naročeni prispevki se lahko objavijo ne gledena datum prispetja. Članki v reviji Geografski vestnik niso honorirani. Avtorju pripada 1 brezplačen izvod publikacije.</p> <p>&nbsp;</p> matija.zorn@zrc-sazu.si (Matija Zorn) rok.ciglic@zrc-sazu.si (Rok Ciglič) Wed, 19 Feb 2020 00:00:00 +0100 OJS 3.1.2.4 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 The role of actors’ cooperation, local anchoring and innovation in creating culinary tourism experiences in the rural Slovenian Mediterranean https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7965 <p><em>Food-related experiences are becoming increasingly important for destination choice in particular in the rural Mediterranean hinterland. In contrast to the mass tourism in littoral areas, the development of hinterland tourism has more favourable consequences for the local population. The paper examines culinary experiences in the rural Slovenian Mediterranean as a possible driver of sustainable tourism development. We collected 213 culinary experiences and further explored 10 of them by the following three aspects: cooperation of actors from the local environment, embedment of the local community and innovative approaches. The qualitative approach comprised field work, short interviews and in-depth interviews. We found a linkage between the types of culinary experiences and the types of organizers and established that innovation plays an important role in their success.</em> //</p> <p><strong>Pomen sodelovanja akterjev, vpetost v lokalno okolje in inovativnost pri ustvarjanju kulinaričnih turističnih izkušenj na ruralnem slovenskem Sredozemlju<br></strong></p> <p><em>S hrano povezane izkušnje postajajo vedno pomembnejše pri izbiri destinacij, zlasti v ruralnem zaledju Sredozemlja. V nasprotju od masovnega turizma v obmorskih krajih ima razvoj turizma v zaledju več pozitivnih učinkov na lokalno prebivalstvo. Članek povzema raziskavo kulinaričnih izkušenj v ruralnem delu slovenskega Sredozemlja kot potencialnega gonila trajnostnega razvoja turizma. Zabeležili smo 213 kulinaričnih izkušenj, med njimi pa smo jih s treh vidikov podrobneje raziskali deset: z vidika sodelovanja akterjev v lokalnem okolju, vpetosti v lokalno skupnost in inovativnosti pristopov. Kvalitativni pristop je vključeval delo na terenu, kratke intervjuje in poglobljene intervjuje. Ugotovili smo povezavo med tipi kulinaričnih izkušenj in tipi organizatorjev ter pomen inovativnosti za njihovo uspešnost.</em></p> Peter Kumer, Primož Pipan, Mateja Šmid Hribar, Nika Razpotnik Visković Copyright (c) 2019 Geografski vestnik https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7965 Sun, 15 Dec 2019 00:00:00 +0100 Primerjalna analiza učinkov druženja in sodelovanja v prostovoljnih gasilskih društvih na primerih podeželskih skupnosti z Gorenjske in Sauerlanda https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7966 <p><em>V prostovoljnih gasilskih društvih se prepoznava formalizirano in na podlagi pokrajinskih značilnosti tehnično opremljeno medsebojno pomoč podeželske skupnosti ob nesrečah. V prispevku se z vidika teoretskega koncepta socialnega kapitala na primerjalni način analizira učinke prostovoljnih gasilskih društev v podeželskih skupnostih z Gorenjske (Slovenija) in Sauerlanda (Nemčija). Učinki prostovoljnih gasilskih društev so preučevani s kombinacijo kvalitativnih in kvantitativnih metod. Rezultati kažejo, da je učinek zagotavljanja varnosti in organizirane pomoči odvisen od prostorskega položaja prostovoljnih gasilcev ob nesreči. Med primeri prostovoljnih gasilskih društev iz obeh držav se v mreži društev v podeželski skupnosti kažejo razlike glede zavzetosti članov in sodelovanja z drugimi društvi.</em> //</p> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Comparative analysis of volunteer firefighters’ associations impacts of socialising and cooperation in rural communities of Gorenjska and Sauerland<br></strong></p> <p><em>Volunteer firefighters’ associations are identified as formalised form of communal work in rural communities in case of emergency, which is shaped by features of surrounding landscape. This article focuses on analysis of impacts of volunteer firefighters’ associations in rural communities from Gorenjska region (Slovenia) and Sauerland (Germany) throughout the concept of social capital. Comparative analysis is based on qualitative and quantitative methods. Geographical analysis points out the role of geographical position of volunteer firefighters in case of emergency and also indicates some common features and also the regional differences between engagement of volunteer firefighters’ associations and their collaboration with other associations.