Sedemdeset let raziskovanj na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU // Seventy years of research at the ZRC SAZU Anton Melik Geographical Institute

  • Drago Perko
  • Matija Zorn
Keywords: geografija, zgodovina, raziskovanje, Geografskem inštitutu Antona Melika, Slovenija, //, geography, history, research, Anton Melik Geographical Institute, Slovenia

Abstract

Geografski inštitut je leta 1946 ustanovila Slovenska akademija znanosti in umetnosti in ga leta 1976 poimenovala po največjem slovenskem geografu, akademiku Antonu Meliku (1890–1966). Od leta 1981 je sestavni del Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU). Zdaj je s 33 raziskovalci največja slovenska geografska ustanova. Izdaja šest periodičnih znanstvenih publikacij: revijo Acta geographica Slovenica in pet knjižnih zbirk. Njegovi raziskovalci se ukvarjajo predvsem s temeljnimi in z uporabnimi geografskimi raziskavami Slovenije in njenih pokrajin. Pripravljajo temeljne geografske knjige o Sloveniji, sodelujejo pri številnih domačih in mednarodnih projektih, organizirajo znanstvena srečanja, izmenjujejo znanstvene obiske, izobražujejo mlade raziskovalce, poučujejo na fakultetah.

The Geographical Institute was founded in 1946 by the Slovenian Academy of Sciences and Arts. In 1976 it was named after Slovenia’s greatest geographer, academy member Anton Melik (1890–1966). Since 1981, the Institute has been one of the members of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts (ZRC SAZU). With 33 researchers the Institute is now the largest Slovenian geographical institution. The institute issues six scientific periodical publications: the Acta geographica Slovenica journal and five book series. The Institute researchers are engaged in basic and applied geographic research on Slovenia and its landscapes. They prepare basic geographical books on Slovenia, participate in numerous national and international projects, organize scientific conferences, participate in professional exchanges, train junior researchers, and teach at universities.

References

Aimée, E., Fridl, J., Orožen Adamič, M., Pavšek, M., Perko, D. (ur.) 1996: Kulturatlas Slowenien. KulturAtlas Europa 6. Gotha, Stuttgart.

Aimée, E., Fridl, J., Orožen Adamič, M., Pavšek, M., Perko, D. (ur.) 1997: Kulturni atlas Slovenija. Tržič.

Arhiv predsedstva Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Ljubljana.

Ažman Momirski, L., Kladnik, D. 2009: Terasirane pokrajine v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 49-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS49101

Ažman Momirski, L., Kladnik, D. 2015: Terasirana pokrajina v Brkinih. Acta geographica Slovenica 55-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.1627

Bole, D. 2004: Dnevna mobilnost delavce v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 44-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS44102

Bole, D. 2008: Kulturna industrija kot odraz nove terciarizacije mest. Acta geographica Slovenica 48-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS48202

Bole, D. 2011: Spremembe v mobilnosti zaposlenih: primerjalna analiza mobilnosti delavcev v največja zaposlitvena središča Slovenije med letoma 2000 in 2009. Acta geographica Slovenica 51-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS51104

Bole, D., Gabrovec, M., Nared, J., Razpotnik Visković, N. 2012: Načrtovanje javnega potniškega prometa med mestom in regijo na primeru Ljubljane. Acta geographica Slovenica 52-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS52106

Bole, D., Pipan, P., Komac, B. 2013: Cultural values and sustainable rural development: A brief introduction. Acta geographica Slovenica 53-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS53401

Bole, D., Šmid Hribar, M., Kozina, J., Pipan, P. (ur.) 2014: Sinergija kulture in turizma za razvoj podeželskih območij. Ljubljana.

Breg Valjavec, M. 2014: Odkrivanje prikritih odlagališč odpadkov v prodni ravnini z geomorfometrično analizo in LiDAR DTM. Acta geographica Slovenica 54-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS54106

Breg, M., Kladnik, D., Smrekar, A. 2007: Odlagališča odpadkov na vodovarstvenem območju Ljubljanskega polja, glavnem viru oskrbe Ljubljane s pitno vodo. Acta geographica Slovenica 47-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS47104

Brozzi, R., Lapuh, L., Nared, J., Streifeneder, T. 2015: Towards more resilient economies in Alpine regions. Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.916

Ciglič, R. 2010: Informativni vrednosti nadmorske višine in višinske razlike za ponazoritev termalnega pasu. Acta geographica Slovenica 50-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS50201

Ciglič, R., Hrvatin, M., Komac, B., Perko, D. 2012: Kras kot kazalnik za določanje manj primernih območij za kmetijstvo. Acta geographica Slovenica 52-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS52103

Ciglič, R., Komac, B. 2014: Urban heat island atlas: a web tool for the determination and mitigation of urban heat island effects. Geographia Polonica 87-4.

