Ustreznejša raba slovenskih zemljepisnih imen // More appropriate use of Slovenian geographical names

  • Drago Kladnik
  • Drago Perko
Keywords: geografija, jezikoslovje, zemljepisna imena, sporna imena, imena držav, eksonimi, endonimi, standardizacija, pravopis, slovenščina, Slovenija // geography, linguistics, geographical names, disputed names, country names, exonyms, endonyms, standardization, orthography, Slovene, Slovenia

Abstract

Članek namenjamo bolj zapletenim vidikom in primerom rabe slovenskih zemljepisnih imen, predvsem eksonimov. V prvem delu predstavljamo razširjen in posodobljen pregled ukvarjanja z njimi v Sloveniji. Opozarjamo na velik pomen standardizacije zemljepisnih imen, kakor jo priporočajo mednarodni imenoslovni organi. V nadaljevanju prikazujemo pereča neskladja rabe nekaterih konkretnih zemljepisnih imen, kar je posledica njihove tradicionalno zakoreninjene rabe, nekritičnega povzemanja včasih nedorečenih pravopisnih pravil, pa tudi splošnega nepoznavanja obravnavane tematike. Na koncu predstavljamo poenostavitve pri rabi zemljepisnih imen, kakršne predvideva nastajajoči novi slovenski pravopis.

 

The article is devoted to more complex aspects and examples of the use of Slovenian geographical names, mostly exonyms. In the introductory part we present an extensive and updated overview of dealing with them in Slovenia. We draw attention to the great importance of the standardization of geographical names, as recommended by international toponimic authorities. After that we present the pressing inconsistencies of the use of certain specific geographical names, which is a consequence of their traditionally rooted use, uncritical summation of sometimes inaccurate spelling rules, as well as the general ignorance of the subject matter. In the end, we present simplifications in the use of geographical names, as foreseen by the emerging new Slovenian orthography.

References

Berk, S. 2001: O tujejezičnih ustreznicah za slovenska zemljepisna imena. Geografski vestnik 73-1.

Bizjak, A. 2012: Pisno podomačevanje novejših prevzetih besed v slovenščini. Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Brink van den, T. 2014/2015: Request for participation for our project on the European Landscape Character Assessment through the lens of unique toponyms. Elektronska korespondenca z Dragom Kladnikom.

Dobrovoljc, H. 2004: Pravopisje na Slovenskem. Lingua Slovenica. Ljubljana.

Dobrovoljc, H. 2012a: Pisanje imen izdelkov in znamk. Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Dobrovoljc, H. 2012b: Pisanje začetnice v predložnih lastnih imenih. Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Dobrovoljc, H. 2013a: Dve imeni enega mesta: Carigrad in Istanbul. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica/dve-imeni-enega-mesta-carigrad-in-istanbul#v (25. 11. 2017).

Dobrovoljc, H. 2013b: »Hošiminh« proti »Ho Ši Minh«: dve lastni imeni? Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica/hosiminh-proti-ho-si-minh-dve-lastni-imeni#v (25. 11. 2017).

Dobrovoljc, H. 2013c: Nadomestna in skrajšana zemljepisna imena – »Obala«. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica/nadomestna-in-skrajsana-zemljepisna-imena-obala#v (25. 11. 2017).

Dobrovoljc, H. 2013d: Prevedena večbesedna naselbinska imena in raba začetnice. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica/prevedena-vecbesedna-naselbinska-imena-in-raba-zacetnice#v (28. 11. 2017).

Dobrovoljc, H. 2014a: Izjeme pri domačenju zemljepisnih imen. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/86/izjeme-pri-domačenju-krajevnih-imen (24. 11. 2017).

Dobrovoljc, H. 2014b: Podomačevanje tujih zemljepisnih imen: imena krajev. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica/podomacevanje-tujih-zemljepisnih-imen-imena-krajev#v (24. 11. 2014).

Dobrovoljc, H. 2015a: Podomačevanje imena »Liechtenstein«. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1033/podomačevanje-imena-liechtenstein (25. 11. 2017).

