Sledi ruralne dediščine v urbani pokrajini: obzidani vrtovi na primeru Bovškega // Traces of rural heritage in urban landscapes: walled yards in the Bovec area

  • Blaž Komac
  • Domen Kušar
Keywords: geografija, arhitektura, vrtni zid, suhi zid, vrt, kulturna dediščina, Bovec // geography, architecture, wall, dry-stone wall, garden, cultural heritage, Bovec

Abstract

Članek obravnava s kamnitimi zidovi obdane vrtove na Bovškem. Vrtovi so nastali na robu naselja, kjer urbana struktura prehaja v podeželsko. Zanje so posebej značilni visoki kamniti zidovi, ki so značilnost sredozemskih kulturnih območij. Nastanek zidov okrog vrtov je povezan s čiščenjem kmetijskih zemljišč zaradi lažje obdelave, trajnejšo razmejitvijo parcel ter preprečevanjem prehoda živini in divjadi. To je pogosto spregledana kulturna dediščina, saj sedanja raba prostora in prostorski načrti občine Bovec kažeta majhno zavedanje o pomenu zidov kot kakovostnih elementov prostora. Namen članka je predstaviti tipe, stanje in namen vrtnih zidov ter opozoriti na dejstvo, da takšni prostorski elementi dvigajo kakovost bivalnega okolja in predstavljajo razvojni, zlasti turistični potencial.

 

This article explores the walled yards in the Bovec area. These yards were created on the edges of the town, where the urban structure transitions into a rural one. They are characterized by high stone walls typical of the Mediterranean cultural environments. Their origins are connected with clearing agricultural land, to semi-permanently delimit parcels, and to keep livestock and wildlife out. This is a frequently overlooked element of cultural heritage because the current spatial use and the spatial plans of the Municipality of Bovec show little consideration for the importance of walls as high-quality spatial elements. The article presents the types, current state, and purpose of walled yards, and draws attention to the fact that such spatial elements increase the quality of the living environment and provide development potential, especially in tourism.

References

Ažman Momirski, L., Kladnik, D. 2009: Terraced landscapes in Slovenia. Acta geographica Slovenica 49-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS49101

Badjura, R. 1953: Ljudska geografija: terensko izrazoslovje. Ljubljana.

Bunce, B. 2017: The biodiversity of the dry-stone wall. Medmrežje: http://iale.uk/biodiversity-dry-stone-wall (18. 9. 2017).

Ciglič, R., Hrvatin, M., Komac, B., Perko, D. 2012: Karst as a criterion for defining areas less suitable for agriculture. Acta geographica Slovenica 52-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS52103

Čok, B. 2014: Vzdrževanje in gradnja prostostoječih in podpornih kraških suhih zidov. Medmrežje: http://zvkds.si/sites/www.zvkds.si/files/uploads/files/publication/slo_zid.pdf (16. 5. 2015).

Deu, Ž. 2014: Gradimo za jutri; priročnik za trajnostno gradnjo s katalogom ponudnikov. Kobarid.

Festungs-Umgebungsplan der Sperre Flitsch 2. Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv. Wien, 1906.

Franciscejski kataster za Primorsko, k.o. Bavšica (del Bovca), list A31. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1809–1813.

Gams, I. 1987: Lokev – zemlja in ljudje. Lokev skozi čas. Ljubljana.

Gams, I. 1991: Sistemi prilagoditve primorskega dinarskega krasa na kmetijsko rabo tal. Geografski zbornik 31.

Gams, I. 2003: Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana.

Gheorghiev, S., Shipeva, I. 1972: Koprivshtitsa. Sofija.

Hosner, E. 2017: Kamniti zidovi v Bovcu (osebni vir, 8. 4. 2017).

Hrvatin, M. 1988: Nekatere značilnosti zemljiške razdelitve in novejše spremembe izrabe tal na Bovškem. Pokrajina in ljudje na Bovškem. Ljubljana.

Juvanec, B. 2005: Kamen na kamen. Ljubljana.

Kajzelj, M. 1997: Bovška hiša. Ljubljana.

Kajzelj, M. 1999: Bovška hiša po velikonočnem potresu. Ljubljana.

Kladnik, D., Ciglič, R., Geršič, M., Komac, B., Perko, D., Zorn, M. 2016: Diversity of terraced landscapes in Slovenia. Annales, Series historia et sociologia 26-3. DOI: https://doi.org/10.19233/ASHS.2016.38

Klavora, F. 2003: Ampletium, Vliz, Plez, Flitsch, Belc: kdo dal podobo je Bovškemu: o zgodovini, življenju, cesti in naseljih na Bovškem. Tolmin.

Komac, B. 2001: The karst springs of the Kanin massif. Geografski zbornik 41.

Kravanja, V. 2017: Kamniti zidovi v Bovcu (osebni vir, 8. 4. 2017).

