Lehnjakasti kapniki v spodmolih v slovenski Istri // Tufaceous speleothems in rock shelters in Slovenian Istria

  • Leni Ozis
  • Andrej Šmuc
Keywords: lehnjak, lehnjakasti kapniki, mahovni lehnjaki, spodmoli, Veli Badin, Stena v dolini Dragonje, slovenska Istra // tufa, tufaceous speleothems, moss tufa, rock shelters, Stena in Dragonja Valley, Slovenian Istria

Abstract

Apnenčaste stene spodmolov v slovenski Istri so pogosto prekrite s karbonatnimi tvorbami. Za te tvorbe so predhodno obstajale domneve, da gre za sige, naša domneva pa je, da so lehnjaki. Opravili smo raziskave tvorb na dveh lokacijah – Veli Badin in Stena v dolini Dragonje. Tvorbe smo fotografirali, izmerili in zabeležili posebnosti. V laboratoriju smo opravili petrološke, sedimentološke, mineraloške in geokemične analize tvorb. Ugotovili smo, da gre za poseben tip lehnjakov – lehnjakaste kapnike. Njihov nastanek je vezan na mikroklimatske pogoje, drugačne od tistih v jamah, na njihovo odlaganje pa vplivajo organizmi, ki preraščajo stene spodmolov. Prisotnost lehnjakov na izbranih lokacijah kaže, da spodmoli glede na morfologijo predstavljajo polodprti prostor tudi v predhodnih fazah njihovega razvoja in da tvorbe niso nastale v nekdanjih jamskih prostorih.

The distinct feature of rock shelters in Slovenian Istria is that the host limestone rock is frequently overlain by freshwater calcareous deposits. These deposits were in the past described as speleothems, but our assumption was that these deposits are tufas. In our study we focused on two locations – Veli Badin and Stena in Dragonja Valley. Calcareous formations were photographed and measured in the field; an inventory of the specifics of formations was made. In the laboratory we made petrological, sedimentological, mineralogical and geochemical analyses of samples of the deposits. In contrast to previous assumptions the deposits represent a specific form of tufa – tufaceous speleothems. The formation of these tufas is related to microclimatic conditions, different from those in cave environment, and the presence of organisms, which have influence on tufa deposition. As the presence of speleothems would indicate that rock shelters are former cavities now exposed to surface by erosion, the presence of tufas corroborates the idea that rock shelters in their previous formation phases morphologically represented a semi-open space.

 

References

Dalby, D. H. 1966: The growth of plants under reduced light. Studies in Speleology 1-4. Hoboken.

Dodge-Wan, D., Deng Hui Min, A. 2013: Biologically influenced stalagmites in Niah and Mulu caves (Sarawak, Malaysia). Acta carsologica 42-1. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/ac.v42i1.634

Ford, T. D., Pedley, H. M. 1996: A review of tufa and travertine deposits of the world. Earth Science Reviews 41. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0012-8252(96)00030-X

Gogala, A. 2007: Spodmoli na Velem Badinu – jama brez stene? Proteus 69-8. Ljubljana.

Grmovšek, A. 2001: Morfologija sten Kraškega roba. Diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Grmovšek, A. 2002: Manj znane reliefne oblike v stenah kraškega roba. Geografski obzornik 49-3. Ljubljana.

Grmovšek, A. 2003: Zgodbe iz življenja oprimkov: o nastanku in geomorfologiji stenskih reliefnih oblik. Planinski vestnik 103-4. Ljubljana.

Habič, P., Gospodarič, R., Mihevc, A., Šušteršič, F. 1983: Movraška in Smokovska vala ter Jama pod Krogom. Acta carsologica 11. Ljubljana.

Herlec, U., Vidrih, R. 2006: Lehnjak. Scopolia, Supplementum 3. Ljubljana.

Howie, F. M. P., Ealey, P. J., Anderson, J. 2012: Tufa, tufa-cemented rockfalls and speleothems of Newtrain Bay, North Cornwall. Geoscience in South-West England 13-1. Redruth.