Dobrovoljc, H. 2015b: Slovenjenje krajevnih imen: splošno. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/855/slovenjenje-krajevnih-imen-splošno (25. 11. 2017).

Dobrovoljc, H. 2015c: Slovenska ustreznica imena »Mauritius« je »Mavricij«. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/841/slovenska-ustreznica-imena-mauritius-je-mavricij (24. 11. 2017).

Dobrovoljc, H. 2017a: »Mavricij« in »Papua Nova Gvineja«. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/2025/mavricij-in-papua-nova-gvineja (24. 11. 2017).

Dobrovoljc, H. 2017b: Glavno mesto v Mjanmarju. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/2006/glavno-mesto-v-mjanmarju (26. 11. 207).

Dobrovoljc, H. 2017c: Zakaj se glavnemu mestu Kitajske v slovenščini reče Peking? Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/990/zakaj-se-glavnemu-mestu-kitajske-v-slovenščini-reče-peking (25. 11. 2017).

Dobrovoljc, H., Jakop, N. 2011: Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana.

Dobrovoljc, H., Jakop, N. (ur.) 2012: V iskanju soglasja. Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Dobrovoljc, H., Lengar Verovnik, T. (ur.) 2015: Pravopisna razpotja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Dobrovoljc, H., Weiss, P. 2016: »Saudova« ali »Saudska« Arabija? Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1737/saudova-ali-savdska-arabija (24. 11. 2017).

Dobrovoljc, H., Weiss, P., Lengar Verovnik, T., Snoj, M. 2016: Ali slovenimo ime krajev »Biograd na Moru« in »Filip i Jakov«. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1621/ali-slovenimo-ime-krajev-biograd-na-moru-in-filip-i-jakov (25. 11. 2017).

Fridl, J., Kladnik, D., Orožen Adamič, M., Perko, D. (ur.) 1998: Geografski atlas Slovenije: Država v prostoru in času. Ljubljana.

Furlan, M. 2003: Slovenska imena držav v Slovenskem pravopisu in standardizacija SIST ISO 3166: 1996 (razlike). Tipkopis. Ljubljana.

Furlan, M., Gložančev, A., Šivic-Dular, A. 2000: Pravopisna ustreznost zapisa lastnoimenskega gradiva v registru zemljepisnih imen in registru prostorskih enot. Geografski vestnik 72-1.

Furlan, M., Gložančev, A., Kladnik, D., Perko, D., Šivic-Dular, A. 2008: Imenik zemljepisnih imen Državne pregledne karte Republike Slovenije v merilu 1 : 250.000 = Gazetter of the National general map of the Republic of Slovenia at the scale 1:250,000. Državna pregledna karta Republike Slovenije 1 : 250.000: standardizirana slovenska zemljepisna imena = National general map of the Republic of Slovenia 1:250,000: standardized Slovene geographical names. Ljubljana.

Gabrovec, M., Perko, D. 1997: Imenik uradnih imen naselij v Sloveniji. Elaborat, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Gabrovec, M., Rajšp, V. 1998: Avstrijske dežele leta 1914: zemljevid. Geografski atlas Slovenije: Država v prostoru in času. Ljubljana.

Gams, I. 1972: Za poenostavitev pravopisnih pravil: poročilo s posvetov o pisanju zemljepisnih imen (I. in II.). Naši razgledi (24. 11. in 8. 12. 1972).

Gams, I. 1984: Prizadevanje Geografskega društva Slovenije za standardizacijo slovenskih lastnih geografskih imen. Zbornik radova savjetovanja o pitanjima standardizacije geografskih naziva u jezicima naroda i narodnosti SFRJ. Sarajevo.

Geršič, M. 2016a: Ledinska imena na kulturnih terasah. Geografski vestnik 88-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV88205

Geršič, M. 2016b: Slovenska pokrajinska imena kot dejavnik identitete. Doktorsko delo, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Geršič, M. 2017: Changing denotations of selected Slovenian choronyms. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4600

Geršič, M., Kladnik, D. 2014: Street-name changes in Ljubljana. Place-Name Changes: Proceedings of the Symposion in Rome. Hamburg.

