Primerjava kulturne pokrajine Hraških listnekov in tamkajšnjega kmetovanja v prvi polovici 19. stoletja in danes // Comparing the cultural landscape of Hraški listneki and farming there in the first half of the nineteenth century and today

Authors

  • Matjaž Geršič
  • Matej Gabrovec
  • Žiga Zwitter

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV90104

Keywords:

geografija, okoljska zgodovina, kulturna pokrajina, podeželje, raba zemljišč, Gorenjska // geography, environmental history, cultural landscape, countryside, land use, Upper Carniola

Abstract

Analiziramo območje Hraških listnekov v dnu Ljubljanske kotline, kjer je kulturna pokrajina ohranila v primerjavi z okolico številne elemente, ki so omogočali uspešno kmetovanje v preteklosti (mejice, razgiban relief), danes pa njihovo ohranjanje predstavlja poseben izziv. Z njim se velja soočiti zaradi posebnega ekosistemskega pomena. Primerjava kategorij rabe tal in načinov kmetovanja v zgodnjem 19. in zgodnjem 21. stoletju dokazuje z ekosistemskega vidika pomembne kontinuitete in diskontinuitete. Za ustrezno ohranitev tamkajšnje kulturne pokrajine, bo potrebeno mnogo bolj poglobljeno sodelovanje med kmeti in okoljevarstveniki od dosedanjega.

 

This article analyses the Hraše Leaf Litter Forests (Hraški listneki) at the bottom of the Ljubljana Basin, where, unlike the surrounding area, the cultural landscape has preserved many elements that facilitated farming in the past (hedges between fields and rough terrain), but today their conservation represents a special challenge. This challenge is worth addressing because the area’s ecosystem has special significance. A comparison of land-use categories and forms of farming in the early nineteenth and twenty-first centuries shows important continuities and discontinuities from an ecosystem perspective. Appropriate conservation of this cultural landscape calls for significantly stronger cooperation between farmers and nature conservationists than has taken place to date.

References

Ažman Momirski, L., Kladnik, D. 2009: Preobrazba podeželske kulturne pokrajine v Sloveniji. Georitem 13. Ljubljana.

Blaznik, P. 1975: Bitenj in franciscejski kataster. Loški razgledi 22.

Bračko, F., Sovinc, A., Štumberger, B., Trontelj, P., Vogrin, M. 1994: Rdeči seznam ogroženih ptic gnezdilk Slovenije. Acrocephalus 15-67.

Digitalni ortofotografski posnetek. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2005.

Drobesch, W. 2009: Bodenerfassung und Bodenbewertung als Teil einer Staatsmodernisierung: Theresianische Steuerrektifikation, Josephinischer Kataster und Franziszeischer Kataster. Histoire des Alpes 14.

Emanuelsson, U. 2009: The Rural Landscapes of Europe: How Man Has Shaped European Nature. Värnamo.

Evidenca dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ljubljana, 2018. Medmrežje: http://rkg.gov.si/GERK/ (20. 6. 2018).

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Hraše pri Radovljici, L80, Cenilni operat, Catastral Schätzungs Operat der Steuergemeinde Hraschach, Protocoll sämmtlicher Grund- und Bau-Parzellen der Gemeinde Hraschach. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, ok. 1830.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Hraše pri Radovljici, L80, Cenilni operat, Catastral-Schätzungs-Elaborat. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1831.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Hraše pri Radovljici, L80, Cenilni operat, Prothocoll (8. 10. 1830). Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1830b.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Hraše pri Radovljici, L80, Cenilni operat, Reclamations Verhandlungen über den Catastral Act der Steuergemeinde Hraschach, Gutachten 80/5. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1837.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Hraše pri Radovljici, L80, Cenilni operat, s. n. 80/4. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1830a.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Hraše pri Radovljici, L80, Cenilni operat, Reclamations Verhandlungen über den Catastral Act der Steuergemeinde Hraschach, Erledigung der gemeindeweisen Reclamationen in der Gemeinde Hraschach 80/5. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1839.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Hraše pri Radovljici, L80, list A03. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1826.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Hraše pri Radovljici, L80, Seznam zemljiških parcel. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1827.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Nova vas, L169, Cenilni operat, Catastral-Schätzungs-Elaborat. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1831a.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Nova vas, L169, Cenilni operat, Einvernehmungs Protocoll (29. 9. 1831). Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1831b.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Nova vas, L169, Cenilni operat, Protocoll sämmtlicher Grund- und Bau-Parzellen der Gemeinde Neudorf. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, ok. 1830.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Nova vas, L169, Cenilni operat, Protokoll (18. 8. 1830). Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1830b.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Nova vas, L169, Cenilni operat, Reclamations Verhandlungen über den Catastral Act der Steuergemeinde Neudorf, Erledigung der gemeindeweisen Reclamationen in der Gemeinde Neudorf 169/5. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1839.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Nova vas, L169, Cenilni operat, Reclamations Verhandlungen über den Catastral Act der Steuergemeinde Neudorf, Gutachten 169/5. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1837.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Nova vas, L169, Cenilni operat, Reclamations Verhandlungen über den Catastral Act der Steuergemeinde Neudorf, Protocoll 169/1. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1836.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Nova vas, L169, Cenilni operat, s. n. 169/4. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1830a.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Nova vas, L169, Seznam zemljiških parcel. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1827.

