Geografska dediščina – sedem desetletij Zemljepisnega muzeja // Geographical heritage: seven decades of the Geographical Museum

  • Matija Zorn
  • Primož Gašperič
Keywords: geografija, kulturna dediščina, geografska dediščina, zgodovinski viri, Zemljepisni muzej, //, geography, cultural heritage, geographical heritage, historical sources, Geographical museum

Abstract

Leta 2016 mineva sedemdeset let od ustanovitve Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Ustanovljen je bil 7. maja 1946. Muzej pridobiva, hrani ter ureja kartografsko, slikovno in arhivsko geografsko gradivo ter pripravlja razstave. Obsega sedem zbirk – zbirko zemljevidov, zbirko atlasov, zbirko globusov, zbirko slik, zbirko knjižnih del, zbirko kartografskih in geografskih pripomočkov ter zbirko statističnih podatkov. S hranjenjem, razstavljanjem in raziskovanjem tega gradiva sodi med najpomembnejše ohranjevalce slovenske geografske dediščine.

The year 2016 marks seven decades since the founding of the Geographical Museum at the Anton Melik Geographical Institute of the Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. It was established on May 7th, 1946. The museum receives, stores, and organizes cartographic, pictorial, and archival geographic material, prepares exhibitions, and also promotes the popularization of geography. It comprises seven collections: maps, atlases, globes, pictures, books, cartographic and geographic instruments, and statistical data. By keeping this kind of material, it is an important preserver of Slovenian geographical heritage.

References

About the Collections. Royal Geographical Society. London, 2016. Medmrežje: http://www.rgs.org/OurWork/Collections/About+The+Collections/About+the+Collections.htm (14. 10. 2016).

Bandur, S. 2016: Kaj je zemljevid v času aplikacije google maps. Delo 58-121, 26. 5 2016. Medmrežje: http://www.delo.si/prosti-cas/zanimivosti/kaj-je-zemljevid-v-casu-google-maps.html (14. 10. 2016).

Bratec Mrvar, R., Birsak, L., Fridl, J., Kladnik, D., Kunaver, J. 2011: Kocenov srednješolski atlas kot didaktična prelomnica. Geografija Slovenije 22. Ljubljana.

Brečko Grubar, V., Koderman, M., Kovačič, G. 2016: 15 let Oddelka za geografijo Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Geografski vestnik 88-1.

CartoMundi. Maison méditerranéenne des sciences de l’homme. Aix-en-Provence, 2016. Medmrežje: http://www.cartomundi.fr/site/ (14. 10. 2016).

Collections with Maps. Library of Congress. Washington, 2016. Medmrežje: https://www.loc.gov/maps/collections/ (14. 10. 2016).

Dela. Medmrežje: http://revije.ff.uni-lj.si/Dela/issue/archive (14. 10. 2016).

Digitalna knjižnica Slovenije. Narodna in univerzitetna knjižnica. Ljubljana, 2016. Medmrežje: http://www.dlib.si (14. 10. 2016).

Drugačni muzeji: Zemljepisni muzej. Delo, 13. 11. 2015. Medmrežje: http://www.delo.si/kultura/razno/drugacni-muzeji-zemljepisni-muzej.html (14. 10. 2016).

Erhartič, B. 2014: Ohranjanje kulturne dediščine. Upravljanje območij s kulturno dediščino, CAPACities 2. Ljubljana.

Frajer, J., Geletič, J. 2011: Research of historical landscape by using old maps with focus to its positional accuracy. Dela 26. DOI: http://dx.doi.org/10.4312/dela.36.3.49-67

Frelih, M., Knez Račič, I., Miklič Cvek, L., Turk, J. 2009: Devetdeset let geografske knjižnice. Dela 32.

Fridl, J., Kladnik, D., Orožen Adamič, M., Perko, D., Urbanc, M. (ur.) 2005: Atlant. Ljubljana.