</em></p> Erik Logar Copyright (c) 2019 Geografski vestnik https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7966 Sun, 15 Dec 2019 00:00:00 +0100 Kakovostno stanje Rakiškega stržena po obnovi Centralne čistilne naprave Postojna // Water quality of the Rakiški stržen brook after the reconstruction of the Central Wastewater Treatment Plant Postojna https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7967 <p><em>Članek obravnava kakovostno stanje Rakiškega stržena. Predstavljeni so rezultati meritev fizikalno-kemijskih parametrov na štirih merilnih mestih v obdobju oktober 2016–junij 2017 ter rezultati monitoringa iztočnih voda iz Centralne čistilne naprave Postojna, ki kažejo, da se je kakovost potoka po prenovi čistilne naprave izboljšala. To potrjuje tudi primerjava rezultatov s starejšo raziskavo, opravljeno v hidrološkem letu 2014, ki kaže na znižanje koncentracij nitrata in nitrita ter nasprotno, majhno povišanje koncentracij amonija in fosfata, kar razlagamo s slabšim učinkom redčenja v hidrološkem letu 2017, ki je bilo manj vodnato. K celotnemu obremenjevanju največ prispevajo prečiščene odpadne vode iz čistilne naprave ter neprečiščene odpadne vode iz Rakitnika.</em> //</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>The article deals with water quality of the Rakiški stržen brook. Results of the measurements of physico-chemical parameters in the period from October 2016 to June 2017 at four sampling points and the results of the monitoring of the </em><em>treated wastewater effluent</em> <em>from the Central Wastewater Treatment Plant Postojna are presented. The results show, that the quality of the brook improved after the upgrading of the wastewater treatment plant. Comparison of the gained results with a former study, conducted in the hydrological year 2014, also confirms this finding, showing lower concentrations of nitrate and nitrite, but on contrary, slightly higher concentrations of ammonium and phosphates. The latter is most likely associated with lower dilution effect, since the hydrological year 2017 was significantly less wet. Treated wastewater effluent and untreated wastewaters from the Rakitnik village contribute the greatest part to the overall pollution burden of the brook.</em></p> Gregor Kovačič, Tina Rupnik Copyright (c) 2019 Geografski vestnik https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7967 Sun, 15 Dec 2019 00:00:00 +0100 Vrednotenje družbene trajnostnosti malega industrijskega mesta: primer Velenja // Assessing the social sustainability of a small industrial town: the case of Velenje https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7968 <p><em>Namen prispevka je poskus vrednotenja družbenega vidika trajnostnega razvoja Velenja, ki v evropskem merilu sodi med mala industrijska mesta. Pri vrednotenju smo uporabili v tujini uveljavljeno orodje Social Sustainability Framework in ga prilagodili lokalnemu kontekstu. Ugotovili smo, da je Velenje mesto z visoko stopnjo družbene trajnostnosti v treh od štirih ocenjenih sklopov: dobrin in družbene infrastrukture, družbenega in kulturnega življenja ter vpliva, ki ga ima lokalno prebivalstvo na razvoj. Največja slabost mesta je slabša prilagodljivost in prožnost kot posledica na dveh večjih podjetjih temelječega gospodarstva. Ocenjujemo, da ima uporabljeno orodje veliko uporabno vrednost za urbano načrtovanje in urbani razvoj.</em> //</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>The purpose of the article was to evaluate the social sustainability of Velenje, which falls into the category of small industrial towns on the European scale. The evaluation was done by using Social Sustainability Framework, an established tool that was adjusted to the local context. It was determined that Velenje is a town with a high level of social sustainability both in the areas of goods and social infrastructure, social and cultural life, as well as the influence that the local inhabitants have on development. The town’s greatest disadvantage is its reduced adaptability level and flexibility, which is the consequence of an economy based on only two major companies. We believe that the tool has the potential to be useful for urban planning and development.