Franciscejski kataster za Kranjsko, k. o. Nova vas, L169, list A01, A02. Arhiv Republike Slovenije. Ljubljana, 1826.

Gabrovec, M., Kumer, P. 2019: Land-use changes in Slovenia from the Franciscean Cadaster until today. Acta geographica Slovenica 59-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4892

Geršič, M. 1998: Vpliv košnje in drugih posegov v letu 1997 ob potoku Blatnica na gnezdilne možnosti močvirske trstnice (Acrocephalus palustris). Raziskovalna naloga, Osnovna šola Lesce. Lesce.

Geršič, M. 2017: Hraški steljniki, kulturna pokrajina na robu Dežele. Deželne novice 21-5.

Golec, B. 2010: Zemljiški katastri 18. in 19. stoletja kot vir za stavbno, gradbeno in urbanistično zgodovino slovenskega ozemlja – 2. del. Arhivi 33.

Granda, S. 1994: Zgornja Baška dolina v prvi polovici 19. stoletja. Kronika 42-1.

Ifko, M. 2011: Vejnik. Slovenski etnološki leksikon. Ljubljana.

Ilešič, S. 1950: Sistemi poljske razdelitve na Slovenskem. Dela Inštituta za geografijo SAZU 2. Ljubljana.

Kačičnik-Gabrič, A. 2016: Kmečko življenje v Zgornjesavski dolini v 18. in 19. stoletju. Kronika 64-3.

Kladnik, D., Kruse, A., Komac, B. 2017: Terraced landscapes: an increasingly prominent cultural landscape type. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4770

Kladnik, D., Perko, D., Urbanc, M. 2009: Cultural landscapes in Slovenia from a geographical perspective. Cultural Landscape: Across Disciplines. Krakov.

Klemenčič, M. M. 2006: Teoretski pogledi na razvojne strukture slovenskega podeželja. Dela 25. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.25.159-171

Kolar, B. 2012: Življenjski prostor male (poljske) divjadi. Divjad in lovstvo. Ljubljana.

Kozinc, B. 2016: Ustni vir. Hraše.

Krausmann, F. 2008: Land Use and Socio-economic Metabolism in Pre-industrial Agricultural Systems: Four Nineteenth-century Austrian Villages in Comparison. Social Ecology Working Paper 72. Vienna.

Kučan, A. 1998: Krajina kot nacionalni simbol. Ljubljana.

Lidar. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2014–2015.

Lovrenčak, F. 1998: Prsti. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana.

Moritsch, A. 1969: Das nahe triester Hinterland: zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis zur Gegenwart. Graz.

Muhovec, N. 2018: Ustni vir. Hraše.

Mulej, A. 2016: Ustni vir. Lesce.

Ogrin, D. 1996: Podnebni tipi v Sloveniji. Geografski vestnik 68.

Panjek, A. 2015: Kulturna krajina in okolje Krasa. Koper.

Perko, D., Hrvatin, M., Ciglič, R. 2017: Določanje pokrajinskih vročih točk Slovenije. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4618

Perko, D., Urbanc, M. 2004: Landscape research in Slovenia. Belgeo 2-3. DOI: https://doi.org/10.4000/belgeo.13618

Petek, F., Urbanc, M. 2004: The Franziscean land cadastre as a key to understanding the 19th century cultural landscape in Slovenia. Acta geographica Slovenica 44-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS44104

Potočnik Slavič, I. 2010: Endogeni razvojni potenciali slovenskega podeželja. GeograFF 7. Ljubljana.

Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam. Uradni list Republike Slovenije 82/2002. Ljubljana.

Program razvoja podeželja, Podukrep M10.1 – Plačilo kmetijskih-okoljskih-podnebnih obveznosti (ukrep KOPOP). Ljubljana, 2018. Medmrežje: https://www.program-podezelja.si/sl/ukrepi-in-podukrepi-prp-2014-2020/m10-kmetijsko-okoljska-podnebna-placila/podukrep-10-1-placilo-kmetijsko-okoljskih-podnebnih-obveznosti (30. 7. 2018).

Rajšp, V., Serše, A. (ur.) 1998: Slovenija na vojaškem zemljevidu 1763–1787, Zv. 4. Ljubljana.

Rezar, S. 2018: Ustni vir. Hraše.

Ribnikar, P. 1982: Zemljiški kataster kot vir za zgodovino. Zgodovinski časopis 36-4.

Rupar, B. 2015: Ustni vir. Lesce.

Seručnik, M. 2014: Countryside on the brink of modernity: Josephinian and Franciscan cadastres as sources for the eco-history of Carniola. Man, Nature and Environment Between the Northern Adriatic and the Eastern Alps in Pre-modern Times. Ljubljana.

Sinobad, J. 1999: Dežela: kulturnozgodovinski oris Radovljiške ravnine. Radovljica.

Smukavec, V. 2017: Ustni vir. Spodnje Podjelje.

Stepančič, D., Kodrič, M., Šrok, D., Šporar, M., Lobnik, F. 1992: Pedološka karta Slovenije 1 : 25.000. Ljubljana.

Šifrer, M. 1969: Kvartarni razvoj Dobrav na Gorenjskem. Geografski zbornik 11.

Šifrer, M. 1992: Geomorfološki razvoj Blejsko-radovljiške kotline in Dobrav v kvartarju. Radovljiški zbornik. Radovljica.

Šmid Hribar, M. 2016: Varovanje in trajnostni razvoj kulturne pokrajine na primeru Ljubljanskega barja. Georitem 27. Ljubljana.

Trpin, D. 1997: Tolmin z okolico ob koncu 18. in začetku 19. stoletja. Po podatkih iz katastra. Tolminski zbornik 3. Tolmin.

Urbanc, M. 2002: Kulturne pokrajine v Sloveniji. Geografija Slovenije 5. Ljubljana.

Ureditveni načrt za Hraške steljnike. Elaborat, Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Bled. Bled, 2014.

Verbič, M. 1969: Škofja Loka v luči cenitve katastrskega dohodka leta 1827 in 1830. Kronika 17-3.

Winiwarter, W. 2016: Method Précis: Working with historical material. Social Ecology: Society-Nature Relations Across Time and Space. Cham.

Zakon o ohranjanju narave. Uradni list Republike Slovenije 56/1999. Ljubljana.

Zapisnik 4. redne seje Sveta Krajevne skupnosti Lesce (11. 6. 2015). Lesce, 2015.

Zemljiški kataster z lastništvom. Geodetska uprava Republike Slovenije. Ljubljana, 2013.

Zupančič, M., Seliškar, A., Žagar, V. 1998: Rastlinstvo. Geografski atlas Slovenije. Ljubljana.

Zwitter, Ž. 2014: Okolje na Kranjskem v 17. stoletju po Slavi vojvodine Kranjske. Studia Valvasoriana. Ljubljana.

Zwitter, Ž. 2019: Historično prilagajanje ekstremnim okoljskim situacijam na Slovenskem s poudarkom na 16. in 17. stoletju: z nauki za prihodnost. Ljudje in okoljske spremembe skozi čas. GeograFF 21. Ljubljana.

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Geršič, M., Gabrovec, M., & Zwitter, Žiga. (2018). Primerjava kulturne pokrajine Hraških listnekov in tamkajšnjega kmetovanja v prvi polovici 19. stoletja in danes // Comparing the cultural landscape of Hraški listneki and farming there in the first half of the nineteenth century and today. Geografski Vestnik, 90(1). https://doi.org/10.3986/GV90104

Issue

Section

Articles/članki