Trendi temperatur in padavin ter trendi pretokov rek v Idrijskem hribovju // Temperature and precipitation trends and river discharge trends in the Idrija Hills

  • Mauro Hrvatin
  • Matija Zorn
Keywords: podnebna geografija, geografija voda, trendi temperature, trendi padavin, trendi pretokov, podnebne spremembe, Idrijsko hribovje // climate geography, hydrogeography, temperature trends, precipitation trends, discharge trends, climate change, Idrija hills

Abstract

V Slovenji se povprečna temperatura zraka v drugi polovici 20. stoletja in na začetku 21. stoletja zvišuje, medtem ko količina padavin upada. Manjše je tudi število dni s snežno odejo, zmanjšuje pa se tudi višina snežne odeje. Spremembe količine padavin v povezavi s spremembami rabe tal vplivajo na spremembe pretokov rek, ki v zadnjega pol stoletja beležijo upadajoč trend pretokov oziroma zmanjšanje vodnih količin. V članku so predstavljeni trendi temperatur in padavin ter trendi pretokov rek v Idrijskem hribovju med letoma 1961 in 2010. Rezultati na obravnavanem območju kažejo naraščanje letne temperature, padanje količine padavin in števila dni s snežno odejo, v upadanju pa so tudi letni pretoki rek.

 

In Slovenia, the average air temperature is since the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st century increasing, while the amount of precipitation decreases. The number of days with snow cover is also lower, and the height of the snow cover decreases. Changes in the amount of precipitation associated with changes in land use affect the changes in river discharges, which in the last half century have recorded a downward trend or a decrease in water quantities. The article presents trends in temperatures and precipitation and trends in river discharges in the Idrija hills between 1961 and 2010. The results show the increase in the annual temperature, the drop in precipitation and the number of days with snow cover, as well as in river discharges.

References

Černe, A., Urbanc, M. 1998: Idrijsko hribovje. Slovenija – pokrajine in ljudje. Ljubljana.

Dolinar, M. (ur.) 2010: Spremenljivost podnebja v Sloveniji. Ljubljana.

Frantar, P., Hrvatin, M. 2005: Pretočni režimi v Sloveniji med letoma 1971 in 2000. Geografski vestnik 77-2.

Frantar, P., Kobold, M., Ulaga, F. 2008: Trendi pretokov. Vodna bilanca Slovenije 1971–2000. Ljubljana.

Gabrovec, M., Hrvatin, M., Komac, B., Ortar, J., Pavšek, M., Topole, M., Triglav Čekada, M., Zorn, M. 2014: Triglavski ledenik. Geografija Slovenije 30. Ljubljana.

Gabrovec, M., Ortar, J., Pavšek, M., Zorn, M., Triglav Čekada, M. 2013: The Triglav Glacier between the years 1999 and 2012. Acta geographica Slovenica 53-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS53202

Hrvatin, M., Zorn, M. 2017: Trendi pretokov rek v slovenskih Alpah med letoma 1961 in 2010. Geografski vestnik 89-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV89201

Kajfež-Bogataj, L. 2006: Podnebne spremembe in nacionalna varnost. Ujma 20.

Kovačič, G. 2016: Trendi pretokov rek jadranskega povodja v Sloveniji brez Posočja. Geografski vestnik 88-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88201

Kovačič, G., Kolega, N., Brečko Grubar, V. 2016: Vpliv podnebnih sprememb na količine vode in poplave morja v slovenski Istri. Geografski vestnik 88-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88101

Kraner Šumenjak, T., Šuštar, V. 2011: Parametrični in neparametrični pristopi za odkrivanje trenda v časovnih vrstah. Acta agriculturae Slovenica 97-3.

Medmrežje 1: http://en.ilmatieteenlaitos.fi/makesens (24. 7. 2017).

Meze, D. 1987: Hribovske kmetije na Idrijskem in Cerkljanskem. Geografski zbornik 27.

Milošević, D. D., Savić, S. M., Stankov, U., Žiberna, I., Pantelić, M. M., Dolinaj, D., Leščešen, I. 2017: Maximum temperatures over Slovenia and their relationship with atmospheric circulation patterns. Geografie 122-1.

Ogrin, D. 2003: Spreminjanje temperature zraka in padavin po letnih časih v Ljubljani in Trstu v obdobju 1851–2002. Dela 20.

Salmi, T., Määttä, A., Anttila, P., Ruoho-Airola, T., Amnell, T. 2002: Detecting trends of annual values of atmospheric pollutants by the Mann-Kendall test and Sen’s slope estimates –the Excel template application MAKESENS. Publications on Air Quality No. 31. Helsinki.

Topole, M., Zorn, M. 2010: Naravnogeografske značilnosti Občine Idrija. Na prelomnici: razvojna vprašanja Občine Idrija, CAPAcities 1. Ljubljana.

Trenberth, K. E., Jones, P. D., Ambenje, P., Bojariu, R., Easterling, D., Klein Tank, A. Parker, D. Rahimzadeh, F., Renwick, J. A., Rusticucci, M., Soden, B., Zhai, P. 2007: Observations: Surface and atmospheric climate change. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge. Medmrežje: https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch3s3-es.html (24. 7. 2017).

Ulaga, F., Kobold, M., Frantar, P. 2008: Analiza časovnih sprememb vodnih količin slovenskih rek. Mišičev vodarski dan 19. Maribor.

Zupančič, B. 1998: Padavine. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana.

Žiberna, I. 2011: Podnebne spremembe v Sloveniji. Podravina 10-20.

Published
2017-12-01
Section
Articles/članki