KRATEK PREGLED SUŠE NA PODZEMNIH VODAH LETA 2022

Avtorji

  • Peter Frantar Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana

Povzetek

Leto 2022 se je v Sloveniji začelo z majhnimi količinami snega in podpovprečnimi količinami padavin spomladi. To sta bila glavna vzroka, da se čez zimo in spomladi vodonosniki niso napolnili do običajnih količin. Sledilo je razmeroma suho poletje s pomanjkanjem padavin predvsem na zahodu države. Tako smo imeli posledično zelo nizke gladine podzemne vode v večini aluvialnih vodonosnikov in nizke izdatnosti kraških izvirov predvsem na zahodu ter jugu Slovenije, kar je vodilo v sušne razmere tudi na podzemnih vodah.

Literatura

ARSO – Agencija RS za okolje, 2023. Sušomer – opis metodologije. https://www.meteo.si/uploads/probase/www/agromet/bulletin/drought/sl/.

ARSO – Agencija RS za okolje, 2022a. Mesečni bilten ARSO, letnik 2022. https://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/bilten2022.htm.

ARSO – Agencija RS za okolje, 2022b. Sušomer. https://www.meteo.si/uploads/probase/www/agromet/bulletin/drought/sl/.

Draksler, A., Frantar, P., Savić, V., 2017. Indeks SGI – kazalnik hidrološke suše podzemnih voda. Zbornik 28. Mišičev vodarski dan, Maribor.

Mikulič, Z., Andjelov, M., Savić, V., 2003. Prelomna suša podzemnih voda leta 2002. Ujma, št. 17/18, Ljubljana.

Pavlič, U., 2021. Suša v medzrnskih vodonosnikih v letih 2019 in 2020. Ujma, št. 34/35, Ljubljana.

Pavlič, U., 2013. Suša v vodonosnikih leta 2012. Ujma, št. 23, Ljubljana.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Naravne in druge nesreče v Sloveniji