Prispevki

Za oddajo prispevkov online je potrebna Prijava in Pojdi na vstop.

Pogoji za oddajo prispevka

Avtorji morajo med postopkom oddaje preveriti, če njihovi prispevki ustrezajo spodnjim zahtevam. V primeru, da ne ustrezajo, so prispevki lahko zavrnjeni.
  • Prispevek še ni bil nikjer objavljen, niti ni v procesu objavljanja v kakšni drugi reviji (oziroma je razlaga podana v polju Komentarji uredniku).
  • Datoteka oddanega prispevka je v formatu Microsoft Word.
  • Kjer je možno, so objavljene URL povezave do literature.
  • Besedilo ustreza vsebinskim, stilskim in bibliotehničnim zahtevam v navodilih za avtorje.

Smernice za avtorje

NAVODILA AVTORJEM ČLANKOV ZA REVIJO UJMA

Vsebinska zasnova
Revija objavlja poljudnoznanstvene, strokovne in izjemoma tudi znanstvene prispevke, razprave, kratke vesti ter presoje člankov, kratka poročila o nesrečah in pomembnejših dogodkih na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, preglede literature, ocene novih knjig in druge prispevke s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Obravnava značilne naravne nesreče (potrese, poplave, zemeljske plazove, usade in podore, toče, pozebe, suše in druge) in druge nesreče z značilnostmi naravnih nesreč. Posebno pozornost posveča preventivi, predvsem preučevanju ogroženosti, varstvu pred nesrečami in preprečevanju nesreč v Republiki Sloveniji. Članki so objavljeni v slovenskem jeziku z angleškim izvlečkom.

Priprava besedila, strokovna recenzija in lektoriranje
Uredništvo sprejme le članke, ki niso bili objavljeni drugje v enaki obliki. Če je bil prispevek podan kot referat na strokovnem srečanju, je treba navesti na prvi strani pod črto podatke o tem srečanju (ime, kraj in datum, na primer: »Delavnica o naravnih nesrečah, Ljubljana, 13. 3. 2012«).
Za recenzijo in jezikovni pregled poskrbi uredništvo, ki si tudi pridržuje pravico do popravkov, preoblikovanja ali zavrnitve članka. Avtor prejme recenzirani prispevek, ga popravi in takoj vrne uredništvu, nato sledi lektorski pregled besedila. Po lektoriranju avtor besedilo znova dobi v pregled in ga popravljenega vrne uredništvu.

Sestava prispevka
Vsak daljši prispevek naj vsebuje naslednje elemente:
– povzetek v slovenščini: v 150 do 200 besedah naj prikaže bistvo prispevka (ne sme biti daljši!);
– povzetek v angleščini: je zaželen, a ni obvezen (zanj lahko poskrbi uredništvo);
– uvod: predstavi temo, navede predhodna dela in izhodišča za obravnavano temo ter po potrebi razloži metodologijo obravnave ter uporabljene pojme in izraze;
– osrednji del: oriše problem, ga utemelji in dokumentira, analizira in kritično oceni;
– sklepne misli: navedejo izsledke in pomanjkljivosti ter predloge za nadaljnje delo;
– viri in literatura: navedena je na koncu članka.
Posebej skrbno je treba pripraviti povzetek, kajti ta je za naslovom najbolj bran del članka. Biti mora kratek in jedrnat, nobena beseda naj ne bo odveč. Nepotrebne so formulacije, kot na primer: »Avtor obravnava ...« ali »Članek pokaže ...«, bolje je takoj začeti z vsebino. Primer: »Članek pokaže, kako lahko z nekaj medicinskimi podatki in nekaj zdrave pameti uporabimo ...«; boljše je: »Z nekaj medicinskimi podatki in nekaj zdrave pameti lahko uporabimo ...«.

Dolžina prispevka
Zaželeno je, da prispevek ni daljši od 10 strani s po 1875 znaki s presledki na stran. V ta obseg niso vključene slike in preglednice.

