Morfološka tipologija stanovanjskih območij v Ljubljani // Morphological typology of residential areas in Ljubljana

  • Jernej Tiran
  • David Bole
  • Peter Kumer
Keywords: urbana geografija, morfološka zgradba, stanovanjska območja, tipologija, Ljubljana, //, urban geography, urban morphology, residential areas, typology

Abstract

V prispevku je predstavljena morfološka tipologija stanovanjskih območij v Ljubljani. Izdelali smo jo na podlagi treh prvin morfološke zgradbe mesta: časa, oblike in ravni natančnosti. S kartiranjem v geografskih informacijskih sistemih, podprtim s terenskim delom, različnimi podatkovnimi in zgodovinskimi viri, smo opredelili 16 značilnih morfoloških območij stanovanjskih objektov, jih prostorsko zamejili in opisali. Metodologija za določanje morfološke zgradbe je potencialno uporabna tudi za druga slovenska mesta, rezultati tipizacije pa so lahko izhodišče za urbanistično načrtovanje, ovrednotenje preteklega in današnjega prostorskega razvoja mesta ter analize v urbanizmu in urbani geografiji.

The article presents a new morphological typology of residential areas in Ljubljana. It was created using three fundamental principles of urban morphology: time, form, and resolution. By mapping in the geographical information systems supported by the fieldwork, various data sources and historical sources, we defined 16 residential morphological areas with accurate delimitation and descriptions. The methodology for mapping urban morphology is also potentially useful for other Slovenian cities, while the typification results can be a useful basis for urban planning, the evaluation of previous and contemporary spatial development in Ljubljana, and future analysis in urbanism and urban geography.

References

Barvni digitalni ortofoto posnetek DOF 050. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2014.

Batista, E. 2010: Zelena jama. DEDI - digitalna enciklopedija naravne in kulturne dediščine na Slovenskem. Medmrežje: http://www.dedi.si/dediscina/235-zelena-jama (25. 5. 2016).

Bole, D. 2015: Spreminjanje prometne rabe zemljišč. Georitem 25. Ljubljana.

Carter, H. 1995: The Study of Urban Geography. New York.

Centralni register prebivalstva, Stanje na dan 31. 12. 2014. Ministrstvo za notranje zadeve. Ljubljana, 2015.

Černigoj, N. 2015: Zupančičeva jama. AB: Arhitektov bilten 45, 203-204.

Čerpes, I., Blejec, G., Koželj, J. 2008: Urbanistično načrtovanje: raba prostora, tipologija stanovanjske gradnje, promet, parcelacija. Ljubljana.

Dimitrovska Andrews, K., Mihelič, B., Stanič, I. 2001: Razpoznavna struktura mesta: primer Ljubljane. Urbani izziv 12-2.

Drozg, V. 1995: Morfologija vaških naselij v Sloveniji. Geographica Slovenica 27. Ljubljana.

Drozg, V. 1997: Nekatere značilnosti ustroja Maribora. Geografski vestnik 69.

Drozg, V. 1998a: Kmečka hiša. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana.

Drozg, V. 1998b: Tlorisi slovenskih mest. Geografski vestnik 70.

Drozg, V. 2007: Tri paradigme novodobnega razvoja slovenskih mest. Dela 27. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.27.7.135-147

Drozg, V. 2008: Načini zazidanosti v Mariboru. Podatkovni sloj. Maribor.

Drozg, V. 2013: Tipi novodobne enostanovanjske hiše. Revija za geografijo 8-1.

Evidenca hišnih številk, Stanje na dan 31. 12. 2014. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2015.

Fikfak, A. 2012: Urejanje prostora naselja – sodobna stanovanjska hiša. Urbanistično-planerska delavnica Muta 2011/2012. Muta.

Gauthiez, B. 2004: The history of urban morphology. Urban Morphology 8-2.

Gazvoda, D. 2001: Vloga in pomen zelenega prostora v novejših slovenskih stanovanjskih soseskah. Urbani izziv 12-2. DOI: http://dx.doi.org/10.5379/urbani-izziv-2001-12-02-004

Hofmeister, B. 1994: Stadtgeographie. Braunschweig.

Ilešič, S. 1979: Pomen fiziognomsko-morfološkega kriterija v današnji geografiji mest. Geographica Slovenica 10. Ljubljana.

