(Ne)omejene možnosti geografije na projektnem trgu?! // (Un)limited opportunities for geography on the project market

  • Mimi Urbanc
Keywords: geografija, položaj znanosti, javni sektor, financiranje znanosti, raziskovalna politika, raziskovalne ustanove, raziskovalna agenda, interdisciplinarnost geografije, bibliometrija//geography, position of sciences, public sector, research funding, research policy, research performing institutions, research agenda, interdisciplinarity of geography, bibliometrics

Abstract

Namen tega prispevka je podati refleksijo o aktualnem dogajanju in položaju geografije v kontekstu sodobnega kompetitivnega financiranja znanosti. Sprašujem se, kako se geografija kot kompleksno in interdisciplinarno področje umešča v slovenski ter širše evropski sistem znanosti in kako v njem deluje s posebnim ozirom na projektno financiranje. Vsak raziskovalec zna na to vprašanje odgovoriti intuitivno, v prispevku pa poskušam svoja razmišljanja o položaju geografije – sicer brez ambicije po sistematičnosti in celostnosti – podkrepiti z nekaterimi podatki. Naslanjam se na prosto dostopne podatke Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in informacijskega sistema SICRIS. V želji po konkretnosti mestoma izpostavljam raziskovalno skupino Geografskega inštituta Antona Melika Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Sklepni ugotovitvi sta, da so možnosti za geografijo zaradi njene interdisciplinarne narave številne ter da evropski projekti niso pomembni le v finančnem smislu, temveč tudi z vidika mreženja in internacionalizacije znanosti.


This article offers a reflection on geography’s current activity and position in the context of today’s competitive funding of research. It asks how geography, as a complex and interdisciplinary field, fits into the Slovenian and broader European research system, and how it operates in this system with special attention to project funding. Every researcher knows how to respond to this question intuitively, and this article supports the author’s thoughts on geography’s position with certain information, without striving for systematicity or comprehensiveness. It relies on freely available information from the Slovenian Research Agency and the SICRIS information system. In an effort to provide a concrete example, the article highlights the research group at the Anton Melik Geographical Institute of Research Centre of the Slovenian Academy of Sciences and Arts. The concluding findings are that there are many opportunities for geography because of its interdisciplinary nature, and that EU projects are important not only in the financial sense but also from the perspective of networking and the internationalization of research.


References

Admiraal, J., Van den Born, R., Beringer, A., Bonaiuto, F., Cicero, L., Hiedanpää, J., Knights, P., Knippenberg, W. J. L., Molinario, E., Musters, C. J. M., Naukkarinen, O., Polajnar Horvat, K., Popa, P., Smrekar, A., Soininen, T., Porras-Gomez, C., Soethe, N., Vivero-Pol, J. L., Wouter, T. de G. 2017: Motivations for committed nature conservation action in Europe. Environmental Conservation 44-2. DOI: https://doi.org/10.1017/S037689291700008X

ARRS 2017. Medmrežje: https://www.arrs.gov.si/sl/ (27. 11. 2017).

Baerwald, T. J. 2010: Prospects for geography as an interdisciplinary discipline. Annals of the Association of American Geographers 100-3. DOI: https://doi.org/10.1080/00045608.2010.485443

Banski, J. 2012: The position of geography in the organizational structure of selected academic institutions around the world. Przeglad Geograficzny 84-2.

Banski, J. 2013: Geography in the organizational structure of academic institutions – selected issues. European Journal of Geography 4-2.

Baranka, G., Bozó, L., Ciglič, R., Komac, B. 2016: Urban heat island gold standard and urban heat island atlas - gold standard for UHI Measurements and Introduction of the Central-European urban heat island atlas. Counteracting Urban Heat Island Effects in a Global Climate Change Scenario. Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-10425-6_2

Bartel, R. 2016: Legal geography, geography, and the research-policy nexus. Geographical Research 54-3. DOI: https://doi.org/10.1111/1745-5871.12159

Baškovič, C. 2016: Rojstvo programa mladih raziskovalcev. Kvakadabra – časopis za tolmačenje znanosti. Medmrežje: http://www.kvarkadabra.net/2016/10/rojstvo-programa-mladih-raziskovalcev/ (20. 9. 2017).

