Prostorsko umeščanje in širitve kmetij v Sloveniji: zakonodajni okvir in izkušnje slovenskih občin // Selecting farm building sites and farm expansion in Slovenia: The legislative framework and experience of Slovenian municipalities

  • Nika Razpotnik Visković
  • Primož Pipan
  • Damjana Gantar
  • Ina Šuklje Erjavec
Keywords: prostorsko umeščanje kmetij, prostorska utesnjenost kmetij, prostorski konflikti, prostorska zakonodaja, krajinsko načrtovanje, geografija // selecting farm building sites, farms’ spatial constraints, spatial conflicts, spatial planning legislation, landscape planning, geography

Abstract

Namen prispevka je kritičen pregled obstoječih raziskav in zakonodaje v povezavi z umeščanjem kmetij v prostor ter analiziranje izkušenj, s katerimi se soočajo prostorski načrtovalci v slovenskih občinah. Analiza je rezultat obsežne raziskave o umeščanju kmetijskih objektov v prostor in reševanju s tem povezanih konfliktov, na podlagi izkušenj 190 slovenskih občin. S pomočjo spletnega vprašalnika smo spraševali o stanju na področju kmetijske dejavnosti v občinah, njihovih strateških načrtih na tem področju ter morebitnih pobudah za selitev kmetij na novo lokacijo oziroma njihovo širitev. S pomočjo odgovorov smo prepoznali glavne prostorske izzive kmetijstva ter razmišljali, kako bo na njih odgovorila posodobljena prostorska zakonodaja.

 

This article provides a critical overview of the existing research and the legislation on selecting sites for farm structures, and it analyzes the experience of spatial planners working at Slovenian municipal offices in implementing this legislation. The analysis is the result of an extensive survey on selecting sites for farm building and resolving related conflicts, in which the experience of 190 Slovenian municipalities was collected. With the help of the online questionnaire we were analyzing the status if agriculture in Slovenian municipalities and strategies for its future development. We also examined the initiatives for relocating, expanding or renovating farm buildings. Based on the answers we identified main agricultural spatial challenges and made reflection on how new updated spatial legislation will address them.

References

Berry, D., Plaut, T. 1978: Retaining agricultural activities under urban pressures: a review of land use conflicts and policies. Policy Sciences 9-2. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00143740

Borec, A., Bohak, Z., Turk, J., Prišenk, J. 2013: The succession status of family farms in the Mediterranean region of Slovenia. Sociológia 45-3.

Cunder, T. 2000: Sedanje stanje in razvojne možnosti kmetijstva. Ljubljana – Geografija mesta. Ljubljana.

Daniels, T. 1999: When city and country collide: Managing growth in the metropolitan fringe. Washington D.C.

Deu, Ž. 2001: Stavbarstvo slovenskega podeželja: Značilno oblikovanje stanovanjskih hiš. Ljubljana.

Deu, Ž. 2004: Prenova stavb na slovenskem podeželju. Ljubljana.

Deu, Ž. 2007: Ozemeljska raznovrstnost – cilj sodobnega urejanja prostora. Geodetski vestnik 51-2.

Deu, Ž., Zdovc, H. 2002: Od načrta do stavbe: arhitektura Kozjanskega v načrtih in dokumentih iz srede 19. stoletja. Zgodovinski arhiv Celje in Javni zavod Kozjanski park. Podsreda.

Errington, A. 1994: The peri-urban fringe: Europe’s forgotten rural areas. Journal of Rural Studies 10-4. DOI: https://doi.org/10.1016/0743-0167(94)90046-9

Falleth, E., Hofstad, H. 2008: Rural response to urban-biased land use policy - New bottom-up planning strategies in Norway. European Journal of Spatial Development 30.

Fister, P., Boh-Pečnik, N., Debevec L., Deu, Ž., Kavčič, M., Lah, L. 1993: Arhitekturne krajine in regije. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorsko planiranje. Ljubljana.

