SUŠA LETA 2022 V OBSEGU NARAVNE NESREČE V KMETIJSKI PRIDELAVI

Avtorji

  • Andreja Sušnik Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana
  • Andreja Moderc Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana
  • Živa Vlahović Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana
  • Maja Žun Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana

Povzetek

Vztrajno pomanjkanje padavin, visoke temperature in številni vročinski valovi so leta 2022 botrovali dolgemu sušnemu obdobju, ki je prizadelo večji del Evrope ter pustilo razsežne posledice v kmetijstvu, energetiki in vodnem prometu. V Sloveniji je padavin pomembno primanjkovalo že od jeseni 2021, po toplem koncu zime, ki je spodbudil zgodnji razvoj in rast vegetacije, pa je bila nadaljnjemu stopnjevanju sušnih razmer izpostavljena med drugim tudi kmetijska pridelava v številnih regijah Slovenije, zaradi česar se je že v začetku poletja slutila suša v razsežnosti naravne nesreče. V članku so predstavljeni pregled meteoroloških razmer, ki so ustvarile in krepile sušne razmere od jeseni 2021 do septembra 2022, ter ugotovitve o do zdaj najobsežnejši ocenjeni škodi zaradi suše v slovenskem kmetijstvu.

Literatura

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, 2022. Finančna pomoč kmetijskim gospodarstvom, ki se ukvarjajo z živinorejsko proizvodnjo in so utrpela izpad krme zaradi suše leta 2022. https://www.gov.si/zbirke/storitve/financna-pomoc-zaradi-izpada-krme-leta-2022/, 6. 3. 2023.

ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje, 2022. Meteorološki in fenološki arhiv ARSO.

ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje, 2023a. Kazalci okolja: PP14 – Kmetijske suše. https://kazalci.arso.gov.si/sl/content/kmetijske-suse-0?tid=101, 26. 6. 2023.

ARSO – Agencija Republike Slovenije za okolje, 2023b. Sušomer – časovni pregled sušnih razmer v površinskem sloju tal za leto 2022. https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/agromet/bulletin/drought/sl/, 27. 7. 2023.

Copernicus C3S, 2022. Climate Bulletins. https://climate.copernicus.eu/climate-bulletins, 27. 7. 2023.

Copernicus C3S, 2023. European State of the Climate 2022 Summary. https://climate.copernicus.eu/esotc/2022/european-state-climate-2022-summary, 27. 7. 2023.

Krause, 2022. Suša, škoda in obljube. Časopis Slovenec. https://www.slovenec.org/2022/08/18/susa-skoda-in-obljube/, 18. 8. 2022.

STA – Slovenska tiskovna agencija, 2022. Koruza nižje rasti in brez storžev, travniki rjavi, ožgana zelenjava in sadje, načeta trta. https://sta.si/3067060/koruza-nizje-rasti-in-brez-storzev-travniki-rjavi-ozgana-zelenjava-in-sadje-naceta-trta?q=su%C5%A1, 4. 8. 2022.

SURS – Statistični urad Republike Slovenije, 2022a. Vremensko neugodno leto za večino kmetijskih rastlin. Rastlinska pridelava, 2022. https://www.stat.si/statweb/News/Index/11012, 27. 7. 2023.

SURS – Statistični urad Republike Slovenije, 2022b. Pri večini poznih poljščin pričakovana slabša letina. Rastlinska pridelava, 2022. https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/10674, 27. 7. 2023.

Sušnik, A., Vlahovič, Ž., Žun, M., 2020/2021. Suša leta 2020 v alpskem prostoru. Ujma, 34–35, 138–151.

Toreti, A., Bavera, D., Cammalleri, C., Cota, T., de Jager, A., Deus, R., Di Ciollo, C., Maetens, W., Magni, D., Masante, D., Mazzeschi, M., McCormick, N., Pires, V. C., Quadrado, M. F., Saramago, M. M., Spinoni, J., 2022a. Drought in western Mediterranean February 2022. Luksemburg, Publications Office of the European Union, doi:10.2760/927611, JRC128743.

Toreti, A., Bavera, D., Avanzi, F., Cammalleri, C., De Felice, M., de Jager, A., Di Ciollo, C., Gabellani, S., Maetens, W., Magni, D., Manfron G., Masante, D., Mazzeschi, M., McCormick, N., Naumann, G., Niemeyer, S., Rossi, L., Seguini, L., Spinoni, J., van den Berg, M., 2022b. Drought in northern Italy March 2022. Luksemburg, Publications Office of the European Union, doi:10.2760/781876, JRC128974.

Toreti, A., Bavera, D., Avanzi, F., Cammalleri, C., De Felice, M., de Jager, A., Di Ciollo, C., Gabellani, S., Gardella, M., Leoni, P., Maetens, W., Magni, D., Manfron, G., Masante, D., Mazzeschi, M., McCormick, N., Naumann, G., Niemeyer, S., Rossi, L., Seguini, L., Spinoni, J., van den Berg, M., 2022c. Drought in Europe April 2022. Luksemburg, Publications Office of the European Union, doi:10.2760/40384, JRC129395.

Toreti, A., Masante, D., Acosta Navarro, J., Bavera, D., Cammalleri, C., De Felice, M., de Jager, A., Di Ciollo, C., Hrast Essenfelder, A., Maetens, W., Magni, D., Mazzeschi, M., Spinoni, J., 2022d. Drought in Europe July 2022. Luksemburg, Publications Office of the European Union, doi:10.2760/014884, JRC130253.

Toreti, A., Bavera, D., Acosta Navarro, J., Cammalleri, C., de Jager, A., Di Ciollo, C., Hrast Essenfelder, A., Maetens, W., Magni, D., Masante, D., Mazzeschi, M., Niemeyer, S., Spinoni, J., 2022e. Drought in Europe August 2022. Luksemburg, Publications Office of the European Union, doi:10.2760/264241, JRC130493.

URSZR – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2022a. Dnevni informativni bilten Centra za obveščanje Republike Slovenije – 12. 3. 2022. https://www.gov.si/novice/2022-03-13-dnevni-informativni-bilten-centra-za-obvescanje-republike-slovenije/, 27. 7. 2023.

URSZR – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2022b. Razglas velike požarne ogroženosti naravnega okolja od 1. julija 2022 na območju celotne države. http://zspg112.si/wp-content/uploads/2022/07/220630_Razglas-Velika-pozarna-ogrozenost.pdf, 30. 6. 2022.

URSZR – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2022c. Razglašeni zelo velika in velika požarna ogroženost v naravi. https://www.gov.si/novice/2022-07-20-razglaseni-zelo-velika-in-velika-pozarna-ogrozenost-v-naravi/, 20. 7. 2022.

URSZR – Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, 2023. Končna ocena neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše leta 2022 z zbirnikom ocenjene škode po občinah in zbirnikom ocenjene škode po kulturah za celotno državo. Ljubljana, 19 str.

Vlada Republike Slovenije, 2023. Program odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2022. Ljubljana, 12 str.

Žun, M., Moderc, A., Vlahović, Ž., Gregorič, G., 2022. Suša površinskega sloja tal leta 2021. Ujma, 36, 114–121.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Naravne in druge nesreče v Sloveniji