Bauder, H. 2015: The international mobility of academics: A labour market perspective. International Migration 53-1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2435.2012.00783.x

Bigaran, F., Mazzola, A., Stefani, A. 2013: Enhancing territorial capital for developing mountain areas: the example of Trentino and its use of medicinal and aromatic plants. Acta geographica Slovenica 53-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS53403

Blešić, I., Pivac, T., Đorđević, J., Stamenković, I., Janićević, S. 2014: Cultural events as part of cultural tourism development. Case study: Sombor and Apatin (Serbia). Acta geographica Slovenica 54-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS54406

Bole, D., Gabrovec, M., Nared, J., Razpotnik Visković, N. 2012: Integrated planning of public passenger transport between the city and the region: the case of Ljubljana. Acta geographica Slovenica 52-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS52106

Bole, D., Šmid Hribar, M., Pipan, P. 2017: Participatory research in community development: a case study of creating cultural tourism products. Acta Universitatis Carolinae Geographica 52-2. DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2017.13

Brozzi, R., Lapuh, L., Nared, J., Streifeneder, T. 2015: Towards more resilient economies in Alpine regions. Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.916

COBISS 2017. Medmrežje: http://www.cobiss.si/ (27. 11. 2017).

Dragićević, V., Besermenji, S., Pivac, T., Ivkov-Džigurski, A., Košićanja, K. 2013: Evaluation of tourist attractiveness and museum management in Sombor and Apatin (Serbia). Acta geographica Slovenica 53-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS53405

Dragićević, V., Bole, D., Bučić, A., Prodanovič, A. 2015: European capital of culture: residents' perception of social benefits and costs – Maribor 2012 case study. Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.747

Fridl, J., Urbanc, M. 2008: Kartografski in drugi grafični prikazi kot nepogrešljiva učila pri izobraževanju za trajnostni razvoj. Geodetski vestnik 52-4.

Fridl, J., Urbanc, M., Pipan, P. 2009: The importance of teachers’ perception of space in education. Acta geographica Slovenica 49-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS49205

Hall, T., Toms, P., McGuinness, M., Parker, C., Roberts, N. 2015: Where's the geography department? The changing administrative place of geography in UK higher education. AREA 47-1. DOI: https://doi.org/10.1111/area.12154

Klinar, K., Geršič, M. 2014: Traditional house names as part of cultural heritage. Acta geographica Slovenica 54-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS54409

Komac, B. 2017: Prožna mesta – trajnostni razvoj in naravne nesreče. Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče, Naravne nesreče 4. Ljubljana.

Komac, B., Ciglič, R. 2014: Urban heat island atlas: a web tool for the determination and mitigation of Urban Heat Island effects. Geographia Polonica 87-4.

Komac, B., Ciglič, R., Loose, A., Pavšek, M., Čermelj, S., Oštir, K., Kokalj, Ž., Topole, M. 2016: Urban heat island in the Ljubljana city. Counteracting Urban Heat Island Effects in a Global Climate Change Scenario. Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-10425-6_12

Komac, B., Ciglič, R., Pavšek, M., Kokalj, Ž. 2017: Naravne nesreče v mestih – primer mestnega toplotnega otoka. Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče, Naravne nesreče 4. Ljubljana.

Kuhlicke, C., Steinführer, A., Begg, C., Bianchizza, C., Bründl, M., Buchecker, M., De Marchi, B., Di Masso Tarditti, M., Höppner, C., Komac, B., Lemkow, L., Luther, J., McCarthy, S., Pellizzoni, L., Renn, O., Scolobig, A., Supramaniam, M., Tapsell, S., Wachinger, G., Walker, G., Whittle, R., Zorn, M., Faulkner, H. 2011: Perspectives on social capacity building for natural hazards: outlining an emerging field of research and practice in Europe. Environmental Science and Policy 14-7. DOI: https://doi.org/10.1016/j.envsci.2011.05.001

Loulanski, V., Loulanski, T. 2014: The heritization of Bulgarian rose. Acta geographica Slovenica 54-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS54408

Marzelli, S., Lintzmeyer, F. 2015: Transnational needs of sustainable spatial development in the Alps: results from an analysis of policy documents. Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1585

Medmrežje 1: http://enressh.eu/ (27. 11. 2017).

