Vprašanje legitimnosti skupne kmetijske politike z vidika okoljske komponente trajnostnega razvoja podeželja // The issue of CAP legitimacy in terms of the environmental component of sustainable rural development

Authors

  • Maruša Goluža

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV86204

Keywords:

trajnostni razvoj, skupna kmetijska politika, podeželje, legitimnost, participativno planiranje, varovanje okolja // sustainable development, common agricultural policy, rural areas, legitimacy, participatory planning, environmental protection

Abstract

Trajnostni razvoj podeželja je postal eden glavnih ciljev skupne evropske kmetijske politike (SKP). Zaradi ukrepov, ki temeljijo na prostovoljnem sodelovanju kmetov, je uresničitev ciljev močno odvisna od kmetov in njihove okoljske zavesti. Nekatere raziskave kažejo na relativno majhen delež kmetov, ki se za izvajanje okolju prijaznih kmetijskih praks odločijo izključno na podlagi odgovornosti varovanja okolja in s doprinosom k trajnostnemu razvoju podeželja. Kmetje, čeprav glavni uporabniki SKP, veljajo za kritike SKP, saj le-ta ne rešuje povsem njihovih težav. Nezaupanje v SKP kaže na pomanjkanje legitimnosti, česar se zaveda tudi Evropska unija. Rešitev, ki bi lahko rešila ta izziv, je vključevanje participativnega procesa v postopke odločanja in oblikovanja politik.

Sustainable rural development has become one of the main objectives of the common European agricultural policy (CAP). Due to the voluntary nature of CAP's measures, its success strongly depends on farmers' environmental awareness. Some studies indicate a relatively limited share of farmers whose decisions to implement environmentally friendly agricultural practices are made solely on the basis of their moral duty to contribute to the sustainable rural development. Despite the main beneficiaries of the CAP, farmers strongly criticize the policy, which does not tackle their problems entirely. Farmers' mistrust in the CAP reveals the lack of legitimacy, which has already been recognized by the European Union. The solution which could solve this challenge is the implementation of a participatory process in policy making.

 

References

Agenda 2000, For a Stronger and Wider Europe, 1997. Medmrežje: http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/2_turkiye_ab_iliskileri/2_1_ortaklik_iliskileri/2_1_4_diger/gundem_2000_eng.pdf (22. 6. 2014).

Agenda 21 Združeni narodi. 1992. Medmrežje: http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf (22. 6. 2014).

Agricultural Policy Perspective Briefs. 2011. Medmrežje: http://ec.europa.eu/agriculture/policy-perspectives/policy-briefs/01_en.pdf (2. 7. 2014).

Amsterdamska pogodba. 1999. Medmrežje: http://www.evropa.gov.si/fileadmin/dokumenti/dokumenti/EU/Pravni_red/amsterdam.pdf (22. 6. 2014).

Baldock, D., Dwyer, J., Sumpsi Vinas, J. M. 2002: Environmental Integration and the CAP, A Report to the European Commission. Medmrežje: http://ec.europa.eu/agriculture/envir/report/ieep_en.pdf (22. 6. 2014).

Beck, U. 1992: Risk Society, Towards a New Modernity. London.

Beck, U. 2004: The Truth of Others, A Cosmopolitan Approach. Common Knowledge 10-3. Oxford. DOI: http://dx.doi.org/10.1215/0961754X-10-3-430

Becker, C. U. 2012: Sustainability Ethics and Sustainability Research. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-2285-9_1

Bréhon, N. J. 2011: The CAP on the quest for legitimacy. European Issue 209. Medmrežje: http://www.robert-schuman.eu/en/doc/questions-d-europe/qe-209-en.pdf (22. 6. 2014).

CAP Reform Summary. 2003. Medmrežje: http://ec.europa.eu/agriculture/mtr/sum_en.pdf (22. 6. 2014).

Enotni evropski akt. 1987. Medmrežje: http://www.evropa.gov.si/fileadmin/dokumenti/dokumenti/EU/Pravni_red/enotni-evropski-akt.pdf (22. 6. 2014).

European Governance, A White Paper. 2001. Medmrežje: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52001DC0428&rid=2 (22. 6. 2014).

European Union Guidelines for State Aid in the Agriculture and Forestry Sector and in Rural Areas 2014 to 2020. 2014. Medmrežje: http://ec.europa.eu/agriculture/stateaid/policy/feedback-gl/draft-gl-2_en.pdf (22. 6. 2014).

Falconer, K. 2000: Farm-level constraints on agri-environmental scheme participation: a transactional perspective. Journal of Rural Studies 16-3. Oxford. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0743-0167(99)00066-2

Gorton, M., Douarin, E., Davidova, S., Latruffe, L. 2008: Attitudes to agricultural policy and farming futures in the context of the 2003 cap reform: a comparison of farmers in selected established and new member states. Journal of Rural Studies 24-3. Oxford. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2007.10.001

Hechter, M. 2009: Legitimacy in the Modern World. American Behavioral Scientist 53-3. Princeton. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0002764209338793

Ingram, J., Gaskell, P., Mills, J., Short, C. 2013: Incorporating agri-environment schemes into farm development pathways: A temporal analysis of farmer motivations. Land Use Policy 31. Guildford. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.07.007

Jasanoff, S. 2003: Technologies of humility: citizen participation in governance science. Minerva 41-3. Dordrecht. DOI: http://dx.doi.org/10.1023/A:1025557512320

Johannesburg Declaration on Sustainable Development. Združeni narodi. 2002. Medmrežje: http://www.un-documents.net/jburgdec.htm (22. 6. 2014).