Furman Oman, G., Furman Oman, M., Sedovnik, J. 2013: Sodobna arhitekturna tipologija na Kozjanskem. Podsreda.

Gantar, D. 2012: Tipi scenarijev in njihova uporaba v prostorskem načrtovanju. Geodetski vestnik 56 -3. DOI: https://doi.org/10.15292/geodetski-vestnik.2012.03.499-512

Gantar, D. 2015: Pričakovanja kmetov o spremembah kulturne krajine na območju občine Idrija. Annales, Series historia et sociologia 25-1.

Gantar, D., Golobič, M. 2015: Landscape scenarios: a study of influences on attitudes and actions in a rural landscape. Futures 69. DOI: https://doi.org/ 10.1016/j.futures.2015.02.002

Golobič, M., Marušič, I., Kovačič, M. 2003: Možnosti za usklajevanje razvoja kmetijstva z drugimi družbenimi interesi na slovenskem podeželju, primer občine Komenda. Kmetijstvo 81-2.

Guštin, Š., Potočnik Slavič, I. 2015: Prepoznavanje in prostorska razmestitev konfliktov na podeželju. Geografski vestnik 87-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV87105

Henderson, S. R. 2005: Managing land-use conflict around urban centres: Australian poultry farmer attitudes towards relocation. Applied Geography 25. DOI: https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2005.03.001

Jovanović, M. M., Milanović, M. M., Zorn, M. 2017: The use of NDVI and CORINE Land Cover databases for foresta management in Serbia. Acta geographica Slovenica 58-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.818

Kerbler, B. 2008: The influence of factors of the socio-geographical structure of mountain farms in Slovenia upon farm succession statuses and decisions. Acta geographica Slovenica 48-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS48203

Kladnik, D., Petek, F. 2007: Kmetijstvo in spreminjanje rabe tal na Ljubljanskem polju. Geografski vestnik 79-2.

Knežević Hočevar, D. 2013: Etnografija medgeneracijskih odnosov. Dom in delo na kmetijah skozi življenjske pripovedi. Ljubljana.

Knific, K., Bojnec, Š. 2015: Structural changes in land use of agricultural holdings in hilly rural areas. Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.736

Lah, L. 1994: Prenova stavbne dediščine na podeželju – Kras. Novo mesto.

Lawrence, H. W. 1988: Changes in agricultural production in metropolitan areas. Professional Geographer 40-2. DOI: https://doi.org/10.1111/j.0033-0124.1988.00159.x

Lewis, G. 1998: Rural migration and demographic change. The Geography of Rural Change. Harlow.

Lisansky, J., Andrews, M. S., Lopez, R. A. 1988: The determinants of right-to-farm conflicts. Rural Sociology 53-2.

Loherberg, F., Lička L., Scazzosi, L., Timpe, A. (ur) 2016: Urban Agriculture Europe. Berlin.

Markuszewska, I. 2013: Land consolidation as an isntrument of shaping the agrarian structure in Poland. Quaestiones Geographicae 32-3. DOI: https://doi.org/10.2478/quageo-2013-0027

Marušič, I., Jančič, M., Bartol, B., Prem, M. 1998: Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji – Metodološke osnove. Ministrstvo za okolje in prostor, Urad Republike Slovenije za prostorsko planiranje. Ljubljana.

Medmrežje 1: https://www.1ka.si (30. 5. 2017).

Mušič, M. 1947: Obnova slovenske vasi. Celje.

Nared, J., Razpotnik Visković, N., Cremer-Schulte, D., Brozzi, R., Cortines Garcia, F. 2015: Achieving sustainable spatial development in the Alps through participatory planning. Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1631

Pajer, A. 2013: Temelji graditeljske prepoznavnosti. Podsreda.

