VKLJUČENOST OBČANOV IN OBČANK KOROŠKE REGIJE V OBLIKOVANJE NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA NA OBČINSKI RAVNI

Avtorji

  • Nika Čoderl Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana
  • Ljubica Jelušič Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Povzetek

Občine so po zakonu zavezane k načrtovanju, urejanju, organiziranju in vodenju zaščite in reševanja na svojem ozemlju. Pri tem je najpomembnejša priprava načrtov zaščite in reševanja, ki pomenijo razčlenjeno zamisel izvajanja zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah. Nesreče pa le redko potekajo skladno s pričakovanji, zato je vseskozi nujna tudi improvizacija. Članek analizira vključenost občanov in občank izbranih koroških regij v oblikovanje načrtov zaščite in reševanja na občinski ravni, kar nam omogoča vpogled v njihov odnos do omenjenih načrtov. Občani in občanke so v načrtovanje odzivov na nesreče vključeni v omejenem obsegu, večja pa je njihova vloga pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. Za učinkovitejše izvajanje zaščite, reševanja in pomoči bi morali biti v njegovo načrtovanje bolje vključeni aktivni udeleženci – izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči ter občinske uprave. Tako bi bilo mogoče zagotoviti dosledno poznavanje dejavnosti zaščite, reševanja in pomoči, kakovostnejši odziv na krizne situacije in ne nazadnje manj improvizacije, ko do take situacije pride.

Literatura

Bačlija Brajnik, I., in Prebilič, V., 2023. Finančni viri slovenskih občin. Ljubljana, Fakulteta za družbene vede, 9–11.

Brezovšek, M., Haček, M., Kukovič, S., 2016. Slovenska država in politika. Ljubljana, Založba FDV, 45.

Djurić Brozdek, V., in Bjonec, Š., 2010. Financiranje obveznih nalog občine. Koper, Fakulteta za management Koper, 33–38.

European Commission, 2022. Disaster preparedness. https://civil-protection-humanitarian-aid.ec.europa.eu/what/humanitarian-aid/disaster-preparedness_en, 14. 11. 2022.

Jeraj, J., 2020/2021. Prispevek k oblikovanju standardov in normativov za občinske javne uslužbence na področju zaščite, reševanja in pomoči. Ujma 34–35, 372–379.

Kendra, J., in Wachtendorf, T. 2006. Improvisation, Creativity, and the Art of Emergency Management. Disaster Research Center. https://udspace.udel.edu/server/api/core/bitstreams/42f1de8b-1ea7-48c5- 9b45-45e029bae345/content, 28. 4. 2023.

Komanc, B., 2023. Podnebno pogojene naravne nesreče in odziv sistema ZRP v Republiki Sloveniji 1: elaborat. Ljubljana, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, 42.

Kopač, E., Grošelj, K., Prebilič, V., Svete, U., 2004. Vojna v Sloveniji. V Malešič, M. (urednik), Krizno upravljanje in vodenje v Sloveniji: izziv in priložnost, Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, 99–101.

Levpušček, D., 2022. Civilna zaščita v razsulu: sistem naj se postavi na novo. https://www.24ur.com/novice/slovenija/civilna-zascita-v-razsulu-sistem-naj-se-postavi-na-novo.html, 13. 6. 2023.

National Research Council, 1991. A Safer Future: Reducing the Impacts of Natural Disasters. National Academy Press, Washington, 17–20.

National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 1991. A Safer Future: Reducing the Impacts of Natural Disasters. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/1840.

Izpostava Slovenj Gradec, 2015a. Regijska ocena ogroženosti ob pojavu nalezljivih bolezni pri ljudeh v koroški regiji. Verzija 1.0.

Izpostava Slovenj Gradec, 2015b. Regijska ocena ogroženosti zaradi požarov v naravnem okolju v koroški regiji. Verzija 2.0.

Izpostava Slovenj Gradec, 2018. Regijska ocena ogroženosti zaradi poplav v koroški regiji.

Izpostava Slovenj Gradec, 2021. Ocena ogroženosti Koroške zaradi potresov. Verzija 2.0.

Izpostava Slovenj Gradec, 2022. Regijska ocena ogroženosti zaradi nesreče z nevarnimi snovmi v koroški regiji. Verzija 1.0.

Malešič, M., 2020. Improviziran odziv na nesrečo. UJMA, 34–35, 299–304.

Mestna občina Ljubljana, 2009. Načrt zaščite in reševanja ob poplavah.

Mestna občina Slovenj Gradec, 2009. Načrt zaščite in reševanja ob poplavah.

Mestna občina Slovenj Gradec, 2020. Proračun Mestne občine Slovenj Gradec za leto 2021. https://www.slovenjgradec.si/Portals/0/Proracun%20in%20zakljucni%20racun/2021/predlog%20prora%C4%8Duna/Predlog%202021.pdf?ver=2020-12-09-155217-913, 1. 5. 2023.

