OCENA TVEGANJA ZA JAVNO ZDRAVJE OB KEMIJSKIH NESREČAH

Avtorji

  • Matej Ivartnik Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ravne na Koroškem
  • Tara Ledinek Nacionalni inštitut za javno zdravje, Območna enota Ravne na Koroškem

Povzetek

Ob kemijskih nesrečah je lahko ogroženo javno zdravje. Posledice za zdravje so neposredne in posredne ter kratko- in dolgoročne oziroma zapoznele. V Sloveniji je sistem odziva na nesreče in hitrega reševanja dobro urejen, slabše obvladovane pa so nesreče v širšem smislu. Čeprav so vplivi nesreče na javno zdravje in okolje v prvi fazi manj očitni, so posledice lahko trajne. Vloga javnozdravstvenih organizacij je predvsem v krepitvi odpornosti družbe in uvedbi varovalnih ukrepov za omejevanje učinka tovrstnih vplivov. Ob kemijski nesreči, posebej, če obstaja možnost izpostavljenosti nevarnim snovem, strokovnjak javnega zdravja na podlagi informacij pripravi oceno tveganja za zdravje in predlaga ukrepe za omejitev tega tveganja. Med celotnim postopkom, tako pri pridobivanju podatkov, pripravi ukrepov in komuniciranju, je bistveno sodelovanje z drugimi deležniki. Le tako je obvladovanje tveganja lahko uspešno.

Literatura

Jeraj, J., 2018. Zgodovinski razvoj teoretičnega modela celovitega spoprijemanja z nesrečami. Ujma, 32, 244–249.

Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2017. Perharič, L., in Pollak, P., urednika. Navodila za izdelavo ocene tveganja za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti kemijskim in mikrobiološkim dejavnikom iz okolja z izbranimi poglavji in praktičnimi primeri; I. del. https://nijz. si/publikacije/navodila-za-izdelavo-ocene-tveganja-za-zdravje-ljudi-zaradi-izpostavljenosti-kemijskim-in-mikrobioloskim-dejavnikom-iz-okolja-z-izbranimi-poglavji-in-prakticnimi-primeri-i-del/, 18. 5. 2023.

Public Health England, 2018. Gent, N., Milton, R., editors. CRBN incidents: Chemical, biological, radiological and nuclear incidents: clinical management and health protection. 2nd ed. https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/712888/Chemical_biological_radiological_and_nuclear_incidents_clinical_management_and_health_protection.pdf, 10. 5. 2023.

World Health Organization, 2009. Manual for the public health management of chemical incidents. https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/52481/retrieve, 16. 4. 2023.

World Health Organization , 2016. International Health Regulations (2005), 3rd ed. https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1031116/retrieve, 18. 4. 2023.

World Health Organization, 2017. Communicating risk in public health emergencies: a WHO guideline for emergency risk communication (ERC) policy and practice. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259807/9789241550208-eng. pdf?sequence=2&isAllowed=y, 16. 5. 2023.

World Health Organization, 2019. Health Emergency and Disaster Risk Management Framework. https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/326106/9789241516181-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y, 16. 5. 2023.

World Health Organization, 2021. WHO human health risk assessment toolkit: chemical hazards, 2nd ed. (IPCS harmonization project document, no. 8). https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1398803/retrieve, 11. 4. 2023.

World Health Organization, 2023a. Chemical incidents. https://www.who.int/health-topics/chemical-incidents#tab=tab_1, 26. 4. 2023.

World Health Organization, 2023b. Risk management. https://www.who.int/activities/implementing-health-emergency-and-disaster-risk-management, 16. 5. 2023.

Zakon o zdravstveni dejavnosti. Uradni list RS, št. 23/05, 15/08 –ZPacP, 23/08, 58/08 –ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 –ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE, 112/21 – ZNUPZ, 196/21 – ZDOsk, 100/22 – ZNUZSZS, 132/22 – odl. US, 141/22 – ZNUNBZ in 14/23 – odl. US.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Nevarnosti in ogroženost