Ciglič, R., Komac, B. 2015: Central-European urban heat island atlas. Ljubljana. Medmrežje: http://gismo.zrc-sazu.si/flexviewers/UHIAtlas/ (2. 10. 2016).

Ciglič, R., Perko, D. 2013: Pokrajinske vroče točke Evrope. Acta geographica Slovenica 53-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS53106

Dolenc, D., Fridl, J., Kladnik, D., Perko, D., Repolusk, P. (ur.) 2007: Popisni atlas Slovenije 2002. Ljubljana.

Erhartič, B. 2010: Vrednotenje geomorfološke dediščine. Acta geographica Slovenica 50-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS50206

Ferk, M., Lipar, M. 2012: Eogenetske jame v pleistocenskem karbonatnem konglomeratu v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 52-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS52101

Fridl, J., Kladnik, D., Orožen Adamič, M., Perko, D. (ur.) 1998: Geografski atlas Slovenije – država v prostoru in času. Ljubljana.

Fridl, J., Kladnik, D., Orožen Adamič, M., Perko, D., Urbanc, M. (ur.) 2005: Atlant. Ljubljana

Fridl, J., Kladnik, D., Orožen Adamič, M., Perko, D., Zupančič, J. (ur.) 2001: Nacionalni atlas Slovenije. Ljubljana.

Fridl, J., Kladnik, D., Pavšek, M., Perko, D., Repolusk, P., Urbanc, M., Orožen Adamič, M. (ur.) 2007: Slovenia in focus. Ljubljana.

Fridl, J., Perko, D., 2006: Slovenija. Zemljevid v merilu 1 : 400.000. Ljubljana.

Fridl, J., Urbanc, M., Pipan, P. 2009: Pomen učiteljevega zaznavanja prostora v izobraževalnem procesu. Acta geographica Slovenica 49-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS49205

Gabrovec, M., Hrvatin, M., Komac, B., Ortar, J., Pavšek, M., Topole, M., Triglav Čekada, M., Zorn, M. 2014: Triglavski ledenik. Geografija Slovenije 30.

Gabrovec, M., Ortar, J., Pavšek, M., Zorn, M., Triglav Čekada, M. 2013: Triglavski ledenik med letoma 1999 in 2012: Acta geographica Slovenica 53-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS53202

Gams, I. 1955: Snežni plazovi v Sloveniji v zimah 1950–1954. Geografski zbornik 3.

Gams, I. 1959: Geomorfologija in izraba tal v Pomurju. Geografski zbornik 5.

Gams, I. 1960: O višinski meji naseljenosti, ozimine, gozda in snega v slovenskih gorah. Geografski vestnik 32.

Gams, I. 1961a: H geomorfologiji Bele krajine. Geografski zbornik 6.

Gams, I. 1961b: Snežišča v Julijskih Alpah. Geografski zbornik 6.

Gams, I., Natek, K. 1981: Geomorfološka karta 1 : 100.000 in razvoj reliefa v Litijski kotlini. Geografski zbornik 21.

Gašperič, P. 2004: Širitev Ljubljane na Ljubljansko barje. Acta geographica Slovenica 44-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS44201

Gašperič, P. 2007: Kartografske upodobitve Slovenije skozi čas. Acta geographica Slovenica 47-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS47203

Gašperič, P. 2010: O Zemljevidu Ilirskih provinc avtorja Gaetana Palme iz leta 1812. Acta geographica Slovenica 50-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS50205

Gašperič, P., Orožen Adamič, M., Šumrada, J. 2012: Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812 = Carte des Provinces illyriennes de 1812. Ljubljana.

Gavrilov, M. B., Marković, S. B., Zorn, M., Komac, B., Lukić, T., Milošević, M., Janićević, S. 2013: Is hail suppression useful in Serbia? – General review and new results. Acta geographica Slovenica 53-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS53302

Hose, T. A., Marković, S. B., Komac, B., Zorn, M. 2011: Geotourism – a short introduction. Acta geographica Slovenica 51-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS51301

Hrvatin, M., Perko, D. 2003: Razgibanost površja in raba tal v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 43-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS43202

Hrvatin, M., Perko, D. 2005: Razlike med stometrskim in petindvajsetmetrskim digitalnim modelom višin glede na tipe reliefa v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 45-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS45101

Hrvatin, M., Perko, D. 2008: Pokrajinske značilnosti skupnih zemljišč v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 48-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS48101

Hrvatin, M., Perko, D. 2009: Primernost Hammondove metode za določanje enot oblikovanosti površja v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 49-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS49204

Hrvatin, M., Perko, D., Petek, F. 2006: Raba tal na izbranih erozijsko ogroženih območjih terciarnih gričevij v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 46-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS46103

Ilešič, S. (ur.) 1976: Geografski zbornik 15.