Geršič, M., Kladnik, D. 2015: Slovenian geographical names as exonyms. Confirmation of the Definitions: Proceedings of the 16th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting. Hamburg.

Geršič, M., Kladnik, D. 2016: House names and field names as an important part of Slovenian cultural heritage: a case study of the Leše cadastral municipality, Upper Carniola, Slovenia. Nomina africana 30-1.

Geršič, M., Zorn, M. 2016: Odsev naravnih nesreč v zemljepisnih imenih - nekaj primerov iz Zahodnih Karavank in zahodnih Kamniško-Savinjskih Alp. Kronika 64-3.

Gigafida 2017. Medmrežje: http://www.gigafida.net/ (20. 10. 2017).

Horvat, M. 2015: Rodilniška oblika panonskih, štajerskih in belokranjskih krajevnih imen na -ci, -ovci/evci, -inci (tip Beltinci – iz Beltinec/Beltincev). Pravopisna razpotja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Jakop, N. 2012: Pisanje pridevnikov na -ov, -ev, -in iz lastnih imen. Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Jemec Tomazin, M. 2012: Terminologija v slovenskem pravopisu. Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Jezikovna svetovalnica 2017. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ljubljana. Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/ (15. 10. 2017).

Jordan, P. 2000: The importance of using exonyms – Pleading for a moderate and politically sensitive use. Mitteilungen des Bundesamtes für Kartographie und Geodäsie 19.

Jordan, P., Orožen Adamič, M., Woodman, P. (ur.) 2007: Exonyms and the International Standardisation of Geographical Names: Approaches towards the Resolution of an Apparent Contradiction. Wiener Osteuropa Studien 24. Wien.

Kadmon, N. 2000: Toponymy. The Lore, Laws and Language of Geographical Names. New York.

Kladnik, D. 1996: Naravnogeografske členitve Slovenije. Geografski vestnik 68.

Kladnik, D. 2001: Seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku. Medmrežje: http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/publikacije/arhiv_publik/seznam_tujih_zemljepisnih_imen.pdf (16. 10. 2016).

Kladnik, D. 2005a: Geografov pogled na tuja zemljepisna imena. Geografski vestnik 77-2.

Kladnik, D. 2005b: Zemljepisna imena v Atlantu in njihov pomen za sodobno imenoslovje. Atlant, faksimilirana izdaja. Ljubljana.

Kladnik, D. 2006: Tuja zemljepisna imena v slovenskem jeziku; razvojni vidiki in problematika njihove rabe. Doktorsko delo, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Kladnik, D. 2007a: Podomačena tuja zemljepisna imena v slovenskih atlasih sveta. Geografija Slovenije 14. Ljubljana.

Kladnik, D. 2007b: Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen. Georitem 2. Ljubljana.

Kladnik, D. 2007c: Zgodovinski vidiki podomačevanja tujih zemljepisnih imen. Zgodovinski časopis 61, 3-4.

Kladnik, D. 2009a: Odprte dileme pomenske razmejitve izrazov endonim in eksonim. Geografski vestnik 81-1.

Kladnik, D. 2009b: Semantic demarcation of the concepts of endonym and exonym. Acta geographica Slovenica 49-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS49206

Kladnik, D. 2012: Slovenian geography and geographical names. Geografski vestnik 84-1.

Kladnik, D., Bole, D. 2012: The life of Slovenian exonyms and their familiarity in the professional community. Acta geographica Slovenica 52-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS52204

Kladnik, D., Ciglič, R., Hrvatin, M., Perko, D., Repolusk, P., Volk Bahun, M. 2013: Slovenski eksonimi. Geografija Slovenije 24. Ljubljana.

Kladnik, D., Crljenko, I., Čilaš Šimpraga, A., Geršič, M. 2017: A comparison of Croatian and Slovenian exonyms. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4653

Kladnik, D., Geršič, M. 2014: A gazetteer of Slovenian exonyms. The Quest for Definitions: Proceedings of the 14th UNGEGN Working Group on Exonyms Meeting. Hamburg.

