DOSTOPNOST SLOVENSKIH GOZDOV ZA POTREBE GAŠENJA GOZDNIH POŽAROV

Avtorji

  • Jaša Saražin Gozdarski inštitut Slovenije, Ljubljana

Povzetek

Mreža gozdnih prometnic je pri zagotavljanju hitrega dostopa vozil v bližino gozdnega požara zelo pomembna. V okviru prihodnjih zakonskih sprememb na področju varstva pred požari v naravnem okolju smo s to raziskavo želeli preveriti aktualnost zakonskih določil, ki določajo umeščanje protipožarnih prometnic v prostor. Ugotovili smo: (1) da je minimalno širino prometnic treba dvigniti vsaj na 2,5 metra, ciljno pa na tri metre; (2) da je največja dopustna vodoravna razdalja med dvema prometnicama 500 metrov. Analiza dostopnosti slovenskih gozdov za gasilska vozila je privedla do sklepa: 65,6 % manj in srednje ogroženih gozdov je znotraj 250 metrov vplivnega pasu ob sistemsko vzdrževanih prometnicah, ki so široke vsaj tri metre, medtem ko je pod enakimi pogoji dostopnih le 58,7 % gozdov z veliko ali zelo veliko požarno ogroženostjo. Pomembno je, da se v prihodnosti v gozdove z veliko ali zelo veliko požarno ogroženostjo umeščajo nove protipožarne prometnice ter da se na območju celotne Slovenije ustrezno označijo srednje velika gasilska vozila, ki so primerna za delovanje na ozkih in težje prevoznih prometnicah.

Literatura

Adamič, M., 2023. Predlog spremembe tipizacije gasilskih vozil za gozdne požare gasilskih oznak GCGP-1, GCGP-2, GCGP-3. Komen, Gasilska zveza Slovenije.

Demir, M., Kucukosmanoglu, A., Hasdemir, M., Ozturk, T., Acar, H. H., 2009. Assessment of forest roads and firebreaks in Turkey. African Journal of Biotechnology 8 (18): 4553–4561.

FORCIP, 2016. Good Practice Report: building and maintenance: Forest Roads for Civil Protection. http://www.forcip.eu/sites/default/files/action/docs/FORCIP%2B_D%203_1.pdf (14. 7. 2023).

GGN (Gozdnogospodarski načrt Kraškega Gozdnogospodarskega območja), 2012. ZGS OE Sežana, 494.

Komac, B., 2022. Veliki gozdni požari v Sloveniji. Geografski vestnik 94 (2): 21–43.

Košiček, B., 2005. Požar pri Selih na Krasu – pogled gozdarjev. Ujma, 19: 108–113.

Laschi, A., Foderi, C., Fabiano, F., Neri, F., Cambi, M., Mariotti, B., Marchi, E., 2019. Forest Road Planning, Construction and Maintenance to Improve Forest Fire Fighting: a Review. Croat. j. for. eng. 40 (1): 207–219.

Muhič, D., 2007. Požar pri Šumki na Krasu. Ujma, 21: 80–90.

Operativni taktični postopki – Razvojno raziskovalna naloga. 2011. Gasilska zveza Gorenjske za URSZR. https://docplayer.org/70727107-Operativni-takticni-postopki.html (14. 7. 2023).

Pičman, D., Pentek, T., 2011: Protupožarne prometnice u sredozemnim šumama. Šume hrvatskoga Sredozemlja. Zagreb, Akademija šumarskih znanosti, Hrvatske šume, Hrvatsko šumarsko društvo: 585–588.

Poljanec, A., Rantaša, B., Saražin, J., Gasparič, B., Kravanja, M., Kolšek, M., Košiček, B., 2022. Vloga javne gozdarske službe pri obvladovanju požara Goriški Kras in posledice požara za gozdne ekosisteme. Gozdarski vestnik 80 (6-7): 227–239.

Poljska uredba o varstvu gozdov, 2022. https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/szczegolowe-zasady-zabezpieczenia-przeciwpozarowego-lasow-17266514 (14. 7. 2023).

Pravilnik o gozdnih prometnicah, 2009. Uradni list, 4/09.

Prebevšek, M., in Potočnik, I., 2001. Smernica 309 – Projektiranje protipožarnih gozdnih prometnic. V Robek, R., in sod., 2002. Novelacija smernic za projektiranje gozdnih cest. Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije.

Saražin, J., 2017. Protipožarne gozdne prometnice in namenska vozila. Ujma 31; 207–214.

Saražin, J., in Dolenšek, M., 2022. Dimenzije mehanizacije in vozil, ki se gibljejo po slovenskih gozdovih zunaj gozdnih cest. Acta Silvae et Ligni, 128: 33–44. DOI 10.20315/ASetL.128.4.

Saražin, J., 2022a. Požari v naravnem okolju v prvem četrtletju 2022. InfoGozd – Skrbno z gozdom 3(4): 9–15.

Saražin, J., 2022b. Tehnika za gašenje gozdnih požarov – pregled stanja in potrebe v prihodnosti. Gozdarski vestnik 80 (6-7): 240–251.

Saražin, J., in Zonjič, D., 2023. Varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) in omrežje gozdnih prometnic. InfoGozd – Skrbno z gozdom 3(6) (v tisku). https://wcm.gozdis.si/sl/novice/2023060811162868/1/varstvo-pred-neeksplodiranimi-ubojnimi-sredstvi-nus-in-omrezje-gozdnih-prometnic/ (14. 7. 2023).

Tipizacija gasilskih vozil, 2021. Gasilska zveza Slovenije, 82.

Zbirni kataster javne gospodarske infrastrukture, 2023. GURS. Stanje 14. 11. 2022.

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) – podatki iz Evidence gozdnih cest, 2023. ZGS. Stanje 31. 12. 2022.

Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) podatki o sestojih – maska gozda, 2021. ZGS. Stanje 31. 12. 2020.

Zakon o gozdovih, 1993. Uradni list RS, št. 30/93 in spremembe.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Pripravljenost na nesreče