Vpliv podnebnih sprememb na količine vode in poplave morja v slovenski Istri // Climate change impacts on water quantities and sea flooding in Slovene Istria

  • Gregor Kovačič
  • Nataša Kolega
  • Valentina Brečko Grubar
Keywords: podnebne spremembe, hidrološke spremenljivke, dvigovanje gladine morja, poplave morja, pokrajinska občutljivost vodnih okolij, oskrba z vodo, slovenska Istra, //, climate change, hydrological variables, sea level rising, sea flooding, intrinsic vulnerability of water environments, water supply, Slovene Istria

Abstract

V prispevku so obravnavane pretočne razmere rek v slovenski Istri in dvigovanje gladine morja. Z uporabo Senovega naklona smo v slovenski Istri potrdili statistično značilna trenda povečevanja skupne letne višine izhlapevanja 49 mm/desetletje in naraščanja povprečne letne temperature zraka 0,53 oC/desetletje. Statistično značilnega zmanjševanja skupne letne višine padavin nismo potrdili. Omenjeni dejavniki podnebnih sprememb, skupaj z drugimi spremembami v okolju, vplivajo na zmanjševanje srednjih letnih pretokov rek v slovenski Istri 40–80 l/s na desetletje, a trendi niso statistično značilni. Padajoči trend za reko Rižano je z vidika oskrbe obalnih občin s pitno vodo zelo zaskrbljujoč. Trend zviševanja srednje gladine morja (4,5 mm/desetletje) ni statistično značilen. Analiza je pokazala, da bi bilo ob dvigu gladine morja za 1 m poplavljenih 848 zgradb in ogroženih približno 3800 prebivalcev (največ v Kopru).

The article deals with discharge characteristics of rivers in Slovene Istria and with the rising of the sea level. Using the non-parametric Sen’s slope test statistically significant trends of increasing annual potential evapotranspiration (49 mm per decade) and increasing mean annual air temperature (0.53°C per decade) were determined. Statistically significant decreasing of annual precipitation was not determined. These climate change factors, together with some other environmental changes, are reflected in decreasing of mean annual discharges of the rivers in Slovene Istria with the intensity of 40-80 l/s per decade, but the trends are not statistically significant. Decreasing trend of the Rižana river is problematic in terms of water supply in the region. Increasing trend of maximum sea level (4.5 mm per decade) is not statistically significant. Analysis showed that a total of 848 buildings would be flooded, and a total of around 3,800 people would be at risk (the majority of whom are living in Koper) if the sea level would increase by 1 m.

References

Brečko Grubar, V., Kovačič, G. 2010: Pokrajinskoekološka oznaka Jadranskega povodja v Sloveniji s poudarkom na kakovosti vodnih virov. Annales, Series historia et sociologia 20-1.

Bricelj, M., Rejec Brancelj I. 1990: Oskrba z vodo v Koprskem primorju. Primorje, 15. zborovanje slovenskih geografov. Ljubljana.

Church, J. A., Clark, P. U., Cazenave, A., Gregory, J. M., Jevrejeva, S., Levermann, A., Merrifield, M. A., Milne, G. A., Nerem, R. S., Nunn, P. D., Payne, A. J., Pfeffer, W. T., Stammer, D., Unnikrishnan, A. S. 2013: Sea Level Change. Climate Change 2013. The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge.

de Luis, M., Čufar, K., Angel Saz, M., Alberto Longares, L., Ceglar, A., Kajfež-Bogataj, L. 2014: Trends in seasonal precipitation and temperature in Slovenia during 1951-2007. Regional Environmental Change 14. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s10113-012-0365-7

Frantar, P. (ur.) 2008: Vodna bilanca Slovenije 1971–2000. Ljubljana.

Globevnik, L. 1999: Analiza rabe tal, hidrološkega režima in erozijskih procesov v porečju Dragonje. Annales, Series historia naturalis 9-1.

GraphPad Software, 2016. Medmrežje: http://graphpad.com/quickcalcs/statratio1/ (10. 1. 2016).

Hočevar, Z., Knez, K., Krbavčič, S., Križman, D., Sau, S., Valentič, D., Žigon, I. 2010: Rižanski vodovod Koper – 75 let. Koper.

Janža, M. 2010: Hydrological modelling in the karst area, Rižana spring catchment, Slovenia. Environmental Earth Sciences 61-5. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s12665-009-0406-9

Jurko, M. 2009: Statistična analiza trendov značilnih pretokov slovenskih rek. Diplomsko delo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Kolega, N. 2005: Poplave morja na slovenski obali. Diplomsko delo, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Koper.

Kolega, N. 2009: Medsebojno vplivanje kopnega in morja (Določanje značilnosti stika med kopnim in morjem s pomočjo lidarskih in sonarskih snemanj). Doktorsko delo, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Koper.

Kovačič, G. 2016: Trendi pretokov rek jadranskega povodja v Sloveniji brez Posočja. Geografski vestnik 88-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/GV88201

Kraner Šumenjak, T., Šuštar, V. 2011: Parametrični in neparametrični pristopi za odkrivanje trenda v časovnih vrstah. Acta agriculturae Slovenica 97-3.

Krivic, P., Bricelj, M., Trišič, N., Zupan, M. 1987: Sledenje podzemnih vod v zaledju izvira Rižane.