Ilešič, S. 1946: Pregled nove književnosti o naših mejnih vprašanjih. Geografski vestnik 18.

Ilešič, S. 1950: Slovenska geografija v 30 letih ljubljanske univerze. Geografski vestnik 22.

Jamnik, B., Janža, M., Smrekar, A. (ur.) 2014: Skrb za pitno vodo. Geografija Slovenije 31. Ljubljana.

Josipovič, D. 2003: Geografski dejavniki rodnosti prebivalstva. Acta geographica Slovenica 43-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS43104

Josipovič, D., Repolusk, P. 2003: Demografske značilnosti Romov v Prekmurju. Acta geographica Slovenica 43-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS43105

Kladnik, D. 2007: Značilnosti rabe eksonimov v nekaterih evropskih jezikih. Acta geographica Slovenica 47-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS47203

Kladnik, D. 2009: Prispevek k pomenski razmejitvi terminov endonim in eksonim. Acta geographica Slovenica 49-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS49206

Kladnik, D., Bole, D. 2012: O življenju slovenskih eksonimov in njihovem poznavanju v strokovni javnosti. Acta geographica Slovenica 52-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS52204

Kladnik, D., Pipan, P. 2008: Piranski zaliv ali Savudrijska vala? Primer problematičnega ravnanja z zemljepisnimi imeni. Acta geographica Slovenica 48-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS48103

Kladnik, D., Ravbar, M. 2003: Pomen členitev podeželja pri spodbujanju regionalnega razvoja. Acta geographica Slovenica 43-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS43101

Kladnik, D., Rejec Brancelj, I., Smrekar, A. 2003: Gnojni objekti kot nevarni točkovni viri obremenjevanja podtalnice Ljubljanskega polja. Acta geographica Slovenica 43-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS43204

Klinar, K., Geršič, M. 2014: Traditional house names as part of cultural heritage. Acta geographica Slovenica 54-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS54409

Komac, B. 2003: Dolomitni relief na območju Žibrš. Acta geographica Slovenica 43-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS43201

Komac, B. 2009: Družbenogeografski spomin in naravnogeografski spomin na naravne nesreče. Acta geographica Slovenica 49-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS49107

Komac, B., Natek, K., Zorn, M. 2008: Geografski vidiki poplav v Sloveniji. Geografija Slovenije 20. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M. 2005: Erozija prsti na kmetijskih zemljiščih v Sloveniji – meritve žlebične erozije v dolini Besnice. Acta geographica Slovenica 45-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS45103

Komac, B., Zorn, M. 2007: Pobočni procesi in človek. Geografija Slovenije 15. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M., Ciglič, R. 2011: Izobraževanje o naravnih nesrečah v Evropi. Georitem 18. Ljubljana.

Komac, B., Zorn, M., Erhartič, B. 2011: Loss of natural heritage from the geomorphological perspective – Do geomorphic processes shape or destroy the natural heritage? Acta geographica Slovenica 51-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS51306

Komac, B., Zorn, M., Gavrilov, M. B., Marković, S. B. 2013: Natural hazards – some introductory thoughts. Acta geographica Slovenica 53-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS53300

Komac, B., Zorn, M., Perko, D. 2011: Odsev dogajanja v slovenski in svetovni geografiji. Delo 53-185 (11. 8. 2011).

Kozina, J. 2010: Prometna dostopnost do regionalnih središč v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 50-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS50203

Lapuh, L. 2016: Merjenje vpliva recesije in sposobnosti okrevanja slovenskih statističnih regij. Acta geographica Slovenica 56-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.764

Letopisi Slovenske akademije znanosti in umetnosti 1 do 47. Ljubljana, 1948–1996.

Lukić, T., Gavrilov, M. B., Marković, S. B., Komac, B., Zorn, M., Mlađan, D., Đorđević, J., Milanović, M., Vasiljević, D. A., Vujičić, M. D., Kuzmanović, B., Prentović, R. 2013: Classification of natural disasters between the legislation and application: experience of the Republic of Serbia. Acta geographica Slovenica 53-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS53301

Marković, S. B., Ruman, A., Gavrilov, M. B., Stevens, T., Zorn, M., Komac, B., Perko, D. 2014: Modelling of the Aral and Caspian seas drying out influence to climate and environmental changes. Acta geographica Slovenica 54-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS54304

Melik, A. 1945: Druga svetovna vojna in mi geografi. Geografski vestnik 17.

