Geomorfološke značilnosti izbranih zatrepnih dolin v Sloveniji // Geomorphological characteristics of selected pocket valleys in Slovenia

Authors

  • Jure Tičar

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV87102

Keywords:

geomorfologija, krasoslovje, kontaktni kras, zatrepna dolina, morfogeneza, Slovenija // geomorphology, karstology, contact karst, pocket valley, morphogenesis, Slovenia

Abstract

Zatrepne doline so značilna površinska reliefna oblika izvirnega kontaktnega krasa. V članku so opisani značilni primeri zatrepnih dolin v Sloveniji. Dosedanje raziskave so se po večini ukvarjale zgolj z opredelitvijo termina, redke pa so bile študije, ki so obravnavale njihove geomorfološke značilnosti. Z obsežnim terenskim delom smo opredelili morfografske in morfometrične značilnosti zatrepnih dolin. Izvedli smo njihovo morfogenetsko interpretacijo, ki se delno opira na obstoječo literaturo, predvsem pa na sintezo geoloških, hidroloških in speleoloških podatkov ter izsledkov s terena. Ugotovili smo, da se zatrepne doline med seboj močno razlikujejo v oblikovanosti. Na njihov razvoj vplivajo kamninska sestava, prelomi, vodotoki, oblikovanost jamskih sistemov v zaledju zatrepnih dolin in raven površinske reliefne oblike, v katero se izteka zatrepna dolina.

Pocket valleys are typical landforms in the outflow part of contact karst. Examples of pocket valleys were identified and geomorphologicaly examined in detail. Previous studies of pocket valleys have mostly considered the definition of pocket valleys, whereas geomorphological studies have been very rare. The morphographic and morphometric characteristics of pocket valleys were defined through detailed geomorphological examination. Morphogenetic interpretations of pocket valleys were made based in part on existing literature, but mostly based on a synthesis of geological, hydrological, and speleological data with fieldwork results. It was confirmed that the development of pocket valleys is influenced by lithology, geological structure, characteristics of water flow discharge, formation of cave systems in the rim of pocket valley, and the level of regional surface landforms that pocket valleys are located above.

References

Arhiv hidroloških podatkov za vodomerno postajo Mirke v obdobju 1949 – 1982. Agencija republike Slovenije za okolje in prostor. Ljubljana, 2015a.

Arhiv hidroloških podatkov za vodomerno postajo Mirke I v obdobju 1949–1982. Agencija republike Slovenije za okolje in prostor. Ljubljana, 2015b.

Audra, P., Mocochain, L., Camus, H., Gilli, É., Clauzon, G., Bigot, J.-Y. 2004: The effect of the Messinian Deep Stage on karst development around the Mediterranean Sea. Examples from Southern France. Geodinamica Acta 17-6. Pariz. DOI: http://dx.doi.org/10.3166/ga.17.389-400

Buser, S., Grad, K., Pleničar, M. 1967: Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100.000, list Postojna. Zvezni geološki zavod. Beograd.

Buser, S. 1968: Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100.000, list Ribnica. Zvezni geološki zavod. Beograd.

Čar, J., Gospodarič, R. 1983: O geologiji krasa med Postojno, Planino in Cerknico. Acta carsologica 12. Ljubljana.

Ferk, M. 2014: Kvartarne poplave v porečju Ljubljanice. Doktorsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Ford, D., Williams, P. 2007: Karst Hydrogeology and Geomorphology. Chichester. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/9781118684986

Frachon, J.-C. 2004: Les reculées du Jura lédonien. Colonne.

Frantar, P. (ur.) 2008: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000. Ljubljana.

Gams, I. (ur.) 1973: Slovenska kraška terminologija. Ljubljana.

Gams, I. 2004: Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana.

Gospodarič, R. 1976: Razvoj jam med Pivško kotlino in Planinskim poljem v kvartarju. Acta carsologica 7. Ljubljana.

