Prostorski vzorec vključevanja slovenskih kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetovanje // Spatial pattern of the integration of farm holdings in Slovenia into organic farming

Authors

  • Tanja Travnikar
  • Luka Juvančič

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV90203

Keywords:

učinki prostorskih prelitij, prostorska ekonometrija, ekološko kmetijstvo // spatial spillover effects, spatial econometrics, organic agricultural production

Abstract

Študija preverja obstoj učinkov prostorskih prelitij v povezavi z odločanjem kmetijskih gospodarstev v Sloveniji za ekološko pridelavo. V njej preverjamo hipotezo, da na prehod v ekološko pridelavo na nekem območju vpliva razširjenost ekološkega kmetijstva v soseščini. Hipotezo smo preverili z uporabo prostorske ekonometrije, kjer z regresijskimi metodami preverjamo vpliv prenosa informacij iz sosedstva oziroma učinkov prostorskih prelitij. Rezultati prostorskega regresijskega modela, v katerega je bilo vključenih 1976 ekoloških kmetij na 28.088 hektarjev kmetijskih zemljišč potrjujejo, da na odločanje kmetijskih gospodarstev o (pre)usmeritvi v ekološko pridelavo vplivajo tudi odločitve pridelovalcev v soseščini in obratno.

 

The study examines the existence of spatial spillovers in the decision-making process of the conversion of agricultural holdings in Slovenia to organic farming. We tested the hypothesis that the transition to organic agriculture at certain location is influenced by the patterns of the implementation of organic farming in the neighborhood. The hypothesis was verified by the use of spatial econometrics, which is a regression-based method that checks for the influence of the transmission of information from the neighborhood, or the existence of spatial spillovers. The results of the spatial regression model, which included 1,976 organic farms on 28,088 hectares of agricultural land, confirm that the decision of agricultural holdings to engage in organic production is influenced by the decisions of the neighboring agricultural holdings, and vice versa.

References

Anselin, L. 1988: Spatial Econometrics: Methods and Models. Dordrecht. DOI: https://doi.org/10.1007/978-94-015-7799-1

Anselin, L. 1995: Local indicators of spatial association - LISA. Geographical Analysis 27-2. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1538-4632.1995.tb00338.x

Anselin, L. 2002: Under the hood, issues in the specification and interpretation of spatial regression models. Agricultural Economics 27-3. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2002.tb00120.x

Anselin, L. 2005: Interactive techniques and exploratory spatial data analysis. Geographical Information Systems: Principles, Techniques, Management and Applications. New Jersey.

Anselin, L., Bera, A. K., Florax, R. J. G. M., Yoon, M. J. 1996: Simple diagnostic tests for spatial dependence. Regional Science and Urban Economics 26-1. DOI: https://doi.org/10.1016/0166-0462(95)02111-6

Anselin, L., Smirnov, O. 1996: Efficient algorithms for constructing proper higher order spatial lag operators. Journal of Regional Science 36-1. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.1996.tb01101.x

Bartolj, T., Slabe Erker, R., Koman, K., Kavaš, D., Cunder, T., Bedrač, M. 2015: Izdelava sprotnega vrednotenja programa razvoja podeželja 2007–2013 v letu 2014, Vrednotenje vplivov plačil I. stebra SKP in investicijskih ukrepov na uspešnost izvajanja KOP (PRP 2007–2013). Kmetijski inštitut Slovenije. Ljubljana.

Bavec, M., Repič, P., Slabe, A., Poštrak, N., Miklavc, J. 2001: Ekološko kmetijstvo. Ljubljana.

Bichler, B., Häring, A. M., Dabbert, S., Lippert, C. 2005: Determinants of spatial distribution of organic farming in Germany. Researching Sustainable Systems: International Scientific Conference on Organic Agriculture. Adelaide. Medmrežje: http://orgprints.org/6322/ (26. 9. 2016).

Bjørkhaug, H., Blekesaune, A. 2013: Development of organic farming in Norway: a statistical analysis of neighbourhood effects. Geoforum 45. DOI: https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2012.11.005

Boncinelli, F., Bartolini, F., Brunori, G., Casini, L. 2015: Spatial analysis of the participation in agri-environment measures for organic farming. Renewable Agriculture and Food Systems 31-4. DOI: https://doi.org/10.1017/s1742170515000307

Case, A. 1992: Neighborhood influence and technological change. Regional Science and Urban Economics 22-3. DOI: https://doi.org/10.1016/0166-0462(92)90041-x

Egri, C. 1999: Attitudes, backgrounds and information preferences of Canadian farmers: implication for organic farming advocacy and extension. Journal of Sustainable Agriculture 13-3. DOI: https://doi.org/10.1300/j064v13n03_05

Eurostat 2016: Podatki o površinah kmetijskih zemljišč z ekološkim kmetovanjem. Medmrežje: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (7. 10. 2016).