Melik, A. 1946: Ljubljansko mostiščarsko jezero in dediščina po njem. Dela SAZU 5. Ljubljana.

Melik, A. 1950: Planine v Julijskih Alpah. Dela Inštituta za geografijo 1. Ljubljana.

Melik, A. 1954: Nova glaciološka dognanja v Julijskih Alpah. Geografski zbornik 2.

Melik, A. 1955a: Kraška polja Slovenije v pleistocenu. Dela Inštituta za geografijo 3. Ljubljana.

Melik, A. 1955b: Nekaj glacioloških opažanj iz Zgornje Doline. Geografski zbornik 5.

Melik, A. 1956: Izvenalpske planine na Slovenskem. Geografski zbornik 4.

Melik, A. 1959: Nova geografska dognanja na Trnovskem gozdu. Geografski zbornik 5.

Melik, A. 1961: Vitranc, Zelenci in Bovško, Geomorfološke študije iz zahodnih Julijskih Alp. Geografski zbornik 6.

Meze, D. 1955: Ledenik na Triglavu in na Skuti. Geografski zbornik 3.

Meze, D. 1959: Pozeba oljke v Primorju leta 1956. Geografski zbornik 5.

Meze, D. 1960: Nekaj o hribovskih kmetijah v Gornji Savinjski dolini. Geografski vestnik 32.

Meze, D. 1963a: H geomorfologiji Voglajnske pokrajine in Zgornjega Sotelskega. Geografski zbornik 8.

Meze, D. 1963b: Samotne kmetije na Solčavskem. Geografski zbornik 8.

Meze, D. 1965: Samotne kmetije v Lučki pokrajini. Geografski zbornik 9.

Meze, D. 1966: Gornja Savinjska dolina, Nova dognanja o geomorfološkem razvoju pokrajine. Dela SAZU 20. Ljubljana.

Meze, D. 1969: Hribovske kmetije v vzhodnem delu Gornje Savinjske doline. Geografski zbornik 11.

Meze, D. 1974: Porečje Kokre v pleistocenu. Geografski zbornik 14.

Meze, D. 1977: Poplavna področja v Gornji Savinjski dolini. Geografski zbornik 17.

Meze, D. 1979: Hribovske kmetije v Gornji Savinjski dolini po letu 1967. Geografski zbornik 19.

Meze, D. 1980a: Osnovne smernice za geografsko proučevanje hribovskih kmetij na Slovenskem. Geografski vestnik 52.

Meze, D. 1980b: Poplavna področja v Grosupeljski kotlini. Geografski zbornik 20.

Meze, D. 1981: Hribovske kmetije ob Kokri in v Krvavškem predgorju. Geografski zbornik 21.

Meze, D. 1982: Poplavna področja v porečju Rašice z Dobrepoljami. Geografski zbornik 22.

Meze, D. 1983: Hribovske kmetije med dolinama Kokre in Drage. Geografski zbornik 23.

Meze, D. 1985: Hribovske kmetije v Polhograjskem hribovju, bližnji okolici in sosednjih Rovtah. Geografski zbornik 25.

Meze, D. 1986: Hribovske kmetije v Selški dolini. Loški razgledi 33. Škofja Loka.

Meze, D. 1987: Hribovske kmetije na Idrijskem in Cerkljanskem. Geografski zbornik 27.

Meze, D. 1988: Kmetije na Šentviški planoti in v Trebuši. Geografski zbornik 28.

Nared, J. 2003: Zakonodaja na področju regionalne politike v Sloveniji in analiza njenih učinkov v prostoru. Acta geographica Slovenica 43-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS43103

Nared, J., Bole, B., Gabrovec, M., Geršič, M., Goluža, M., Razpotnik Visković, N., Rus P. 2012: Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v Ljubljanski urbani regiji. Georitem 20. Ljuljana.

Nared, J., Erhartič, B., Razpotnik Visković, N. 2013: Including development topics in a cultural heritage management plan: mercury heritage in Idrija. Acta geographica Slovenica 53-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS53404

Nared, J., Perko, D. (ur.) 2010: Na prelomnici: Razvojna vprašanja občine Idrija. CAPAcities 1. Ljubljana.

Nared, J., Ravbar, M. 2003: Izhodišča za spremljanje in vrednotenje regionalne politike v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 43-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS43102

Nared, J., Razpotnik Visković, N. (ur.) 2014a: Upravljanje območij s kulturno dediščino. CAPAcities 2. Ljubljana.