Medmrežje 2: http://zborzbirk.zrc-sazu.si/sl-si/novice.aspx (27. 11. 2017).

Medmrežje 3: http://www.tromba.si/dr-edvard-kobal-v-sloveniji-znanost-se-vedno-nima-splosno-priznane-razvojne-vloge-in-mesta-v-druzbi/ (28. 11. 2017).

Medmrežje 4: https://marijanzlobec.wordpress.com/2017/09/13/slovenska-znanost-ne-bo-dobila-vec-denarja/ (27. 11. 2017).

Nared, J., Perko, D. (ur.) 2010: Na prelomnici: razvojna vprašanja občine Idrija. Capacities 1. Ljubljana.

Nared, J., Razpotnik Visković, N. (ur.) 2012: MOVING People: Towards Sustainable Mobility in European Metropolitan Regions. Potsdam.

Nared, J., Razpotnik Visković, N. (ur.) 2014a: Izbrani primeri upravljanja območij s kulturno dediščino. Capacities 2. Ljubljana.

Nared, J., Razpotnik Visković, N. (ur.) 2014b: Upravljanje območij s kulturno dediščino. Capacities 3. Ljubljana.

Nared, J., Bole, D., Gabrovec, M., Geršič, M., Goluža, M., Razpotnik Visković, N., Rus, P. 2012: Celostno načrtovanje javnega potniškega prometa v ljubljanski urbani regiji. Georitem 20. Ljubljana.

Nared, J., Erhartič, B., Razpotnik Visković, N. 2013: Including development topics in a cultural heritage management plan: Mercury heritage in Idrija. Acta geographica Slovenica 53-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS53404

Nared, J., Razpotnik Visković, N., Cremer-Shulte, D., Brozzi, R., Cortines Garcia, F. 2015: Achieving sustainable spatial development in the Alps through participatory planning. Acta geographica Slovenica 55-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1631

Nared, J., Razpotnik Visković, N., Komac, B. 2015: The Alps: A physical geography, political, and program framework. Acta geographica Slovenica 55-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.1970

Nared, J., Smrekar, A., Bole, D., Kozina, J., Fridl, J., Polajnar Horvat, K., Gabrovec, M., Repolusk, P., Zavodnik Lamovšek, A., Sever, B., Gantar, D. 2011: Inovativna strategija trajnostnega razvoja Občine Idrija. Ljubljana.

Novak, P. 2016: Doktorji znanosti – po usposabljanju po programu mladih raziskovalcev in prijave na Zavodu RS za zaposlovanje, 2012–2015. Medmrežje: https://www.arrs.gov.si/sl/analize/inc/Analize/DR-MR_2012-2015.pdf (15. 11. 2017).

Palang, H., Printsmann, A., Konkoly Gyuró, É., Urbanc, M., Skowronek, E., Woloszyn, W. 2006: The forgotten rural landscapes of Central and Eastern Europe. Landscape ecology 21-3. DOI: https://doi.org/10.1007/s10980-004-4313-x

Perko, D. 2010: Analiza geografskih bibliografskih enot glede na pravila javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Geografski vestnik 82-2.

Perko, D., Zorn, M. 2016: Sedemdeset let raziskovanj na Geografskem inštitutu Antona Melika ZRC SAZU. Geografski vestnik 88-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88207

Poročilo o delu ZRC SAZU 2006, 2010, 2012, 2014 in 2016. Ljubljana.

Pravilnik o postopkih (so)financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja raziskovalne dejavnosti, 2016. Medmrežje: http://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-avg2016.asp (15. 11. 2017).

Razpotnik Visković, N., Nared, J., Urbanc, M. 2008: Pogovor v kavarni: soočenje teorije in prakse. Geografski vestnik 80-1.

Razpotnik Visković, N., Urbanc, M., Nared, J. 2013: Prostorska in razvojna vprašanja Alp. Georitem 12 Ljubljana.

Resnik Planinc, T. 2006: Vrednote prostora kot integralni del izobraževanja. Geografski vestnik 78-2.