</em></p> Jernej Tiran, David Bole, Primož Gašperič, Jani Kozina, Peter Kumer, Primož Pipan Copyright (c) 2019 Geografski vestnik https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7968 Sun, 15 Dec 2019 00:00:00 +0100 Têrmin kras v Jesenkovih geografskih učbenikih // Term karst in Janez Jesenko geographical textbooks https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7969 <p><em>Janez Jesenko (1838–1908) je bil pomemben pisec osmih slovenskih geografskih učbenikov v drugi polovici 19. stoletja. Med njegovi najpomembnejši deli uvrščamo Občni zemljepis iz leta 1873 in Prirodoznanski zemljepis iz leta 1874. V svojih delih je obravnaval tudi kras. V članku smo analizirali, kako je razumel kras. Ugotovljeno je bilo, da je bil pri rabi besede nedosleden. Ker še niso bila vzpostavljena, ni upošteval enotnih pravil terminologije. Besedo kras je uporabljal tako v smislu zemljepisnega imena, kot v občem pomenu, prav tako pa je kras že razumel v sodobnem strokovno znanstvenem pomenu besede. Tudi s fenomenološkega vidika je kras opisoval v modernem smislu. V članku smo se dotaknili tudi pomena razumevanja teoretičnih vidikov razvoja pojma kras. //<br></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>In the second half of the 19<sup>th</sup> century Janez Jesenko (1838–1908) was an important writer of eight Slovenian geographical textbooks. Among his most important works are the General Geography of 1873 and the Natural History Geography of 1874. In his works he also covered karst. In the article we analyzed how he understood karst. It was found that the use of words was inconsistent, since terminological rules had not yet been established. He used the Slovenian word “kras” in both geographical and general terms, and understood karst in the modern scientific sense. Even from a phenomenological point of view, karst was described in a modern sense. The article also touches the meaning of theoretical aspects of the karst term development.</em></p> Mihael Brenčič Copyright (c) 2019 Geografski vestnik https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7969 Sun, 15 Dec 2019 00:00:00 +0100 Določanje erozije v gričevjih severovzhodne Slovenije z Gavrilovićevo enačbo // Determination of erosion in low hills of northeast Slovenia with Gavrilović equation https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7970 <p><em>Preučevanje intenzivnosti erozijskih procesov spada med temeljne in pogosto obravnavane geomorfološke dejavnosti ter običajno vključuje tako terenske meritve kot tudi računalniško modeliranje. V Sloveniji so terenske meritve redke, zato prevladuje modeliranje erozijskih procesov. Pri slednjem je zaradi svoje preprostosti kljub pomanjkljivostim zelo priljubljena Gavrilovićeva enačba v več različicah. V prispevku predstavljamo uporabnost geografskih informacijskih sistemov pri izračunu posameznih členov Gavrilovićeve enačbe. Z njeno pomočjo smo za panonska gričevja severovzhodne Slovenije ocenili intenzivnost erozije.</em> //</p> <p>&nbsp;</p> <p><em>The study of the intensity of erosion processes is one of the fundamental and often treated geomorphological activities. It usually involves both field measurements, as well as computer modelling. In Slovenia, field measurements are rare, so modelling of erosion processes prevail. Due to its simplicity the Gavrilović equation (and its derivatives) is very popular for the calculations of erosion; despite its shortcomings. The paper presents the usefulness of geographic information systems in the calculation of individual parameters of Gavrilović equation. The Gavrilović equation was used to calculate the intensity of erosion in Pannonian low-hills of north-eastern Slovenia.</em></p> Mauro Hrvatin, Rok Ciglič, Dénes Lóczy, Matija Zorn Copyright (c) 2019 Geografski vestnik https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7970 Sun, 15 Dec 2019 00:00:00 +0100 Primerjava uporabe prostovoljnih geografskih informacij za spremljanje poplav in potresov // Comparison of the volunteered geographic information usage to monitor floods and earthquakes https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7971 <p><em>Prostovoljne geografske informacije in zajemanje podatkov množic sta izraza, ki govorita o uporabi informacij z geografskim položajem, ki jih posredujejo neorganizirani prostovoljci s pomočjo različnih spletnih orodij. Na primeru poplav in potresov bomo prikazali desetletno tujo prakso uporabe tovrstnih podatkov. Tovrstne podatke raziskovalci večinoma obravnavajo zgolj kot vhodni vir, ki pa je zelo uporaben pri kartiranju. Dobro priučene prostovoljce lahko obravnavamo kot »senzorje« in analitike. Kljub znatnemu povečanju števila prostovoljcev, pa vprašanja uporabe tovrstnih podatkov ostajajo: kako vzpodbuditi dovolj veliko množico prostovoljcev, da bomo dobili zadovoljiv prikaz naravne nesreče, kako izločiti nepravilne podatke, kako upoštevati avtorstvo podatkov in kako preprečiti izključenost tistih prostovoljcev, ki nimajo dostopa do spleta v času nesreče. //<br></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>Volunteered