The beginnings of the research of Slovenian Alps // Začetki raziskovanja slovenskih Alp

  • Peter Mikša
  • Matija Zorn
Keywords: geography, historical reviews, mountain research, Mount Triglav, Alps, //, geografija, zgodovinski pregledi, preučevanje gora, Triglav, Alpe

Abstract

Ninety years ago, Jože Rus (1926) published an article in the journal Geografski vestnik entitled “Triglav: Historical and Geographical Sketches”. Nine decades later, we wish to shed light on the history of the “discovery” and study of Slovenian mountains, focusing on the “classic” research of the 17th and 18th centuries. We briefly present the motivations for their “discovery” and the main actors. Selected cartographic presentation of Slovenian mountains from that period are also briefly presented.

Pred devetdesetimi leti je Jože Rus (1926) v Geografske vestniku objavil članek z naslovom »Triglav: Historijsko-geografske črtice«. Po devetih desetletjih želimo ponovno osvetliti zgodovino »odkrivanja« in preučevanja slovenskih gora s poudarkom na »klasičnih« raziskavah v 17. in 18. stoletju. Na kratko predstavljamo vzgibe za njihovo »odkrivanje« in glavne akterje. Na kratko so predstavljeni tudi izbrani kartografski prikazi slovenskih gora tega obdobja.

References

Batagelj, B. 2009: Izum smučarske tradicije: kulturna zgodovina smučanja na Slovenskem do leta 1941. Ljubljana.

Bufon, Z. 1967: Scopoli, Giovanni Antonio (1723–1788). Slovenski biografski leksikon 10. Ljubljana.

Cevc, T. (ed.) 2006: Človek v Alpah: desetletje (1996–2006) raziskav o navzočnosti človeka v slovenskih Alpah. Ljubljana.

Coates, P. 1998: Nature: Western Attitudes since Ancient Times. Los Angeles.

Dakskobler, I. 2015: Rastlinstvo in rastje. Dolina Triglavskih jezer. Geografija Slovenije 32. Ljubljana.

Držaj, M. 1980: Zgodovina meritev višine Triglava. Triglav, gora naših gora. Maribor.

Engel, C. E. 1950: A History of Mountaineering in the Alps. London.

Erhatič, B. 2012: Geomorfološka dediščina v Dolini Triglavskih jezer. Geografija Slovenije 23. Ljubljana.

Faninger, E. 1983: Baron Žiga Zios in njegova zbirka mineralov. Scopolia 6-6.

Faninger, E. 1994/95: Sodelovanje barona Žiga Zoisa in Valentina Vodnika na področju geoloških znanosti. Geologija 37-38. DOI: http://dx.doi.org/10.5474/geologija.1995.021

Fridl, J., Šolar, R. 2011: Vpliv razvoja kartografskih tehnik na podobe zemljevidov slovenskega ozemlja od 16. do 19. stoletja. Knjižnica 55-4.

Gams, I. 1990: Melik in njegov čas. Geografski vestnik 62.

Gašperič, P. 2007: Kartografske upodobitve Slovenije skozi čas. Acta geographica Slovenica 47-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS47205.

Gašperič, P. 2016: Razvoj metod prikaza kartografskih elementov na starih zemljevidih ozemlja Slovenije. Doktorsko delo, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Koper.

Gašperič, P., Zorn, M. 2011: Vzpeti svet na starih zemljevidih ozemlja Slovenije: zgodovinski oris slovenske planinske kartografije. Planinski vestnik 116-12.

Habič, P. 1989: Sledenje kraških voda v Sloveniji – zgodovinski pregled in raziskave po letu 1965. Geografski vestnik 61.

Hacquet, B. 1778-89: Oryctographia Carniolica oder physikalische Beschreibung des Herzogthums Krain, Istrien und zum Theil der benachbarten Länder, I-IV. Leipzig.

Hochenwart, F. J. v. 1838: Beiträge zur Naturgeschichte, Landwirtschaft und Topographie des Herzogthums Krain 1. Ljubljana.

Janša Zorn, O. 2000: Vloga hospicev ob nekdanjih prometnih poteh. Raziskovalec 30, 1-2.

Kerbler, B. 2003: Aplikativna razvojna tipologija hribovskih kmetijskih gospodarstev v občini Ribnica na Pohorju. Geografski vestnik 75-1.

Kerbler, B. 2008: Prostorska razporeditev hribovskih kmetij v alpski in predalpski Sloveniji po stanjih in odločitvah glede naselitve na njih. Geografski vestnik 80-2.

Klemun, M. 2000: Die Grossglockner-Expeditionen 1790 und 1800. Klagenfurt.

Kos, J., Toporišič, J. 1986: Vodnik, Valentin (1758–1819). Slovenski biografski leksikon 14. Ljubljana.

Kosi, M. 1998: Potujoči srednji vek. Ljubljana.

Kugy, J. 1973: Pet stoletij Triglava. Maribor.

Kugy, J. 1976: Božanski nasmeh Monte Rose. Maribor.

Leban, V. 1954: Henrik Karel Freyer in njegova karta Kranjske. Geografski vestnik 26.

LeBlanc, S. A., Register, K. E. 2003: Constant Battles: Why We Fight. New York.

Lovrenčak, F. 1971: O proučevanju zgornje gozdne meje. Geografski vestnik 43.

Lovšin, E. 1944: V Triglavu in v njegovi soseščini: planinske študije in doživetja. Ljubljana.

