Trendi pretokov rek v slovenskih Alpah med letoma 1961 in 2010 // River discharge trends in Slovenian Alps between 1961 and 2010

  • Mauro Hrvatin
  • Matija Zorn
Keywords: geografija voda, podnebna geografija, trendi pretokov, pretočni režimi, podnebne spremembe, spremembe rabe tal, Alpe // hydrogeography, climate geography, discharge trends, discharge regimes, climate changes, land use changes, Alps

Abstract

V prispevku obravnavamo trende letnih pretokov rek, ki imajo povirja v slovenskem visokogorju. Obravnavane so reke: Soča, Koritnica, Tolminka, Mostnica, Sava Bohinjka, Sava Dolinka, Radovna, Tržiška Bistrica, Kokra, Kamniška Bistrica, Savinja in Meža. Pretoki so v največji meri posledica podnebnega dogajanja, zato spremembe trendov pretokov povezujemo s podnebnimi spremembami. Te se kažejo v manjši letni količini padavin ter rasti povprečne letne temperature. Ne smemo pa pri spremenljivosti vodnih razmer pozabiti na človeka, ki lahko s spremembami rabe tal močno vpliva na površinski odtok padavin. Rezultati kažejo, da povprečni srednji letni pretoki na vseh obravnavanih rekah podajo, pri večini rek pa padajo tudi absolutni minimalni in absolutni maksimalni pretoki. Poleg tega beležimo spremembe v pretočnih režimih, pri katerih postajata spomladanski (glavni) in jesenski (drugotni) pretočni višek vse bolj izenačena, zimski (glavni) in poletni (drugotni) pretočni nižek pa vse bolj izrazita.

 

V prispevku obravnavamo trende letnih pretokov rek, ki imajo povirja v slovenskem visokogorju. Obravnavane so reke: Soča, Koritnica, Tolminka, Mostnica, Sava Bohinjka, Sava Dolinka, Radovna, Tržiška Bistrica, Kokra, Kamniška Bistrica, Savinja in Meža. Pretoki so v največji meri posledica podnebnega dogajanja, zato spremembe trendov pretokov povezujemo s podnebnimi spremembami. Te se kažejo v manjši letni količini padavin ter rasti povprečne letne temperature. Ne smemo pa pri spremenljivosti vodnih razmer pozabiti na človeka, ki lahko s premembami rabe tal močno vpliva na površinski odtok padavin. Rezultati kažejo, da povprečni srednji letni pretoki na vseh obravnavanih rekah podajo, pri večini rek pa padajo tudi absolutni minimalni in absolutni maksimalni pretoki. Poleg tega beležimo spremembe v pretočnih režimih, pri katerih postajata spomladanski (glavni) in jesenski (drugotni) pretočni višek vse bolj izenačena, zimski (glavni) in poletni (drugotni) pretočni nižek pa vse bolj izrazita.

References

Arhiv hidroloških podatkov. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2017. Medmrežje: http://vode.arso.gov.si/hidarhiv/; http://www.arso.gov.si/vode/podatki/arhiv/hidroloski_arhiv.html (21. 4. 2017).

Arhiv meteoroloških podatkov. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana, 2017. Medmrežje: http://meteo.arso.gov.si/ (21. 4. 2017).

Arnell, N. W., Gosling, S. N. 2013: The impacts of climate change on river flow regimes at the global scale. Journal of Hydrology 486. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2013.02.010

Bat, M., Uhan, J. 2004: Vode. Narava Slovenije. Ljubljana.

Bezak, N., Brilly, M., Šraj, M. 2016: Flood frequency analyses, statistical trends and seasonality analyses of discharge data: a case study of the Litija station on the Sava River. Journal of Flood Risk Management 9-2. DOI: https://doi.org/10.1111/jfr3.12118

Birsan, M.-V., Molnar, P., Burlando, P., Pfaundler, M. 2005: Streamflow trends in Switzerland. Journal of Hydrology 314. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2005.06.008

Bocchiola, D. 2014: Long term (1921–2011) hydrological regime of Alpine catchments in Northern Italy. Advances in Water Resources 70. DOI: https://doi.org/10.1016/j.advwatres.2014.04.017

Bormann, H. 2010: Runoff regime changes in German rivers due to climate change. Erdkunde 64-3. DOI: https://doi.org/10.3112/erdkunde.2010.03.04

ClimateChangePost: Slovenia. Medmrežje: https://www.climatechangepost.com/slovenia/climate-change/ (8. 8. 2017).

