Učinkovitost socialnega vplivanja pri okoljskem ozaveščanju in vedenju v povezavi z vodo // The efficacy of social influence in environmental awareness and behaviour regarding water

  • Katarina Polajnar Horvat
Keywords: okoljska geografija, okoljsko vedenje, ozaveščenost, socialno vplivanje, voda // environmental geography, environmental behaviour, awareness, social influence, water

Abstract

Spodbujanje okoljske ozaveščenosti in spreminjanje okoljskega vedenja sta koncepta, ki v sodobnih razpravah čedalje pogosteje prihajata v ospredje in predstavljata temelj trajnostno naravnane družbe. Človek namreč s svojim razmišljanjem in delovanjem vsakodnevno degradira pitno vodo kot naravno dobrino ter s tem intenzivno vpliva na njeno razpoložljivost in kakovost. Ena od možnih rešitev je uporaba metod socialnega vplivanja, s katerimi spodbujamo spremembo miselnosti in vedenja. V prispevku se tako ukvarjamo z vprašanjem, v kolikšni meri so omenjene metode uspešne pri podpiranju človekovih okoljevarstvenih teženj in spremembi vedenja v povezavi z vodo. Usmerjeno informiranje in izobraževanje, pisna zaobljuba, opomniki in nagrajevanje so se izkazale kot uspešen pristop. Poleg tega se je kot učinkovit medij za njihovo uporabo izkazal svetovni splet, saj zagotavlja dostop do velikega števila ljudi, hkrati pa omogoča uporabo metod socialnega vplivanja, prilagojenih vsakemu posamezniku glede na njegove lastnosti in potrebe.

 

The concepts of encouraging environmental awareness and changing environmental behaviour are gaining recognition in current discussions and are the foundation of a sustainably-oriented society. People’s mentality and daily activity degrade drinking water as a natural resource, which profoundly affects its availability and quality. One of the possible solutions to this is the use social influence methods that help change mentalities and behaviour. The article explores to what degree these methods can be successful in supporting man’s environmental protection tendencies and in changing behaviour regarding water. Directed information and education, commitments, reminders and rewards have shown to be a successful approach. The internet has also proven to be an efficient medium, as it can reach a great number of people, while also enabling the use of social influence methods that can be adjusted to each individual according to their characteristics and needs.

 

References

Abrahamse, W., Matthies, E. 2013: Informational strategies to promote pro-environmental behaviour: Changing knowledge, awareness and attitudes. Environmental Psychology: An Introduciton. Chichester.

Anketa o rabi vode v gospodinjstvu. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana, 2010.

Bell, P. A., Greene, T. C., Fisher, J. D., Baum, A. 2001: Environmental Psychology. Fort Worth.

Bolderdijk, J. W., Lehman, P. K., Geller, E. S. 2013: Encouraging pro-environmental behaviour with rewards and penalties. Environmental Psychology: An Introduciton. Chichester.

Bradley, A. J. 2010: A new definition of Social Media. Medmrežje: http://blogs.gartner.com/anthony_bradley/2010/01/07/a-new-definition-of-social-media/ (10. 10. 2013).

Brehm, J. W. 1966: A Theory of Psychological Reactance. New York.

Burja, A. 2007: Vzemite manj, imejte več: zbirka namigov za neškodljivo življenje. Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za zdravje, Urad Republike Slovenije za kemikalije. Ljubljana. Medmrežje: http://www.arhiv.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/drugo/vzemite_manj_imejte_vec_01.pdf (10. 10. 2012).

De Young, R. 1993: Changing behaviour and making it stick. The conceptualization and management of conservation behaviour. Environment and Behaviour 25-3. DOI: https://doi.org/10.1177/0013916593253003

DuNann Winter, D., Koger, S. M. 2004: The Psychology of Environmental Problems. New York.

Festinger, L. 1957: A Theory of Cognitive Dissonance. Stanford.

Gardner, G. T., Stern, P. C. 2002: Environmental Problems and Human Behaviour. Boston.

Geller, E. S. 2002: The challange of increasing proenvironmental behaviour. Handbook of Environmental Psychology. New York.

Geller, E. S., Winett, R. A., Everett, P. B. 1982: Preserving the Environment: New Strategies for Behaviour Change. New York.

Kaplan, A. M., Haenlein, M. 2010: Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons 53-1. DOI: https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003

Kollmuss, A., Agyeman, J. 2002: Mind the gap: Why do people act environmentally and what are the barriers to pro-environmental behaviour? Environmental Education Research 8-3. DOI: https://doi.org/10.1080/13504620220145401

Kreuter, M. W., Farrell, D., Olevitch, L., Brennan, L. 1999: Tailored Health Messages: Customizing Communication with Computer Technology. New York.

Mayfield, A. 2008: What is social media? Medmrežje: www.repromax.com/docs/113/854427515.pdf (10. 10. 2013).

Medmrežje 1: http://www.ekologicen.si (29. 11. 2010).

Medmrežje 2: http://www.life-income.si/template/flash/kviz.html (29. 11. 2010).

Messick, D. M., Brewer, M. B. 1983: Solving social dilemmas: A review. Review of Personality and Social Psychology 4.

O'Dell, J. 2011: The History of Social Media. Medmrežje: http://mashable.com/2011/01/24/the-history-of-social-media-infographic (10. 10. 2012).

Polajnar Horvat, K. 2012: Oblikovanje modela razvoja okoljske ozaveščenosti in okolju prijaznega vedenja. Geografski vestnik 84-2.

Polajnar Horvat, K. 2015: Okolju prijazno vedenje. Georitem 26. Ljubljana.

Polič, M. 2002: Odnos do okolja, vedenjske in socialne pasti. Panika 7-1.

Ponovitvena spletna anketa o rabi vode v gospodinjstvu. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana, 2010.

Schultz, P. W. 1999: Changing behaviour with normative feedback interventions: A field experiment on curbside recycling. Basic and Applied Psychology 21-1.

Skinner, B. F. 1953: Science and Human Behaviour. New York.

Spletna anketa o rabi vode v gospodinjstvu. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana, 2010.

Staats, H. J., Wit, A. P., Midden, C. Y. H. 1996: Communicating the greenhouse effect to the public: Evaluation of a mass media campaign from a social dilemma perspective. Journal of Environmental Management 46-2. DOI: https://doi.org/10.1006/jema.1996.0015

Steg, L., Gifford, R. 2008: Social psychology and environmental problems. Applied Social Psychology: Understanding and Managing Social Problems. Cambridge.

Steg, L., Vlek, C. 2009: Encouraging pro-environmental behaviour: An integrative review and research agenda. Journal of Environmental Psychology 29-3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.10.004

Thøgersen, J. 2005: How many consumer policy empower consumers for sustainable lifestyle? Journal of Consumer Policy 28-2. DOI: https://doi.org/10.1007/s10603-005-2982-8

Vlek, C. 2000: Essential psychology for environmental policy making. International Journal of Psychology 35-2. DOI: https://doi.org/10.1080/002075900399457

Vlek, C., Steg, L. 2007: Human behaviour and environmental sustainability: problems, driving forces and research topics. Journal of Social Issues 63-1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2007.00493.x

Published
2017-12-01
Section
Articles/članki