Fridl, J., Šolar, R. 2011: Vpliv razvoja kartografskih tehnik na podobe zemljevidov slovenskega ozemlja od 16. do 19. stoletja. Knjižnica 55-4.

Fuchs, R., Verburg, P. H., Clevers J. G. P. W., Herold, M. 2015: The potential of old maps and encyclopaedias for reconstructing historic European land cover/use change. Applied Geography 59. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.apgeog.2015.02.013

Gaberc, S. 1999: Kartografska zbirka v piranskem pomorskem muzeju. Portorožan 9-5.

Gabrovšek, F., Ravbar, N. 2015: Editorial: 60 years of Acta Carsologica: past, present, future. Acta Carsologica 44-3. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/ac.v44i3.4250

Gašperič, P. 2007: Kartografske upodobitve Slovenije skozi čas. Acta geographica Slovenica 47-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS47205

Gašperič, P. 2010: O Zemljevidu Ilirskih provinc avtorja Gaetana Palme iz leta 1812. Acta geographica Slovenica 50-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS50205

Gašperič, P. 2013: Kartografija v času Ilirskih provinc: primer branja starega zemljevida. Geografski obzornik 60-3.

Gašperič, P. 2015: Najstarejša kartografija - razvoj do antike. Geografski vestnik 87-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/GV87206

Gašperič, P. 2016a: Razvoj metod prikaza kartografskih elementov na starih zemljevidih ozemlja Slovenije. Doktorsko delo, Fakulteta za humanistične študije Univerze na Primorskem. Koper.

Gašperič, P. 2016b: Stari zemljevidi slovenskega ozemlja. National Geographic Slovenija 11-10.

Gašperič, P., Orožen Adamič, M., Šumrada, J. 2012: Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812. Ljubljana.

Gašperič, P., Zorn, M. 2011: Vzpeti svet na starih zemljevidih ozemlja Slovenije: zgodovinski oris slovenske planinske kartografije. Planinski vestnik 116-12.

Gašperič, P., Zorn, M. 2015: Sedem desetletij Zemljepisnega muzeja. Mohorjev koledar 2016. Celje.

Geoghegan, H. 2010: Museum geography: Exploring museums, collections and museum practice in the UK. Geography Compass 4-10. DOI: http://dx.doi.org/10.1111/j.1749-8198.2010.00391.x

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Medmrežje: https://www.facebook.com/GIAM.ZRC.SAZU/ (14. 10. 2016).

Geografski vestnik. Medmrežje: http://zgs.zrc-sazu.si/gv (14. 10. 2016).

Geografski zbornik. Medmrežje: http://giam.zrc-sazu.si/en/strani/acta-geographicageografski-zbornik#v (14. 10. 2016).

Geographica Slovenica. Medmrežje: http://giam.zrc-sazu.si/sl/strani/geographica-slovenica-0#v (14. 10. 2016).

Globenmuseum. Österreichische Nationalbibliothek. Dunaj, 2016. Medmrežje: http://www.onb.ac.at/globenmuseum.htm (14. 10. 2016).

Grafenauer, B. 1960: Struktura in tehnika zgodovinske vede: Uvod v študij zgodovine. Ljubljana.

Historical Maps of the Habsburg Empire. Mapire, 2016. Medmrežje: http://mapire.eu/en/ (14. 10. 2016).

Horvat, U. 2013: Petdeset let geografije v Mariboru. Geografski obzornik 60-3.

Hrastar, T. 2015: Mednarodno leto zemljevidov. Geomix 22-1.

Hungarian Geographic Museum. Budimpešta, 2016. Medmrežje: http://www.foldrajzimuzeum.hu/ (14. 10. 2016).