Pažek, K., Irgolič, A., Turk, J., Borec, A., Prišenk, J., Kolenko, M., Rozman, Č. 2017: Multi-criteria assessment of less favoured areas: a state level. Acta geographica Slovenica 58-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.962

Perko, D., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2017: Determination of landscape hotspots of Slovenia. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4618

Perpar, A., Kovačič, M. 2006: Prostorski vidiki razvoja kmetij. Dela 25. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.25.5.61-71

Polajnar Horvat, K., Smrekar, A. 2015: Veljavnost osebnega in spletnega anketiranja v geografskem raziskovanju. Geografski vestnik 87-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV87208

Polenšek, M., Pirnat, J. 2017: Forest patch connectivity: The Case of the Kranj-Sora Basin, Slovenia. Acta geographica Slovenica 58-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.3001

Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij. Uradni list Republike Slovenije 99/2007. Ljubljana.

Prostorski red Slovenije. Uradni list Republike Slovenije 122/2004. Ljubljana.

Razpotnik Visković, N. 2011: Spatial limitations on farms in urban outskirts. Acta Geographica Slovenica 51-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS51105

Razpotnik Visković, N. 2012: Vloga mešanih kmetij v gospodarski, okoljski in prostorski preobrazbi obmestij. Doktorsko delo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Razpotnik Visković, N. 2015: Evaluating the development potential of farms on urban outskirts: methodology. Acta geographica Slovenica 55-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.704

Razpotnik Visković, N. 2017: Spatial constraints of Slovenian farms: What does urbanization have to do with it? European Countryside 9-2. DOI: https://doi.org/10.1515/euco-2017-0017

Smrekar, A., Šmid Hribar, M., Erhartič, B. 2016: Stakeholder conflicts in the Tivoli, Rožnik Hill, and Šiška Hill protected landscape area. Acta geographica Slovenica 56-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.895

Splošne smernice s področja razvoja poselitve. Ministrstvo Republike Slovenije za infrastrukturo in prostor. Ljubljana, 2013. Medmrežje: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/dpn/smernice/usmerjanje_poselitve.pdf (23. 2. 2017).

Splošne smernice s področja varovanja kmetijskih zemljišč. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ljubljana, 2017. Medmrežje: http://www.mkgp.gov.si/fileadmin/mkgp.gov.si/pageuploads/podrocja/Kmetijstvo/Kmetijska_zemljisca/splosne_smernice_februar_2017.pdf (23. 2. 2017).

Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Uradni list Republike Slovenije 76/2004. Ljubljana.

Strategija razvoja podeželja Mestne občine Ljubljana v programskem obdobju 2014–2020. Mestna občina Ljubljana. Ljubljana, 2014. Medmrežje: https://www.ljubljana.si/assets/Uploads/1-Strategija-razvoja-podezelja-Mestne-obcine-Ljubljana-za-programsko-obdobje-2014-2020.pdf (12. 4. 2017)

Šuklje Erjavec, I. 2015: The importance of a comprehensive planning approach to green infrastructure. Green infrastructure in Central, Eastern, and South-Eastern Europe: is there a universal solution to environmental and spatial challenges? Ljubljana.

Turk Niskač, B., Klaus, S., Starec, S. 2010: Urbano življenje ob kmetijah ali ruralno življenje ob stolpnicah? Dilema jasne ločnice med urbanim in ruralnim. Urbani izziv 21-1. DOI: https://doi.org/10.5379/urbani-izziv-2010-21-01-00

Zakon o kmetijskih zemljiščih. Uradni list Republike Slovenije 71/2011. Ljubljana.

Zakon o prostorskem načrtovanju. Uradni list Republike Slovenije 33/2007. Ljubljana.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Uradni list Republike Slovenije 27/2016. Ljubljana.

Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) - osnutek. Ministrstvo za okolje in prostor. Ljubljana, 2016. Medmrežje: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/osnutki/zurep.docx (30. 5. 2017).

Published
2017-12-01
Section
Articles/članki