Public and common goods in the cultural landscape // Javno in skupno dobro v kulturni pokrajini

  • Mateja Šmid Hribar
  • David Bole
  • Mimi Urbanc
Keywords: geography, cultural landscape, public good, common good, ecosystem services, Slovenia // geografija, kulturna pokrajina, javno dobro, skupno dobro, ekosistemske storitve, Slovenija

Abstract

The main purpose of this paper is to review the literature and national documents, and define the meaning and roles of various types of good in the rural cultural landscape. We identified four main categories: private good, toll good, common good, and public good. The scope, uses, and benefits of goods in the cultural landscape change over time due to, inter alia, socio-political processes and formal (non)recognition at the institutional level. Further, we discuss how public good and common good benefit the community, and the necessity of sound management and conservation of common good. In the context of public good, supporting, regulating, and cultural ecosystem services are becoming increasingly important. They are non-subtractable, but they are inextricably linked to private land. As there are many points of conflict in the use of common and public goods, their protection should be provided in the relevant legislation.

Glavni namen prispevka je pregled strokovne literature in državnih dokumentov ter opredelitev pomena in vloge različnih tipov dobrega v podeželski kulturni pokrajini. Prepoznali smo štiri glavne kategorije: zasebno, plačljivo, skupno in javno dobro. Obseg, način rabe in koristi dobrega se v kulturni pokrajini spreminjajo skozi čas, tudi zaradi družbeno-političnih procesov in formalnega (ne)prepoznanja na institucionalni ravni. Poleg tega razpravljamo, kako javno in skupno dobro prinašata skupnosti koristi ter o nujnosti premišljenega upravljanja in ohranitvi skupnega dobrega. V kontekstu javnega dobrega so podporne, uravnalne in kulturne ekosistemske storitve vse pomembnejše. Z rabo sicer ne upadajo, a so neločljivo povezane z zasebnimi zemljišči. Ker obstajajo mnoge točke konflikta v rabi skupnega in javnega dobrega, je njegova zaščita pomembna tudi na zakonodajni ravni.

References

Act on Reestablishment of Agricultural Communities and Restitution of their Property and Rights (Zakon o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic). Uradni list Republike Slovenije 5/1994. Ljubljana.

Agrarian Communities Act (Zakon o agrarnih skupnostih). Uradni list Socialistične republike Slovenije 52/1947. Ljubljana.

Anderies, J. M., Janssen, M. A. 2012: Sustaining the Commons. Tempe. Internet: http://sustainingthecommons.asu.edu/wp-content/uploads/2013/07/Sustaining-the-Commons-v101.pdf (1. 6. 2015).

Anko, B. 2013: Pogledi na trajnost danes. Znamenja trajnosti. Ljubljana. Internet: http://arhiv.acs.si/publikacije/Znamenja_trajnosti_ACS_mini_za_objavo_na_www.pdf (10. 2. 2015).

Bogataj, N. 2012: Model delovanja slovenskih agrarnih skupnosti. Soupravljanje naravnih virov: vaške skupnosti in sorodne oblike skupne lastnine in skupnega upravljanja. Wageningen.

Bogataj, N., Krč, J. 2014: A forest commons revival in Slovenia. Society and Natural Resource 27-8. London. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/08941920.2014.918225

Bohle, D., Greskovits, B. 2007: Neoliberalism, embedded neoliberalism and neocorporatism: Towards transnational capitalism in Central-Eastern Europe. West European Politics 30-3. Oxford. DOI: 10.1080/0140238070127628

Britovšek, M. 1964: Razkroj fevdalne agrarne strukture na Kranjskem. Razprave in eseji 5. Ljubljana.

Buchanan, J. M. 1965: An economic theory of clubs. Economica 32-125.

Buchecker, M., Hunziker, M., Kienast, F. 2003: Participatory landscape development: overcoming social barriers to public involvement. Landscape and Urban Planning 64, 1-2. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0169-2046(02)00199-8

Cerar, G., Kliner, P., Papež, M. 2011: Prihodnost agrarnih skupnosti. Zelena dežela 102. Ljubljana. Internet: http://www.kgzs.si/Portals/0/Dokumenti/glasilo/ZD102_w.pdf (15. 11. 2012).

Constitution of the Republic of Slovenia (Ustava Republike Slovenije). Uradni list Republike Slovenije 33/1991-I, 42/1997, 66/2000, 24/2003 in 69/2004 68/2006. Ljubljana.

Construction Act (Zakon o graditvi objektov). Uradni list Republike Slovenije 110/2002. Ljubljana.