Nared, J., Razpotnik Visković, N. (ur.) 2014b: Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino. CAPAcities 3. Ljubljana.

Nared, J., Razpotnik Visković, N. 2014: Managing cultural heritage sites in Southeastern Europe. Ljubljana.

Nared, J., Razpotnik Visković, N., Cremer-Schulte, D., Brozzi, R., Cortines Garcia, F. 2015: Achieving sustainable spatial development in the Alps through participatory planning. Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.1631

Nared, J., Razpotnik Visković, N., Komac, B. 2015a: Sustainable spatial development in the Alps. Acta geographica Slovenica 55-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.1969

Nared, J., Razpotnik Visković, N., Komac, B. 2015b: The Alps: A physical geography, political, and program framework. Acta geographica Slovenica 55-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.1970

Natek, K. 1983a: Razvoj reliefa in izraba tal v Ložniškem gričevju. Geografski zbornik 23.

Natek, K. 1983b: Hudi nevihti s točo na celjskem območju in na Gorenjskem dne 29. 6. 1982. Geografski zbornik 23.

Natek, K. 1984: Suša 1983 v Sloveniji. Geografski zbornik 24.

Natek, K. 1986: Projekt Splošna geomorfološka karta Jugoslavije v merilu 1 : 100.000 in kartiranje kraškega površja. Acta carsologica 14-15.

Natek, K. 1989: Vloga usadov pri geomorfološkem preoblikovanju Voglajnskega gričevja. Geografski zbornik 29.

Natek, K. 1990: Geomorfološke značilnosti usadov v Halozah. Ujma 4.

Natek, M. 1978: Poplavna območja v Spodnji Savinjski dolini. Geografski zbornik 18.

Natek, M. 1983: Hribovske kmetije v vzhodnem delu Dobroveljske planote. Geografski zbornik 23.

Natek, M. 1987: Hribovske kmetije v pokrajinski strukturi Mežiške doline. Teorija in metodologija regionalne geografije. Ljubljana.

Natek, M. 1992a: Nekateri geografski vidiki poplavnih območij na Slovenskem. Poplave v Sloveniji. Ljubljana.

Natek, M. 1992b: Prebivalstvo hribovskih kmetij na Pohorju. Socialna geografija v teoriji in praksi. Ljubljana.

Natek, M., Perko, D. 1999: 50 let Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Geografija Slovenije 1. Ljubljana.

Orožen Adamič, M. 1978: Posledice potresov leta 1976 v Sloveniji. Geografski zbornik 18.

Orožen Adamič, M. 1979: Geografske značilnosti poplavnega sveta ob Dragonji in Drnici. Geografski zbornik 19.

Orožen Adamič, M. 1982: The Effects of the 1976 Earthquake in the Soča River Basin. Social and Economic Aspects of Earthquakes. New York.

Orožen Adamič, M. 1983: Neurja in poplave Poljanske Sore v letu 1982. Geografski zbornik 23.

Orožen Adamič, M. 1987: Hribovske kmetije na severni strani Poljanske doline. Geografski zbornik 27.

Orožen Adamič, M., Kunaver, J. 1978: Zgornje Posočje po potresu. Zgornje Posočje, Zbornik 10. zborovanja slovenskih geografov. Ljubljana.

Orožen Adamič, M., Perko, D., Kladnik, D. (ur.) 1995: Krajevni leksikon Slovenije. Ljubljana.

Orožen Adamič, M., Šifrer, M. 1984: Učinki viharja 9.–11. februarja 1984 v Sloveniji. Geografski zbornik 24.

Pavšek, M. (ur.) 2014: Snežna sezona 2012/2013 v Sloveniji: vremenske in snežne razmere ter lavinske nesreče in dogodki: pregled, analiza in sklepi. Ljubljana.

Perko, D. 1991: Digitalni model reliefa kot osnova za geografski informacijski sistem. Geodetski vestnik 35-4.

Perko, D. 1992a: Ogroženost Slovenije zaradi naravnih nesreč. Ujma 6.

Perko, D. 1992b: Poplave kot sestavina splošne ogroženosti Slovenije zaradi naravnih nesreč. Poplave v Sloveniji. Ljubljana.

Perko, D., Ciglič, R., Geršič, M. (ur.) 2016: Terasirane pokrajine. Ljubljana.

Perko, D., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2015: Metodologija naravne pokrajinske tipizacije Slovenije. Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.1938

Perko, D., Križnar, N. 1997: Pokrajine v Sloveniji. Podobe znanosti 6. Video. Ljubljana.