Goudie, A. S. 2004: Encyclopedia of Geomorphology. London. DOI: http://dx.doi.org/10.4324/9780203381137

Gunn, J. 2004: Encyclopedia of Caves and Karst Science. New York. DOI: http://dx.doi.org/10.4324/9780203483855

Habič, P., Gospodarič, R., Habe, F., Kranjc, A., Šušteršič, F. 1976: Osnovna speleološka karta Slovenije. Naše jame 18. Ljubljana.

Hugget, R. J. 2007: Fundamentals of Geomorphology. London. DOI: http://dx.doi.org/10.4324/9780203947111

Kataster jam Jamarske zveze Slovenije. Jamarska zveza Slovenije. Ljubljana, 2015.

Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.) 2005: Geografski terminološki slovar. Ljubljana.

Kogovšek, J., Petrič, M. 1998: Značilnosti pretakanja voda v kraškem zaledju Temenice. Acta carsologica 27-2. Ljubljana.

Kogovšek, J., Petrič, M. 2006: Tracer test on the Mala gora landfill near Ribnica in south-eastern Slovenia. Acta carsologica 35-2. Ljubljana.

Kovačič, G. 2011: Kraški izvir Malenščica in njegovo zaledje. Hidrološka študija s poudarkom na analizi časovnih vrst. Koper.

Kranjc, A. 2001: Zatrepna dolina. Enciklopedija Slovenije. Ljubljana.

Lipar, M., Ferk., M. 2015: Karst pocket valleys and their implications on Pliocene-Quaternary hydrology and climate: Examples from the Nullarbor Plain, southern Australia. Eeart-Science Reviews 150. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.earscirev.2015.07.002

Melik, A. 1928: Pliocensko porečje Ljubljanice. Geografski vestnik 4. Ljubljana.

Mihevc, A. 1991: Morfološke značilnosti ponornega kontaktnega krasa. Izbrani primeri s slovenskega krasa. Magistrsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Mocochain, L., Audra, P., Bigot, J.-Y. 2011: Base level rise and per ascensum model of speleogenesis (PAMS). Interpretation of deep phreatic karst, vauclusian springs and chimney-shafts. Bulletin de la Societe Geologique de France 182-2. Pariz. DOI: http://dx.doi.org/10.2113/gssgfbull.182.2.87

Novak, D. 1985: Izvir Globočec in njegovo zaledje. Naše jame 27. Ljubljana.

Novak, D. 2001: Kostanjeviška jama in njena okolica. Bilten Jamarskega kluba Železničar 22. Ljubljana.

Pavšič, J. (ur.) 2006: Geološki terminološki slovar. Ljubljana.

Pleničar, M., Premru, U., Herak, M. 1975: Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100.000, list Novo mesto. Zvezni geološki zavod. Beograd.

Salomon, J.-N. 2006: Précis de Karstologie. Bordeaux.

Stepišnik, U., Ferk, M., Gostinčar, P., Černuta, L. 2012: Holocene floods on the Planina Polje, classical Dinaric Karst, Slovenia. Acta carsologica 41-1. Ljubljana.

Šifrer, M. 1983: Nova dognanja o geomorfološkem razvoju Ljubljanskega barja. Geografski zbornik 23. Ljubljana.

Šušteršič, F. 1977: Geomorfološki razvoj zatrepnih dolin na Planinskem polju. Postojna.

Šušteršič, F., Šušteršič, S., Stepišnik U. 2002. Mladokvartarna dinamika Planinske jame. Naše jame 44. Ljubljana.

Tičar, J. 2012: Geomorfološke značilnosti zatrepnih dolin v Sloveniji in Franciji. Diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Downloads

Published

2015-12-31

How to Cite

Tičar, J. (2015). Geomorfološke značilnosti izbranih zatrepnih dolin v Sloveniji // Geomorphological characteristics of selected pocket valleys in Slovenia. Geografski Vestnik, 87(1). https://doi.org/10.3986/GV87102

Issue

Section

Articles/članki