Acta carsologica 16.

Krivic, P., Bricelj, M., Zupan, M. 1989: Podzemne vodne zveze na področju Čičarije in osrednjega

dela Istre (Slovenija, Hrvatska, NW Jugoslavija). Acta carsologica 18.

Križanowsky, A., Žigon, I. 2012: Ureditev oskrbe prebivalstva s pitno vodo slovenske Istre in zalednega kraškega območja. 23. Mišičev vodarski dan. Maribor.

Ličer, M., Jeromel, M., Fettich, A. 2016: Prognozirano plimovanje morja 2016: Jadransko morje – Koprski zaliv. Ljubljana.

Načrt razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 in program ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ljubljana, 2015. Medmrežje: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/osnutki/2015/Nacrtnamakanjajuni2015.pdf (4. 2. 2016).

Nuccitelli, D. 2008: New studies conclude the IPCC sea level rise projections are too conservative. Planetsave. Medmrežje: http://planetsave.com/blog/2008/09/10/new-studies-conclude-the-ipcc-sea-level-rise-projections-are-too-conservative (30. 8. 2014).

Ogrin, D. 2012: Spreminjanje podnebja ob Tržaškem zalivu in projekcije za 21. stoletje. Geografija stika Tržaškega zaliva z zaledjem, GeograFF 12. Ljubljana.

Podatki o dnevnih višinah morja na mareografski postaji Koper 1963–2013. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2015.

Podatki o karakterističnih mesečnih in letnih pretokih Rižane na vodomerni postaji Kubed II (obdobje 1966–2013), Badaševice na vodomerni postaji Šalara (obdobje 1994–2013), Dragonje na vodomerni postaji Podkaštel I (obdobje 1979–2013) in Drnice na vodomerni postaji Pišine I (obdobje 1995–2013). Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2015.

Pregled homogeniziranih klimatoloških nizov, 2015. Medmrežje: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/climate/diagrams/time-series/ (25. 12. 2015).

Podatki o številu prebivalstva na hišne naslove, območje občin Koper, Izola in Piran. Centralni register prebivalstva Ministrstva za notranje zadeve. Ljubljana, 2008.

Robič, M. 2003: Visoke plime v letih 2002 in 2003. Ujma 17-18.

Robič, M., Vrhovec, T. 2002: Poplavljanje morske obale. Nesreče in varstvo pred njimi. Ljubljana.

Sen, P. K. 1968: Estimates of the regression coefficient based on Kendall's tau. Journal of the American Statistical Association 63.

Tilgenkamp, A. 2011: Theil-Sen estimator. Medmrežje: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/34308-theil-sen-estimator (22. 12. 2015).

Theil, H. 1950: A rank-invariant method of linear and polynomial regression analysis. Proceedings of the Royal Netherlands Academy of Sciences 53.

Toreti, A., Desiato, F. 2008a: Temperature trend over Italy from 1961 to 2004. Theoretical and Applied Climatology 91-1. DOI: http://dx.doi.org/10.1007/s00704-006-0289-6

Toreti, A., Desiato, F. 2008b: Changes in temperature extremes over Italy in the Last 44 years. International Journal of Climatology 28-6. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/joc.1576

Toreti, A., Fioravanti, G., Perconti, W., Desiato, F. 2009: Annual and seasonal precipitation over Italy from 1961 to 2006. International Journal of Climatology 29-13. DOI: http://dx.doi.org/10.1002/joc.1840

Tošić, I., Zorn, M., Ortar, J., Unkašević, M., Gavrilov, M. B., Marković, S. B. 2016: Annual and seasonal variability of precipitation and temperatures in Slovenia from 1961 to 2011. Atmospheric Research 168. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2015.09.014

Trendi podnebnih spremenljivk in kazalcev, 2015. Medmrežje: http://www.meteo.si/met/sl/climate/trends/ (25. 12. 2015).

Trobec, T. 2012: Hidrogeografske značilnosti obalnega pasu in zaledja. Geografija stika Slovenske Istre in Tržaškega zaliva. GeograFF 12. Ljubljana.

Trstenjak, K. 2013: Pričakovani vplivi podnebnih sprememb na območju Nature 2000 v obalnem pasu Slovenske Istre. Diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, Ljubljana.

Tveganja in priložnosti podnebnih sprememb: Povzetek posveta o vplivanju in prilagajanju na podnebne spremembe v Sloveniji. Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana, 2014.

Ulaga, F. 2002: Trendi spreminjanja pretokov slovenskih rek. Dela 18.

Vannest, K. J., Parker, R. I., Gonen, O. 2011: Single case research: web based calculators for SCR analysis (version 1.0). Medmrežje: http://www.singlecaseresearch.org/calculators/theil-sen (10. 1. 2016).

Veble, D., Brečko Grubar, V. 2016: Pogostost in obseg požarov v naravi na Krasu in v slovenski Istri. Geografski vestnik 88-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/GV88101

Zagoršek, T. 2009: Geografske značilnosti lokalnih vodnih virov v izbranih naseljih Mestne občine Koper. Diplomsko delo, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem, Koper.

Zorn, M. 2008. Erozijski procesi v slovenski Istri. Geografija Slovenije 18. Ljubljana.

Published
2016-12-15
Section
Articles/članki