Čanjevec, I., Orešić, D. 2018: Changes in discharge regimes of rivers in Croatia. Acta geographica Slovenica 58-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.2004

De Luis, M., Čufar, K., Saz, M. A., Longares, L. A., Ceglar, A., Kajfež-Bogataj, L. 2014: Trends in seasonal precipitation and temperature in Slovenia during 1951–2007. Regional Environmental Change 14-5. DOI: https://doi.org/10.1007/s10113-012-0365-7

Dolinar, M. (ur.) 2010: Spremenljivost podnebja v Sloveniji. Ljubljana.

Dolinar, M., Vertačnik, G. 2010: Spremenljivost temperaturnih in padavinskih razmer v Sloveniji. Okolje se spreminja: Podnebna spremenljivost Slovenije in njen vpliv na vodno okolje. Ljubljana.

Frantar, P. 2005: Pretočni režimi slovenskih rek in njihova spremenljivost. Ujma 19.

Frantar, P., Hrvatin, M. 2005: Pretočni režimi v Sloveniji med letoma 1971 in 2000. Geografski vestnik 77-2.

Frantar, P., Kobold, M., Ulaga, F. 2008: Trend pretokov. Vodna bilanca Slovenije 1971–2000. Ljubljana.

Gabrovec, M., Hrvatin, M., Komac, B., Ortar, J., Pavšek, M., Topole, M., Triglav Čekada, M., Zorn, M. 2014: Triglavski ledenik. Geografija Slovenije 30. Ljubljana.

Goler, R. A., Frey, S., Formayer, H., Holzmann, H. 2016: Influence of climate change on river discharge in Austria. Meteorologische Zeitschrift 25-5. DOI: https://doi.org/10.1127/metz/2016/0562

Grafični podatki RABA za celo Slovenijo. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ljubljana, 2017. Medmrežje: http://rkg.gov.si/GERK/ (21. 2. 2017).

Hrvatin, M. 1998: Pretočni režimi v Sloveniji. Geografski zbornik 38.

Hrvatin, M., Zorn, M. 2017: Trendi temperatur in padavin ter trendi pretokov rek v Idrijskem hribovju. Geografski vestnik 89-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV89101

Janža, M. 2013: Impact assessment of projected climate change on the hydrological regime in the SE Alps, Upper Soča River basin, Slovenia. Natural Hazards 67-3. DOI: https://doi.org/10.1007/s11069-011-9892-7

Kajfež-Bogataj, L. 2006: Podnebne spremembe in nacionalna varnost. Ujma 20.

Kajfež-Bogataj, L., Pogačar, T., Ceglar, A., Črepinšek, Z. 2010: Spremembe agro-klimatskih spremenljivk v Sloveniji v zadnjih desetletjih. Acta agriculturae Slovenica 95-1.

Kobold, M. 2007: Vpliv podnebnih sprememb na pretoke slovenskih rek. 18. Mišičev vodarski dan. Maribor.

Kobold, M., Dolinar, M., Frantar, P. 2012: Spremembe vodnega režima zaradi podnebnih sprememb in drugih antropogenih vplivov. 1. kongres o vodah Slovenije. Ljubljana.

Kovačič, G. 2016: Trendi pretokov rek jadranskega povodja v Sloveniji brez Posočja. Geografski vestnik 88-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88201

Kovačič, G., Kolega, N., Brečko Grubar, V. 2016: Vpliv podnebnih sprememb na količine vode in poplave morja v slovenski Istri. Geografski vestnik 88-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88101

Kraner Šumenjak, T., Šuštar, V. 2011: Parametrični in neparametrični pristopi za odkrivanje trenda v časovnih vrstah. Acta agriculturae Slovenica 97-3.