Cosgrove, D. 2008: Social Formation and Symbolic Landscape. London.

Costanza, R. 2008: Ecosystem services: Multiple classification systems are needed. Biological Conservation 141-2. Barking. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2007.12.020

Council resolution of 7 October 1997 on environmental agreements. Official Journal C 321 (97/C 321/01). Brussels.

Cultural Heritage Protection Act (Zakon o varstvu kulturne dediščine). Uradni list RepublikeSlovenije 16/2008, 123/2008, 8/2011. Ljubljana.

Denationalization Act (Zakon o denacionalizaciji). Uradni list Republike Slovenije 27I/1991-I. Ljubljana.

Desmarais-Tremblay, M. 2013: On the definition of Public Goods. Assessing Richard A. Musgrave’s contribution. Internet: ftp://193.55.96.54/pub/mse/CES2014/14004.pdf (10. 3. 2015).

Disposal of the Property of Former Agrarian Communities Act (Zakon o razpolaganju s premoženjem bivših agrarnih skupnosti). Uradni list Republike Slovenije 7/1965. Ljubljana.

Duraippah, A. K., Asah, S. T., Brondizio, E. S., Kosoy, N., O’Farrell, P. J., Prieur-Richard, A., Subramanian, S. M., Takeuchi, K. 2014: Managing the mismatches to provide ecosystem services for human well-being: a conceptual framework for understanding the New Commons. Current Opinion in Environmental Sustainability 7. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cosust.2013.11.031

Environmental Protection Act (Zakon o varstvu okolja). Uradni list Republike Slovenije 39/2006. Ljubljana.

European Landscape Convention. Internet: http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/Landscape/Publications/Convention-Txt-Ref_en.pdf (16. 6. 2015).

Fisher, B., Turner, R. K., Morling, P. 2009: Defining and classifying ecosystem services for decision making. Ecological Economics 68-3. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2008.09.014

Florence Declaration on Landscape, 2012. Internet: http://whc.unesco.org/en/news/943/ (16. 6. 2015)

Gatto, P., Bogataj, N. 2015: Disturbances, robustness and adaptation in forest commons: Comparative insights from two cases in the Southeastern Alps. Forest Policy and Economics 58. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2015.03.011

Gatto, P., Secco, L., Florian D., Petenella, D. 2011: Sustainable local governance and forest management: The new challenges for Forest Common Properties in the Veneto Region (Italian Eastern Alps). International Workshop Forest Commons-Role Model for sustainable local governance and forest management. Burbach.

Hardin, G. 1968: The tragedy of the commons. Science 162- 3859. DOI: http://dx.doi.org/10.1126/science.162.3859.1243

Ostrom, E., Gardner, R., Walker, J. 1994: Rules, Games and Common-Pool Resources. Ann Arbor.

Hess, C., Ostrom, E. 2003: Ideas, Artifacts, and Facilities: Information as a Common-Pool Resource. Law and Contemporary Problems 66. Durham.

Hrvatin, M., Perko, D. 2008: Landscape characteristics of common land in Slovenia. Acta geografica Slovenica, 48-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS48101

Internet 1: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/magazine/7220610.stm (18. 6. 2015).

Internet 2: http://www.isleofeigg.net/eigg_electric.html (18. 6. 2015).

Jenko, M. 2012: To, kar so naredili Ekologi brez meja, je fenomenalno. Delo, Sobotna priloga, (3. marec 2012), 54-52. Ljubljana. Internet: http://www.delo.si/zgodbe/sobotnapriloga/nives-dolsak-kar-so-naredili-ekologi-brez-meja-je-fenomenalno.html (16. 6. 2015).

Johann, E. 2013: The history of utilization and management of commons and consequences of current social change in the Alpine Region of Austria. Cultural Severance and the Environment. Dordrecht.

Law of Property Code (Stvarnopravni zakonik). Uradni list Republike Slovenije 87/2002. Ljubljana.

Millennium Ecosystem Assessment (MA) 2005: Ecosystems and Human Well-being: synthesis. Washington. Internet: http://www.millenniumassessment.org/documents/document.356.aspx.pdf (30. 10. 2013).

Mining Act (Zakon o rudarstvu). Uradni list Republike Slovenije 14/14. Ljubljana.

Musgrave, R. A. 1969: Provision for social goods. Public Economics: An analysis of Public Production and Consumption and their Relations to the Private Sectors. London.

Musgrave, R. A., Musgrave, P. 1973: Public Finance in Theory and Practice. New York

Nature Conservation Act (Zakon o ohranjanju narave). Uradni list Republike Slovenije 96/2004. Ljubljana.

