Ledinska imena na kulturnih terasah // Field names in agricultural terraces

Authors

  • Matjaž Geršič

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV88205

Keywords:

geografija, imenoslovje, zemljepisno ime, toponim, ledinsko ime, kulturna terasa, Slovenija, //, geography, onomastics, geographical name, toponym, field name, agricultural terraces, Slovenia

Abstract

V članku predstavljamo analizo ledinskih imen na terasiranih območjih izbranih katastrskih občin v jugozahodni Sloveniji. Ledinska imena smo na vnaprej zamejenih terasiranih območjih identificirali v različnih virih in jih s pomočjo postopka georeferenciranja v geografskih informacijskih sistemih umestili v enoten koordinatni sistem. Z etimološkimi slovarji smo pri izbranih imenih skušali najti povezavo z rabo tal in drugimi lastnostmi poimenovane ledine.

The article analyses field names in agricultural terraces of selected cadastral municipalities in south-west Slovenia. Field names for previously delimited agricultural terraces were identified in different sources and placed into a uniform coordinate system by means of georeferencing. Etymological dictionaries were then used to help determine a connection with land use and other features of the land unit in question.

References

Badjura, R. 1953: Ljudska geografija, terensko izrazoslovje. Ljubljana.

Cathcart, T., Klein, D. M. 2008: Ste že slišali tistega o Platonu. Ljubljana.

Čop, D. 1983: Imenoslovje zgornjesavskih dolin. Doktorsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Fabčič, T. 2010: Pripoved izročila talov. Lozice.

Franciscejski kataster za Goriško, katastrske občine Kamnje, Merče, Šmartno. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1811–1869.

Franciscejski kataster za Istro, katastrski občini Krkavče in Podgorje. Archivio di Stato di Trieste/Državni arhiv v Trstu. Trst, 1817–1825.

Franciscejski kataster za Kranjsko, katastrska občina Ostrožno Brdo. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1823–1828.

Furlan, M., Gložančev, A., Šivic-Dular, A. 2001: Pravopisno ustrezen zapis zemljepisnih in stvarnih lastnih imen v Registru zemljepisnih imen in Registru prostorskih enot. Ljubljana.

Geršič, M., Zorn, M. 2016: Odsev naravnih nesreč v zemljepisnih imenih – nekaj primerov iz Zahodnih Karavank in zahodnih Kamniško-Savinjskih Alp. Kronika 64-3.

Halbwachs, M. 2001: Kolektivni spomin. Ljubljana.

Ilešič, S. 1950: Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem. Ljubljana.

Jarc, V. 2004: Starodavne poti pod Karavankami. Žirovnica.

Javne informacije Slovenije, DOF025. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2011.

Kadmon, N. 2000: Toponomy, the Lore, Laws, and Language of Geographical Names. New York.

Kadmon, N., Radovan, D., Majdič, V. 1995: Slovar toponimske terminologije. Ljubljana.

Kladnik, D. 1999: Leksikon geografije podeželja. Ljubljana.

Kladnik, D., Lovrenčak, F., Orožen Adamič, M. (ur.) 2005: Geografski terminološki slovar. Ljubljana.

Klinar, K., Geršič, M. 2014: Traditional house names as part of cultural heritage. Acta geographica Slovenica 54-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS54409

Klinar, K., Škofic, J., Šekli, M., Piko-Rustia, M. 2012: Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen: Projekt FLU-LED v okviru Operativnega programa Slovenija–Avstrija 2007–2013. Jesenice, Celovec.

Kunaver, J. 1988: Zemljepisna imena v visokogorskem svetu in njihova uporaba na primeru Rombona in Goričice. Pokrajina in ljudje na Bovškem. Ljubljana.

Majdič, V. 1994: Pomenski izvor slovenskih krajevnih imen. Geografski vestnik 66.

Medmrežje 1: http://sl.wikipedia.org/wiki/Franciscejski_kataster (6. 2. 2014).

Penko Seidl, N. 2011: Ledinska imena v prostoru in času. Annales, Series historia et sociologia 21-2.

Penko, N. 2013: Kaj nam pove ledinsko ime? Medmrežje: http://www.ilbis.com/spark/ st16cl6.htm (14. 02. 2013).

Peršolja, B. 2002: Zgoščeni imenik zemljepisnih imen. Dela 18.

Peršolja, B. 2003: Pot zemljepisnega imena od nastanka do uporabe. Geografski vestnik 75-2.

Piko-Rustia, M. 2010: Slovenska ledinska in hišna imena »po Unesco«. Novice: slovenski tednik za Koroško 24.

Pogorelčnik, E. 1999: Zemljepisna imena - od zajema do standardizacije. Geodetski vestnik 43-2.

Reambulančni kataster za Goriško, katastrska občina Šmartno. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1869.

Reambulančni kataster za Istro, katastrska občina Krkavče. Archivio di Stato di Trieste/Državni arhiv v Trstu. Trst, 1869.

Register zemljepisnih imen - REZI 5/10. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2013.

Relph, E. 1976: Place and Placelessness. London.

Ribnikar, P. 1982: Zemljiški kataster kot vir za zgodovino. Zgodovinski časopis 26-4.

Silič, V. 2012: Ledinska imena – naša bogata kulturna dediščina. Razgledi Muzejskega društva Bled. Bled.

Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1998.

Snoj, M. 1997: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana.

Snoj, M. 2009: Slovenski etimološki slovar. Ljubljana.

Šekli, M. 2006: Strukturni tipi ledinskih imen v kraju Livek in njegovi okolici. Jezikovna predanost, akademiku dr. Jožetu Toporišiču ob 80-letnici. Ljubljana, Maribor.

Titl, J. 2000: Toponimi Koprskega primorja in njegovega zaledja. Koper.

Titl, J. 2006: Kraški toponimi. Koper.

Tuma, H. 1929: Imenoslovje Julijskih Alp. Ljubljana.

Downloads

Published

2016-12-15

How to Cite

Geršič, M. (2016). Ledinska imena na kulturnih terasah // Field names in agricultural terraces. Geografski Vestnik, 88(2). https://doi.org/10.3986/GV88205

Issue

Section

Articles/članki