Vloga interpretacije dediščine v narodnih parkih // The role of heritage interpretation in national parks

  • Anja Trobec
Keywords: varstvo okolja, naravna dediščina, kulturna dediščina, zavarovana območja, Triglavski narodni park, Fiordlandski narodni park // environmental protection, natural heritage, cultural heritage, protected areas, Triglav National Park, National Park Fiordland

Abstract

V prispevku je predstavljena vloga interpretacije dediščine pri reševanju različnih izzivov, s katerimi se srečujejo narodni parki. Na kratko je predstavljen razvoj interpretacije dediščine, ki je neločljivo povezan s samim razvojem narodnih parkov. Analizirano in ovrednoteno je udejanjanje interpretacije dediščine v Triglavskem narodnem parku v Sloveniji in v Fiordlandskem narodnem parku na Novi Zelandiji. Rezultati kažejo, da je interpretacija dediščine nepogrešljivo orodje pri upravljanju narodnih parkov, povečevanju njihove priljubljenosti, udejanjanju trajnostno zasnovanega turizma ter ozaveščanju javnosti o pomenu naravne in kulturne dediščine. Še vedno pa v narodnih parkih ostajajo številne neizkoriščene priložnosti za njeno izpopolnjenje.

The article presents the role of heritage interpretation in solving the various challenges facing national parks. The evolution of heritage interpretation is presented, as it is inextricably connected to the development of the national parks themselves. The author analysed and evaluated the implementation of heritage interpretation in the Triglav National Park in Slovenia and the Fiordland National Park in New Zealand. The results show that heritage interpretation is an indispensable tool in managing national parks, increasing their popularity, implementing a sustainably devised tourism, and raising the public’s awareness on the importance of parks natural and cultural heritage. However, many opportunities for its improvement in national parks remain unused.

References

Baldauf, M., Ogorelec, B., Bogner, D., Brezavšček, L., Neuhold, U., Papež, A., Schitter, E., Šolar, M. 2011: Infrastruktura za doživljanje in spoznavanje narave, Smernice za inovativno načrtovanje. Bled.

Benton, G. M. 2009: From principle to practice, four conceptions of interpretation. Journal of Interpretation Research 14-1. Fort Collins.

Bizjak, J. 2004: Triglavski narodni park. Ljubljana.

Bizjak, J. 2011: Narodni park med vizijami, možnostmi in resničnostjo. Dvajset let pozneje: 1981–2001, 20 let Zakona o Triglavskem narodnem parku. Bled.

Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 2015. Medmrežje: http://whc.unesco.org/en/conventiontext/ (16. 5. 2015)

Cvahte, A. 2013: Interpretacija naravne in kulturne dediščine v Triglavskem narodnem parku in Narodnem parku Fiordland (Nova Zelandija) v luči geografije. Diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Department of Conservation. Statement of intent 2012–2017, 2012. Medmrežje: http://www.doc.govt.nz/documents/about-doc/statement-of-intent-2012-2017/statement-of-intent-2012-2017.pdf (19. 5. 2015).

Department of Conservation. Annual Report for year ended 30 June 2014, 2014. Medmrežje: http://www.doc.govt.nz/about-us/our-role/corporate-publications/annual-reports-archive/annual-report-for-year-ended-30-june-2014/ (19. 5. 2015).

DMV 25 – Digitalni model višin 25 m x 25 m. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2005.

DOC Public Conservation Areas, 2014. Medmrežje: https://koordinates.com/ (30. 3. 2015).

East Homer Nature Walk, 2015. Medmrežje: http://www.doc.govt.nz/parks-and-recreation/places-to-go/fiordland/places/fiordland-national-park/things-to-do/tracks/east-homer-nature-walk/ (7. 4. 2015).

Erhartič, B., Smrekar, A., Šmid-Hribar, M., Tiran, J. 2012: Krajinski park Ljubljansko barje: interpretacija kulturne pokrajine. Geografski obzornik 59-3. Ljubljana.

FNP center za obiskovalce Te Anau. O poteh Fiordlandskega narodnega parka. Ustni vir. Te Anau, 2012.

GJI – zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2014.

Grošelj, A. 2008: Ocena metodologije ustanavljanja širših zavarovanih območij v Sloveniji. Magistrsko delo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Groznik-Zeiler, K. 2011: Razvojna vloga zavarovanih območij v Sloveniji. Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, Regionalni razvoj 3. Ljubljana.

Ham, S. H. 1992: Environmental Interpretation. Colorado.

Ham, S. H. 2003: Ecotourism - Making a Difference by Making Meaning. Medmrežje: http://www.jonkohl.com/publications/n-z/sham-keynote03.pdf (3. 4. 2015).

Harper, R. K. 1991: Interpretation in the national parks of New Zealand: The evolution and development of a management practice. Magistrsko delo, Univerza Lincoln. Christchurch.

Hlad, B. 2004: Interpretacija narave, Poročilo o seminarju in delavnici. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana. Medmrežje: www.interpretacija.si/arhiv/porocilo_bistra.pdf (29. 3. 2015).

Hribar, M., Šmid-Hribar, M., Erhartič, B. 2011: Premislek o razvoju in zavarovanih območjih. Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, Regionalni razvoj 3. Ljubljana.

Improved NZ Road Centrelines (August 2011), 2011. Medmrežje: https://koordinates.com/ (30. 3. 2015).

Jarvis, A., Reuter, H. I., Nelson, A., Guevara, E. 2008: Hole-filled seamless SRTM data V4, International Centre for Tropical Agriculture (CIAT). Medmrežje: http://srtm.csi.cgiar.org (26. 3. 2015).

