Modeliranje obpotresnih pobočnih procesov v Sloveniji // Co-seismic slope processes in Slovenia

  • Blaž Komac
Keywords: geografija naravnih nesreč, potresi, zemeljski plazovi, skalni podori, prožnost, modeliranje, Newmarkova metoda // geography of natural hazards, earthquakes, landslides, rockfalls, resilience, modelling, Newmark's method

Abstract

V članku predstavljamo enega od možnih metodoloških pristopov k izdelavi zemljevidov verjetnosti za nastanek obpotresnih zemeljskih plazov in skalnih podorov v Sloveniji v velikem merilu, na ravni regij ali države. Možnost njihovega nastanka smo ocenili z Newmarkovo metodo, ki obsega oceno plazovitosti z uporabo faktorja stabilnosti in kritičnega pospeška. Podornost smo ocenili z empirično enačbo. Rezultate smo primerjali z modeli plazovitosti ter s podatki o legi pobočnih procesov iz Nacionalne podatkovne baze zemeljskih plazov in obpotresnih skalnih podorov leta 1998 v Posočju. Opisali smo vpliv reliefa na lego obpotresnih pobočnih procesov z vidika njihove večje gostote v ovršjih gora, omenili pa tudi nekatere posledice, kot so prispevanje sedimentov v vodotoke in možnost njihovega zajezevanja.

The article presents one of the possible methods for elaboration of probability maps for co-seismic landslides and rockfalls in Slovenia in large scale (regional and national). The probability of their triggering was assessed by the Newmark's method. The method consists of landslide risk evaluation using stability factor and critical acceleration, while rockfall risk was assessed using an empirical equation. The results were compared with landslide risk models and data on the location of slope processes obtained from the Slovenian National Landslide Database, and of co-seismic rockfalls in the Soča Valley (Posočje) in 1988. In addition, the article describes the influence of the relief on the position of co-seismic slope processes from the perspective of their increased density on mountain ridges. We also describe the main consequences of slope processes, such as their contribution to sediment deposition in water courses and the possibility of their impoundment.

References

Bavec, M., Tulaczyk, S. M., Mahan, S. A., Stock, G. M. 2004: Late Quarternary glaciation of the Upper Soča river region (Southern Julian Alps, NW Slovenia). Sedimentary Geology 165, 3-4. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.sedgeo.2003.11.011

Bishop, A. W. 1955: The use of the slip circle in the stability analysis of slope. Geotechnique 5-1. London.

Bouchon, M. 1973: Effect of topography on surface motion. Bulletin of the Seismological Society of America 63-2. Berkeley.

Buser, S. 1986: Osnovna geološka karta SFRJ 1 : 100.000, tolmač lista Tolmin in Videm (Udine). Zvezni geološki zavod. Beograd.

Carson, M. A., Kirkby, M. J. 1972: Hillslope-form and process. Cambridge Geographical Studies 3. Cambridge.

Cecić, I. 2011: Idrijski potres 26. marca 1511 – kaj pravzaprav vemo o njem? Geografski obzornik 58-1. Ljubljana.

Chen, X.-L., Lui, C.-G., Lu, Y., Lin, C.-X. 2014: Critical acceleration as a criterion in seismic landslide susceptibility assessment. Geomorphology 217. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2014.04.011

Costa, J. E., Schuster, R. L. 1988: The formation and failure of natural dams. Geological Society of America Bulletin 100-7. Boulder. DOI: http://dx.doi.org/10.1130/0016-7606(1988)100<1054:TFAFON>2.3.CO;2

Davis, L. L., West, L. R. 1973: Observed effects of topography on ground motion. Bulletin of the Seismological Society of America 63. Berkeley.

Digitalni model višin. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana. Medmrežje: http://www.e-prostor.gov.si/si/zbirke_prostorskih_podatkov/topografski_in_kartografski_podatki/digitalni_model_visin (15. 1. 2015).

Esposito, E., Porfido, S., Simonelli, A. L., Mastrolorenzo, G., Iaccarino, G. 2000: Landslides and other surface effects induced by the 1997 Umbria-Marche seismic sequence. Engineering Geology 58, 3-4. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0013-7952(00)00035-1

Fan, X., van Westen, C. J., Xua, Q., Gorum, T., Dai, C. 2012: Analysis of landslide dams induced by the 2008 Wenchuan earthquake. Journal of Asian Earth Sciences 57-5. Oxford. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.jseaes.2012.06.002

Gallen, S. F., Clark, M. K., Godt, J. W. 2014: Coseismic landslides reveal near-surface rock strength in a highrelief, tectonically active setting. Geology 43-1. Boulder. DOI: http://dx.doi.org/10.1130/G36080.1

Gasparini, C., Anzidei, M., Conte, S., Del Mese, S., De Rubeis, V., Maramai, A., Massucci, A,. Riguzzi, F., Tertulliani, A., Tosi, P., Vannucci, C., Vecchi, M. 1997: Indagine macroseismica per la sequenza sismica Umbro-Marchigiana settembre-ottobre 1997. ING 593. Bologna.