Kos, D. 2003: Postmoderno prostorsko planiranje? Teorija in praksa 40-4. Ljubljana.

McDonagh, J. 2012: Rural geography I, Changing expectations and contradictions in the rural. Progress in Human Geography 37-5. London. DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0309132512474404

Medmrežje 1: http://europa.eu/about-eu/eu-history/index_sl.htm (22. 6. 2014).

Medmrežje 2: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/early-years/index_en.htm (22. 6. 2014).

Medmrežje 3: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/crisis-years-1970s/index_en.htm (22. 6. 2014).

Medmrežje 4: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/crisis-years-1980s/index_en.htm (22. 6. 2014).

Medmrežje 5: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/1992-reform/index_en.htm (22. 6. 2014).

Medmrežje 6: http://www.arsktrp.gov.si/si/storitve_ukrepi/ukrepi_razvoja_podezelja/ohranjanje_okolja_in_podezelja/kmetijsko_okoljska_placila_kop/ (22. 6. 2014).

Nared, J., Razpotnik Visković, N. (ur.) 2014: Managing Cultural Heritage Sites in Southeastern Europe. Ljubljana.

Nared, J., Erhartič, B., Razpotnik Visković, N. 2013: Including development topics in a cultural heritage management plan, mercury heritage in Idrija. Acta Geographica Slovenica 53-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS53404

Perspectives of the Common Agricultural Policy, Communication of the Commission to the Council and the Parliament. 1985. Medmrežje: http://ec.europa.eu/green-papers/pdf/green_paper_perspectives_for_cap_com_85_333.pdf (22. 6. 2014).

Petrick, M. 2008: The co-evolution of semantics and policy paradigms: 50 years of europe’s common agricultural policy. Intereconomics 43-4. Hamburg. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10272-008-0257-8

Plut, D. 2010: Geografija sonaravnega razvoja. Ljubljana.

Pogodba o Evropski uniji. 1993. Medmrežje: http://www.evropa.gov.si/fileadmin/dokumenti/dokumenti/EU/Pravni_red/maastricht.pdf (22. 6. 2014).

Reform of the Common Agricultural Policy. 1991. Medmrežje: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/1992-reform/com91-379_en.pdf (22. 6. 2014).

Polajnar Horvat, K. 2012: Oblikovanje modela razvoja okoljske ozaveščenosti in okolju prijaznega vedenja. Geografski vestnik 84-2. Ljubljana.

Promoting Europe's Agriculture and Rural Areas, Continuity and Change. 1998. Medmrežje: http://bookshop.europa.eu/en/the-common-agricultural-policy-pbCH1097970/ (22. 6. 2014).

Report of the World Commission on Environment and Development, Our Common Future. Združeni narodi. 1987. Medmrežje: http://www.un-documents.net/wced-ocf.htm (22. 6. 2014).

Sattler, C., Nagel, U. J. 2010: Factors affecting farmers' acceptance of conservation measures: A case study from North-eastern Germany. Land Use Policy 27-1. Guildford. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2008.02.002

Suchman, M. C. 1995: Managing legitimacy, strategic and institutional approaches. Academy of Management Review 20-3. DOI: http://dx.doi.org/10.5465/AMR.1995.9508080331

The Development and Future of the CAP. 1991. Medmrežje: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/1992-reform/com91-100_en.pdf (22. 6. 2014).

The Future of Rural Society. 1988. Medmrežje: http://ec.europa.eu/agriculture/cap-history/crisis-years-1980s/com88-501_en.pdf (22. 6. 2014).

The Rio Declaration on Environment and Development. 1992. Medmrežje: http://www.unesco.org/education/nfsunesco/pdf/RIO_E.PDF (22. 6. 2014).

The Treaty of Rome. 1957. Medmrežje: http://ec.europa.eu/archives/emu_history/documents/treaties/rometreaty2.pdf (22. 6. 2014).

Towards a Common Agricultural and Rural Policy for Europe. 1997. Medmrežje: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/buck_en/index.htm (22. 6. 2014).

Tyler, T. R. 2006: Psychological perspectives on legitimacy and legitimation. Annual Review of Psychology 57. Stanford. DOI: http://dx.doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038

Van Herzele, A., Van Gossum, P., Gobin, A., Acosta, L., Waas, T., Dendoncker, N., de Frahan, B. H. 2013: Effort for money? Farmers' rationale for participation in agri-environment measures with different implementation complexity. Journal of Environmental Management 131. London. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2013.09.030

Vrevc, S. 2011: Skupna kmetijska politika do 2020, Glavni elementi zakonodajnih predlogov. Medmrežje: http://www.kgzs.si/Portals/0/Dokumenti/izobrazevanja/01%20Vrevc.pdf (22. 6. 2014).

Wynne, B. 1996: May the sheep safely graze? A reflexive view of the expert-lay knowledge devide. Risk, Environment and Modernity: Towards a New Ecology. London. DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781446221983

Downloads

Published

2014-12-15

Issue

Section

Articles/članki