Kladnik, D., Perko, D. 2007: Problematična imena držav v slovenskem jeziku. Geografski vestnik 79-2.

Kladnik, D., Perko, D. 2013a: Slovar slovenskih eksonimov. Zbirka Termania. Medmrežje: http://www.termania.net/ (18. 10. 2017).

Kladnik, D., Perko, D. 2013b: Slovenska imena držav. Geografija Slovenije 25. Ljubljana.

Kladnik, D., Perko, D. 2014: Pojasnila k zbirki slovenskih eksonimov. Medmrežje: http://giam2.zrc-sazu.si/sites/default/files/pojasnila_k_preglednici_z_eksonimi_slo.pdf (16. 10. 2017).

Kladnik, D., Perko, D. 2015a: Problematika poimenovanja držav in odvisnih ozemelj. Pravopisna razpotja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Kladnik, D., Perko, D. 2015b: Družbena občutljivost standardizacije imen držav na primeru Južne Afrike in Moldavije. Pravopisna razpotja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Kladnik, D., Pipan, P. 2008: Bay of Piran or Bay of Savudrija? An example of problematic treatment of geographical names. Acta geographica Slovenica 48-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS48103

Kladnik, D., Pipan, P. 2011: Poimenovanje Piranskega zaliva skozi čas in njegove sodobne medijske razsežnosti. Slovensko-hrvaško sosedstvo. Koper.

Kladnik, D., Pipan, P., Gašperič, P. 2014: Poimenovanja Piranskega zaliva. Geografija Slovenije 27. Ljubljana.

Klinar, K. 2013: Projekti zbiranja hišnih in ledinskih imen na Gorenjskem. Dialektološki razgledi 19-2.

Klinar, K., Geršič, M. 2014: Traditional house names as part of cultural heritage. Acta geographica Slovenica 54-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS54409

Klinar, K., Škofic, J., Šekli, M., Piko-Rustia, M. 2012: Metode zbiranja hišnih in ledinskih imen: projekt FLU-LED v okviru Operativnega programa Slovenija - Avstrija 2007–2013. Jesenice.

Lenarčič, S. 2002a: Čeri v slovenskem pravopisnem morju. Sodobnost 66-1.

Lenarčič, S. 2002b: Čeri v slovenskem pravopisnem morju. Sodobnost 66-3.

Lenarčič, S. 2004: Popravopis - Kaj je narobe in kaj manjka v novem slovenskem pravopisu. Ljubljana.

Lovrenčak, F. 1987: Imena držav in nekaterih drugih upravnih enot. Geografski obzornik 34-1.

Medmrežje 1: https://en.wikipedia.org/wiki/Name_of_the_Czech_Republic (25. 11. 2017).

Medmrežje 2: https://en.wikipedia.org/wiki/Naypyidaw (27. 11. 2017).

Medved, J. 1969: O načelih za pisavo tujih geografskih imen. Geografski obzornik 16-2.

Melik, A. 1928: Pisava krajevnih imen. Geografski vestnik 4.

Moder, J. 1972: O pisavi in izreki zemljepisnih imen. Veliki atlas sveta. Ljubljana.

Orel, I. 2003: Zemljepisna imena v slovenskem časopisju do srede 19. stoletja. Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika – Slovenska zemljepisna imena. Pišece.

Penko Seidl, N. 2008: Significance of toponyms, with emphasis on field names, for studyng cultural landscape. Acta geographica Slovenica 48-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS48102

Penko Seidl, N. 2011: Ledinska imena v prostoru in času. Annales, Series historia et sociologia 21-2.

Perko, D. 1995: Komisija za standardizacijo zemljepisnih imen. Geografski obzornik 42-3.

Perko, D. 1996a: Sporna imena držav v slovenskem jeziku. Geografski obzornik 43-3.

Perko, D. 1996b: Standardizirana imena držav v slovenskem jeziku. Geografski obzornik 43-4.

Perko, D. 2001: Zgoščeni imenik zemljepisnih imen Slovenije. Zbirka državnih imenikov zemljepisnih imen Združenih narodov: Slovenija. Ljubljana.