Olwig, K. R. 2013: Globalism and the enclosure of the landscape commons. Cultural Severance and the Environment. Dordrecht.

Ostrom, E. 2005: Understanding Institutional Diversity. Internet: http://press.princeton.edu/chapters/s8085.pdf (15. 4. 2015).

Ostrom, E. 2009: Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic Systems. Internet: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/2009/ostrom_lecture.pdf (18. 6. 2015).

Ostrom, V., Ostrom, E. 1977: Public goods and public choices: The emergence of public economies and industry structures. Alternatives for Delivering Public Services: Toward Improved Performance.

Petek, F., Urbanc, M. 2007: Skupna zemljišča v Sloveniji. Geografski vestnik 79-2. Ljubljana.

Premrl, T. 2013. Analiza stanja agrarnih skupnosti v Sloveniji na podlagi podatkov upravnih enot. Elaborat, Gozdarski inštitut Slovenije. Ljubljana.

Premrl, T., Krč, J. 2012: Kraške agrarne skupnosti: primer upravljanja naravnih virov v agrarnih skupnosti Gabrče in Križ Filipčje Brdo. Soupravljanje naravnih virov: vaške skupnosti in sorodne oblike skupne lastnine in skupnega upravljanja. Wageningen.

Public Roads Act (Zakon o javnih cestah). Uradni list Republike Slovenije 29/1997, 33/2006, 45/2008, 42/2009, 109/2009. Ljubljana.

Premrl, T., Udovč A., Bogataj, N., Krč, J. 2015: From restitution to revival: A case of commons re-establishment and restitution in Slovenia. Forest Policy and Economics 59. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.forpol.2015.05.004

Public-Private Partnership Act (Zakon o javno-zasebnem partnerstvu). Uradni list Republike Slovenije 127/2006. Ljubljana.

Rodela, R. 2012a: Uvod v skupno lastnino in skupno upravljanje naravnih virov. Soupravljanje naravnih virov: vaške skupnosti in sorodne oblike skupne lastnine in skupnega upravljanja. Wageningen.

Rodela, R. 2012b: Dva primera iz prakse v Tržaški pokrajini: jusarska skupnost Opčine in srenjska skupnost Boljunec. Soupravljanje naravnih virov: vaške skupnosti in sorodne oblike skupne lastnine in skupnega upravljanja. Wageningen.

Samuelson, P. A. 1954: The pure theory of public expenditure. The Review of Economics and Statistics 36-4. Cambridge.

Sauer, C. 1963: Land and Life: A Selection from the Writings of Carl Ortwin Sauer. Berkeley.

Slovar Slovenskega knjižnega jezika (elektronska izdaja). Ljubljana, 2015.

Societies Act (Zakon o društvih). Uradni list Republike Slovenije 61/2006, 58/2009, 39/2011. Ljubljana.

Spatial Planning Act (Zakon o prostorskem načrtovanju). Uradni list Republike Slovenije 33/2007. Ljubljana.

Šmid Hribar, M. 2014: Trajnostno varovanje in usmerjanje razvoja kulturne pokrajine na izbranem območju Krajinskega parka Ljubljansko barje. Doktorsko delo, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper.

Terkenli, T. S. 2001: Towards a theory of the landscape: the Aegean landscape as a cultural image. Landscape and Urban Planning 57, 3-4. Amsterdam. DOI: 10.1016/S0169-2046(01)00204-3

Urbanc, M. 2002: Kulturne pokrajine v Sloveniji. Geografija Slovenije 5. Ljubljana.

Urbanc, M. 2008: Večdimenzionalnost pokrajine: primer slovenske Istre. Geografski vestnik 80-2. Ljubljana.

Urbanc, M. 2011: Pokrajinske predstave o slovenski Istri. Georitem 15. Ljubljana.

Vilfan, S. 1957: Podobe iz nekdanje živinoreje med Trstom in Slavnikom. Kronika 5-2. Ljubljana.

Vilfan, S. 1972: Komun pri Črnotičah. Traditiones 1. Ljubljana.

Vilfan, S. 1996: Zgodovinska pravotvornost in Slovenci. Ljubljana.

Vugrin, M. 2005: Definiranje pojma javno dobro. Geodetski vestnik 49-3. Ljubljana.

Waters Act (Zakon o vodah). Uradni list Republike Slovenije 67/2002, 57/2008, 57/2012, 100/2013, 40/2014. Ljubljana.

Žalec, B. 2014: Dialoška mentaliteta kot pogoj vladavine prava. Vzgoja 16-62. Ljubljana.

Published
2015-12-31
Section
Articles/članki