Makor, S. 2016: Trendi spreminjanja pretokov rek v Slovenij. Diplomsko delo, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Medmrežje 1: http://en.ilmatieteenlaitos.fi/makesens (24. 7. 2017).

Milošević, D. D., Savić, S. M., Stankov, U., Žiberna, I., Pantelić, M. M., Dolinaj, D., Leščešen, I. 2017: Maximum temperatures over Slovenia and their relationship with atmospheric circulation patterns. Geografie 122-1.

Milošević, D. D., Savić, S. M., Žiberna, I. 2013: Analysis of the climate change in Slovenia: fluctuations of meteorological parameters for the period 1961–2011 (Part I). Glasnik Srpskog geografskog društva 93-1. DOI: https://doi.org/10.2298/GSGD1301001M

Ogrin, D. 1996: Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik 68.

Ogrin, D. 2003: Spreminjanje temperature zraka in padavin po letnih časih v Ljubljani in Trstu v obdobju 1851–2002. Dela 20.

Ogrin, D. 2014: Tendence spreminjanja podnebja po 2. svetovni vojni na jugovzhodu krasa. Dela 41. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.41.4.81-100

Perko, D. 1998: The regionalization of Slovenia. Geografski zbornik 38.

Perko, D., Kladnik, D. 1998: Nova regionalizacija Slovenije. Slovenija pokrajine in ljudje. Ljubljana.

Petek, F. 2005: Spremembe rabe tal v slovenskem alpskem svetu. Geografija Slovenije 11. Ljubljana.

Salmi, T., Määttä, A., Anttila, P., Ruoho-Airola, T., Amnell, T. 2002: Detecting trends of annual values of atmospheric pollutants by the Mann-Kendall test and Sen’s slope estimates – the Excel template application MAKESENS. Publications on Air Quality No. 31. Helsinki.

Smolej, I. 1988: Gozdna hidrologija. Ljubljana.

Sušnik, A. (ur.) 2004: Spremembe podnebja in kmetijstvo v Sloveniji. Ljubljana.

Šraj, M., Menih, M., Bezjak, N. 2016: Climate variability impact assessment on the flood risk in Slovenia. Physical Geography 37-1. DOI: https://doi.org/10.1080/02723646.2016.1155389

Trenberth, K. E., Jones, P. D., Ambenje, P., Bojariu, R., Easterling, D., Klein Tank, A. Parker, D. Rahimzadeh, F., Renwick, J. A., Rusticucci, M., Soden, B., Zhai, P. 2007: Observations: Surface and atmospheric climate change. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge. Medmrežje: https://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/ch3s3-es.html (24. 7. 2017).

Uhan, J. 2007: Trendi velikih in malih pretokov rek v Slovenji. Ujma 21.

Ulaga, F. 2002: Trendi spreminjanja pretokov slovenskih rek. Dela 18.

Ulaga, F., Kobold, M., Frantar, P. 2008a: Trends of river discharges in Slovenia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 4-1. DOI: https://doi.org/10.1088/1755-1307/4/1/012030

Ulaga, F., Kobold, M., Frantar, P. 2008b: Analiza časovnih sprememb vodnih količin slovenskih rek. 19. Mišičev vodarski dan. Maribor.

Vertačnik, G., Dolinar, M., Bertalanič, R., Klančar, M., Dvoršek, D., Nadbath, M. 2015: Ensemble homogenization of Slovenian monthly air temperature series. International Journal Climatology 35-13. DOI: https://doi.org/10.1002/joc.4265

Zampieri, M., Scoccimarro, E., Gualdi, S., Navarra, A. 2015: Observed shift towards earlier spring discharge in the main Alpine rivers. Science of the Total Environment 503-504. DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.06.036

Žiberna, I. 2011: Podnebne spremembe v Sloveniji. Podravina 10-20.

Published
2017-12-01
Section
Articles/članki