PRIMERJAVA HIDROLOŠKE SUŠE POVRŠINSKIH VODA LETA 2022 S SUŠNIMI LETI 1993, 2003 IN 2012

Avtorji

  • Mira Kobold Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Agencija RS za okolje, Ljubljana

Povzetek

Večmesečni padavinski primanjkljaj, ki je trajal večinoma neprekinjeno od januarja do začetka septembra 2022, uvršča leto 2022 med hidrološko najbolj suha leta v Sloveniji. Po trajanju in jakosti se suša površinskih voda leta 2022 lahko primerja s sušo v letih 1993, 2003 in 2012. Vsem tem letom je skupno, da je bilo nizkovodno stanje prisotno že v začetku leta in je trajalo vse do jeseni. Srednji mesečni pretoki obravnavanih sušnih let so bili pod dolgoletnim povprečjem neprekinjeno od januarja do avgusta. Najbolj sušni meseci so bili marec, julij in avgust. Izmed obravnavanih sušnih let se je kot najbolj sušno izkazalo leto 2003, ki mu sledijo suše v letih 2022, 1993 in 2012. Je pa suša regionalni pojav in nikoli ne zajame enakomerno cele države. Leta 2022 je hidrološka suša bolj prizadela zahodno in osrednjo Slovenijo, na vzhodu države je bila manj izrazita.

Literatura

Arhiv podatkov Agencije Republike Slovenije za okolje.

ARSO, 2022a. Hidrološka suša površinskih voda v letu 2022 in primerjava s sušnimi leti 1993, 2003 in 2012. Poročilo Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo. http://www.arso.gov.si/vode/poročila in publikacije/Hidrološka suša površinskih voda 2022.pdf.

ARSO, 2022b. Visoke vode in poplave med 15. in 18. septembrom 2022. Poročilo Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo in Urada za okoljska merjenja. http://www.arso.gov.si/vode/poročila in publikacije/Porocilo_visoke_vode_in_poplave_sept2022a.pdf.

ARSO, 2022c. Visoke vode in poplave med 28. septembrom in 2. oktobrom 2022. Poročilo Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo in Urada za okoljska merjenja. http://www.arso.gov.si/vode/poročila in publikacije/Porocilo_visoke_vode_in_poplave_sept2022b.pdf.

ARSO, 2022d. Visoke vode in poplave med 9. in 12. decembrom 2022. Poročilo Urada za meteorologijo, hidrologijo in oceanografijo in Urada za okoljska merjenja. http://www.arso.gov.si/vode/poročila in publikacije/Visoke vode in poplave med 9. in 12. decembrom 2022.pdf.

ARSO, 2023. Sušomer. Ocena sušnih razmer po Sloveniji. https://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/agromet/bulletin/drought/sl/

Cegnar, T., 2022. Podnebne značilnosti leta 2022. V: Naše okolje, Mesečni bilten Agencija Republike Slovenije za okolje, december 2022, letnik XXIX, št. 12, 42–65.

Cunja, J., Kobold, M., Šraj, M., 2019. Časovna in prostorska analiza največjih hidroloških suš v Sloveniji. Ujma 33, 95–103.

Kobold, M., 2004. Hidrološka suša slovenskih vodotokov v obdobju 2000–2002. Ujma 17/18, 102–111.

Kobold, M., in Sušnik, M., 2004. Analiza nizkovodnih razmer slovenskih vodotokov leta 2003. Ujma 17/18, 120–126.

Kobold, M., Petan, S., Pogačnik, N., Sušnik, M., Polajnar, J., Pavlič, U., Uhan, J., Gregorič, G., Sušnik, A., Božič, P., 2012. Razvoj suše v Sloveniji v letu 2012. V: Zbornik referatov, 23. Mišičev vodarski dan 2012, VGB Maribor, 1-12.

Kolbezen, M., Lalič, B., Matajc, I., Mikulič, Z., Zupančič, B., 1994. Suša v letu 1993. Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Ljubljana.

Kolbezen, M., in Pristov, J. 1998. Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije. Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije, Ljubljana.

Mesečni bilten Agencije RS za okolje: Naše okolje, letnik 2022. http://www.arso.gov.si/o%20agenciji/knji%C5%BEnica/mese%C4%8Dni%20bilten/bilten2022.htm.

Mikoš, M., Krajnc, A., Matičič, B., Müller, J., Rakovec, J., Roš, M., Brilly, M., 2003. Hidrološko izrazje. Acta hydrotechnica 20, 32.

Sušnik, A., Gregorič, G., Uhan. J., Kobold, M., Andjelov, M., Petan, S., Pavlič, U., Valher, A., 2013. Spremenljivost suš v slovenskem prostoru in analiza suše 2013. V: Zbornik referatov, 24. Mišičev vodarski dan 2013, VGB Maribor, 102-109.

Tallaksen, M. L., in van Lanen, A. J. H., 2004. Hydrological drought: Processes and estimation methods for streamflow and groundwater. Developments in Water Science, 48, Elsevier Science B.V., Amsterdam, The Netherlands, 139–177.

Toreti, A., Bavera, D., Acosta Navarro, J., Cammalleri, C., de Jager, A., Di Ciollo, C., Hrast Essenfelder, A., Maetens, W., Magni, D., Masante, D., Mazzeschi, M., Niemeyer, S., Spinoni, J., 2022. Drought in Europe August 2022. Publications Office of the European Union, Luxembourg. https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDOEDODroughtNews2 02208_Europe.pdf, 10. 10. 2022.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Naravne in druge nesreče v Sloveniji