Perko, D. 2006: Koliko je oceanov? Geografski vestnik 78-2.

Perko, D., Jordan, P., Komac, B. 2017: Exonyms and other geographical names. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4891

Perko, D., Kladnik, D. 2017: Slovenian exonyms in North America. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4777

Peršolja, B. 2003: Pot zemljepisnega imena od nastanka do uporabe. Geografski vestnik 75-2.

Piko-Rustia, M. 2012: Slovenska ledinska in hišna imena v Unescovem seznamu nesnovne dediščine v Avstriji. Traditiones 21-2. DOI: https://doi.org/10.3986/Traditio2012410216

Pogačnik, A. 2003: Prevzemanje besed v slovenščini. Jezik in slovstvo 48-6.

Pogačnik, A. 2012: Glasovno domačenje lastnih imen iz nelatiničnih pisav. Pravopisna stikanja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Preglednica eksonimov 2014. Medmrežje: http://giam.zrc-sazu.si/sl/zbirka/zemljepisna-imena#v (15. 10. 2017).

Radovan, D., Orožen Adamič, M. 1999: Resolucije OZN o zemljepisnih imenih. Delovno gradivo, Inštitut za geodezijo in fotogrametrijo Fakultete za gradbeništvo in geodezijo, Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana.

Rotar, J. 1991: Standardizacija zemljepisnih imen. Geodetski vestnik 35-1.

Slovenski pravopis. Ljubljana, 2001.

Snoj, M. 2009: Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen. Ljubljana.

Snoj, M. 2013: So prebivalci Gruzije »Gruzinci« ali »Gruzijci«? Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica/kljucne-besede/9783#v (25. 11. 2017).

Snoj, M. 2016: Raba predlogov »v« in »na« ob imenih držav. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/1299/raba-predlogov-v-in-na-ob-imenih-držav (25. 11. 2017).

Šabec, N. 2003: Raba angleških zemljepisnih imen v slovenščini. Besedoslovne lastnosti slovenskega jezika – Slovenska zemljepisna imena. Pišece.

Šekli, M. 2005: Hišna imena v Ovčji vasi = I nomi in vulgo delle case di Valbruna. Ovčja vas in njena slovenska govorica: raziskovalni tabor Kanalska dolina 2003 = Valbruna e la sua parlata slovena: stage di ricerca Val Canale 2003. Ukve, Ljubljana.

Šekli, M. 2007: Ljudsko zemljepisno izrazje v topoleksemih ledinskega imenja na Livškem. Razvoj slovenskega strokovnega jezika. Ljubljana.

Šivic-Dular, A. 1989: Temeljna načela pri pisanju slovenskih zemljepisnih imen. Jezik in slovstvo 34, 1-2.

Škofic, J. 1998: Mikrotoponimi v Kropi in bližnji okolici. Jezikoslovni zapiski 4.

Škofic, J. 2017. Microtoponyms as an important part of Slovenian cultural heritage. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4670

Torkar, S. 2012: Ruska imena ukrajinskih mest. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica/ruska-imena-ukrajinskih-mest#v (25. 11. 2017).

Torkar, S. 2015: Moč in nemoč knjižnojezikovnega izročila pri tvorbi etnonimov: k vprašanju Gruzínci ali Grúzijci. Pravopisna razpotja: Razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Urbanc, M., Gabrovec, M. 2005: Krajevna imena: poligon za dokazovanje moči in odraz lokalne identitete. Geografski vestnik 77-2.

Vrišer, I. (ur.) 1999: Pokrajine v Sloveniji. Ljubljana.

Weiss, P. 2017: Podomačevanje imen mest: »Konstanz«, »Konstanca«. Jezikovna svetovalnica: Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/2266/podomačevanje-imen-mest-konstanz-konstanca (25. 11. 2017).

Zorko, Z. 2004: Hišna imena na Koroškem: (ob Miklošičevem imenoslovju). Besedotvorje v delih Frana Miklošiča. Maribor.

Published
2017-12-01
Section
Articles/članki