Prepoznavanje in prostorska razmestitev konfliktov na podeželju // Identification and spatial distribution of conflicts in rural areas

Authors

  • Špela Guštin
  • Irma Potočnik Slavič

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV87105

Keywords:

geografija podeželja, večfunkcijsko podeželje, konflikti interesov, analiza vsebine časopisa, kmetijstvo, turizem, zavarovana območja, prostorsko planiranje, Občina Izola // rural geography, multifunctional rural areas, conflicts of interests, newspaper content analysis, agriculture, tourism, protected areas, spatial planning, Municipality of Izola

Abstract

Privlačno večfunkcijsko slovensko podeželje je hkrati tudi stičišče interesov različnih akterjev (kmetje, podjetniki, lastniki sekundarnih bivališč, okoljevarstveniki, obiskovalci, lokalna samouprava, investitorji). Medsebojna prepletenost interesov socialnih skupin in njihovih raznovrstnih zahtev oziroma pričakovanj glede rabe podeželskih virov pogosto vodi v konfliktne situacije, ki zahtevajo celostno geografsko obravnavo. Prispevek se osredotoča na prepoznavanje in prostorsko razmestitev konfliktov na podeželju Občine Izola, njihovo časovno razsežnost in vzročno-posledično povezanost na podlagi večletne analize regionalnega časopisa (2008–2014). Poznavanje interesov in konfliktov, ki nastajajo med akterji oziroma socialnimi skupinami, pomaga pri odločanju o prihodnjem razvoju in trajnostni rabi podeželskih virov.

Attractive and multifunctional Slovenian rural areas often perform as a junction of various stakeholders (farmers, entrepreneurs, second home owners, environmentalists, tourists, local authorities, investors, etc.) and their interests.  Interrelations among interests of social groups and their diverse requests or expectations towards the use of rural resources very often lead into conflict situations which ask for holistic geographical analysis. The paper focuses on identification and spatial distribution of conflicts in rural areas of the Municipality of Izola (Slovenia), their spatial dimension, cause-effect connection on the basis of regional newspaper content analysis (2008–2014). Knowledge on interests and conflicts among stakeholders or social groups contributes to decision-making process on future development and sustainable use of rural resources.

References

Akcija pregleda dejanske uporabe kmetijskih zemljišč in nelegalnih objektov na območju občine Izola. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Ljubljana, 2013. Medmrežje: http://www.mko.gov.si/nc/si/ medijsko_sredisce/novica/article/1328/6562/ (24. 6. 2013).

Barbič, A. 2005: Izzivi in priložnosti podeželja. Ljubljana.

Barranco, J., Wisler, D. 1999: Validity and systematicity of newspaper data in event analysis. European Sociological Review 15-3. Oxford.

Bennett, G., Davies, P. J. 2015: Urban cemetery planning and the conflicting role of local and regional interests. Land Use Policy 42. Guildford. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.08.011

Boulding, K. 1962: Conflict and Defense: A General Theory. New York.

Bowen, R. L., Cox, L. J., Fox, M. 1991: The interface between tourism and agriculture. The Journal of Tourism Studies 2-2. Townsville.

Bučar Ručman, A. 2011: Medijsko poročanje o kriminaliteti v Sloveniji. Revija za kriminalistiko in kriminologijo 62-1. Ljubljana.

Bufon, M. 2007: Osnove politične geografije. Koper.

Cerin, M. 2013: Na podeželju želijo razvoj, a hkrati tudi mir. Primorske novice 67-288 (13. 12. 2013).

Cimprič, T., Lisec, A., Zavodnik Lamovšek, A. 2013: Analiza višine plačila za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč v Sloveniji po letu 1979. Geodetski vestnik 57-3. Ljubljana.

Clendenning, G., Field, D. R. 2005: Seasonal residents: members of community or part of the scenery? Amenities and Rural Development. Cheltenham.

Coser, L. 1964: The functions of social conflict. An Examination of the Concept of Social Conflict and its Use in Empirical Sociological Research. New York.

Dahrendorf, R. 1959: Class and Class Conflict in Industrial Society. Stanford.

Darly, S., Torre, A. 2013: Conflicts over farmland uses and the dynamics of “agri-urban” localities in the Greater Paris Region: An empirical analysis based on daily regional press and field interviews. Land Use Policy 33. Guildford. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.landusepol.2012.12.014

Daugstad, K., Rønningen, K., Skar, B. 2006: Agriculture as an upholder of cultural heritage? Conceptualizations and value judgements - A Norwegian perspective in international context. Journal of Rural Studies 22-1. Oxford. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2005.06.002

Dear, M. 1992: Understanding and overcoming the NIMBY syndrome. Journal of the American Planning Association 58-3. Washington. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01944369208975808

Dixon, J., Sherman, P. 1991: Economics of protected areas. Ambio 20-2. Stockholm.

Earl, J., Martin, A., McCarthy, J. D., Soule, S. A. 2004: The use of newspaper data in the study of collective action. Annual Review of Sociology 30-1. Palo Alto. DOI: http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.30.012703.110603

Erjavec, K., Poler Kovačič, M. 2011: Novinarsko sporočanje o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin v Sloveniji. Geodetski vestnik 55-3. Ljubljana.

