Arhaična poezija o smrti

  • Andrej Ferkolj
Ključne besede: literarna veda, kulturna antropologija, hermenevtika, ljudsko pesništvo, ustno slovstvo, arhaična poezija, smrt

Povzetek

Ta razprava je multidisciplinarnega značaja, zamišljena kot so-delovanje antropoloških, literarnovednih in filozofskih pristopov. V uvodu oriše nekatere splošne poteze arhaičnega pesništva, pri čemer se dotika tudi vprašanja v zvezi z njegovo »literarnostjo«. Izhajajoč iz Gadamerjevega hermenevtičnega modela razumevanja, se v nadaljevanju posveča arhaični poeziji s tematiko smrti. Po rekonstrukciji izvirnega horizonta se loteva interpretacije, ki se vsebinsko navezuje na nekatere vidike Heideggerjeve filozofije, in se izteče v pobudo za hermenevtično aplikacijo interpretativnih zaključkov.

Literatura

ARIÈS Philippe, 1975: Essais sur l’histoire de la mori en Occident du Moyen Age à nos jours, Éditions du Seuil, Pariz.

ARIJES Filip, 1989: Eseji o istoriji smrti na Zapadu, Rad, Beograd.

BOHANEC Franček (ur.), 1968: Sredi zemlje stojim, Mladinska knjiga, Ljubljana.

BOWRA Maurice, 1962: The Primitive Song, Mentor Book, London.

BAUSINGER Herman, 1987: »Jezik v etnologiji«, Traditiones 16, str. 35–49, Ljubljana.

DAY Grove, 1964: The Sky Clears: Poetry of the American Indians, University of Nebraska, Lincoln.

DOLINAR Darko, 2001: »Gadamer, filozofska hermenevtika in znanosti«, v: Gadamer, str. 445–468.

DOLINAR Darko, 1991: Hermenevtika in literarna veda, DZS, Ljubljana.

DUDLEY Edward (ur.), 1972: The Wild Man Within, University of Pittsburgh Press, London.

ELIADE Mircea, 1981: Okultizam, magija i pomodne kulture, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb.

ELIADE Mircea, 1992: Kozmos in zgodovina, Nova revija, Ljubljana.

FREUCHEN Peter, 1960: Peter Freuchen’s Book of the Eskimos, New York.

GADAMER Hans-Georg, 1999: Izbrani spisi, Nova revija, Ljubljana.

GADAMER Hans-Georg, 2001: Resnica in metoda, Literarno-umetniško društvo Literatura, Ljubljana.

GOLOB Zvonimir (ur.), 1954: Amuleti, Nolit, Beograd.

GOLOB Zvonimir, 1954: »Pjesme ’primitivnih’ naroda«, v: Golob, str. 5–16.

GOLJEVŠČEK Alenka, 1977: »Struktura mitologije«, Anthropos, št. 5–6, str. 131–158.

GOODY Jack, 1977: The Domestication of the Savage Mind, Cambridge University Press, Cambridge.

HEIDEGGER Martin, 1967: Izbrane razprave, Cankarjeva založba, Ljubljana.

HEIDEGGER Martin, 1997: Bit in čas, Slovenska matica, Ljubljana.

ISER Wolfgang, 2001: Bralno dejanje, Studia humanitatis, Ljubljana.

ISER WoIfgang, 1997: »The Significance of Fictionalizing«, Anthropoetics 3, št. 2, Irvine.

JAKOBSON Roman, 1966: Lingvistika i poetika, Nolit, Beograd.

JAUß Hans Robert, 1998: Estetsko izkustvo in literarna hermenevtika, Literarno-umetniško društvo Literatura, Ljubljana.

KOS Janko, 1993: Lirika, DZS, Ljubljana.

KOS Janko, 1996: Očrt literarne teorije, DZS, Ljubljana.

LÉVI-STRAUSS Claude, 1994: Rasa in zgodovina; Totemizem danes, Studia humanitatis, Ljubljana.

MALINOWSKI Bronisław, 1969: »Smrt i reintegracija grupe«, v: Parsons, str. 898–901.

MORIN Edgar, 1981: Čovek i smrt, Beogradski izdavačko-grafički zavod, Beograd.

PARSONS Talcott (ur.), 1969: Teorije o društvu, Vuk Karađić, Beograd.

PETKOVIĆ Zoran, 1990: Ristič Mihajlo (ur.): ’Vakan’tanka me čuje’: Pjesme i priče sevemoameričkih Indijanaca, Novo slovo, Beograd.

RICOEUR Paul, 1986: Du texte à l’action, Éditions du Seuil, Pariz.

SAJAM A Seppo, 1994: Misel in smisel, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana.

STANONIK Marija, 2001: »Antropološki vidik slovstvene folklore«, Glasnik S.E.D., št. 1–2, str. 121–133, Ljubljana.

ŠTERK Karmen, 1998: O težavah z mano, Študentska založba, Ljubljana.

ŠARČEVIČ Abdulah (ur.), 1986: Filozofija modernog doba, V. Masleša, Sarajevo.

ŠKERLJ Božo, 1962: Ljudstva brez kovin, DZS, Ljubljana.

TELBAN Borut, 2001: Andaypa, Založba Obzorja, Maribor.

TERSEGLAV Marko, 1987: Ljudsko pesništvo, DZS, Ljubljana.

von USLAR Detleva, 1986: »Svijet kao prostor čovijeka (Spinoza, Leibniz, Schelling, Heidegger)«, v: Šarčević.

VIRK Tomo, 1988: »Wolfgang Iser: funkcija, učinek, imaginarno«, Nova revija, št. 71–72, str. 536–544, Ljubljana.

VIRK Tomo, 1995: Ujetniki bolečine, Mihelač, Ljubljana.

VIRK Tomo, 1998: »Hans Robert JauB in recepcijska estetika«, v: Jauß, str. 531–538.

VIRK Tomo, 1999: Moderne metode literarne vede, Filozofska fakulteta, Ljubljana.

Objavljeno
2017-04-15
Rubrike
Razprave