OCENA POPLAVNEGA IN POTRESNEGA TVEGANJA NA ČEZMEJNIH OBMOČJIH PO METODOLOGIJI PROJEKTA BORIS

Avtorji

  • Anže Babič Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
  • Klaudija Lebar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
  • Matjaž Mikoš Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
  • Simon Rusjan Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
  • Andrej Vidmar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
  • Jure Žižmond Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana
  • Matjaž Dolšek Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Ljubljana

Povzetek

Za strateško načrtovanje krepitve potresne in poplavne odpornosti izbranega območja je smiselno analizirati tveganje z upoštevanjem vseh mogočih dogodkov obravnavanih nevarnosti in ne le arbitrarno izbrane scenarije. V okviru evropskega projekta BORIS smo zato razvili metodologijo za oceno tveganja zaradi potresov tektonskega izvora in rečnih poplav, ki omogoča ovrednotenje tveganja s povprečno letno izgubo oziroma povprečnim letnim stroškom obnove stavbnega fonda. V članku je najprej povzeta metodologija projekta BORIS. Prikazana in analizirana sta primera uporabe metodologije za čezmejni območji Slovenija-Italija in Slovenija-Avstrija, s poudarkom na predpostavkah ter omejitvah prikazanih rezultatov. Prikazani rezultati so v tej fazi raziskav informativni, saj je nujna dodatna validacija. Kljub temu so ocenjeni povprečni letni stroški zaradi poplav ali potresov v nekaterih občinah precej visoki, kar zahteva ukrepanje za zmanjšanje teh tveganj, še preden pride do ekstremnih naravnih pojavov. Največ izzivov pri analizah tveganja na čezmejnih območjih izhaja iz raznovrstnosti baz podatkov in modelov za analize tveganja, kar je posledica pomanjkljive urejenosti tega področja na evropski ravni. Potrebne so tudi dodatne raziskave, s katerimi bi uskladili izračun stroškov prenove stavb ne glede na poškodovanost, ki je lahko posledica izpostavljenosti različnim naravnim nevarnostim.

Literatura

Babič, A., Lebar, K., Mikoš, M., Rusjan, S., Lazar Sinković, N., Vidmar, A., Žižmond, J., Dolšek, M., 2022a. Projekt BORIS: Izhodišča za razvoj ocene poplavnega in potresnega tveganja na čezmejnih območjih. Ujma 36, 290–300.

Babič, A., Žižmond, J., Dolšek, M., 2022b. Potresno tveganje stavbnega fonda v Sloveniji. Gradbeni vestnik, 71: 34–47. 3. BORIS, 2022a. Deliverable 4.1: Guidelines for cross-border risk assessment: Shared framework for single and multirisk assessment at cross-border sites. http://www.borisproject.eu/wp-content/uploads/2022/06/BORIS-Deliverable-D4.1.pdf, 3. 5. 2023.

BORIS, 2022b. Deliverable 5.1: Seismic risk, flood risk and multi-risk assessment at pilot cross-border sites. http://www.borisproject. eu/wp-content/uploads/2022/12/BORIS-Deliverable-D5.1-Seismic-risk-flood-risk-and-multi-risk-assessment-at-pilot-cross-bordersites_final.pdf, 3. 5. 2023.

BORIS, 2022c. Deliverable 5.2: Consolidated version of the guidelines for cross-border risk assessment. http://www.borisproject.eu/wp-content/uploads/2023/01/BORISDeliverable-D5.2-submitted.pdf, 4. 5. 2023.

CEN, 2022. prEN 1998-1-1:2021 – Eurocode 8: Earthquake resistance design of structures, Working draft, CEN/TC 250/SC 8 N 1141.

Cohen, S., Raney, A., Munasinghe, D., Loftis, J. D., Molthan, A., Bell, J., Rogers, L., Galantowicz, J., Brakenridge, G. R, Kettner, A.J., Huang, Y., Tsang, Y., 2019. The Floodwater Depth Estimation Tool (FwDET v2.0) for Improved Remote Sensing Analysis of Coastal Flooding. Natural Hazards and Earth System Sciences, 19, 2053–2065.

Danciu, L., Nandan, S., Reyes, C., Basili, R., Weatherill, G., Beauval, C., Rovida, A., Vilanova, S., Sesetyan, K., Bard, P-Y., Cotton, F., Wiemer, S., Giardini, D., 2021. The 2020 update of the European Seismic Hazard Model: Model Overview. EFEHR Technical Report 001, v1.0.0. https://doi.org/10.12686/a15.

Direktiva 2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti.

