VODNATOST REK LETA 2022

Avtorji

  • Florjana Ulaga Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana
  • Maja Koprivšek Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana

Povzetek

Leto 2022 uvrščamo med hidrološko najbolj sušna leta na površinskih vodah v zgodovini meritev. Tega leta sta se po slovenskih rekah povprečno pretakali le dobri dve tretjini količine vode glede na primerjalno obdobje 1991–2020. Povprečno vodnata je bila po kar treh poplavnih dogodkih le Kolpa, vse druge reke pa so bile izrazito podpovprečno vodnate. Najmanj vodnate so bile reke v slovenski Istri ter Drava in Mura. Izrazito podpovprečna vodnatost slovenskih rek se je nadaljevala že od junija 2021 in je vztrajala do sredine septembra 2022, ko sta nizkovodne razmere prekinili kar dve epizodi poplav. Te so bile najobsežnejše v porečjih Kolpe, Krke, Ljubljanice in Sore. Večinoma v istih porečjih so bile poplave tudi decembra. Kraška polja so bila ojezerjena zelo kratek čas, večinoma med septembrom in decembrom.

Literatura

Arhiv Agencije Republike Slovenije za okolje.

Ulaga, F., Koprivšek, M., 2022. Vodnatost rek v letu 2022. Naše okolje, 29(12), 86–99. https://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%c5%benica/mese%c4%8dni%20bilten/NASE%20OKOLJE%20 -%20December%202022.pdf, 20. 5. 2023.

Visoke vode in poplave med 15. in 18. septembrom 2022, 2022. https://www.arso.gov.si/vode/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Porocilo_visoke_vode_in_poplave_sept2022a.pdf, 20. 5. 2023.

Visoke vode in poplave med 28. septembrom in 2. oktobrom 2022, 2022. Porocilo_visoke_vode_in_poplave_sept2022b.pdf (gov.si), 20. 5. 2023.

Visoke vode in poplave med 9. in 12. decembrom 2022, 2022. https://www.arso.gov.si/vode/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/Visoke%20vode%20in%20poplave%20med%209.%20in%2012.%20decembrom%202022.pdf, 20. 5. 2023.

Spletni portal VodaKje.Si. https://vodakje.si/, 6. 6. 2023.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Vremenske, vodne in druge razmere