Naslov in podnaslovi
Naslov prispevka mora biti čim krajši in naj bo napisan z velikimi poudarjenimi črkami (velikost črk 14). Pod naslovom je treba navesti imena in priimke avtorjev ter naslednje podatke o avtorjih: akademski naziv, ime ustanove, kjer je pisec članka zaposlen, naslov ustanove ter elektronski naslov pisca. Pisci, ki so upokojeni, lahko napišejo zasebni naslov, lahko pa le elektronski naslov.
Vsi podnaslovi naj se začenjajo na levem robu.
Podnaslovi 1. stopnje naj bodo napisani z malimi poudarjenimi črkami (velikost črk 14).
Podnaslovi 2. stopnje naj bodo napisani z malimi poudarjenimi črkami (velikost črk 12).
Podnaslovi 3. stopnje naj bodo napisani z malimi poudarjenimi poševnimi črkami (velikost črk 12).
Podnaslovi 4. stopnje pa se pišejo s poševnimi črkami (velikost črk 12).
Primer:
Naslov: NESREČE
Podnaslov 1. stopnje: Naravne nesreče
Podnaslov 2. stopnje: Biološke nesreče
Podnaslov 3. stopnje: Epidemija
Podnaslov 4. stopnje: Epizootije

Slikovno gradivo

– Vse slikovno gradivo (fotografije, risbe, grafi) mora biti v samostojnih datotekah (ki so stisnjene v zip) in ne vneseno v besedilo. V besedilu mora biti nakazano predvideno mesto posamezne slike.
– Slik ne shranjujte v formatu .jpg. Izjema so slike, narejene z digitalnimi fotoaparati.
– Slike, ki jih priložite v digitalni obliki, naj bodo shranjene v formatih .ai, .eps ali .tif. Slike, izdelane v katerem od programov iz paketa Microsoft Office, niso primerne za tisk in so lahko le podlaga za
izdelavo novih slik.
– Grafi in diagrami naj bodo priloženi v izvorni obliki (.xls) skupaj s številčnimi podatki, na podlagi katerih so narejeni.
– Pri zemljevidih in shemah, izdelanih s programom ArcGIS, kjer so poleg vektorskih slojev kot podlaga uporabljeni tudi rastrski sloji (na primer .tif reliefa, letalskega ali satelitskega posnetka in podobno), oddajte tri ločene datoteke: v prvi naj bodo samo vektorski sloji z izključeno morebitno prosojnostjo poligonov skupaj z legendo in kolofonom (izvoz v formatu .ai), v drugi samo rastrska podlaga (izvoz v formatu .tif), v tretji, kontrolni datoteki pa vektorski in rastrski sloji skupaj, tako kot naj bi bil videti končni zemljevid v knjigi (izvoz v formatu .jpg). To je nujno, da tudi natisnjeni zemljevid ohrani ustrezno kakovost.
– Zaslonske slike (screen shoots) shranite v formatu .tif.
– Fotografije, namenjene za skeniranje, naj bodo kakovostne, čiste in brez prstnih odtisov. Če sami
skenirate slike, jih skenirajte na najmanj 300 dpi.
– Risbe, namenjene za skeniranje ali podlago za izdelavo novih risb, naj bodo kakovostne, kontrastne in na belem papirju.
Slikovno gradivo je vse razen preglednic. Fotografije, grafi, risbe, zemljevidi itd. naj bodo označeni s »Slika …« in oštevilčeni z arabsko številko po vrstnem redu, tako kot se pojavijo v besedilu. Vsaka slika mora imeti spremno besedilo v slovenščini, lahko tudi v angleščini, sicer za prevod poskrbi uredništvo. Ob fotografijah naj bo v oklepaju naveden avtor fotografije. Za naslovi slik ni pik, razen če je naslov poved.
Primer:
Slika 1: Poplavljen kozolec pri Blatni Brezovici (foto: M. Sušnik)
Figure 1: Flooded "kozolec" at Blatna Brezovica (photo: M. Sušnik)
Slika 2: Most na začetku davške ceste je obvisel v zraku. (foto: P. Pejakov)
Figure 2: The bridge of the beginning of the Davča road was left suspended in mid-air. (photo: P. Pejakov)
V besedilu prispevka se sklicujte na slike s polno besedo in malo začetnico (primer: ... na sliki 13 ...). 
Uredništvo si zaradi težav s kakovostjo grafičnih prilog, tako kot pri besedilu, pridržuje pravico do oblikovanja. Nekakovostne slike ne bodo objavljene oziroma ne bo objavljen prispevek, če so slike njegov neločljivi sestavni del.

