Trendi pretokov rek jadranskega povodja v Sloveniji brez Posočja // Discharge trends of the Adriatic Sea basin rivers in Slovenia, excluding the Soča river basin

  • Gregor Kovačič
Keywords: trendi pretokov, trendi izhlapevanja, trendi padavin, jadransko povodje, Reka, Rižana, Dragonja, Drnica, Bistrica, Badaševica, //, discharge trends, evapotranspiration trends, precipitation trends, Adriatic Sea basin, Reka R., Rižana R., Dragonja R., Drnica River, Bistrica River, Badaševica River

Abstract

V prispevku so obravnavani trendi značilnih letnih in mesečnih pretokov rek jadranskega povodja v Sloveniji brez Posočja. Z uporabo Senovega naklona smo potrdili statistično značilne trende: zmanjševanje skupne letne višine padavin 36–61 mm/desetletje, naraščanje povprečne letne temperature zraka 0,32–0,34 oC/desetletje ter povečevanje skupne letne višine izhlapevanja 29–49 mm/desetletje. Omenjeni dejavniki podnebnih sprememb vplivajo na zmanjševanje srednjih letnih pretokov Rižane, Badaševice, Drnice, Dragonje in Reke na vodomerni postaji Cerkvenikov mlin. Padajoči trend je statistično značilen zgolj za Rižano (480 l/s na desetletje) in Dragonjo (160 l/s na desetletje). Naraščajoča trenda srednjega letnega pretoka Reke na vodomerni postaji Trnovo (360 l/s na desetletje) in Bistrice (60 l/s na desetletje) nista statistično značilna.

The article deals with trends in characteristic annual and monthly discharges of the Adriatic Sea basin rivers in Slovenia, excluding the Soča river basin. Using the non-parametric Sen’s slope test, statistically significant trends were determined for: i) decreasing annual precipitation (36–61 mm per decade); ii) increasing mean annual air temperature (0.32–0.34oC per decade); and iii) increasing annual evapotranspiration (29-49 mm per decade). These climate change factors are reflected in decreasing mean annual discharges of the Rižana, Badaševica, Drnica, Dragonja and Reka (the Cerkvenikov mlin gauging station) rivers. The decreasing trend is statistically significant only for the Rižana (480 l/s per decade) and the Dragonja (160 l/s per decade) rivers. The increasing trends in the mean annual discharge of the Reka river at the Trnovo gauging station (360 l/s per decade) and of the Bistrica river (60 l/s per decade) are not statistically significant.

References

Arhiv meteoroloških podatkov, 2016. Medmrežje: http://www.meteo.si/met/sl/ (1. 3. 2016).

Cesar, P., Šraj, M. 2012: Evapotranspiracija: pregled vplivnih dejavnikov in metod izračuna. Geografski vestnik 84-2.

De Luis, M., Čufar, K., Angel Saz, M., Alberto Longares, L., Ceglar, A., Kajfež-Bogataj, L. 2014: Trends in seasonal precipitation and temperature in Slovenia during 1951–2007. Regional Environmental Change 14. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10113-012-0365-7

Frantar, P. (ur.) 2008: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000. Ljubljana.

Frantar, P. 2012: Temperaturni režimi rek v Sloveniji v obdobju 1976–1990 in spremembe režimov v obdobju 1991–2005. Geografski vestnik 84-2.

GraphPad Software, 2016. Medmrežje: http://graphpad.com/quickcalcs/statratio1/ (10. 1. 2016).

Janža, M. 2010: Hydrological modelling in the karst area, Rižana spring catchment, Slovenia. Environmental Earth Sciences 61-5. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12665-009-0406-9

Jurko, M. 2009: Statistična analiza trendov značilnih pretokov slovenskih rek. Diplomsko delo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Kobold, M., Ulaga, F. 2010: Hidrološko stanje voda in podnebna spremenljivost. Okolje se spreminja. Ljubljana.

Kovačič, G. 2003: Kraški izviri Bistrice (JZ Slovenija). Annales, Series historia naturalis 13-1.