Jenny, B., Hurni, L. 2011: Studying cartographic heritage: Analysis and visualization of geometric distortions. Computers and Graphics 35-2. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.cag.2011.01.005

Jenny, B., Jenny, H., Hurni, L. 2009: Alte Karten als historische Quelle: wie lässt sich die geometrische Genauigkeit des Karteninhalts abschätzen? Geschichte und Informatik 16. DOI: http://doi.org/10.5169/seals-326532

Knez Račič, I. 2016: Ustni vir (17. 10. 2016). Knjižnica Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Kušar, S. 2013: Geografski obzornik: preteklih 10 let. Geografski obzornik 60-3.

Maps and Atlases. Royal Geographical Society. London, 2016. Medmrežje: http://www.rgs.org/OurWork/Collections/About+The+Collections/Maps+and+atlases.htm (14. 10. 2016).

Markovič, I. 1995: Pietro Coppo in dragocena kartografska zbirka v Piranu. Primorska srečanja 19-175.

Medmrežje 1: http://www.primorci.si/osebe/bogi%C4%87-mirko/1360/ (19. 3. 2015).

Medmrežje 2: http://www.arhiv.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/kulturna_dediscina/premicna_kulturna_dediscina/ (14. 10. 2016).

Medmrežje 3: http://www.nuk.uni-lj.si/nuk/organizacija/kartografska-zbirka (14. 10. 2016).

Medmrežje 4: http://www.ukm.um.si/kartografska-zbirka (14. 10. 2016).

Mednarodno leto kart. Medmrežje: https://geonoviceslo.wordpress.com/tag/mednarodno-leto-kart/ (14. 10. 2016).

Mihevc, B. 1993: Iz zbirke Zemljepisnega muzeja Slovenije. Geografski obzornik 40-1.

Mihevc, B. 1998: Slovenija na starejših zemljevidih. Geografski atlas Slovenije: Država v prostoru in času. Ljubljana.

Mihevc, B. 1990: Nova pridobitev Zemljepisnega muzeja Slovenije. Geografski obzornik 37, 3-4.

Mihevc, B. 1992: Katalog kartografskega gradiva 16., 17. in 18. stoletja v Sloveniji. Poročilo, Inštitut za geografijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Mokre, J. 2005: The Globe Museum of the Austrian National Library. Dunaj.

National Geographic Museum. National Geographic Society. Washington, 2016. Medmrežje: http://events.nationalgeographic.com/national-geographic-museum/ (14. 10. 2016).

Naylor, S., Hill, J. 2011: Museums. The SAGE Handbook of Geographical Knowledge. London. DOI: http://dx.doi.org/10.4135/9781446201091.n5

Old Maps Online. Medmrežje: http://www.oldmapsonline.org/ (14. 10. 2016).

Pavlovič, L. 2014: Sporočila starih zemljevidov ozemlja Slovenije. Delo 56-263, 13. 11. 2014. Medmrežje: http://www.delo.si/znanje/znanost/sporocila-starih-zemljevidov-ozemlja-slovenije.html (14. 10. 2016).

Perko, D. 2004: Obnovitev dvorane Zemljepisnega muzeja Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Geografski vestnik 76-2.

Perko, D. 2005: Razstava in tiskovna konferenca ob izidu publikacije Atlant. Geografski vestnik 77-2.

Perko, D. 2012: Uvodna beseda: Geografski inštitut in šestdesetletnica njegovega kartografskega oddelka. Zemljevid Ilirskih provinc iz leta 1812. Ljubljana.

Perko, D., Zorn, M. 2008: Zgodovina Geografskega vestnika. Geografski vestnik 80-2.

Perko, D., Zorn, M. 2016: Sedemdeset let raziskovanj na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Geografski vestnik 88-2. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/GV88207

Petek, F., Bric, V., Rotar, T. 2004: Uporaba starih letalskih posnetkov pri ugotavljanju sprememb rabe tal. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2003-2004. Ljubljana.

Petek, F., Fridl, J. 2004: Pretvarjanje listov zemljiško-katastrskega načrta v Gauss-Krügerjev koordinatni sistem. Geografski vestnik 76-2.

