Veljavnost osebnega in spletnega anketiranja v geografskem raziskovanju // Validity of face-to-face and web surveys in geographical research

  • Katarina Polajnar Horvat
  • Aleš Smrekar
Keywords: družbena geografija, osebno anketiranje, spletno anketiranje, veljavnost, vzorčenje // human geography, face-to-face surveys, web surveys, validity, sampling

Abstract

Osebno anketiranje, ki predstavlja tradicionalno metodo zbiranja podatkov, je v zadnjem desetletju začelo zamenjevati spletno anketiranje. Do danes se je njegova uporaba močno razširila in je ena izmed vodilnih metod zbiranja podatkov nove generacije. Čeprav je njegova uporaba vse pogostejša, pa se poraja dvom o njegovi veljavnosti in s tem uporabnosti, saj so v spletne ankete v nasprotju od tradicionalnih oblik anketiranja najpogosteje vključeni neverjetnostni vzorci, pri katerih je vključitev v tovrstne raziskave odvisna od udeležencev samih. Preverili smo veljavnost osebnega in spletnega anketiranja ter ugotavljali, ali se s spletnim anketiranjem v obliki, kot se v današnjih raziskavah vse bolj pojavlja, lahko približamo reprezentativnosti vzorca v enaki meri kot pri tradicionalni metodi osebnega anketiranja, izdelani na podlagi verjetnostnih vzorcev. Rezultati so pokazali, da med izbranima metodama obstajajo značilne razlike v reprezentativnosti vzorca, pri čemer gre v največji meri za razlike v demografski in izobrazbeni strukturi vzorcev.

Face-to-face surveys, which represent a traditional method of data gathering, are gradually being replaced by web surveys during the last decade. Their use has widely spread and today it represents one of predominant data gathering methods of the new generation. Although their use is becoming increasingly common, doubts have been arising about their usefulness. Namely, as opposed to traditional forms of surveying, web surveys include non-probability samples in which inclusion in surveys depends on participants themselves. We checked their validity and tried to establish whether sample representativeness in the types of web surveys that are nowadays increasingly used in research can be approached to such an extent as in the traditional method of face-to-face surveys based on probability samples. The results show that significant differences in sample representativeness exist between the selected methods. They are largely a consequence of demographic structure of samples.

References

Berzelak, J. 2011: Zagotavljanje sodelovanja v anketah: Ali pet evrov zadostuje? Medmrežje: http://www.fdvinfo.net/db/141/12884/.../ (10. 10. 2012).

Courvoisier, D., Etter, J. F. 2008: Using item response theory to study the convergent and discriminant validity of three questionnaires measuring cigarette dependence. Psychology of Addictive Behaviors 22-3. Indianapolis. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0893-164X.22.3.391

Danaher, P. J., Haddrek, V. 1996: A comparison of question scales used for measuring customer satisfaction. Journal of Service Industry Management 7-4. Bradford. DOI: http://dx.doi.org/10.1108/09564239610129922

Ferligoj, A., Leskošek, K., Kogovšek, T. 1995: Zanesljivost in veljavnost merjenja. Metodološki zvezki 10. Ljubljana.

Guo, B., Aveyard, P., Fielding, A., Sutton, S. 2008: Testing the convergent and discriminant velidity of the Decisional Balance Scale of the Transtheoretical Model using the Multi-Trait Multi-Method approach. Psychology of Addictive Behaviors 2-22. Indianapolis. DOI: http://dx.doi.org/10.1037/0893-164X.22.2.288

Kalton, G., Vehovar, V. 2001: Vzorčenje v anketah. Ljubljana.

Kogovšek, T. 2006: Reliability and validity of measuring social support networks by web and telephone. Metodološki zvezki 3-2. Ljubljana.

Lozar Manfreda, K. 2001: Web survey errors. Doktorsko delo, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Lozar Manfreda, K., Bosnjak, M., Berzelak, J., Haas, I., Vehovar, V. 2008: Web surveys versus other survey modes: A meta-analysis comparing response rates. International Journal of Market Research 50-1. Henley-on-Thames.

Lozar Manfreda, K., Vehovar, V. 2002a: Do mail and web Surveys provide same results? Development in social science metodology. Metodološki zvezki 18. Ljubljana.

Lozar Manfreda, K., Vehovar, V. 2002b: Mode effect in web surveys. American Association for Public Research 2002: Strengthening Our Community - Section on Survey Research Methods. Medmrežje: http://www.amstat.org/sections/srms/Proceedings/y2002/Files/JSM2002-000972.pdf (10. 10. 2014).

Lozar Manfreda, K., Vehovar, V., Batagelj, Z. 2000: Veljavnost interneta kot anketnega orodja. Teorija in praksa 37-6. Ljubljana.

Makovec Brenčič, M., Dmitrović, T., Knežević Cvelbar, L., Kolar, T., Konečnik, M., Mihalič, T., Ograjenšek, I., Rojšek, I., Vida, I., Žabkar, V., Gabrijan, V., Milfelner, B., Mumel, D., Ogorelc, A., Pisnik Korda, A., Snoj, B. 2007: Metodologija za stalno spremljanje zadovoljstva turistov. Priročnik, Direktorat za turizem Ministrstva za gospodarstvo. Ljubljana.

Medmrežje 1: http://www.ris.org/c/641/Statisticni_urad_RS/?preid=641 (10. 10. 2012).

Osebna anketa o rabi vode v gospodinjstvu. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana, 2010.

Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji leta 2002. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2003.

Pšaker, J. 2010: Veljavnost spletnih anket v primerjavi s tradicionalnimi metodami zbiranja podatkov. Diplomsko delo, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Savarin, A. 2009: Spletna orodja za spletno anketiranje. Diplomsko delo, Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Spletna anketa o rabi vode v gospodinjstvu. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana, 2010.

Splichal, S. 1990: Analiza besedil. Ljubljana.

Vehovar, V., Berzelak, N., Zajc, N., Slavec, A. 2011: Optimizacija stroškov in napak v uradnih anketah z uporabo kombiniranih načinov anketiranja. Vloga statistike pri upravljanju ekonomskih neravnovesij. Radenci.

Wright, K. B. 2005: Researching internet-based populations: Advantages and disadvantages of online survey research, online questionnaire authoring software packages, and web survey services. Journal of Computer-Mediated Communication 10-3. Los Angeles DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1083-6101.2005.tb00259.x

Published
2015-12-31
Section
Articles/članki