Kovačič, G., Brečko Grubar, V., Kolega, N. 2016: Vpliv podnebnih sprememb na količine vode in poplave morja v slovenski Istri. Geografski vestnik 88-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/GV88102

Kovačič, G., Ravbar, N. 2016: Characterisation of selected karst springs in Slovenia. Karst Without Boundaries. London.

Kraner Šumenjak, T., Šuštar, V. 2011: Parametrični in neparametrični pristopi za odkrivanje trenda v časovnih vrstah. Acta agriculturae Slovenica 97-3.

Krivic, P., Bricelj, M., Trišič, N., Zupan, M. 1987: Sledenje podzemnih vod v zaledju izvira Rižane. Acta carsologica 16.

Krivic, P., Bricelj, M., Zupan, M. 1989: Podzemne vodne zveze na področju Čičarije in osrednjega dela Istre (Slovenija, Hrvatska, NW Jugoslavija). Acta carsologica 18.

Pavlič, U., Brenčič, M. 2011: Application of sequential trend analysis for discharge characterisation of Vipava karstic springs, Sovenia. Acta carsologica 40-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/ac.v40i2.13

Podatki o karakterističnih mesečnih in letnih pretokih Rižane na vodomerni postaji Kubed II (obdobje 1966–2013), Badaševice na vodomerni postaji Šalara (obdobje 1994–2013), Dragonje na vodomerni postaji Podkaštel I (obdobje 1979–2013), Drnice na vodomerni postaji Pišine I (obdobje 1995–2013), Reke na vodomernih postajah Trnovo (obdobje 1985–2013 ) in Cerkvenikov mlin (obdobje 1952–2013) ter Bistrice na vodomerni postaji Ilirska Bistrica (obdobje 1989–2013). Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2015.

Pregled homogeniziranih klimatoloških nizov, 2015. Medmrežje: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/diagrams/time-series/ (25. 12. 2015).

Sen, P. K. 1968: Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. Journal of the American Statistical Association 63. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/01621459.1968.10480934

Tilgenkamp, A. 2011: Theil-Sen estimator. Medmrežje: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/34308-theil-sen-estimator (22. 12. 2015).

Theil, H. 1950: A rank-invariant method of linear and polynomial regression analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences 53.

Toreti, A., Desiato, F. 2008a: Temperature trend over Italy from 1961 to 2004. Theoretical and Applied Climatology 91, 1-4. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00704-006-0289-6

Toreti, A., Desiato, F. 2008b: Changes in temperature extremes over Italy in the last 44 years. International Journal of Climatology 28-6. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/joc.1576

Toreti, A., Fioravanti, G., Perconti, W., Desiato, F. 2009: Annual and seasonal precipitation over Italy from 1961 to 2006. International Journal of Climatology 29-13. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/joc.1840

Tošić, I., Zorn, M., Ortar, J., Unkašević, M., Gavrilov, M. B., Marković, S. B. 2016: Annual and seasonal variability of precipitation and temperatures in Slovenia from 1961 to 2011. Atmospheric Research 168. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2015.09.014

Trendi podnebnih spremenljivk in kazalcev, 2015. Medmrežje: http://www.meteo.si/met/sl/climate/trends/ (25. 12. 2015).

Trobec, T. 2012: Hidrogeografske značilnosti obalnega pasu in zaledja. Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva. Ljubljana.

Ulaga, F. 2002: Trendi spreminjanja pretokov slovenskih rek. Dela 18.

Ulaga, F., Kobold, M., Frantar, P. 2008: Analiza časovnih sprememb vodnih količin slovenskih rek. 19. Mišičev vodarski dan. Maribor.

Vannest, K. J., Parker, R. I., Gonen, O. 2011: Single Case Research: web based calculators for SCR analysis. (Version 1.0). Medmrežje: http://www.singlecaseresearch.org/calculators/theil-sen (10. 1. 2016).

Published
2016-12-15
Section
Articles/članki