Najstarejša kartografija – razvoj do antike // The oldest cartography – development up to the classical antiquity

  • Primož Gašperič
Keywords: geografija, zgodovina kartografije, prvi zemljevidi, prazgodovina // geography, history of cartography, first maps, prehistory

Abstract

Človek je zgodaj razvil umetniške sposobnosti izražanja, upodabljanje ozemlja na neko podlago pa je bil eden od načinov tega izražanja. Ker je bil svet pred tisočletji še zelo »velik« in nepovezan, se védenje o Zemlji oziroma njenih delih ni prenašalo iz ene celine na drugo oziroma je bil prenos zanemarljiv. Vsaka človeška skupnost je razvila svoj način risanja ozemlja, ki je sprva temeljil na preprostih upodobitvah, kasneje pa že kartografsko bolj izoblikovanih smereh. Do antike so nastala številna kartografska dela, ki so v večini le pogojno zemljevidi, a predstavljajo nujno predhodnico kasnejšemu razvoju kartografije.

Early on, man developed the artistic ability of expression. Drawing land on a specific surface constituted one of the means of this expression. Since thousands of years ago the world was still extremely “big” due to the lack of connection among individual parts, the transfer of knowledge about the Earth among different continents was (almost) non-existent. Each community developed its own unique manner of drawing maps, which at first rested on simple imagery, but later on became more cartographically distinguished. Up to the period of classical antiquity, numerous cartographic works, which can only be called maps under certain conditions, were created, all necessary to the subsequent development of cartography.

References

Clarke, K. C. 2013: What is the World's Oldest Map? The Cartographic Journal 50-2. London. DOI: http://dx.doi.org/101179/0008704113Z.00000000079

Džejms, P., Torp, N. 2002: Drevna odkrića. Beograd.

Flygare, J. B. 2006: The Babylonian Map of the World – and its world view. Medmrežje: http://www.opgavebank.dk/opgaver/806.pdf (20. 1. 2014).

Fridl, J. 1999: Metodologija tematske kartografije nacionalnega atlas Slovenije. Geografija Slovenije 2. Ljubljana.

Gibson, M. 1993: Nippur – Sacred City of Enlil. Medmrežje: http://oi.uchicago.edu/research/projects/nippur-sacred-city-enlil-0 (12. 10. 2015).

Goss, J. 1993: The Mapmaker's Art. An Illustrated History of Cartography. Chichago.

Harrell, J. A., Brown, V. M. 1992: The world's oldest surviving geological map – the 1150 BC Turin papyrus from Egypt. Journal of Geology 100-1. DOI: http://dx.doi.org/10.1086/629568

Kladnik, D. 2001: Geografija: Tematski leksikoni. Tržič

Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.) 2005: Geografski terminološki slovar. Ljubljana.

Klemenčič, M. M. 2002: Miselna slika pokrajin. Spoznavni zemljevid Slovenije. Ljubljana.

kov. Ljubljana.

Krašovec, J. (ur.) 1997: Sveto pismo Stare in Nove zaveze, slovenski standardni prevod iz izvirnih jezi-

Meece, S. 2006: A bird's eye view - of a leopard's spots: The Çatalhöyük 'map' and the development of cartographic representation in prehistory. Anatolian Studies 56. Cambridge.

Perko, D. 2001: Analiza površja Slovenije s stometrskim digitalnim modelom reliefa. Geografija Slovenije 3. Ljubljana.

Perko, D. 2005: Zemljevid in atlas, kartografija in geografija. Atlant. Ljubljana.

Podobnikar, T. 2002: Razvoj predstavitev modela površja zemlje. Geodetski vestnik 46-3. Ljubljana.

Polič, M. 2002: Doumevanje okolja. Spoznavni zemljevid Slovenije. Ljubljana.

Robinson, A. H., Morrison, J. L., Muehrcke, P. C., Kimerling, A. J., Guptill, S. C. 1995: Elements of Cartography. New York.

Rojc, B. 1991: Kartografija. Enciklopedija Slovenije 5. Ljubljana.

Shore, A. F. 1987: Egyptian cartography. The History Of Cartography 1: Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and Mediterranean. Chicago.

Smith, C. D. 1987. Cartography in the prehistoric period of the old world: Europe, the Middle East and North Africa. The History Of Cartography 1: Cartography in Prehistoric, Ancient, and Medieval Europe and Mediterranean. Chicago.

Svoboda, J. A. 2007: Spatial representations in the Upper Paleolithic: The cases from Pavlov and Předmostí. Les expressions intelectuelles et spirituelles des peuples sans écriture. Capo di Ponte.

Svoboda, J. A. 2011: Počátky umění. Praha.

Utrilla, P., Mazo, C., Sopena, M. C., Martínez-Bea, M., Domingo, R. 2009: A palaeolithic map from 13,660 calBP: Engraved stone blocks from the Late Magdalenian in Abauntz Cave (Navarra, Spain). Journal of Human Evolution 57-2. London. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jhevol.2009.05.005

Published
2015-12-31
Section
Articles/članki