Jones, B. 2010: Microbes in caves: agents of calcite corrosion and precipitation. Tufas and Speleothems: Unravelling the Microbial and Physical Controls. London. DOI: http://dx.doi.org/10.1144/SP336.2

Kunaver, J. 2007: Ponovno o spodmolih na Velem Badinu in njihovem nastanku. Proteus 69-9. Ljubljana.

Kunaver, J., Ogrin, D. 1992: Exfoliation-generated rock shelters in limestone escarpments in western Dinaric Slovenia. Geomorphology and the Sea, international symposium and the meeting of the geomorphological commision of the Carphato-Balkan countries. Zagreb.

Kunaver, J., Ogrin, D. 1993: Spodmoli v stenah kraškega roba. Annales 3-3. Koper.

Mulec, J., Kosi, G., Vrhovšek, D. 2007: Algae promote growth of stalagmites and stalactites in karst caves (Škocjanske jame, Slovenia). Carbonates and Evaporites 22-1. Berlin Heidelberg. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/BF03175841

Natek, K., Žumer, J., Ogrin, D., Topole, M., Hrvatin, M., Gabrovec, M. 1993: Geomorfološka inventarizacija Kraškega roba. Elaborat, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Ogrin, D., Vysoudil, M., Mrak, I., Ogrin, M. 2012: Splošne in lokalne podnebne poteze. Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva. Ljubljana.

Ozis, L., Trpin, J., Šmuc, A. 2014: Rock shelters in Slovenian Istria as a potential for the development of geotourism in the region. Geologija 52-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.5474/geologija.2014.018

Pavšič, J. (ur.) 2006: Geološki terminološki slovar. Ljubljana.

Pedley, H. M. 1990: Classification and environmental models of cool freshwater tufas. Sedimentary Geology 68. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0037-0738(90)90124-C

Pentecost, A. 1996: Moss growth and travertine deposition: the significance of photosynthesis, evaporation and degassing of carbon dioxide. Journal of Bryology 19. Northampton.

Pentecost, A. 2005: Travertine. Berlin

Placer, L. 2007: Kraški rob: geološki prerez vzdolž AC Kozina – Koper. Geologija 50-1. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.5474/geologija.2007.003

Placer, L. 2008: Principles of the tectonic subdivision of Slovenia. Geologija 51-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.5474/geologija.2008.021

Pleničar, M., Polšak, A., Šikić, D. 1973. Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100.000, tolmač lista Trst. Zvezni geološki zavod. Beograd.

Sanders, D., Wertl, W., Rott, E. 2011: Spring-associated limestones of the Eastern Alps: overview of facies, deposystems, minerals, and biota. Facies 57. Berlin. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10347-010-0252-y

Štefančič, M. 2012: Detajlno geološko kartiranje Velikega Badina. Seminarska naloga, Naravoslovnotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Taboroši, D. 2002: Biokarst on a tropical carbonate island: Guam, Mariana Islands. Theoretical and Applied Karstology 15. Bukarešta.

Taboroši, D. 2006: Biologically influenced carbonate speleothems. Geological Society of America Special Papers 404. Washington. DOI: http://dx.doi.org/10.1130/2006.2404(26)

Taboroši, D., Hirakawa, K. 2003: Microclimate controls of vadose carbonate precipitation: evidence from stalactite morphology. Theoretical and Applied Karstology 16. Bukarešta.

Taboroši, D., Hirakawa, K. 2004: Biota and biological processes associated with subaerial tufa stalactites in the tropics. Cave and Karst Science 31-2. Buxton.

Taboroši, D., Hirakawa, K., Sawagaki, T. 2005: Carbonate precipitation along a microclimatic gradient in a Thailand cave – continuum of calcareous tufa and speleothems. Journal of Cave and Karst Studies 67-1. Huntsville.

Taboroši, D., Hirakawa, K., Stafford, K. 2003: Speleothem-like calcite and aragonite deposits on tropical carbonate coast. Cave and Karst Science 30-1. Buxton.

Taboroši, D., Hirakawa, K., Stafford, K. 2004: Subaerial tufa in the Mariana Islands and its depositional settings. Studies in Speleology 13. Hoboken.

Published
2015-12-31
Section
Articles/članki