geographic information and crowdsourcing are terms, which describe the use of information with a geographic description, provided by unorganized volunteers through various online tools. In the case of floods and earthquakes, a ten-year international practice of volunteered geographic information usage is presented. Such data are by professionals considered only as an input source, which is very useful for mapping. When trained, volunteers can be treated as sensors and analysts. Despite the significant increase in the number of volunteers, open issues of such data usage remain: how to animate enough volunteers to get a satisfactory display of a natural disaster, how to exclude incorrect data, how to take into account the authorship of the data, and how to prevent the exclusion of those volunteers, which do not have access to the internet at the time of the accident.</em></p> Mihaela Triglav Čekada, Dalibor Radovan Copyright (c) 2019 Geografski vestnik https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7971 Sun, 15 Dec 2019 00:00:00 +0100 Slovenski eksonimi v sosedstvu Slovenije // Slovenian exonyms in Slovenia's neighborhood https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7972 <p><em>Število slovenskih eksonimov po svetu se zmanjšuje z oddaljenostjo od Slovenije, zato naj bi bilo njihovo število največje prav v bližnjih državah Slovenije.<br></em><em>Na podlagi primerjalne analize zajetih zemljepisnih imen iz vseh pomembnejših atlasov sveta v slovenskem jeziku smo pripravili dve preglednici slovenskih eksonimov. Obsežnejša preglednica ima 5038 imen, bolj zgoščena pa 3819 imen. Vsak eksonim ima 35 vsebinskih rubrik. <br></em><em>V analizi slovenskih eksonimov v sosedstvu Slovenije, ki vključuje 9 bližnjih držav (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija, Kosovo in Severna Makedonija), smo upoštevali 279 zemljepisnih imen. Med pomenski tipi eksonimov so najbolj pogoste kopenske reliefne oblike (27,6 %), med tipi slovenjenja pa eksonimi s popolnoma prevedenimi imeni (38,0 %). Med izvirnimi jeziki eksonimov prevladujeta italijanščina (46,2 %) in nemščina (30,8 %). Najbolj pogosti slovenski eksonimi iz sosedstva Slovenije v slovenskih besedilih (poleg imen držav) so: Rim za </em>Roma<em>, Benetke za </em>Venezia<em>, Dunaj za </em>Wien<em> in Budimpešta za </em>Budapest<em>. //<br></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><em>The number of Slovenian exonyms around the world decreases with distance from Slovenia, so their number is supposed to be the highest in Slovenian neighboring countries.</em></p> <p><em>Based on a comparative analysis of geographical names from all important world atlases in Slovenian language we prepared two spreadsheets of Slovenian exonyms. Extensive spreadsheet has 5038 names and concise spreadsheet 3819 names. Each exonym has 35 thematic sections.</em></p> <p><em>In the analysis of Slovenian exonyms in Slovenia's neighborhood, which includes 9 nearby countries (Italy, Austria, Hungary, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo and North Macedonia), we considered 279 geographical names. L</em><em>and relief forms (27.6%) are the most numerous semantic type of exonyms and completely translated names (38.0%) are the most numerous slovenization type of exonyms. Among the original languages of exonyms Italian (46.2%) and German (30.8%) prevail. The most commonly used Slovenian exonyms from </em><em>Slovenia's neighborhood</em><em> in the Slovenian texts (besides the names of the countries) are: </em>Rim<em> ‘Rome’, </em>Benetke<em> ‘Venice’, </em>Dunaj<em> ‘Vienna’ and </em>Budimpešta<em> ‘Budapest’.</em></p> Drago Perko, Drago Kladnik Copyright (c) 2019 Geografski vestnik https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7972 Sun, 15 Dec 2019 00:00:00 +0100 Književnost // Literature https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7973 Copyright (c) 2019 Geografski vestnik https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7973 Sun, 15 Dec 2019 00:00:00 +0100 Kronika // Chronicle https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7974 Copyright (c) 2019 Geografski vestnik https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7974 Sun, 15 Dec 2019 00:00:00 +0100 Zborovanja // Meetings https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7975 Copyright (c) 2019 Geografski vestnik https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7975 Sun, 15 Dec 2019 00:00:00 +0100 Poročila // Reports https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7976 Copyright (c) 2019 Geografski vestnik https://ojs-gr.zrc-sazu.si/gv/article/view/7976 Sun, 15 Dec 2019 00:00:00 +0100