Ivanšek, F. 1988: Enodružinska hiša: od prosto stoječe hiše k nizki zgoščeni zazidavi. Ljubljana.

Koselj, N. 2010: Moderna slovenska arhitektura – Radikalne, socialne in kontekstualne prakse. AB: Arhitektov bilten 40, 185-187.

Koželj, J. 2004: Tipologija mestne stanovanjske arhitekture in njena sovisnost z morfologijo mestnega prostora. Razširjeni prostori umetnosti: slovenska umetnost 1985–1995. Ljubljana.

Levy, A. 1999: Urban morphology and the problem of the modern urban fabric: some questions for resarch. Urban Morphology 3-2.

Malešič, M. 2015: Nastanek in rast ljubljanskih stanovanjskih sosesk. AB: Arhitektov bilten 45, 203-204.

Mihelič, B. 1983: Urbanistični razvoj Ljubljane. Ljubljana.

Mihelič, B. 2010: Slovenski urbanizem 1900–1980. AB: Arhitektov bilten 40, 185-187.

Mihelič, B., Humar, M., Nikšič, M. (ur.) 2015: Urbanistični terminološki slovar. Ljubljana.

Milič, M. 2006: Kriza slovenskega urbanizma. AB: Arhitektov bilten 37, 173-174.

Modernistične soseske v Ljubljani. Muzej za arhitekturo in oblikovanje. Ljubljana, 2015.

Novak, M. 1991. Zamudniški vzorci industrializacije: Slovenija na obrobju Evrope. Znanstveno in publicistično središče, Maribor.

Občinski prostorski načrt Mestne občine Ljubljana – izvedbeni del (podatkovni sloj). Oddelek za urejanje prostora Mestne občine Ljubljana. Ljubljana, 2014.

Potočnik, A. 1929: Ljubljana. Zvonček 29-5.

Rebernik, D. 1994: Morfološka in socialnogeografska struktura Celja. Geografski vestnik 66.

Rebernik, D. 1997: Model morfološke in socialnogeografske zgradbe urbanega prostora na primeru Celja, Kopra in Ptuja. Dela 12.

Rebernik, D. 2000: Morfološka zgradba. Ljubljana: geografija mesta. Ljubljana.

Rebernik, D. 2007: Trajnostni prostorski razvoj in novejši procesi v prostorskem razvoju Ljubljane. Dela 27. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.27.2.17-38

Rebernik, D. 2008: Urbana geografija. Geografske značilnosti mest in urbanizacije v svetu. Ljubljana.

Register nepremičnin, Stanje na dan 15. 12. 2014. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2015.

Režek Kambič, M. 2015: Meščanska stanovanjska arhitektura v Ljubljani 1870–1914 (pozni historizem in secesija). AB: Arhitektov bilten 45, 203-204.

Rozin Šarec, L., Mušič, V., Repič Vogelnik, K., Blejec, M., Lebeničnik, M., Vovk, M. 1976: Posledice in učinki visoke in nizke stanovanjske gradnje na stanovanjsko okolje. Raziskovalno poročilo, Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Ljubljana.

Šarac, D. 2013: The influence of wars on settlement formation and development: The case of Ljubljana, Slovenia. Urbani izziv 24-2. DOI: http://dx.doi.org/10.5379/urbani-izziv-en-2013-24-02-001

Turk Niskač, B., Klaus, S., Starec, S. 2010: Urbano življenje ob kmetijah ali ruralno življenje ob stolpnicah? Dilema jasne ločnice med urbanim in ruralnim. Urbani izziv 21-1. DOI: http://dx.doi.org/10.5379/urbani-izziv-2010-21-01-003

Vernez Moudon, A. 1997: Urban morphology as an emerging interdisciplinary field. Urban morphology 1.

Vogelnik, A. 1938: Stanovanjske razmere v delavskih kolonijah na področju mesta Ljubljane. Kronika slovenskih mest 5-1. Ljubljana.

Vresk, M. 2002: Grad in urbanizacija: Osnove urbane geografije. Zagreb.

Vrišer, I. 1984: Urbana geografija. Ljubljana.

Zakon o prostorskem načrtovanju. Uradni list Republike Slovenije 33/2007. Ljubljana.

Zukin, S. 2010: Naked City: The Death and Life of Authentic Urban Places. New York.

Zupančič, B. 2005: Usode ljubljanskih stavb in ljudi. Ljubljana.

Published
2016-12-15
Section
Articles/članki