Obravnava geografije kot znanosti pri pouku v osnovni šoli // Treating geography as a science in primary-school instruction

Authors

  • Matjaž Geršič

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV86102

Keywords:

geografija, didaktika, znanost, učbeniki // geography, teaching, science, textbooks

Abstract

V prispevku je prikazano, kako je v osnovni šoli obravnavan pojem geografije kot znanosti in njena logična zasnova. V analizo so bili vključeni osnovnošolski učbeniki za šesti razred ter učni načrt za geografijo. Obravnava logične zasnove posamezne znanosti namreč pomembno vpliva na učenčevo dojemanje vsebine predmeta in na morebitne težave pri razumevanju, ki se pojavijo v povezavi s tem. Sodobni cilj pouka geografije je učencem prikazati svet celostno in življenjsko ter jih opozoriti na mrežo prepletenih odnosov med različnimi prvinami pokrajine. V prispevku je nakazano, kako učencem predstaviti geografijo kot kompleksno znanost oziroma znanost prepletenosti odnosov v pokrajini.

This article discusses how the concept of geography as a science and its logical structure are treated in primary schools in Slovenia. The analysis included sixth-grade geography textbooks and the geography syllabus. The treatment of the logical structure of an individual science has an important impact on students’ conception of the subject content and any problems in understanding that may arise in this regard. The modern objective of geography instruction is to present the world to students comprehensively and realistically and to draw their attention to the network of interconnected relations between various elements within a region. The article suggests how to present geography to students as a complex science or a science about interrelations of landscape elements.

 

References

Bahar, I. 2008: Geografija 6, Učbenik za pouk geografije v šestem razredu osnovne šole. Ljubljana.

Baloh, E., Lenart, B. 2011: Geografija 6, Učbenik za geografijo v šestem razredu osnovne šole. Ljubljana.

Drozg, V. 2007: Prispevek h gospodarski geografiji Slovenije. Revija za geografijo 3, 1-2. Maribor.

Hettner, A. 1907: Grundzüge der länderkunde. Europa. Leipzig.

Klemenčič, M. M. 1987: Sistemska teorija: pot k novi regionalni geografiji? Teorija in metodologija regionalne geografije. Ljubljana.

Klemenčič, M. M. 1992: Sistemska teorija in geografija v srednji šoli. Geografija v šoli 2. Ljubljana.

Klemenčič, M. M., Drozg, V. 2005: Geografija – njeno poslanstvo in pomen. Slovenska šolska geografija s pogledom v prihodnost. Ljubljana.

Kolenc Kolnik, K. 1997: Naloge didaktike geografije: nekatere današnje prednosti in slabosti pouka geografije. Geografija v šoli 6, 2-3. Ljubljana.

Kolenc Kolnik, K. 2004: Geografija za 6. razred. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M., Ciglič, R. 2011: Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi. Georitem 18. Ljubljana.

Kunaver, J. 2005: Novejša mednarodna prizadevanja za sodoben pouk geografije, posebej o mednarodni listini o geografski vzgoji in izobraževanju. Slovenska šolska geografija s pogledom v prihodnost. Ljubljana.

Lipovšek, I. 2008: Didaktične ponazoritve geografskih procesov. Geografija v šoli 17-1. Ljubljana.

Marentič Požarnik, B. 2005: Vpetost v sodobna pojmovanja učenja in pouka - nujnost in hkrati izziv za geografsko izobraževanje. Slovenska šolska geografija s pogledom v prihodnost. Ljubljana.

Medved, J. 1973: O novi orientaciji geografije kot učnega predmeta. Geografski obzornik 20, 1-2. Ljubljana.

Popit, S. 2005: Izzivi sodobne geografije za geografsko vzgojo in izobraževanje. Slovenska šolska geografija s pogledom v prihodnost. Ljubljana.

Resnik Planinc, T. 1993: Mednarodna listina o geografskem izobraževanju. Geografija v šoli 3. Ljubljana.

Resnik Planinc, T. 2001: Zahtevnejše geografske učne vsebine kot izobraževalni problem. Doktorsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Resnik Planinc, T. 2011: Perspektive prihodnosti v geografskem izobraževanju. Geografija v šoli 20-3. Ljubljana.

Ritter, C. 1861: Geschichte der Erdkunde und der Entdeckungen. Berlin.

Senegačnik, J. 1997: Kurikularna prenova pouka geografije v srednješolskih programih, kjer je 210 ali več ur geografije. Geografija v šoli 6, 2-3. Ljubljana.

Senegačnik, J. 2012: Moja prva geografija: geografija za 6. razred osnovne šole. Ljubljana.

Strmčnik, F. 2001: Didaktika: osrednje teoretične teme. Ljubljana.

Učni načrt za osnovno šolo 1998. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana.

Učni načrt za osnovno šolo 2011. Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Ljubljana. Medmrežje: http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/prenovljeni_UN/UN_geografija.pdf (12. 6. 2014).

Verdev, H. 2009: Raziskujem Zemljo 6, Učbenik za geografijo v šestem razredu osnovne šole. Ljubljana.

Vresk, M. 1987: Geografski koncept - pokušaj pojednostavljene reinterpretacije. Geografski glasnik 49-1. Zagreb.

Vrišer, I. 2002: Uvod v geografijo. Ljubljana.

Zgonik, M 1995: Prispevki k didaktiki geografije. Ljubljana.

Downloads

Published

2014-12-15

Issue

Section

Articles/članki