Preglednice
Preglednice naj bodo označene s »Preglednica ...« in ne »Tabela« ter oštevilčene z arabskimi številkami. Za naslovi preglednic ni pik, razen ko je naslov poved. Vsaka preglednica mora imeti spremno besedilo v slovenščini, lahko tudi v angleščini, sicer za prevod poskrbi uredništvo.
Primer:
Preglednica 1: Pričakovane poškodbe stanovanj ob potresu z učinki 7. stopnje po MCS
Table 1: Expected demage to dwellings by an earthquake of 7 MSC
V besedilu prispevka se sklicujte na preglednice s polno besedo in malo začetnico (primer: ... v preglednici 4 ...).

Formule
Formule uporabljajte le v nujnih primerih. Če jih uporabljate, navedite le najvažnejše in izpustite vse izpeljave (za kar po potrebi navedite ustrezno literaturo). Pri pisanju enačb upoštevajte splošno veljavne dogovore.

Merske enote
Obvezno je treba uporabljati uzakonjene merske enote mednarodnega sistema enot SI in dovoljene enote zunaj SI.

Naštevanje
Pri naštevanju tipa a), b), c)... sledi č), nato d) itd.
Uporabljajo se decimalne vejice (0,1), in ne decimalne pike (0.1).

Reference
V besedilu citirajte literaturo in druge vire s seznama ob koncu prispevka na enega od teh načinov:
– če je avtor eden, navedite njegov priimek in letnico v oklepaju: (Turnšek, 1980)
– če sta avtorja dva, navedite oba: (Suhadolc in Panza, 1993)
– če je avtorjev več, navedite le prvega in dodajte in sod.: (Karnik in sod., 1979).
Opombe pod črto navajajte le, če je nujno. V izpisu naj bodo opombe pod črto na strani, na katero se nanašajo.

Viri in literatura
Seznam uporabljene literature in drugih virov razvrstite po abecednem vrstnem redu na koncu prispevka. Pri naštevanju literature je treba navesti podatke, ki so nujni za iskanje in naročanje teh del. Zaradi preglednosti predlagamo to ureditev:
a) knjige: priimek in ime avtorja, leto izdaje, naslov, kraj, založba, citirana stran ali skupno število strani publikacije
Primer z navedbo citirane strani: Pučnik, J., 1980. Velika knjiga o vremenu. Ljubljana, Cankarjeva založba, 45.
Primer z navedbo skupnega števila strani: Pučnik, J., 1980. Velika knjiga o vremenu. Ljubljana, Cankarjeva založba, 367 str.
b) članki v revijah: priimek in ime avtorja, leto izdaje, naslov, ime revije, letnik, stran
Primer: Prochazakova, D., Schenkova, Z., Karnik, V., 1979. Macroseismic fields of the main Friuli shocks of 1976. Tectonophzsics, 53, 249–259.
c) prispevki v zbornikih: priimek in ime avtorja, leto izdaje, naslov prispevka in nato podatki o zborniku (naslov, izdajatelj in stran; lahko je naveden tudi urednik).
Primer 1: Turnšek, V., 1980. Sanacija po potresu poškodovanih zgradb. V: Potresni zbornik, OK SZDL in TKS Tolmin, 215–226.
Primer 2: Mader, G. C., 1982, Land use planning after earthquakes. V: Jones, B. G., Tomaževič, M. (urednika), Socia and economic aspects of earthquakes, Institute of Testing and Research in Materials and Structures, Ljubljana, Program in Urban and Regional Studies, Cornell University, Ithaca, New York, 589–605.
Če sta v seznamu literature in virov dva ali več prispevkov z istimi avtorji in isto letnico, jih razvrstite po abecednem vrstnem redu naslovov, k letnici pa dodajte še malo črko po abecednem vrstnem redu, npr. (Turnšek, 1980a), (Turnšek, 1980b) itn.
č) navajanje spletnih virov: povezava in datum dostopa
Wikipedia, 2016. Kaikoura earthquake. https://en.wikipedia.org/wiki/2016_Kaik%C5%8Dura_earthquake, 2. 6. 2022.

Članki

Section default policy

Izjava o zasebnosti

Z oddajo člankov ali drugih prispevkov avtorji in recenzenti soglašajo z zbiranjem in obdelavo svojih osebnih podatkov (kot so ime, priimek in e-poštni naslov), ki omogočajo učinkovito komunikacijo, urejanje in objavo člankov ali drugih prispevkov. Imena in e-poštni naslovi, vneseni v to spletno mesto revije, bodo uporabljeni izključno za navedene namene te revije in ne bodo na voljo za noben drug namen ali nobeni drugi stranki.