Dolce, M., Prota, A., Borzi, B., da Porto, F., Lagomarsino, S., Magenes, G., Moroni, C., Penna, A., Polese, M., Speranza, E., Verderame, G. M., Zuccaro, G., 2021. Seismic risk assessment of residential buildings in Italy. Bulletin of Earthquake Engineering, 19, 2999–3032. https://doi.org/10.1007/s10518-020-01009-5.

Dolšek, M., Žižmond, J., Babić, A., Lazar Sinković, N., Jamšek, A., Gams, M., Isaković, T., 2020. Seizmični stresni test stavbnega fonda Republike Slovenije (2020-2050), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Inštitut za konstrukcije, potresno inženirstvo in računalništvo.

Ferlan, M., in Herlec, U., 2000. Digitalna geološka karta in GIS. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 1999-2000 : zbornik referatov simpozija, Ljubljana, 26. september 2000. str. 209–225.

Ferlan, M., in Herlec, U., 2002. Konceptualni model GIS-a za geologijo. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2001-2002. str. 87–95.

FEMA, 2009. Multi-Hazard Loss Estimation Methodology: Flood Model (HAZUS-MH MR5) Technical Manual; Federal Emergency Management Agency: Washington, D.C., USA.

FEMA, 2015. HAZUS MH 2.1, Technical Manual, Multi-Hazard Loss Assessment Methodology. Federal Emergency Management Agency, Washington, D.C., USA.

GRASS Development Team, 2020. Geographic Resources Analysis Support System (GRASS) Software, Version 7.8. Open Source Geospatial Foundation. https://grass.osgeo.org.

GURS, 2021. Real Estate Register. Surveying and Mapping Authority of the Republic of Slovenia. Retrieved May 21, 2021. https://eprostor.gov.si/imps/srv/api/ records/26252870-5100-4408-a3e0-54ea80eb3612.

Grünthal, G., 1998. European Macroseismic Scale, Chaiers du Centre Européen de Géodynamique et de Séismologie, vol. 15 Luxembourg.

ICPD, 2018. Presidency of the Council of Ministers Italian Civil Protection Department. National Risk Assessment. Overview of the Potential Major Disasters in Italy: Seismic, Volcanic, Tsunami, Hydro-Geological/hydraulic and Extreme Weather, Droughts and Forest Fire Risks; ICPD: Rome, Italy.

ISTAT, 2011. 15° Censimento generale della popolazione—Dati sulle caratteristiche strutturale della popolazione, delle abitazioni e variabili. http://www.istat.it/it/archivio/104317, 10. 5. 2020.

Lagomarsino, S., in Giovinazzi, S., 2006. Macroseismic and mechanical models for the vulnerability and damage assessment of current buildings, Bulletin of Earthquake Engineering 4:415–443.

MONG, 2023. Mestna občina Nova Gorica, Proračun 2023. https://www.nova-gorica.si/proracun/45591/proracun-2023.

Mori, F., Mendicelli, A., Moscatelli, M., Romagnoli, G., Peronace E., Naso G., 2020. A new Vs30 map for Italy based on the seismic microzonation dataset. Engineering Geology, 275. https://doi.org/10.1016/j.enggeo.2020.105745.

Pesaresi, M., and Politis P., 2022. GHS built-up surface grid, derived from Sentinel2 composite and Landsat, multitemporal (1975-2030). European Commission, Joint Research Centre (JRC). doi:10.2905/ D07D81B4-7680-4D28-B896-583745C27085.

Peter, B., Cohen, S., Lucey, R., Munasinghe, D., Raney, A., 2020. »A Google Earth Engine implementation of the Floodwater Depth Estimation Tool (FwDET-GEE)«. https://doi.org/10.7910/DVN/ JQ4BCN, Harvard Dataverse, V5.

Polese, M., Tocchi, G., Dolsek, M., Babič, A., Faravelli, M., Quaroni, D., Borzi, B., in sod., 2023. Seismic risk assessment in transboundary areas: the case study on the border between Italy and Slovenia. Procedia Structural Integrity, Vol. 44 No. 2022, pp. 123–130.

POTROG-5, 2013. Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe Civilne zaščite, Delovno področje – 5: Izdelava strokovnih podlag za določitev potresne obtežbe na obravnavanih območjih, Zaključno poročilo, P 904/11-610-2, ARSO, Ljubljana, junij 2013.

SIST, 2018. SIST ISO 9836: Standardi za lastnosti stavb – Definicija in računanje indikatorjev površine in prostornine.

Worden, C. B., in Heath, D. C., 2019. Global Vs30 model based on topographic slope, with custom embedded maps, United States Geological Survey.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Raziskave in razvoj