Odnos do trajnostnega razvoja in viri znanja o trajnostnem razvoju študentov geografije v Sloveniji // Attitude towards sustainable development and sources of knowledge of sustainable development among geography students in Slovenia

  • Valentina Brečko Grubar
  • Gregor Kovačič
Keywords: geografija, trajnostni razvoj, anketiranje, izobraževanje, univerze, Slovenija // geography, sustainable development, survey, education, universities, Slovenia

Abstract

Prispevek predstavlja rezultate raziskave o odnosu in virih znanja o trajnostnem razvoju (TR) študentov geografije na vseh treh javnih univerzah v Sloveniji. Na spletno anketo je odgovorilo 175 študentov oziroma 34 % populacije prvič vpisanih študentov geografije na prvi in drugi stopnji v študijskem letu 2016/2017. Dve tretjini študentov menita, da je njihova predstava o TR dobra. Tisti, ki višje vrednotijo lastno poznavanje TR, mu hkrati pripisujejo večji pomen in menijo, da so njegove vsebine bolj povezane s študijem. Rezultati kažejo, da znanje o trajnostnem razvoju večinoma pridobivajo s formalnim izobraževanjem, vendar pa nismo dokazali, da bi delež od začetka do zaključka študija statistično značilno naraščal. Pričakovano so, po mnenju študentov, med predmeti študijskih programov s TR najbolj povezani tisti, kjer je že iz imena predmeta pričakovati vsebine o TR. Največ različnih predmetov so navedli študenti Univerze v Ljubljani, najbolj enakomerno pa so navedbe razporedili študenti Univerze na Primorskem.

 

The paper presents the results of the survey conducted among geography students of all three public universities in Slovenia regarding their attitude towards sustainable development (SD) and sources of knowledge of SD. 175 students or 34% of the geography students population of first and second cycles in the study year 2016/2017 answered to online questionnaire. Two thirds of them assessed their knowledge of SD as good. Those, who assessed their knowledge of SD being higher, simultaneously think that SD is more important and that its contents is more incorporated into theirs’ study. Students gained most of their respective knowledge through formal education. However, we have not proven that the ratio of knowledge gained by formal education statistically significant increases from the beginning to the end of the studies. Not surprisingly, according to the students’ opinion the greatest connectedness with the SD have those courses where it can be concluded from their names that they are strongly connected with the SD contents. The biggest list of different courses was reported by students of the University of Ljubljana, the most uniformly distributed list of different courses is characteristic for students of the University of Primorska.

References

KA, Odprtokodna aplikacija za spletno storitev anketiranja. Center za družboslovno informatiko Fakultete za družbene vede Univerze v Ljubljani. Ljubljana, 2016. Medmrežje: https://www.1ka.si/ (28. 10. 2016).

Agresti, A. 2007: An Introduction to Categorical Data Analysis. New York.

Blum, A. 2010: Students’ knowledge and beliefs concerning environmental issues in four countries. The Journal of Environmental Education 18-3. DOI: https://doi.org/10.1080/00958964.1987.9942734

Catenazzo, G., Epalle, A., Fragnière, E., Tuberosa, J. 2010: Testing the impact of sustainable development policies in Canton Geneva. Management of Environmental Quality 21-6. DOI: https://doi.org/10.1108/14777831011077682

Garson, G. D. 2012. Measures of Association. Asheboro.

Incekara, S., Tuna, F. 2011: Attitudes of secondary school students towards environmental and sustainable development issues: A case study from Turkey. African Journal of Biotechnology 10-1. DOI: https://doi.org/10.5897/AJB10.012

Jones, P., Selby, S., Sterling, S. 2010: Sustainability Education: Perpectives and Practice Across High Education. London.

Kagawa, F. 2007: Dissonance in students’ perceptions of sustainable development and sustainability: Implications for curriculum change. International Journal of Sustainability in Higher Education 8-3. DOI: https://doi.org/10.1108/14676370710817174

Komulainen, E. 2016: Analysing Tables, Part V, Interpreting Chi-Square. Medmrežje: http://www.helsinki.fi/~komulain/Tilastokirjat/09.%20Ristiintaulukko.pdf (20. 1. 2016).

Košmelj, K. 2007: Uporabna statistika. Medmrežje: http://www.bf.uni-lj.si/agronomija/o-oddelku/katedrein-druge-org-enote/za-genetiko-biotehnologijo-statistiko-in-zlahtnjenje-rastlin/statistika/uporabnastat-2007.html (12. 1. 2017).

Kovačič, G., Brečko Grubar, V. 2012: Razumevanje trajnostno sonaravnega razvoja študentov Univerze na Primorskem. Iluzija ločenosti: ekološka etika medsebojne soodvisnosti. Koper.

Kovačič, G., Brečko Grubar V. 2016: Knowledge of sustainable development among geography students in Slovenia. Acta geographica Slovenica 56-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1633

Laerd Statistics: Mann-Whitney U Test Using SPSS Statistics. 2017. Medmrežje: https://statistics.laerd.com/spss-tutorials/mann-whitney-u-test-using-spss-statistics.php (30. 1. 2017).

Michalos, A. C., Creech, H., McDonald, C., Hatch Kahlke, P. M. 2011: Measuring knowledge, attitudes and behaviours towards sustainable development: Two exploratory studies. Social Indicators Research 100-3. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-010-9620-9

Michalos, A. C., Creech, H., Swayze, N., Maurine Kahlke, P., Buckler, C., Rempel, K. 2012: Measuring knowledge, attitudes and behaviours concerning sustainable development among tenth grade students in Manitoba. Social Indicators Research 106-2. DOI: https://doi.org/10.1007/s11205-011-9809-6

Mlinar, A. 2011: Trajnost in univerza: možnosti, retorika, resničnost. Koper.

Nučič, M. 2012: Is sustainability science becoming more interdisciplinary over time? Acta geographica Slovenica 52-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS52109

Plut, D. 1998: Varstvo geografskega okolja. Ljubljana.

Plut, D. 2005: Teoretična in vsebinska zasnova trajnostno sonaravnega napredka. Dela 23. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.23.2.59-113

Plut, D. 2006: Mesta in sonaravni razvoj. Geografske razsežnosti in dileme urbanega sonaravnega razvoja. Ljubljana.

Plut, D. 2008: Vrednotenje geografskega okolja in okoljska etika. Dela 29. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.29.5.63-75

Plut, D. 2010: Geografija sonaravnega razvoja. Ljubljana.

Summers, M., Corney, G., Childs, A. 2004: Students teachers’ conceptions of sustainable development: the starting-point of geographers and scientists. Educational Research 46-2. DOI: https://doi.org/10.1080/0013188042000222449

Wade, J.A. 1999: Students as environmental change agents. International Journal of Contemporary Hospitality Management 11-2. DOI: https://doi.org/10.1108/09596119910272801

Published
2017-12-01
Section
Articles/članki