Resnik Planinc, T. 2008a: Geographical education and values of space: a comparative assessment from five European countries. International Research in Geographical and Environmental Education 17-1. DOI: https://doi.org/10.2167/irgee228.0

Resnik Planinc, T. 2008b: Vrednote prostora v procesu geografskega izobraževanja. Dela 29. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.29.2.21-35

Resolucija o raziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2011–2020 (ReRIS11-20), 2011. Medmrežje: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=RESO68 (15. 11. 2017)

Rudbeck Jepsena, M., Kuemmerle, T., Müller, D., Erb, K., Verburg, P. H., Haberl, H., Vesterager, J. P., Andrič, M., Antrop, M., Austrheim, G., Björn, I., Bondeau, A., Bürgi, M., Bryson, J., Caspar, G., Cassar, L. F., Conrad, E., Chromý, P., Daugirdas, V., Van Eetve, V., Elena-Rosselló, R., Gimmi, U., Izakovicova, Z., Jančák, V., Jansson, U., Kladnik, D., Kozak, J., Konkoly-Gyuró, E., Krausmann, F., Mander, Ü., McDonagh, J., Pärn, J., Niedertscheider, M., Nikodemus, O., Ostapowicz, K., Pérez-Soba, M., Pinto-Correia, T., Ribokas, G., Rounsevell, M., Schistou, D., Schmit, C., Terkenli, T. S., Tretvik, A. M., Trzepacz, P., Vadineanu, A., Walz, A., Zhllima, E., Reenberg, A. 2015: Transitions in European land-management regimes between 1800 and 2010. Land Use Policy 49. DOI: https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2015.07.003

SICRIS 2017. Medmrežje: http://www.sicris.si/public/jqm/cris.aspx?lang=slv&opdescr=home&opt=1 (27. 11. 2017).

Stojanović, V., Đorđević, J., Lazić, L., Stamenković, I., Dragićević, V. 2014: The principles of sustainable development of tourism in the special nature reserve »Gornje Podunavlje« and their impact on the local communities. Acta geographica Slovenica 54-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS54407

Šmid Hribar, M., Bole, D., Pipan, P. 2015: Sustainable heritage management: social, economic and other potentials of culture in local development. Procedia - Social and Behavioral Sciences 188. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.03.34410

Šmid Hribar, M., Ledinek Lozej, Š. 2013: The role of identifying and managing cultural values in rural development. Acta geographica Slovenica 53-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS53402

Urbanc, M. 2008: Večdimenzionalnost pokrajine: primer slovenske Istre. Geografski vestnik 80-2.

Urbanc, M., Boesch, M., Jelen, I. 2007: Kultura in regionalna politika: kultura kot dejavnik regionalnega razvoja Alp. Geografski vestnik 79-1.

Urbanc, M., Fridl, J. 2012: Education for active citizenship in spatial-planning processes: from teacher to student. Geografski vestnik 84-1.

Urbanc, M., Nared, J., Bole, D. 2012: Idrija: a local player on the global market. Locality, Memory, Reconstruction: The Cultural Challenges and Possibilities of Former Single-Industry Communities. Newcastle upon Tyne.

Urbanc, M., Perko, D., Petek, F. 2008: Prihodnost Alp in delfi metoda. Geografski vestnik 80-2.

Van den Born, R., Arts, B., Admiraal, J., Beringer, A., Knights, P., Molinario, E., Polajnar Horvat, K., Porras-Gomez, C., Smrekar, A., Soethe, N., Vivero-Pol, J. L., Ganzevoort, W., Bonaiuto, M., Knippenberg, L., De Groot, W. T. 2017: The missing pillar: eudemonic values in the justification of nature conservation. Journal of Environmental Planning and Management 60-10. DOI: https://doi.org/10.1080/09640568.2017.1342612

Wainwright, E. 2015: Geographers out of place: institutions, (inter)disciplinarity and identity. AREA 56-4. DOI: https://doi.org/10.1111/area.12126

Zorn, M., Razpotnik Visković, N., Repolusk, P., Ferk, M. 2013: Prostorski in regionalni razvoj Sredozemlja - enotni pristop in izbrana orodja. Georitem 22. Ljubljana.

Zumaglini, M., Nared, J., Alfarè, L., Razpotnik Visković, N., Urbanc, M., Tappeiner, U. (ur.) 2008: Participation Process in Regional Development: DIAMONT's Perspective. Bolzano.

Published
2017-12-01
Section
Articles/članki