Geli, L., Bard, P. Y., Julien, B. 1988: The effect of topography on earthquake ground motion: a review and new results. Bulletin of the Seismological Society of America 78-1. Berkeley.

Grošelj, K. 2004: Potres v Posočju 1998. Ujma 17-18. Ljubljana.

Guo, W. D. 2013: Theory and Practice of Pile Foundations. Boca Raton.

Harp, E. L., Jibson, R. W. 1996: Landslides triggered by the 1994 Northridge, California earthquake. Bulletin of the Seismological society of America 86-1b. Berkeley.

Hoek E., Brown, E. T. 1980: Underground Excavations in Rock. London.

Hoek, E., Brown, E. T. 1988: The Hoek-Brown failure criterion - a 1988 update. Proceedings of the 15th Canadian Rock Mechanics Symposium. Toronto.

Jibson, R. W. 1993: Predicting earthquake-induced landslide displacement using Newmark's sliding block analysis. Transportation Research Record 1411. Washington.

Jibson, R. W. 2007: Regression models for estimating coseismic landslide displacemenz. Engineering geology 91, 2-4. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enggeo.2007.01.013

Jibson, R. W., Harp, E. L., Michael, J. M. 2000: A method for producing digital probabilistic seismic landslide hazard maps. Engineering Geology 58, 3-4. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0013-7952(00)00039-9

Jibson, R. W., Michael, J. A. 2009: Maps showing seismic landslide hazard in Anchorage, Alaska. Medmrežje: http://pubs.usgs.gov/sim/3077/ (9. 11. 2015).

Katalog potresov. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2010. Medmrežje: http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/search/resource/details.page?uuid=%7B8803C868-0C29-4B7E-B6C1-47457286F392%7D (30. 1. 2015).

Keefer, D. K. 1984: Landslides caused by earthquakes. Geological Society of America Bulletin 95-4. Boulder. DOI: http://dx.doi.org/10.1130/0016-7606(1984)95<406:LCBE>2.0.CO;2

Keefer, D. K., Wasowski, J., Del Gaudio, V. 2006: Special issue from the European Geosciences Union Symposium on landslides induced by earthquake and volcanic activity. Engineering Geology 86, 2-3. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enggeo.2006.02.009

Koloski, J. W., Schwarz, S. D., Tubbs, D. W. 1989: Geotechnical properties of geologic materials. engineering geology in Washington 1. Washington Division of Geology and Earth Resources Bulletin 78. Medmrežje: http://www.tubbs.com/geotech/geotech.htm (15. 1. 2015).

Komac, B., Natek, K., Zorn, M. 2008: Geografski vidiki poplav v Sloveniji. Geografija Slovenije 20. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M. 2002: Recentni pobočni procesi v Zgornjem Posočju. Geografski obzornik 49-1. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M. 2007: Pobočni procesi in človek. Geografija Slovenije 15. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M. 2009: Pokrajinski učinki skalnega podora v Pologu. Geografski vestnik 81-1. Ljubljana.

Komac, M. 2005: Intenzivne padavine kot sprožilni dejavnik pri pojavljanju plazov v Sloveniji. Geologija 48-2. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.5474/geologija.2005.022

Komac, M., Fajfar, D., Ravnik, D., Ribičič, M. 2008: Nacionalna podatkovna baza zemeljskih plazov. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007–2008. Ljubljana.

Korup, O. 2002: Recent research on landslide dams—a literature review with special attention to New Zealand. Progress in Physical Geography 26-2. London. DOI: http://dx.doi.org/10.1191/0309133302pp333ra

Korup, O., McSaveney, M. J., Davies, T. R. H. 2004: Sediment generation and delivery from large historic landslides in the Southern Alps, New Zealand. Geomorphology 61, 1-2. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.geomorph.2004.01.001

Košir, M., Cecić, I. 2011: Potres 26. marca 1511 v luči novih raziskav. Idrijski razgledi 56-1. Idrija.

Lapajne, J., Šket Motnikar, B., Zupančič, P. 2001: Projektni pospešek tal [g] s povratno dobo 475 let. Uprava Republike Slovenije za geofiziko. Ljubljana.

Meunier, P., Hovius, N., Haines, J. A. 2008: Topographic site effects and the location of earthquake induced landslides. Earth and Planetary Science Letters 275, 3-4. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.epsl.2008.07.020

Mikoš., M., Fazarinc, R., Ribičič, M. 2006: Sediment production and delivery from recent large landslides and earthquake-induced rock falls in the Upper Soča River Valley, Slovenia. Engineering Geology 86, 2-3. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.enggeo.2006.02.015

Miles, S. B., Ho, C. L. 1999: Rigorous landslide hazard zonation using Newmark's method and stohastic ground motion simulation. Soil Dynamics and Earthquake Engineering 18-4. Southampton. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0267-7261(98)00048-7

Miles, S. B., Keefer, D. K. 2001a: Seismic landslide hazard for the city of Berkeley, California. US Geological Survey Miscellaneous Field Studies Map MF-2378. Medmrežje; http://pubs.usgs.gov/mf/2001/2378/ (9. 11. 2015).

