PREDSTAVITEV RAZISKOVALNIH PROJEKTOV S PODROČJA GASILSTVA

Avtorji

  • Janja Kramer Stajnko Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo, Maribor; Gasilska zveza Slovenije, Ljubljana

Povzetek

Raziskave in razvoj so v sodobnem svetu pomembni dejavniki za napredek ter uvajanje inovacij, prek katerih pridobivamo novo znanje, ustvarjamo in implementiramo nove tehnologije ter izboljšujemo izdelke, storitve in procese. Raziskave in razvoj imajo pomembno vlogo tudi v sistemu zaščite in reševanja, v katerem sta pridobivanje novega znanja ter sledenje novim tehnologijam zaradi vedno bolj zahtevnih razmer za delo nujni. Gasilska organizacija je v zadnjem desetletju z razvojno-raziskovalnimi nalogami posodobila izobraževanje in usposabljanje ter tako pridobila veliko strokovnega gradiva, s čimer se je dvignila in poenotila raven usposabljanja prostovoljnih gasilcev v državi. V članku sta predstavljeni razvojno-raziskovalni nalogi, ki sta bili končani leta 2022 in sta zapolnili vrzel na področju temeljnega usposabljanja prostovoljnih gasilcev. Prvo nalogo Priprava gradiv za programe temeljnega usposabljanja prostovoljnih gasilcev je opravljala Gasilska zveza Slovenije, drugo Izračuni v gasilstvu pa Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo.

Literatura

GZS, 2023a. Komisija za usposabljanje pri Gasilski zvezi Slovenije. https://gasilec.net/komisija-za-usposabljanje/, 31. 5. 2023.

GZS, 2023b. Temeljna strokovna usposabljanja. https://gasilec.net/usposabljanja/#1685087402007-efa90cfb-cabf, 31. 5. 2023.

Pravilnik o delovanju predavateljsko inštruktorskih aktivov, 2019. https://gasilec.net/.

ReNPVNDN16–22. Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih od 2016 do 2022. Uradni list RS, št. 75/16.

Temeljni program usposabljanja prostovoljnih gasilcev, GZS, Ljubljana, 2016. https://gasilec.net/wp-content/uploads/2020/11/GASILCI_Temeljni-programi-usposabljanja-prostovoljnih-gasilcev.pdf, 31. 5. 2023.

URSZR, 2023. Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada. https://www.sos112.si/delovna-podro%C4%8Dja/varstvo-predpo%C5%BEarom/po%C5%BEarni-sklad, 31. 5. 2023.

Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz), 1994. Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22.

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Raziskave in razvoj