Hidrogeografske značilnosti in kakovostno stanje vodotokov v povirju Reke // Hydrogeographical characteristics and the quality of watercourses in the Reka River headwaters

Authors

  • Tina Počkar
  • Gregor Kovačič
  • Borut Peric

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV86101

Keywords:

hidrogeografija, onesnaževanje, večparametrske meritve, kakovost vode, Ilirska Bistrica, Reka // hydrogeography, pollution, multi parametric measurements, water quality, Reka River

Abstract

Članek obravnava hidrogeografske značilnosti povirnega dela Reke. Predstavljene so vodna bilanca in odtočne značilnosti območja. Predstavljeni so rezultati meritev fizikalno-kemijskih parametrov na Reki in izbranih desnih pritokih Reke, opravljenih v štirih različnih vodnih stanjih med avgustom leta 2012 in januarjem leta 2013. Rezultati kažejo, da večina vodotokov nima kraškega zaledja ter, da na kakovost vode v povirju Reke vplivajo neurejene razmere na področju odvajanja odpadnih vod v naseljih. 

The article deals with hydrogeographical characteristics of the headwaters of the Reka River basin. Its water balance and drainage characteristics are presented. Results of the measurements of physico-chemical parameters in the Reka River and its selected right tributaries, carried out in four different hydrological conditions between August 2012 and January 2013, are presented. The results show, that most of the watercourses don’t appear to have karstic characteristics and that the quality of water in the upper course of the Reka basin is highly influenced by uncontrolled wastewater management in the settlements.

 

References

Digitalne informacije o vodah. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2001.

Digitalni model višin 25. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2005.

Državna topografska karta Republike Slovenije 1 : 50.000, list Ilirska Bistrica. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2003.

Frantar, P., Hrvatin, M. 2005: Pretočni režimi v Sloveniji med letoma 1971 in 2000. Geografski vestnik 77-2. Ljubljana.

Frantar, P. 2007: Geografski pregled vodne bilance Slovenije 1971–2000 po glavnih porečjih. Acta geographica Slovenica 47-1. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS47102

Gams, I. 2003: Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana.

Hidrografska območja. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2011.

Hidrogeološke značilnosti. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2007.

Kolbezen, M., Pristov, J. 1998: Površinski vodotoki in vodna bilanca Slovenije. Ljubljana.

Kovačič, G. 2001: Okoljevarstvena problematika vodooskrbnih območij občine Ilirska Bistrica. Diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Kovačič, G. 2003: Kraški izviri Bistrice (JZ Slovenija). Annales: Series historia naturalis 13-1. Koper.

Kranjc, A., Mihevc, A. 1989: Poplavni svet ob Notranjski reki. Geografski zbornik 28. Ljubljana.

Petauer, D., Juren, A., Štucin, P., Ilovar, S. 2002: Strokovne podlage za zaščito vodnih virov občine Ilirska Bistrica. GEOOKO in GeoSi. Ljubljana.

Petrič, M. 2009: Pregled sledenja voda z umetnimi sledili na kraških območjih v Sloveniji. Geologija 52-1. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.5474/geologija.2009.013

Plut, D. 2000: Geografija vodnih virov. Ljubljana.

Podatki o dnevnih padavinah na padavinskih postajah Mašun, Juršče in Podgrad pri Ilirski Bistrici v obdobju 1. 8. 2012–31. 1. 2013. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2013.

Podatki o dnevnih pretokih in vodostajih na vodomernih postajah Trpčane, Trnovo in Cerkvenikov mlin (Reka) v obdobju 1. 8. 2012–31. 1. 2013. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2013.

Podatki o srednjih, najmanjših nizkih in najvišjih visokih mesečnih in letnih pretokih v obdobjih merjenj na vodomernih postajah Trpčane, Trnovo in Cerkvenikov mlin (Reka). Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2012.

Povprečna letna višina korigiranih padavin 1971–2000. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2007.

Pravilnik o pitni vodi. Uradni list Republike Slovenije 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009. Ljubljana.

Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in spolu, naselja, Slovenija, polletno. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2012.

Raster realne evapotranspiracije v Sloveniji 100 x 100 m, 1971–2000. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2008.

Raster specifičnega odtoka 100 x 100 m, 1971–2000. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2008.

Ravbar, N. 2011: Hidrološke značilnosti kraških vod. Občina Ilirska Bistrica: monografija. Ilirska Bistrica.

Razvodnice. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2007.

Rojšek, D. 1987: Fizičnogeografske značilnosti in naravne znamenitosti porečja Notranjske Reke. Varstvo narave 13. Ljubljana.

Šebenik, I., Kladnik, D. 1999: Brkini in dolina Reke. Slovenija: pokrajine in ljudje. Ljubljana.

Šikić, D., Pleničar, M., Šparica, M. 1972: Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100.000, list Ilirska Bistrica. Zvezni geološki zavod. Beograd.

Šikić, D., Pleničar, M. 1975: Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100.000, tolmač lista Ilirska Bistrica. Zvezni geološki zavod. Beograd.

Urbanič, G., Toman, M. J. 2003: Varstvo celinskih voda. Ljubljana.

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Uradni list Republike Slovenije 47/2005, 45/2007, 79/2009, 64/2012. Ljubljana.

Uredba o oskrbi s pitno vodo. Uradni list Republike Slovenije 88/2012. Ljubljana.

Zakon o vodah. Uradni list Republike Slovenije 67/2002, 110/2002, 2/2004, 41/2004, 57/2008, 57/2012, 100/2013. Ljubljana.

Downloads

Published

2014-12-15

Issue

Section

Articles/članki