Ložar, R. 1936: Slovenske planine v risbi in sliki. Planinski vestnik 36, 7-9.

Lunazzi, M. 2010: Belsazar Hacquet. Dal Tricorno alle Dolomiti. Belluno.

Mal, J. 1928: Hohenwart, Franc Jožef Hanibal, grof (1771–1844). Slovenski bijografski leksikon 3. Ljubljana.

Mikša, P. 2013: Prvi raziskovalci slovenskih gora in prvi dokumentirani pristopi nanje. Zgodovinski časopis 67, 3-4.

Mikša, P. 2015: »Da je Triglav ostal v slovenskih rokah, je največ moja zasluga.« Jakob Aljaž in njegovo planinsko delovanje v Triglavskem pogorju. Zgodovinski časopis 69, 1-2.

Mikša, P., Ajlec, K. 2015: Slovensko planinstvo. Ljubljana.

Munda, J. 1986: Willomitzer, Lovrenc (okoli 1747–1801). Slovenski biografski leksikon 14. Ljubljana.

Orožen, F. 1895a: Valentin Vodnik kot turist in turistiški pisatelj I. Planinski vestnik 1-7.

Orožen, F. 1895b: Valentin Vodnik kot turist in turistiški pisatelj II. Planinski vestnik 1-8.

Orožen, F. 1899: O Vodnikovem Vršacu. Planinski vestnik 5-2.

Orožen, F. 1907: Valentin Stanič, prvi veleturist. Planinski vestnik 13-1.

Perko, D., Zorn, M. 2008: Zgodovina Geografskega vestnika. Geografski vestnik 80-2.

Petkovšek, V. 1986: Wulfen, Franz Xaver (1728–1805). Slovenski biografski leksikon 14. Ljubljana.

Pintar, I. 1926: Freyer, Henrik (1802–1866). Slovenski bijografski leksikon 2. Ljubljana.

Plesnik, P. 1971: O vprašanju zgornje gozdne meje in vegetacijskih pasov v gorovjih jugozahodne in severozahodne Slovenije. Geografski vestnik 43.

Praprotnik, N. 1991: Zois plemeniti Edelstein, Karel Filip Evgen (1756–1799). Slovenski biografski leksikon 15 Ljubljana.

Rajšp, V., Serše, A. (ur.) 1998: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787. Karte, zvezek 4. Ljubljana.

Rus, J. 1926: Triglav: Historijsko-geografske črtice I, II. Geografski vestnik 2, 2-3.

Rus, J. 1929/30: Triglav: Historijsko-geografske črtice III. Geografski vestnik 5-6.

Rus, J. 1933: Triglav v herojski dobi geološke vede. Geografski vestnik 9, 1-4.

Scheuchzer, J. J. 1723: Itinera per Helvetiae alpinas regiones facta annis 1702–11. Leiden.

Simler, J. 1984: Die Alpen - De Alpibus Commentarius. Weinsberg.

Strojin, T. 1978: Oris zgodovine planinstva. Ljubljana.

Strojin, T. 2009: Zgodovina slovenskega planinstva. Radovljica.

Šaver, B. 2005: Nazaj v planinski raj: alpska kultura slovenstva in mitologija Triglava. Ljubljana.

Šmuc, A. 2015: Geologija. Dolina Triglavskih jezer. Geografija Slovenije 32. Ljubljana.

Štular, B. 2010: Jožefinski vojaški zemljevid kot vir za preučevanje preteklih pokrajin. Geografski vestnik 82-1.

The Iceman. South Tyrol Museum of Archaeology. Bolzano. Internet: http://www.iceman.it/en/the-iceman/ (16. 10. 2016).

Valenčič, V., Faninger, E., Gspan-Prašelj, N. 1991: Zois plemeniti Edelstein, Žiga (1747–1819). Slovenski biografski leksikon 15. Ljubljana.

Valvasor, J. V. 2009: Čast in slava vojvodine Kranjske. Ljubljana.

Vojvoda, M. 1970: Najnovejše spremembe v planinskem gospodarstvu slovenskih Alp. Geografski vestnik 42.

Wester, J. 1954: Baltazar Hacquet, prvi raziskovalec naših Alp. Ljubljana.

Zorn, M. 2005: Fremde und einheimische Naturforscher und Geistliche - die ersten Besucher der slowenischen Berge (Ende des 18. Jahrhunderts bis Anfang des 19. Jahrhunderts). Die Alpen!: Zur europäischen Wahrnehmungsgeschichte seit der Renaissance. Bern.

Zorn, M. 2007: Jožefinski vojaški zemljevid kot geografski vir. Geografski vestnik 79-2.

Zorn, M. 2015: Uvod. Dolina Triglavskih jezer. Geografija Slovenije 32. Ljubljana.

Zorn, M., Gašperič, P. 2016: Geografska dediščina – sedem desetletij Zemljepisnega muzeja. Geografski vestnik 88-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/GV88106

Zorn, M., Komac, B. 2007: Naravni procesi v svetih knjigah. Geografski vestnik 79-2.

Zwitter, Ž. 2014: Okolje na Kranjskem v 17. stoletju po Slavi vojvodine Kranjske. Studia Valvasoriana: zbornik spremnih študij ob prvem integralnem prevodu Die Ehre Deß Hertzogthums Crain v slovenski jezik. Ljubljana.

Published
2016-12-15
Section
Articles/članki