PRIMER PRAKTIČNE UPORABE SISTEMA VODENJA ODZIVA NA DOGODEK V OBČINI LOGATEC

Avtorji

  • Damjan Barut Občina Logatec

Povzetek

Sistem vodenja odziva na dogodek (SVOD) je bil kot standardiziran pristop k vodenju odzivanja na nujne primere ali na naravne in druge nesreče v Sloveniji strokovno obravnavan z raziskovalnim projektom Oblikovanje celovitega modela vodenja odzivanja na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji – ICS-URSZR. Sistem ni novost, izhaja iz ZDA, kjer ga imenujejo Incident Command System. Pri nas ga je pred leti v svoja orodja za vodenje odzivanja pod imenom Intervencijsko poveljniški sistem (IPS) vpeljala Gasilska zveza Slovenije. V občini Logatec smo prvine in orodja SVOD implementirali v vodenje zaščite, reševanja in pomoči po žledu leta 2014. Uvedli smo ga v načrte zaščite in reševanja ter ga zapisali v občinski odlok. Z njim zvišujemo raven načrtnosti vodenja in zmanjšujemo potrebo po improvizaciji, čeprav še nimamo dovolj znanja in izkušenj. Vodstveni kader odziva na dogodke je ponotranjil organizacijsko strukturo SVOD in jo z leti nadgrajuje tako, da zdaj že zadovoljivo služi pri vodenju odziva na naravne in druge nesreče, sploh večjega obsega, kadar je potrebno usklajeno večagencijsko delovanje.

Literatura

Biloslavo, R., 2006. Strateški management in management spreminjanja. Koper, Fakulteta za management, 392 str.

Državni načrt zaščite in reševanje ob velikem požaru v naravnem okolju (Verzija 3.0). Vlada Republike Slovenije. 2018. https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSZR/Datoteke/Drzavni-nacrti/dn_pozar_2018.pdf.

Federal Emergency Management Agency – Emergency Management Institut. Training. 2023. https://training.fema.gov/emi.aspx, 7. 4. 2023.

Funkcijsko označevanje na gasilskih intervencijah. Gasilska zveza Slovenije. 2015. https://gasilec.net/wp-content/uploads/2021/11/ Funkcijsko-oznacevanje-na-intervencijah.pdf.

Jeraj, J., Novak, L., Kus, R., Stopar Kavčič, I., Gudžulić, Ž., 2022. Uporaba sistema vodenja odziva na dogodke (SVOD) v Mestni občini Ljubljana ob epidemiji COVID-19. V: Ujma št. 36, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, 333–345.

Jeraj, J., 2019. Sistem vodenja odziva na dogodke. V: Svete, U., Juvan, J., Jeraj, J., Tomazin, M., Krnc, M., Banovec, P., Klarič, M., Malešič, M., Šlebir, M., Kus, R., Bucik, V., Polič, M., Vavpetič, B., Prezelj, I., Barut, D., Fajfar, D., Sojer, B., Fink, A. Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji (končno raziskovalno poročilo, faza 4), Fakulteta za družbene vede, Ljubljana, str. 117–351. https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/URSZR/Datoteke/Projekti/SVOD/Faza-4_compressed.pdf.

Notranjsko primorske novice. Letnik VI. Številka 6. 2019. https://notranjskoprimorske.si/wp-content/uploads/2019/07/npn07-_-splet.pdf.

Trček, P., 2019. Notranjsko primorske novice. https://notranjskoprimorske.si/2019/06/civilna-zascita-se-je-uspesno-spopadla-tudi-s-pozarom-ki-je-izbruhnil-na-zabavi/.

Muhič, D., 2004. Požari v naravi. Gasilska zveza Slovenije.

Občina Logatec. 2014. Pregled in kritična analiza dogajanja med in po ujmi in poplavah (iz zornega kota občine Logatec) v mesecu februarju 2014. Dokument št. 900-15/2014-1.

Občina Logatec. 2015a. Sklep o imenovanju poveljnika, namestnika poveljnika ter članov štaba Civilne zaščite občine Logatec. Dokument št. 846-3/2007-115.

Občina Logatec. 2015b. Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč v občini Logatec ter o kadrovski in materialni formaciji enot. Dokument št. 846-1/2012-5.

Občina Logatec. 2015c. Navodilo o štabnem vodenju v sistemu zaščite in reševanja v občini Logatec po ICS. Dokument št. 846-4/2014-4.

Občina Logatec. 2015d. Interno gradivo in učna snov za različne module po področjih ICS. Dokument št. 846-4/2014-5.

Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v občini Logatec. Uradne objave, št. 11/17, stran 2–13.

Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 104/08).

Svete, U., 2018. Informacija o projektu Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja - ICS URSZR. Ujma, 32, 158–160.

Svete, U., Juvan, J., Jeraj, J., Tomazin, M., Krnc, M., Banovec, P., Klarič, M., Malešič, M., Šlebir, M., Kus, R., Bucik, V., Polič, M., Vavpetič, B., Prezelj, I., Barut, D., Fajfar, D., Sojer, B., Fink, A., 2019. Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji (končno raziskovalno poročilo), Fakulteta za družbene vede, Ljubljana. https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/razvojno-raziskovalni-projekt-oblikovanje-celovitega-modela-vodenja-odziva-na-nesrece-za-vse-ravni-vodenja-na-podrocju-zascite-resevanja-in-pomoci-v-republiki-sloveniji/.

Svete, U., in Malešič, M. (ur.), 2014. Slovenija v ledenih okovih 2014 – odziv in izzivi. Fakultete za družbene vede.

Verbič, M., 2008. Intervencijsko poveljniški sistem. V Izredni dogodki v podzemnih garažah, evakuacija večjega števila ljudi in vodenje večjih intervencij, ur. Mitja Rudel, 47−88. Ljubljana: Slovensko združenje za požarno varnost.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Pripravljenost na nesreče