VPLIV TRANSPORTA RINJENIH PLAVIN NA POPLAVNO OGROŽENOST V POREČJU SAVE DOLINKE DO JESENIC

Avtorji

  • Luka Javornik Inštitut za vode Republike Slovenije, Ljubljana
  • Sašo Šantl Inštitut za vode Republike Slovenije, Ljubljana

Povzetek

Leta 2022 se je začel izvajati skupen partnerski projekt za pripravo podlag za strategijo upravljanja naplavin v porečju reke Save. V okviru strategije smo pripravili dvodimenzionalen model transporta rinjenih plavin za izračun količin, bilance in ključnih lokacij odlaganja ter erozije v najbolj prodonosnem delu porečja reke Save v porečju Save Dolinke na severozahodu Slovenije. Rinjene plavine so plavine, ki se premeščajo po dnu ali poskakujejo v vodni tok, vendar ostajajo v bližini rečnega dna. S stališča velikosti zrn so te plavine večje od dva milimetra. Lebdeče oziroma suspendirane plavine so tiste plavine, ki potujejo neovirano s tokom v času srednjih in povišanih pretokov in so posledica spiranja zemljin (Mikoš, 2012). Navadno so to vrste gline, melja in tudi drobnega peska. Robni pogoji modela transporta rinjenih plavin so bili določeni za tri hidrološke scenarije, in sicer enkratni dogodek s konico velikosti Q100 ter za vodnato in sušno leto. Rezultati prikazujejo zmogljivost transporta rinjenih plavin vzdolž posameznega odseka modeliranja, reprezentativna območja s preseženimi ravnmi erozije in predvsem območja odlaganja. Poseben poudarek smo namenili določitvi območij, kjer se zadržuje preveč rinjenih plavin in je s tem posledično lahko povečana poplavna ogroženost v porečju Save Dolinke do Jesenic. Rezultati modela transporta rinjenih plavin skupaj s strokovno oceno transportiranih količin rinjenih plavin in terensko oceno vodovarstvenih nadzornikov o količinah odloženih oziroma erodiranih rinjenih plavin vzdolž Save Dolinke do Jesenic so pokazali na lokacije, kjer lahko pričakujemo povečano poplavno ogroženost zaradi močno neravnovesnega stanja transportne zmogljivosti Save Dolinke.

Literatura

ARSO, 2022a. Padavinski podatki iz arhiva meritev padavinskih postaj ARSO. https://meteo.arso.gov.si/met/sl/app/webmet/#webmet==8Sdwx2bhR2cv0WZ0V2bvEGcw9ydlJWblR3LwVnaz9SYtVmYh9iclFGbt9SaulGdugXbsx3cs9mdl5WahxXYyNGapZXZ8tHZv1WYp5mOnMHbvZXZulWYnwCchJXYtVGdlJnOn0UQQdSf, 15. 4. 2022.

ARSO, 2022b. Hidrološki podatki iz hidrološkega arhiva ARSO. https://vode.arso.gov.si/hidarhiv, 20. 4. 2022.

Ashworth, P. J., Ferguson, R. I., 1989. Size‐selective entrainment of bed load in gravel bed streams. Water Resources Research, 25(4), 627–634. https://doi.org/10.1029/WR025i004p00627.

DRSV, 2022a. Podatki o odvzemih naplavin po koncesijskih območjih Save v obdobju 2014–2018. Mitja Centa z DRSV je posredoval po elektronski pošti, 15. 3. 2022.

DRSV, 2022b. Vodno zemljišče tekočih celinskih voda. http://www.evode.gov.si/index.php?id=104.

IZVO-R. 2019. Hidrološka analiza obravnavanih vodotokov. Poplavna študija za območje občine Kranjska Gora. H-46/14, G79-FR/14. Ljubljana.

Mikoš, M., 2012. Kalnost v rekah kot del erozijsko-sedimentacijskega kroga, Gradbeni vestnik, letnik 61, št. 6, 129–136.

MKGP, 2022. Podatki o rabi tal, različica 20220930, september 2022.

Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti. Uradni list RS, št. 60/07. http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV8318.

Recking, A., in drugi, 2021. Contribution of grain sorting to the bedload active layer dynamics. HAL open science. https://hal.science/hal-03400273.

USBR, 2020. SRH-2D User Manual: Sediment Transport and Mobile-Bed Modeling. https://www.usbr.gov/tsc/techreferences/computer%20software/models/srh2d/downloads/SRH-2DSedimentTransptModelingUsersManual_V3.3_June2020_Final508.pdf.

Wu, W., Wang, S. S. Y., Jia, Y., 2000. Nonuniform sediment transport in alluvial rivers. Journal of Hydraulic Research, 38(6), 427–434.

Yochum, S. E., Comiti, F., Wohl, E., 2014. Photographic guidance for selecting flow resistance coefficients in high-gradient channels. https://www.researchgate.net/publication/266970182.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Nevarnosti in ogroženost