European Heritage Heads Forum, 2010. Izjava o izzivih in tveganjih dediščine in turizma. Medmrežje: http://www.zvkds.si/sl/zvkds/varstvo-kulturne-dediscine/ izjave-sporazumi-deklaracije/ (1. 3. 2015).

Farstad, M., Rye, J. F. 2013: Second home owners, locals and their perspectives on rural development. Journal of Rural Studies 30. Oxford. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2012.11.007

Garrod, B., Wornell, R., Youell, R. 2006: Re-conceptualising rural resources as countryside capital: The case of rural tourism. Journal of Rural Studies 22-1. Oxford. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2005.08.001

Golobič, M., Marušič, J., Kovačič, M. 2003: Možnosti za usklajevanje razvoja kmetijstva z drugimi družbenimi interesi na slovenskem podeželju, primer občine Komenda. Zbornik Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Kmetijstvo 81-2. Ljubljana.

Goluža, M. 2014: Vloga počitniških bivališč na podeželju: primerjava med občinama Cerklje na Gorenjskem in Komen. Geografski vestnik 85-1. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/GV86204

Gosar, M., Kocjančič, L., Marušič, M., Rudolf, F., Medija, F., Lenardič, A., Vatovec, S., Rebernik, Z., Bombač, A. 1976: Kmetijski prostorski načrt za obalno območje – 1976. Skupščina obalne skupnosti, Oddelek za načrtovanje, statistiko in cene. Koper.

Grimble, R., Wellard, K. 1997: Stakeholder methodologies in natural resource management: A review of principles, contexts, experiences and opportunities. Agricultural Systems 55-2. New York. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/s0308-521x(97)00006-1

Haukeland, J. V., Daugstad, K., Vistad, O. I. 2011: Harmony or conflict? A focus group study on traditional use and tourism development in and around Rondane and Jotunheimen National Parks in Norway. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 11, Supp1ement 1. Oslo. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/15022250.2011.632597

Henderson, S. R. 2005: Managing land-use conflict around urban centres: Australian poultry farmer attitudes towards relocation. Applied Geography 25-2. New York. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2005.03.001

Hlaj, N. 2010: Mobi imajo, antene pa ne bi? Primorske novice 64-1 (4. 1. 2010).

Janelle, D. G. 1977: Structural dimensions in the geography of locational conflicts. Canadian Geographer/Le Géographe canadien 21-4. Toronto. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1541-0064.1977.tb01004.x

Janelle, D. G., Millward, H. A. 1976: Locational conflict patterns and urban ecological structure. Tijdschrift voor economische en sociale geografie 67-2. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9663.1976.tb01391.x

Janelle, D. G. 1979: Correlates of locational conflict. Canadian Journal of Regional Science 2-2. Halifax.

Jeršič, M. 1986: Sekundarna počitniška bivališča v Sloveniji in Zahodni Istri. Geografski vestnik 40. Ljubljana.

Jones, C., Baker, M., Carter, J., Jay, S., Short, M., Wood, C. 2005: Introduction. Strategic Environmental Assesment and Land Use Planning: An International Evaluation. London.

Klemenčič, M. M., Lampič, B., Potočnik Slavič, I. 2008: Življenjska (ne)moč obrobnih podeželskih območij v Sloveniji. GeograFF 3. Ljubljana.

Kodeks slovenskih novinarjev, 2015. Medmrežje: http://www.razsodisce.org/razsodisce/kodeks_ns.html (4. 4. 2015).

Lampič, B. 2008: Kmetijstvo v Mestni občini Ljubljana: relikt ali razvojni potencial. GeograFF 2. Ljubljana.

Lampič, B., Mrak, I. 2008: Vrednote, vrednosti in razvojni potenciali območij varovanja. Dela 29. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.29.11.145-159

Mann, C., Jeanneaux, P. 2009: Two approaches for understanding land-use conflict to improve rural planning and management. Journal of Rural and Community Development 4-1. Brandon.

Markandya, A., Arnold, S., Cassinelli, M., Taylor, T. 2008: Protecting coastal zones in the Mediterranean: An economic and regulatory analysis. Journal of Coastal Conservation 12-3. Dordrecht. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s11852-008-0038-3

Mlakar, A. 2009: Negotovost v prostorskonačrtovalnih postopkih. Urbani izziv 20-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.5379/urbani-izziv-2009-20-02-003

Mormont, M. 1983: The emergence of rural struggles and their ideological effects. International Journal of Urban and Regional Research 7-4. Oxford. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-2427.1983.tb00406.x

Neuendorf, K. A. 2002: The Content Analysis Guidebook. London.