Kušar, D. 2003: Vpliv požarov na razvoj in podobo srednjeveških mest. Urbani izziv 14-2.

Lago, L. 1994: La memoria culturale del territorio. Le “casite”. Pietre e paesaggi dell’Istria centro-meridionale. Un censimento per la memoria storica. Fiume.

Medmrežje 1: Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/457/kako-imenujemo-kra%C5%A1ke-kamnite-zidove (12. 9. 2017).

Medmrežje 2: http://www.e-prostor.gov.si/si/dostop_do_podatkov/vpogledi_v_podatke/mapa/javni_vpogled/ (26. 7. 2016).

Medmrežje 3: https://srv3dgis.ljubljana.si/Urbinfo/web/profile.aspx?id=Urbinfo@Ljubljana (20. 3. 2017).

Medmrežje 4: http://pxweb.stat.si/pxweb/Dialog/Saveshow.asp (9. 3. 2017).

Medmrežje 5: http://www.nesnovnadediscina.si/sites/default/files/lto_bovec_konferenca_cccvabilo_in_program_sodelujoci_24_april_2014.pdf (9. 3. 2017).

Melik, A. 1950: Planine v Julijskih Alpah. Ljubljana.

Melik, A. 1962: Bovec in Bovško: regionalnogeografska študija. Geografski zbornik 7.

Mihelič, B., Humar, M., Nikšič, M. 2015: Urbanistični terminološki slovar. Ljubljana.

Moritsch, A. 1969: Das nahe Triester Hinterland. Zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum Gegenwart. Wien.

Nicod, J. 1987: Amenagements agraires dans de petites depressions karstiques (en Provence et dans les Causes, et dans quelques régions de comparaison en Italie et Yougoslavie. Karst and Man: Proceedings of the International Symposium on Human Influence in Karst. Ljubljana.

Občinski prostorski načrt (OPN) Občine Bovec. Uradni list Republike Slovenije 119/2008. Ljubljana.

Pagnini, M. P. 1966: La casa rurale nel Carso triestino. Atti Museo Civico di storia naturale di Trieste 25-5.

Panjek, A. 2015: Kulturna krajina in okolje Krasa. Medmrežje: http://www.hippocampus.si/ISBN/978-961-6963-35-0.pdf (16. 5. 2016).

Pavlin, Z. 2017: Kamniti zidovi v Bovcu (osebni vir, 8. 4. 2017).

Postava sa volo ogna na kmetih. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 28. januar 1795.

Radinja, D. 1987: Modern land improvement in Slovene Dinaric Karst. Removal of rock on the continental side and spreading of clay on the littoral side of Karst. Karst and Man: Proceedings of the International Symposium on Human Influence in Karst. Ljubljana.

Razpotnik Visković, N., Komac, B. 2018: Agriculture in modern landscapes: A factor hindering or facilitating development? Acta geographica Slovenica 58-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.5170

Shaw, T. R. 2000: Foreign Travellers in the Slovene Karst 1537–1900. Ljubljana.

Strokovne zasnove varstva kulturne dediščine za območje občine Bovec. ZVKD Slovenije, Območna enota Nova gorica. 2008. Medmrežje: http://giskd2s.situla.org/evrdd/SZ/eVRD_SZ_Bovec_2008_02_00.pdf (16. 5. 2016).

Ščukovt, A. 2017: Varstveni status zidov v Bovcu (osebni vir, 10. 4. 2017).

Škerjanc, N. 1970: Mestna četrt Krakovo v Ljubljani. Geografski vestnik 42.

Šmid Hribar, M. 2016: Varovanje in trajnostni razvoj kulturne pokrajine na primeru Ljubljanskega barja. Georitem 27. Ljubljana.

Šmid Hribar, M. Lisec, A. 2011: Protecting trees through an inventory and typology: heritage trees in the Karavanke mountains, Slovenia. Acta geographica Slovenica 51-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS51108

Tiran, J. 2016: Measuring urban quality of life: case study of Ljubljana. Acta geographica Slovenica 56-1. DOI: https://doi.org/10.3986/ags.828

Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Uradni list Republike Slovenije 18/2013. Ljubljana.

Uredba o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena. Uradni list Republike Slovenije 33/2003. Ljubljana

Vadnal, K., Alič, V. 2008: Mestno kmetijstvo – oblike in izkušnje. Acta agriculturae Slovenica 91-1.

Vadnal, K., Jakše, M., Alič, V., Jereb-Bolka, D. 2011: Participativno raziskovanje večnamenskosti Krakovskih vrtov kot podlage za ohranitev zaščitene mestne kmetijske kulturne dediščine. Acta agriculturae Slovenica 97-1.

Zupančič, D., Vinazza, M. 2015: Suhozidna gradnja v prazgodovini na Krasu. Kronika 63-3.

Published
2017-12-01
Section
Articles/članki