ZAGOTAVLJANJE POGOJEV ZA UMIK IN REŠEVANJE FUNKCIONALNO OVIRANIH OSEB

Avtorji

  • Domen Kušar Univerza v Ljubljani, Fakulteta za arhitekturo, Ljubljana
  • Mateja Gris Slovensko združenje za požarno varstvo, Ljubljana

Povzetek

Pravica do enakopravne uporabe stavb, ne glede na različne oviranosti ljudi, je eden izmed temeljev sodobne družbe. Ukrepe, s katerimi to omogočimo, imenujemo univerzalna dostopnost. Ob požaru ali drugi nezgodi običajno predpostavljamo, da se bomo ljudje iz stavbe umaknili s hojo. Izjeme so le stavbe, v katerih se stalno zadržujejo funkcionalno ovirane osebe in je zanje poskrbljeno na drug način. Za druge stavbe je zagotavljanje pogojev za univerzalno dostopnost in tudi varen umik za vse ljudi izziv za projektante, lastnike ter uporabnike stavb. Vsem je treba omogočiti, da se sami ali ob pomoči drugih ljudi umaknejo iz stavbe. V članku je predstavljen tudi projekt Reševanje funkcionalno oviranih oseb (angl. Inclusive Emergency) v okviru progama Erasmus+, s katerim je poskrbljeno za ozaveščanje in izobraževanje o pripravi ter izvedbi evakuacije in reševanja oseb z različnimi oviranostmi.

Literatura

Akcijski program za invalide 2022–2030, 2021. Vlada Republike Slovenije.

Fire safety: Approved Document B (fire safety), volume 2: Buildings other than dwellings, 2019 edition incorporating 2020 and 2022 amendments. HM Government, 2022. https://www.gov.uk/government/publications/fire-safety-approved-document-b, 18. 4. 2023.

Gradbeni zakon. Uradni list RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP.

Gris, M., 2022. Rezultati projekta Reševanje funkcionalno oviranih oseb. Požar, 28(2), 44–48. Ljubljana, Slovensko združenje za požarno varstvo.

Modic, J., 2022. Oprema za evakuacijo funkcionalno oviranih oseb. Požar, 28(4), 43–45. Ljubljana, Slovensko združenje za požarno varstvo.

Platforma za e-učenje gasilcev o načrtovanju reševanja, če so v požaru ali drugih nesrečah udeležene osebe z omejitvami, 2022. https://www.si.inclusiveemergency.eu, 20. 4. 2023.

Pravilnik o univerzalni graditvi in uporabi objektov. Uradni list RS, št. 41/18 in 199/21 – GZ-1.

SIST EN 60118-4: Elektroakustika – slušni pripomočki – 4. del: Sistemi z indukcijsko zanko za slušne pripomočke, 2015. Slovenski inštitut za standardizacijo.

SIST ISO 21542: Gradnja stavb – dostopnost in uporabnost grajenega okolja, 2022. Slovenski inštitut za standardizacijo.

SIST 1186: Talni taktilni vodilni sistem za slepe in slabovidne, 2016. Slovenski inštitut za standardizacijo.

Tehnična smernica TSG-1-001: 2019, Požarna varnost v stavbah. Izdaja 4.1. Ljubljana, Ministrstvo za okolje in prostor.

Unija enakosti: strategija o pravicah invalidov za obdobje 2021–2030, 2021.

Ustava Republike Slovenije. Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – UZ62a.

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI). Uradni list RS, št. 94/10, 50/14 in 32/17.

Zakon o ratifikaciji Konvencije o pravicah invalidov in Izbirnega protokola h Konvenciji o pravicah invalidov (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 10/08).

Prenosi

Objavljeno

2024-01-19

Številka

Rubrike

Pripravljenost na nesreče