Geografska tipizacija Pomurja glede na občutljivost za sušo // Geographical typification of Pomurje in relation to sensitivity to drought

  • Tatjana Kikec
Keywords: suša, dejavniki suše, vodna bilanca, metoda tipizacije, metoda ponderiranja vplivnih dejavnikov, Pomurje // drought, drought factors, water balance, typification method, pondering method of influential factors, Pomurje region

Abstract

V prispevku je predstavljena geografska tipizacija Pomurja gleda na občutljivost za sušo izdelana na podlagi metode tipizacije in metode ponderiranja vplivnih dejavnikov. Na podlagi študija literature, pridobljenih podatkov in digitalnih podatkovnih slojev ter poznavanja pokrajine, smo opredelili dejavnike pojava suše na preučevanem območju. Za vsak posamezen vplivni dejavnik smo v geografskem informacijskem sistemu izdelali kartografsko podlago ter ga standardizirali, kar nam je omogočilo njihovo primerjavo. Zaradi različnega vpliva posameznih dejavnikov smo te v nadaljevanju obtežili s ponderji; sledilo je kombiniranje posameznih slojev. Rezultat je sintezni zemljevid preučevanega območja s petimi tipi glede na različno občutljivost zaradi suše.

This paper presents geographical typification of Pomurje in relation to sensitivity to drought made by the use of typification method and pondering method of influential factors. Based on the literature, data acquisition, digital data layers and knowledge of the landscape, the factors of drought occurrence in the area studied were identified. For each influential factor a cartographic layer in the geographic information system was developed and standardized, which allowed comparison among the factors. Because of the different impact of individual factors, we weighted them, and afterwards combined the individual layers. The result is a synthesis map of the studied area with five types according to their different sensitivity to drought.

References

Brilly, M., Šraj, M. 2000: Osnove hidrologije. Ljubljana.

Kajfež Bogataj, L., Svet, M. M. 1993: Dinamika parametrov vodne bilance kmetijskih tal v Sloveniji v obdobju 1961–1990. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani 61. Ljubljana.

Kikec, T. 2010: Pomurje in pojav suše. Od razumevanja do upravljanja, Naravne nesreče 1. Ljubljana.

Kikec, T. 2014: Kmetijska suša v Pomurju in možnosti za prilagoditve. (Ne)prilagojeni, Naravne nesreče 3. Ljubljana.

Kikec, T. 2015: Geografska tipizacija Pomurja glede na sušo in možnosti za prilagoditev pojavu. Doktorsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Maribor.

Klimatski podatki za izbrane meteorološke postaje na območju Pomurja (digitalna oblika). Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2013.

Mioč, P., Žnidarčič, M. 1987a: Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100 000, list Maribor in Leibnitz. Zvezni geološki zavod. Beograd.

Mioč, P., Žnidarčič, M. 1987b: Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100 000, tolmač lista Maribor in Leibnitz. Zvezni geološki zavod. Beograd.

Mioč, P., Marković, S. 1998a: Osnovna geološka karta 1 : 100 000, list Čakovec. Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, Inštitut za geološka istraživanja. Ljubljana, Zagreb.

Mioč, P., Marković, S. 1998b: Osnovna geološka karta 1 : 100 000, tolmač lista Čakovec. Inštitut za geologijo, geotehniko in geofiziko, Inštitut za geološka istraživanja. Ljubljana, Zagreb.

Natek, K. 1983a: Ogroženost Slovenije zaradi suše. Naravne nesreče v Sloveniji kot naša ogroženost. Ljubljana.

Natek, K. 1983b: Metoda izdelave in uporabnost splošne geomorfološke karte. Magistrsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Natek, K. 1995: Suša v kmetijstvu - ogroženost, vrednotenje in zmanjševanje posledic. Razvojno-raziskovalni projekt, Tematski sklop 3.3. Ljubljana.

Natek, K. 2002: Ogroženost zaradi naravnih procesov kot strukturni element slovenskih pokrajin. Dela 18. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/1350

Ocena poškodovanosti kmetijskih kultur zaradi suše leta 2003 in 2007. Poročilo regijske komisije za ocenjevanje škode, nastale zaradi pojava suše (digitalna oblika). 2011. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Murska Sobota.

Ogrin, D. 2009: Slabitev celinskih podnebnih značilnosti v zadnjih desetletjih. Pomurje: Geografski pogledi na pokrajino ob Muri. Murska Sobota.

Pečnik, M. 2002: Možnosti nastanka zemeljskih plazov na osnovi geomorfoloških značilnosti površja v Zgornji Savinjski dolini. Diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Pedološka karta Pomurja. Center za pedologijo in varstvo okolja Oddelka za agronomijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana, 2007.

Perko, D. 1992: Ogroženost Slovenije zaradi naravnih nesreč. Ujma 6. Ljubljana.

Pleničar, M. 1970a: Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100 000, list Goričko. Zvezni geološki zavod. Beograd.

Pleničar, M. 1970b: Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100 000, tolmač lista Goričko. Zvezni geološki zavod. Beograd.

Podatki digitalnega modela nadmorskih višin z velikostjo celice 12,5 x 12,5 m za območje Pomurja. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2010.

Podatki o ocenjeni škodi po vzroku elementarne nesreče po statističnih regijah. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2014.

Podatki o rabi tal za območje Pomurja. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2011.

Stepančič, D. 1984: Osnovna pedološka karta SFRJ, Pedološka karta Slovenije 1 : 50.000, komentar k listu Murska Sobota. Katedra za pedologijo, prehrano rastlin in ekologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana

What is Drought? Medmrežje: http://drought.unl.edu/DroughtBasics/WhatisDrought.aspx (27. 8. 2013).

Zorn, M., Komac, B. 2004: Deterministic modeling of landslide and rockfall risk. Acta geographica Slovenica 44-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS44203

Zorn, M., Komac, B. 2007: Modeliranje naravnih procesov na primeru zemeljskih plazov. Dela 28. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.28.6.75-90

Zorn, M., Komac, B. 2011: Damage caused by natural disasters in Slovenia and globally between 1995 and 2010. Acta geographica Slovenica 51-1. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS51101

Published
2015-12-31
Section
Articles/članki