Petek, F., Urbanc, M. 2004: Franciscejski kataster kot ključ za razumevanje kulturne pokrajine v Sloveniji v 19. stoletju. Acta geographica Slovenica 44-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS44104

Potrdilo o opravljanju in vodenju muzejske in knjižničarske dejavnosti v času službovanja na Inštitutu za geografijo. Arhiv Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana, 5. 4. 2004.

Prelovšek, M. 2007: Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU - 60 let kontinuiranega raziskovanja krasa. Geografski obzornik 54, 3-4.

Register nepremične kulturne dediščine. Ministrstvo za kulturo. Ljubljana, 2016. Medmrežje: http://giskd6s.situla.org/giskd/ (14. 10. 2016).

Reinhard, R. 1934: The Museum of Regional Geography in Leipzig. Geographical Review 24-2.

Resnik Planinc, T., Kušar, S. 2010: Devetdeset let Oddelka za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Dela 33.

Rumsey, D., Williams, M. 2002: Historical maps in GIS. Past Time, Past Place: GIS for History. Redlands.

Semenov-Tian-Shansky, B. 1929: The Geographical Museum. Geographical Review 19-4.

Slukan Altić, M. 2003: Povijesna kartografija: kartografski izvori u povijesnim znanostima. Samobor.

Šolar, R. 2007: Kartografski in slikovni zakladi. Zakladi Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani. Ljubljana.

Šolar, R. 2016a: Map libraries – challenges for the future. e-Perimetron 11-2.

Šolar, R. 2016b: Ustni vir (17. 10. 2016). Kartografska in slikovna zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice. Ljubljana.

Štular, B. 2010: Jožefinski vojaški zemljevid kot vir za preučevanje preteklih pokrajin. Geografski vestnik 82-1.

Terčon, N. (ur.) 2001: Petrus Coppus fecit: de summa totius orbis. Piran.

Triglav, J. 2009: Geodetsko-katastrski fondi Arhiva Republike Slovenije. Geodetski vestnik 53-2.

Uredba vlade Ljudske republike Slovenije o ustanovitvi in ustroju Zemljepisnega muzeja Slovenije. Geografski vestnik 18. Ljubljana, 1946.

Valič, U., Palaić, T. 2014: Širjenje vloge muzejev in muzealcev: Dostopnost kulturne dediščine. Pogledi 5-11. Medmrežje: http://www.pogledi.si/mnenja/sirjenje-vloge-muzejev-muzealcev (14. 10. 2016).

Vobovnik-Avsenak, M. 1990: 45 let kartografske in slikovne zbirke NUK v Ljubljani. Knjižnica 34-4.

Vrišer, I. 1992a: Leban Vladimir. Enciklopedija Slovenije 6. Ljubljana.

Vrišer, I. 1992b: Uvod v geografijo. Ljubljana.

Zemljepisni muzej. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana, 2016. Medmrežje: http://giam.zrc-sazu.si/sl/strani/zemljepisni-muzej#v (14. 10. 2016).

Zgodovina slovenskih muzejev. Skupnost muzejev Slovenije. Ljubljana, 2016. Medmrežje: http://www.sms-muzeji.si/C/Items/1015?cat=1 (14. 10. 2016).

Zorn, M. 2007: Jožefinski vojaški zemljevid kot geografski vir. Geografski vestnik 79-2.

Zorn, M., Ciglič, R. 2014: Nekaj novosti … Geografski vestnik 86-2.

Zorn, M., Komac, B. 2010: Zgodovina znanstvene revije Acta geographica Slovenica. Acta geographica Slovenica 50-1. DOI: http://dx.doi.org/10.3986/AGS50101

Žagar, T., Radovan, D., Tič, K., Janežič, M., Musek, T., Šolar, R. 2010: Geoknjižnica na portalu Digitalne knjižnice Slovenije (dLib.si). Knjižničarske novice 20-11.

Published
2016-12-15
Section
Articles/članki