Perko, D., Orožen Adamič, M. (ur.) 1998: Slovenija – pokrajine in ljudje. Ljubljana.

Perko, D., Zorn, M. 2010: Zgodovina knjižne zbirke GIS v Sloveniji. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2009–2010. Ljubljana.

Petek, F. 2002: Metodologija vrednotenja sprememb rabe tal v Sloveniji med letoma 1895 in 1999. Geografski zbornik 42.

Petek, F. 2005: Tipologija slovenskega alpskega sveta s poudarkom na rabi in spremembah rabe tal. Acta geographica Slovenica 45-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS45102

Petek, F., Urbanc, M. 2004: Franciscejski kataster kot ključ za razumevanje kulturne pokrajine v Sloveniji v 19. stoletju. Acta geographica Slovenica 44-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS44104

Pipan, P. 2007: Čezmejno sodelovanje med Slovenijo in Hrvaško v Istri po letu 1991. Acta geographica Slovenica 47-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS47204

Pipan, P. 2008: Mejni spor med Hrvaško in Slovenijo ob spodnjem toku reke Dragonje. Acta geographica Slovenica 48-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS48205

Polajnar Horvat, K. 2015: Možnosti razvoja gorskega kolesarstva v občini Bohinj. Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.1884

Polajnar, K. 2008: Ozaveščenost prebivalcev o varovanju mokrišč. Acta geographica Slovenica 48-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS48105

Poročilo o delu ZRC SAZU 1997 do 2015. Ljubljana.

Radinja, D., Šifrer, M., Lovrenčak, F., Kolbezen, M., Natek, M. 1976: Geografske značilnosti poplavnega področja ob Pšati. Geografski zbornik 15.

Radinja, D., Šifrer, M., Lovrenčak, F., Kolbezen, M., Natek, M. 1974: Geografsko proučevanje poplavnih področij v Sloveniji. Geografski vestnik 46.

Rančić, M., Blešić, I., Djordjević, J., Bole, D. 2016: Motivi obiskovalcev wellness centrov v Sloveniji. Acta geographica Slovenica 56-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.723

Ravbar, M. 2004: Regionalni razvoj v pokrajinski členitvi Slovenije. Acta geographica Slovenica 44-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS44101

Ravbar, M. 2009: Ekonomsko geografsko vrednotenje naložb – razvojni dejavnik v regionalnem razvoju. Acta geographica Slovenica 49-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS49105

Ravbar, M. 2011: Ustvarjalne socialne skupine v Sloveniji: prispevek h geografskemu preučevanju človeških virov. Acta geographica Slovenica 51-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS51204

Ravbar, M., Bole, D., Nared, J. 2005: Ustvarjalno okolje in vloga geografije pri proučevanju konkurenčnosti mest: primer Ljubljane. Acta geographica Slovenica 45-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS45201

Razpotnik Visković, N. 2011: Prostorska utesnjenost kmetij na obmestnih območjih. Acta geographica Slovenica 51-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS51105

Razpotnik Visković, N. 2015: Vrednotenje razvojnega potenciala obmestnih kmetij – metodologija. Acta geographica Slovenica 55-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.704

Razpotnik Visković, N., Urbanc, M., Nared, J. 2013: Prostorska in razvojna vprašanja Alp. Georitem 12.

Ribeiro, D., Burnet, J. E., Torkar, G. 2013: Štiri okna obmejnega območja: dimenzije prostora opredeljene s podatki o spremembah pokrovnosti tal pridobljenih iz zgodovinskih zemljevidov. Acta geographica Slovenica 53-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS53204

Ribeiro, D., Somodi, I., Čarni, A. 2016: Prenosljivost napovednega modela razširjenosti vrste Robinia pseudacacia v severovzhodni Slovenji. Acta geographica Slovenica 56-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.772

Rus, P., Razpotnik Visković, N., Nared, J. 2013: Upravljanje območij z vidika sprememb funkcijskih zaledij centralnih krajev: primer Gorenjske. Gorenjska v obdobju glokalizacije. Ljubljana.

Smrekar, A. 2004: Zmanjšano prenikanje padavinske vode v podtalnico na Ljubljanskem barju. Acta geographica Slovenica 44-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS44202

Smrekar, A. 2006: Z risanjem spoznavnih zemljevidov do poznavanja varstvenih pasov virov pitne vode. Acta geographica Slovenica 46-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS46101

Smrekar, A. 2011: Od deklarativne do dejanske okoljske ozaveščenosti na primeru Ljubljane. Acta geographica Slovenica 51-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS51203

Smrekar, A., Polajnar Horvat, K., Erhartič, B. 2016: The beauty of landforms. Acta geographica Slovenica 56-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.3039

Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Erhartič, B. 2016: Stakeholder conflicts in the Tivoli, Rožnik Hill, and Šiška Hill Protected Landscape Area. Acta geographica Slovenica 56-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.895

Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B. 2014: Interpretacija okolja na primeru Ljubljanskega barja. Georitem 24. Ljubljana.

Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Tiran, J., Erhartič, B. 2016: A methodological basis for landscape interpretation: the case of the Ljubljana Marsh. Acta geographica Slovenica 56-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.875

Smrekar, A., Tiran, J. (ur.) 2013: 2Bparks mainstream. Ljubljana.

Smrekar, A., Zorn, M., Komac, B. 2016: Heritage protection through a geomorphologist’s eyes: from recording to awareness raising. Acta geographica Slovenica 56-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.3348

Šegina, E., Komac, B., Zorn, M. 2012: Vplivni dejavniki umikanja flišnih klifov na slovenki obali. Acta geographica Slovenica 52-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS52202

Šifrer, M. 1952: Obseg zadnje poledenitve na Pokljuki. Geografski vestnik 24.

Šifrer, M. 1955: Dolina Tolminke in Zalašce v pleistocenu. Geografski zbornik 3.

Šifrer, M. 1959: Nova geomorfološka dognanja v Koprskem Primorju. Geografski zbornik 5.

Šifrer, M. 1961a: Snežišča v Kamniških Alpah. Geografski zbornik 6.

Šifrer, M. 1961b: Porečje Kamniške Bistrice v pleistocenu. Dela SAZU 6, Ljubljana.

Šifrer, M. 1962: Geografski učinki neurja med Peco in zgornjo Pako. Geografski zbornik 7.

Šifrer, M. 1963: Nova geomorfološka dognanja na Triglavu, Triglavski ledenik v letih 1954–1962. Geografski zbornik 7.

Šifrer, M. 1967: Kvartarni razvoj doline Rašice in Dobrega polja. Geografski zbornik 10.

Šifrer, M. 1969: Kvartarni razvoj Dobrav na Gorenjskem. Geografski zbornik 11.

Šifrer, M. 1972: Nekatere smeri in pogledi geomorfološkega proučevanja na Slovenskem. Geografski vestnik 44.

Šifrer, M. 1974a: Kvartarni razvoj Dravinjskih goric in bližnjega obrobja. Geografski zbornik 14.

Šifrer, M. 1974b: Poglavitne značilnosti razvoja Škofjeloškega hribovja. Loški razgledi 21. Škofja Loka.

Šifrer, M. 1976: Geografski učinki žleda v gozdovih okrog Idrije in Postojne. Geografski zbornik 16.

Šifrer, M. 1977: Poplavna področja v porečju Dravinje. Geografski zbornik 17.

Šifrer, M. 1980: Katastrofalni učinki neurij v severovzhodni Sloveniji avgusta 1980. Geografski zbornik 20.

Šifrer, M. 1982: Kvartarni razvoj Škofjeloškega hribovja. Geografski zbornik 22.

Šifrer, M. 1983: Vzroki in učinki rečnih poplav na Slovenskem. Naravne nesreče v Sloveniji. Ljubljana.

Šifrer, M., Kunaver, J. 1978: Poglavitne značilnosti geomorfološkega razvoja Zgornjega Posočja. Zgornje Posočje, Zbornik 10. zborovanja slovenskih geografov. Ljubljana.

Šifrer, M., Lovrenčak, F., Natek, M. 1980: Geografske značilnosti poplavnih območij ob Krki pod Otočcem. Geografski zbornik 20.

Šifrer, M., Radinja, D., Meze, D. 1978: Osnovne smernice za proučevanje kvartarnih sedimentov in njihove izrabe na Slovenskem. Geografski vestnik 50.

Šifrer, M., Žagar, M. 1960: Geografski učinki neurja med Konjicami in Krškim. Geografski vestnik 32.