Navodila o pripravi ocen ogroženosti, 1995. Sprejeta v Državnem zboru 22. junija, v veljavi od 22. julija.

Občina Črna na Koroškem, 2020. Proračun Občine Črna na Koroškem za leto 2021. https://www.crna.si/images/dokumenti/proracuni/2021/proracun_2021_celotno_gradivo.pdf, 1. 5. 2023.

Občina Črna na Koroškem, 2022. Načrt zaščite in reševanja ob poplavi. Predlog: Verzija 1.0.

Občina Mislinja, 2020. Proračun Občine Mislinja za leto 2021. https://www.mislinja.si/DownloadFile?id=350674, 1. 5. 2023.

Občina Radlje ob Dravi, 2020. Proračun Občine Radlje ob Dravi za leto 2021. https://www.radlje.si/doc2/proracun-obcine-radlje-ob-dravi/proracun-obcine-radlje-ob-dravi-ta-leto-2021-i-splosni-del.pdf, 1. 5. 2023.

Občina Ravne na Koroškem, 2020. Proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2021. https://www.ravne.si/DownloadFile?id=320466, 1. 5. 2023.

Osebni intervju z Matejem Krambergerjem (namestnik poveljnika CZ Občine Črna na Koroškem in pripadnik PGD Črna), 16. 12. 2022.

Osebni intervju z Lucijo Pušnik (svetovalka za družbene zadeve in naloge s področja CZ – Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd), 22. 12. 2022.

Perry, R., W., in Lindell, M., K., 2003. Preparedness for Emergency Response: Guidelines for the Emergency Planning Process. Disasters, 27(4), 336–350.

Prezelj, I., 2012. Shaping The National Crisis Management System In Republic Of Slovenia. http://sd.fzf.ukim.edu.mk/index.php/5/ip?format=pdf, 4. 11. 2022.

SEC, 2010. Delovno gradivo služb Komisije: Smernice za ocenjevanje in prikaz tveganj na področju obvladovanja nesreč.

Sajana, K. C., 2018. Role of Community in Emergency Response. https://www.linkedin.com/pulse/role-community-emergency-response-sajana-k-c, 19. 11. 2022.

Shen, G., in Hwang, N., 2019. Spatial–Temporal snapshots of global natural disaster impacts Revealed from EM-DAT for 1900-2015. Geomatics, Natural Hazards and Risk, 10(1), 912–934.

Sotlar, A., Grizold A., Vuga, B., J., 2020. Institucionalizacija zagotavljanja nacionalne varnosti Republike Slovenije: konceptualizacija, razvojni mejniki, politika in sistem. Fakulteta za družbene vede, Založba FDV, 183.

Svete, U., Juvan, J., Jeraj, J., Tomazin, M., Krnc, M., Banovec, P., Klarič, M,. Malešič, M., Šlebir, M., Kus, R., Bucik, V., Polič, M., Vavpetič, B., Prezelj, I., Barut, D., Fajfar, D., Sojer, B., Fink, A., 2019. Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji. Faza 1: Analiza obstoječega modela vodenja zaščite, reševanja in pomoči ob nesrečah v Republiki Sloveniji. Ljubljana: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, 5–16.

Šestan, S. b.d.. Oblikovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih po osamosvojitvi. Misli socialne inovacije. http://www.socialneinovacije.si/oblikovanje-sistema-varstva-pred-naravnimi-indrugimi-nesrecami-v-letih-po-osamosvojitvi-kot-pomemben-steber-nacionalnevarnosti-katerega-pomemben-del-je-odziv-imenovan-zascita-in-resevanje-pod-takt/, 6. 1. 2022.

Trainor, J. E., in Subbio, T. (urednika), 2014. Critical Issues in Disaster Science and Management: A Dialogue Between Researchers and Practitioners. FEMA Higher Education, 198–200.

Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, 2012. Sprejeta v Državnem zboru 22. marca, v veljavi od 14. aprila.

URSZR, 2021a. Ocenjevanje tveganj za nesreče. https://www.gov.si/teme/ocenjevanje-tveganj-za-nesrece/, 17. 11. 2022.

URSZR, 2021b. Načrti zaščite in reševanja. Vlada Republike Slovenije. https://www.gov.si/teme/nacrti-zascite-in-resevanja/, 19. 11. 2022.

Ušeničnik, B., 2002. Nesreče in varstvo pred njimi. Ljubljana: Uprava RS za zaščito in reševanje – Ministrstvo za obrambo, 463–473.

Vidmar, J., 2014. Civilna zaščita in požarna varnost. http://arhiv2014.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/vprasanja_obcin/Civilna_zascita_in_pozarna_varnost.pdf, 1. 5. 2023.

Vuga-Beršnak, J., in Ferlin, A., 2018. Priprave in odziv na kompleksno krizo. Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, 53.

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Uradni list RS, št. 51/06 – Uradno prečiščeno besedilo in 97/10.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Raziskave in razvoj