Kategorizacija vodotokov, 2003. Medmrežje: http://gis.arso.gov.si/ (2. 4. 2015).

Keršič-Svetel, M. 2002: Ekoturizem v gorah – Izkušnje v tujini, resničnost doma. Ekoturizem v gorah. Bled.

Keršič-Svetel, M. 2010: Strokovna izhodišča za smernice in standarde kakovosti na področju načrtovanja interpretacije dediščine podeželja. Identiteta je tudi interpretacija preteklosti. Cerknica.

Kus-Veenvielt, J., Sovinc, A. 2009: Učinkovitost upravljanja zavarovanih območij v Sloveniji. Medmrežje: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/narava/rappam_porocilo.pdf (26. 3. 2015).

Lackey, B., K. 2008: The state of interpretation in academia. Journal of Interpretation Research 13-1. Fort Collins.

Lampič, B., Mrak, I. 2007: Nature conservation in Slovenia. Sustainable Environmental Research, Promoting International Cooperation and Mutual Assistance in Natural Parks. Olomouc.

Lampič, B., Mrak, I. 2008: Vrednote, vrednosti in razvojni potenciali območij varovanja. Dela 29. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.29.11.145-159

Medmrežje 1: http://www.doc.govt.nz/ (30. 3. 2015).

Merriman, T., Brochu, L. 2004: Twelve trends in the interpretive profession. Journal of Interpretation Research 9-2. Fort Collins.

Moscardo, G. 1996: Mindful visitors, heritage and tourism. Annals of Tourism Research 23-2. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(95)00068-2

NZ Lake Polygons (Topo 1 : 50k), 2015. Medmrežje: https://koordinates.com/ (30. 3. 2015).

NZ Major Rivers, 2011. Medmrežje: https://koordinates.com/ (30. 3. 2015).

Ogorelec, B. 2004: Zakaj zavarovana območja potrebujejo interpretacijske poti? Medmrežje: http://www.gov.si/aplikacije/mop/interpretacija_narave/arhiv/pomen_ucnih_poti.pdf (9. 4. 2015).

Ogorelec, B. 2011: Načrtovanje in ustanavljanje novih naravnih parkov v Sloveniji, prvo desetletje začasne zaustavitve ustanavljanja regijskega parka Snežnik. Narava kot vrednota. Ljubljana.

Plut, D. 2008: Trajnostni razvoj varovanih območij – celostni pristop in aktivna vloga države, trajnostno gospodarjenje v varovanih območjih z vidika doseganja skladnejšega regionalnega razvoja. Elaborat, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Pretner, M., Šolar, M. 2006: Mreža informacijskih mest v TNP – Strategija. Bled.

Ryan, C., Dewar, K. 1995: Evaluating the communication process betwen interpreter and visitor. Tourism Management 16-4. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0261-5177(95)00019-K

Scott, P. 2011: Populated Places – Points. Medmrežje: https://koordinates.com/ (30. 3. 2015).

Slovenska meja. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2008.

Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B. 2014: Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja. Georitem 24. Ljubljana.

Some staging posts in the history of interpretation. Interpret Europe. Medmrežje: http://www.interpret-europe.net/top/heritage-interpretation/history.html (2. 4. 2015).

Sovinc, A. 2011: Oblikovanje modela za učinkovito upravljanje zavarovanih območij narave. Doktorska disertacija, Fakulteta za humanistične študije Univerze v Kopru. Koper.

Sovinc, A., Fišer-Pečnikar, Ž., Gosar, A. 2011: Govorimo isti jezik? Primerjava mednarodnih in slovenskih meril kategorizacije zavarovanih območij. Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji, Regionalni razvoj 3. Ljubljana.

Stoječe vode, 2003. Medmrežje: http://nfp-si.eionet.europa.eu/Dokumenti/GIS/splosno (Citirano 2. 4. 2015).

Šolar, M. 2009: Urejanje Triglavskega narodnega parka za obiskovalce v luči ciljev in namenov ustanovitve narodnega parka. Dela 31. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.31.8.129-142

Šolar, M. 2012: Razvoj in udejanjanje interpretacije dediščine v Triglavskem narodnem parku. Ustni vir, 9. 1. 2012. Ljubljana.

Thorsten, L. 2003: Basic Interpretive Skills, The Course Manual. Werleshausen. Medmrežje: http://www.videsgidi.lv/faili/Basic_Interpretive_Skills_-_The_Course_Manual.pdf (3. 4. 2015).

Vadala, C. E., Bixler, R. D., Hammitt, W. E. 2006: A public’s awareness of regional parks and park management agencies with implications for management-oriented interpretation. Journal of Interpretation Research 11-2. Fort Collins.

Veverka, J. 2011: Interpretive Master Planning. Edinburg.

Veverka, J. 2015: John Veverka & Associates. Medmrežje: http://www.heritageinterp.com/ (31. 3. 2015).

Wallace, G. N., Pierce, S. M. 1996: An evolution of ecotourism in Amazonas, Brazil. Annals of Tourism Research 23. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/0160-7383(96)00009-6

Wearing, S., Edinborough, P., Hodgson, L., Frew, E. 2008: Enhancing Visitor Experience Through Interpretation. Medmrežje: http://www.crctourism.com.au/wms/upload/resources/80035_Wearing_EnhancingVisExp_WEB.pdf (3. 4. 2015).

Winter, P., L. 2006: The impact of normative message types on off-trail hiking. Journal of Interpretation Research 11-1. Fort Collins.

Zavarovana območja (poligoni), 2013. Medmrežje: http://gis.arso.gov.si/ (2. 4. 2015).

Published
2015-12-31
Section
Articles/članki