Šmid Hribar, M., Ferk, M. 2016: The role and importance of the landscape park Udin Boršt. Acta geographica Slovenica 56-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.968

Šmid Hribar, M., Ledinek Lozej, Š. 2013: The role of identifying and managing cultural values in rural development. Acta geographica Slovenica 53-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS53402

Šmid Hribar, M., Lisec, A. 2011: Vloga inventarizacije in tipizacije pri učinkovitem varovanju drevesne dediščine v pokrajini: drevesna dediščina v Karavankah. Acta geographica Slovenica 51-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS51108

Šprah, L., Novak, T., Fridl, J. 2014: Blaginja prebivalcev Slovenije po regijah: primerjava kazalnikov s poudarkom na zdravju. Acta geographica Slovenica 54-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS54104

Tiran, J. 2016: Merjenje kakovosti življenja v mestu: primer Ljubljane. Acta geographica Slovenica 56-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/ags.828

Topole, M. 2009: Turistični potencial demografsko ogroženega območja Jurklošter. Acta geographica Slovenica 49-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS49104

Topole, M., Bole, D., Petek, F., Repolusk, P. 2006: Prostorske in funkcijske spremembe pozidanih zemljišč v izbranih podeželskih naseljih po letu 1991. Acta geographica Slovenica 46-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS46203

Tošić, R., Dragićević, S., Zorn, M., Lovrić, N. 2014: Landslide susceptibility zonation: a case study of the Municipality of Banja Luka (Bosnia and Herzegovina). Acta geographica Slovenica 54-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS54307

Urbanc, M. 2008: Zgodbe o resnični in zamišljeni pokrajini: primer slovenske Istre. Acta geographica Slovenica 48-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS48204

Urbanc, M., Breg, M. 2005: Prodna ravnina v mestnem prostoru: gramoznice kot prvina degradirane pokrajine. Acta geographica Slovenica 45-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS45202

Urbanc, M., Fridl, J. 2012: Education for active citizenship in spatial-planning processes: from teacher to student. Geografski vestnik 84-1.

Urbanc, M., Fridl, J., Kladnik, D., Perko, D. 2006: Atlant in slovenska nacionalna zavest v 2. polovici 19. stoletja. Acta geographica Slovenica 46-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS46204

Urbanc, M., Gašperič, P., Kozina, J. 2015: Geografsko zamišljanje pokrajin: analiza fotomonografije slovenske krajine. Acta geographica Slovenica 55-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS.836

Urbanc, M., Kladnik, D., Perko, D. 2014: Šest desetletij humane geografije in varstva okolja v Acti geographici Slovenici. Acta geographica Slovenica 54-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS54201

Urbanc, M., Pipan, P. (ur.) 2011: Climalptour: podnebne spremembe in njihov vpliv na turizem v Alpah. Ljubljana.

Urbanc, M., Pipan, P. 2013: Prihodnost turizma v Alpah v luči prilagajanja podnebnim spremembam: nekatere ugotovitve iz projekta ClimAlpTour. Geografski vestnik 85-1.

Urbanc, M., Printsmann, A., Palang, H., Skowronek, E., Woloszyn, W., Konkoly Gyuró, E. 2004: Razumevanje hitro spreminjajočih se pokrajin v Srednji in Vzhodni Evropi v 20. stoletju. Acta geographica Slovenica 44-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS44204

Zorn, M. 2002: Podori v slovenskih Alpah. Geografski zbornik 42.

Zorn, M. 2008: Erozijski procesi v slovenski Istri. Geografija Slovenije 18. Ljubljana.

Zorn, M. 2009a: Erozijski procesi v slovenski Istri – 1. del: erozija prsti. Acta geographica Slovenica 49-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS49102

Zorn, M. 2009a: Erozijski procesi v slovenski Istri – 2. del: erozijska žarišča. Acta geographica Slovenica 49-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS49203

Zorn, M. 2016: Razstava ob sedemdesetletnici rednih opazovanj Triglavskega ledenika. Geografski vestnik 88-1.

Zorn, M., Gašperič, P. 2016: Geografska dediščina – sedem desetletij Zemljepisnega muzeja. Geografski vestnik 88-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/GV88106

Zorn, M., Komac, B. 2004: Deterministično modeliranje ogroženosti zaradi zemeljskih plazov in skalnih podorov. Acta geographica Slovenica 44-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS44203

Zorn, M., Komac, B. 2007: Probabilistično modeliranje plazovitosti. Acta geographica Slovenica 47-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS47201

Zorn, M., Komac, B. 2008: Zemeljski plazovi v Sloveniji. Georitem 8. Ljubljana.

Zorn, M., Komac, B. 2010: Zgodovina znanstvene revije Acta geographica Slovenica. Acta geographica Slovenica 50-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS50101

Zorn, M., Komac, B. 2011: Škoda zaradi naravnih nesreč v Sloveniji in svetu med letoma 1995 in 2010. Acta geographica Slovenica 51-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS51101

Zorn, M., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Ferk, M. 2014: Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja - enotni pristop in izbrana orodja. Georitem 22. Ljubljana.

Published
2016-12-15
Section
Articles/članki