Miles, S.B., Keefer, D.K. 2001b: Seismic landslide hazard for the cities of Oakland and Piedmont, California: US Geological Survey Miscellaneous Field Studies Map MF-2379. Medmrežje: http://pubs.usgs.gov/mf/2001/2379/ (9. 11. 2015).

Murphy, W., Petley, D. N., Risdon, G., Chien, M. C. 2000: Topographic effects influencing large scale slope failure during the 21st September Chichi earthquke, Taiwan. Proceedings of the Second Euro-Conference on Global Change and Catastrophe Risk Management - Earthquake Risks in Europe. Medmrežje: http://www.iiasa.ac.at/Research/RMS/july2000/Papers/murphy0709.pdf (6. 11. 2015).

Natek, K., Komac, B., Zorn, M. 2003: Mass movements in the Julian Alps (Slovenia) in the aftermath of the Easter earthquake on April 12, 1998. Studia geomorphologica Carpatho-Balcanica 37. Warszawa.

Newmark, N. M. 1965: Effects of earthquakes on dams and embankments. Geotechnique 15-2. London.

Parameters of rocks. Fine - civil software engineering. Medmrežje: http://www.finesoftware.eu/help/geo5/en/parameters-of-rocks-01/ (15. 1. 2015).

Petley, D. N., Murphy, W. 2001: Topographic amplification and the initiation of landslides in Taiwan. Proceedings of the fifth International Conference on Geomorphology. Tokyo.

Poljak, M. 2007: Strukturno-tektonska karta Slovenije 1 : 250.000, izdelana po podatkih Osnovne geološke karte SFRJ 1 : 100.000. Ljubljana.

Prestininzi, A., Romeo, R. 2000: Earthquake-induced ground failures in Italy. Engineering Geology 58, 3-4. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0013-7952(00)00044-2

Schellart, W. P. 2000: Shear test results for cohesion and friction coefficients for different granular materials: scaling implications for their usage in analogue modelling. Tectonophysics 324, 1-2. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0040-1951(00)00111-6

Shear Strength and Discontinuities. Medmrežje: https://www.rocscience.com/hoek/corner/4_Shear_strength_of_discontinuities.pdf (15. 1. 2015).

Sjöberg, J. 1997: Estimating Rock Mass Strength Using the Hoek-Brown Failure Criteria and Rock Mass Classification. Luleå.

Soil and Rock Classification, Simple Tests, and Correlations. Medmrežje: http://www.boretekinc.com/documents/app-c.pdf (22. 1. 2015).

Spudich, P., Hellweg, M., Lee, W. H. K. 1996: Directional topographic site response at Tarzana observed in aftershocks of the 1994 Northridge, California, earthquake: implications for mainshock motions. Bulletin of the Seismological Society of America 86-1. Berkeley.

Valagussa, A., Frattini, P., Crosta, G. B. 2014: Quantitative probabilistic hazard analysis of earthquake-induced rockfalls. Landslide Science for a Safer Geoenvironment 3. Heidelberg. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-04996-0_33

Vidrih, R., Ribičič, M. 1994: Vpliv potresov na nastanek plazov v Sloveniji. Prvo slovensko posvetovanje o zemeljskih plazovih. Idrija.

Vidrih, R., Ribičič, M. 1998: Porušitve naravnega ravnotežja v hribinah ob potresu 12. aprila 1998. Geologija 41. Ljubljana. DOI: http://dx.doi.org/10.5474/geologija.1998.019

Vidrih, R., Ribičič, M., Suhadolc, P. 2001: Seizmological effects on rocks during the 12. April 1998 upper Soča Territory earthquake (NW Slovenia). Tectonophysics 330, 3-4. Amsterdam. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0040-1951(00)00219-5

Wilson, R. C., Keefer, D. K. 1985: Predicting areal limits of earthquake-induced landsliding. Evaluating Earthquake Hazards in the Los Angeles Region - An earth-science perspective. U. S. Geological Survey Professional Papers 1360.

Yin, Y., Wang, F., Sun, P. 2009: Landslide hazards triggered by the 2008 Wenchuan earthquake, Sichuan, China. Landslides 6-2. Berlin. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10346-009-0148-5

Yong, C., Booth, D. C. 2011: The Wenchuan Earthquake of 2008: Anatomy of a Disaster Anatomy of a Disaster. Berlin. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-21159-1

Zemljevid tipov kamnin. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, različica 9. 12. 2012. Ljubljana, 2012. Zorn, M. 2002a: Rockfalls in Slovene Alps. Geografski zbornik 42. Ljubljana.

Zorn, M. 2002b: Podori na Dobraču. Geografski vestnik 74-2. Ljubljana.

Zorn, M., Komac, B. 2008: Zemeljski plazovi v Sloveniji. Georitem 8. Ljubljana.

Published
2015-12-31
Section
Articles/članki