Pavón, D., Ventura, M., Ribas, A., Serra, P., Saurı́, D., Breton, F. 2003: Land use change and socio-environmental conflict in the Alt Empordà county (Catalonia, Spain). Journal of Arid Environments 54-3. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1006/jare.2002.1077

Pelletier, M., Joerin, F., Kestens, Y., Villeneuve, P. 2011: Conflict activity in the neighborhoods of Quebec City (Canada), 1989–2000. Applied Spatial Analysis and Policy 4-3. Dordrecht. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12061-010-9050-8

Perpar, A., Kovačič, M. 2006: Prostorski vidiki razvoja kmetij. Dela 25. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.25.5.61-71

Perpar, A. 2002: Razvojne značilnosti slovenskega podeželja. Magistrsko delo, Oddelek za agronomijo Biotehniške fakultete. Ljubljana.

Potočnik Slavič, I. 2010: Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja. GeograFF 7. Ljubljana.

Power, T. M. 2005:The supply and demand for natural amenities: an overview of theory and concepts. Amenities and Rural Development. Cheltenham.

Program razvoja podeželja 2014–2020. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. Ljubljana. Medmrežje: http://www.program-podezelja.si/sl/22-vsebina-prp-2014-2020 (29. 5. 2015).

Qviström, M. 2007: Landscapes out of order: Studying the inner urban fringe beyond the rural – urban divide. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography 89-3. Stockholm. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1468-0467.2007.00253.x

Shackelford, G. E., Steward, P. R., German, R. N., Sait, S. M., Benton, T. G. 2015: Conservation planning in agricultural landscapes: hotspots of conflict between agriculture and nature. Diversity and Distributions 21-3. Oxford. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/ddi.12291

Simoneti, M., Vertelj Nared, P. 2011: Varstvo kot razvojna priložnost ob upoštevanju kompleksnosti. Razvoj zavarovanih območij v Sloveniji. Ljubljana.

Spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za podeželje občine Izola, povzetek za javnost. Medmrežje: http://izola.si/wp-content/uploads/2014/04/ Povzetek-za-javnost-slo.pdf (24. 4. 2014).

Slovar Slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana. 2014. Medmrežje: http://www.fran.si/130/sskj-slovar-slovenskega-knjiznega-jezika (17. 1. 2015).

Stanič, I., Jakoš, A., Pavliha, M., Ploštajner, Z. 2000: Bivalne navade Slovencev in njihov vpliv na prostor - občasna bivališča. Elaborat, Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Ljubljana. Medmrežje: http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/prostor/pdf/prostor_slo2020/2_6_dokument.pdf (13. 3. 2015).

The Dictionary of Human Geography. Oxford, 2009.

The Future of Rural Society. Office for official pubblications of the european communities. Luksemburg, 1988.

Vanslembrouck, I., van Huylenbroeck, G. 2005: Landscape Amenities: Economic Assessment of Agricultural Landscapes. Landscape Series 2. Dordrecht,. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/1-4020-3172-6_4

von der Dunk, A., Grêt-Regamey, A., Dalang, T., Hersperger, A. M. 2011: Defining a typology of peri-urban land-use conflicts: A case study from Switzerland. Landscape and Urban Planning 101-2. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.02.007

Vrščaj, B. 2011: Sprememba rabe zemljišč in kmetijstvo. Kazalci okolja v Sloveniji. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana. Medmrežje: http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind_id=460 (21. 4. 2015).

Wehrmann, B. 2008: Land Conflicts: A Practical Guide to Dealing with Land Disputes. Eschborn. Medmrežje: http://commdev.org/userfiles/08_GTZ_land_conflicts.pdf (14. 10. 2014).

Wilkes, R., Ricard, D. 2007: How does newspaper coverage of collective action vary?: Protest by indigenous people in Canada. The Social Science Journal 44- 2. New York. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.soscij.2007.03.017

Woods, M. 1998: Researching rural conflicts: hunting, local politics and actor-networks. Journal of Rural Studies 14-3. Oxford. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0743-0167(97)00038-7

Woods, M. 2003a: Deconstructing rural protest: the emergence of a new social movement. Journal of Rural Studies 19-3. Oxford DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0743-0167(03)00008-1

Woods, M. 2003b: Conflicting environmental visions of the rural: Windfarm development in Mid Wales. Sociologia Ruralis 43-3. Oxford. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/1467-9523.00245

Woods, M. 2005: Rural Geography: Processes, Responses and Experiences in Rural Restructuring. London.

Woods, M. 2006: Redefining he ‘rural question’: The new ‘politics of the rural’ and social policy. Social Policy and Administration 40-6. Oxford. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-9515.2006.00521.x

Zakon o kmetijskih zemljiščih. Uradni list Republike Slovenije 71/2011, 58/2012. Ljubljana.

Zakon o prostorskem načrtovanju. Uradni list Republike Slovenije 33/2007, 70/2008, 108/2009, 80/2010, 43/2011, 57/2012, 109/2012, 76/2014, 14/2015 . Ljubljana.

Downloads

Published

2015-12-31

How to Cite

Guštin, Špela, & Potočnik Slavič, I. (2015). Prepoznavanje in prostorska razmestitev konfliktov na podeželju // Identification and spatial distribution of conflicts in rural areas. Geografski Vestnik, 87(1). https://doi.org/10.3986/GV87105

Issue

Section

Articles/članki