Fairweather, J. R. 1999: Understanding how farmers choose between organic and conventional production: Results from New Zealand and policy implications. Agriculture and Human Values 16-1. DOI: https://doi.org/10.1023/A:1007522819471

Florax, R. J. G. M., Voortman, R. L., Brouwer, J. 2002: Spatial dimensions of precision agriculture: a spatial econometric analysis of millet yield on Sahelian coversands. Agricultural Economics 27-3. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1574-0862.2002.tb00129.x

Frederiksen, P., Langer, V. 2004: Localisation and concentration of organic farming in the 1990s - the Danish case. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie 95-5. DOI: https://doi.org/10.1111/j.0040-747x.2004.00338.x

Getis, A. 2010: Spatial autocorrelation. Handbook of Applied Spatial Analysis. New York. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-03647-7_14

Koesling, M., Flaten, O., Lien, G. 2008: Factors influencing the conversion to organic farming in Norway. International Journal of Agricultural Resources, Governance and Ecology 7, 1-2. DOI: https://doi.org/10.1504/ijarge.2008.016981

Lampič, B., Mrak, I., Potočnik Slavič, I., Bednář, P., Žufan, P., 2010: Characteristics of organic food consumers in urban regions of Ljubljana and Ostrava. Dela 34. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.34.2.23-38

Läppe, D., Kelley, H. 2015: Spatial dependence in the adoption of organic drystock farming in Ireland. European Review of Agricultural Economics 42-2. DOI: https://doi.org/10.1093/erae/jbu024

Läpple, D. 2010: Adoption and abandonment of organic farming: an empirical investigation of the Irish drystock sector. Journal of Agricultural Economics 61-3. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1477-9552.2010.00260.x

LeSage, J. P., Pace, R. K. 2010: Spatial econometric models. Handbook of Applied Spatial Analysis. New York. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-03647-7_18

Lewis, D. J., Barham, B. L., Robinson, B. 2011: Are there spatial spillovers in the adoption of clean technology? The case of organic dairy farming. Land Economics 87-2. DOI: https://doi.org/10.3368/le.87.2.250

Manski, C. 1993: Identification of endogenous social effects: the reflection problem. The Review of Economic Studies 60-3. DOI: https://doi.org/10.2307/2298123

Midmore, P., Padel, S., McCalman, H., Isherwood, J., Fowler, S., Lampkin, N. 2001: Attitudes towards conversion to organic production systems: a study of farmers in England. Aberystwyth. Medmrežje: http://orgprints.org/10817/1/Attitude_survey.pdf (20. 4. 2017).

Moran, P. A. P. 1948: The interpretation of statistical maps. Journal of the Royal Statistical Society B 10.

Moussis, N. 2010: Guide to European Policies. Rixensart.

Padel, S. 2001: Conversion to organic farming: A typical example of the diffusion of an innovation? Sociologia Ruralis 41-1. DOI: https://doi.org/10.1111/1467-9523.00169

Pietola, K. S., Oude Lansink, A. 2001: Farmer response to policies promoting organic farming technologies in Finland. European Review of Agricultural Economics 28-1. DOI: https://doi.org/10.1093/erae/28.1.1

Podmenik, D. 2012: Trendi in perspektive ekološkega kmetijstva s poudarkom na Sloveniji in Slovenski Istri. Ljubljana.

Schmidtner, E., Lippert, C., Engler, B., Häring, A. M., Aurbacher, J., Dabbert, S. 2012: Spatial distribution of organic farming in Germany: Does neighbourhood matter? European Review of Agricultural Economics 39-4. DOI: https://doi.org/10.1093/erae/jbr047

Slabe, A. 2015: Razvojni potencial ekološkega kmetijstva v Sloveniji v povezavi z doseganjem trajnostne samooskrbe s hrano. Doktorsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Slabe, A., Kuhar, A., Juvančič, L., Tratar-Supan, A.-L., Lampič, B., Pohar, J., Gorečan, M., Kodelja, U. 2010: Analiza stanja in potencialov za rast ponudbe ekoloških proizvodov v luči doseganja ciljev Akcijskega načrta za razvoj ekološkega kmetijstva v Sloveniji do leta 2015. Zaključno poročilo, Inštitut za trajnostni razvoj, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana. Medmrežje: https://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-HSZQEAJZ/d964ccac-95c6-42b0-b3f6-3f30ae50b45b/PDF (20. 8. 2018).

Slabe, A., Lampič, B., Juvančič, L. 2011: Potenciali ekološke pridelave za trajnostno lokalno oskrbo s hrano v Sloveniji. Dela 36. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.36.93-109

Smit, M. J., van Leeuwen, E. S., Florax, R. J. G. M., Groot, H. L. F. 2015: Rural development funding and agricultural labour productivity: a spatial analysis of the European Union at the NUTS 2 level. Ecological Indicators 59. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2015.05.061

Travnikar, T. 2017: Vrednotenje ukrepov politike razvoja podeželja s prostorsko ekonometrijo. Doktorsko delo, Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Travnikar, T., Juvančič, L. 2013: Uporaba prostorske ekonometrije pri vrednotenju ukrepov politike razvoja podeželja. Orodja za podporo odločanju v kmetijstvu in razvoju podeželja. Ljubljana.

Uredba (ES) številka 1059/2003 Evropskega parlamenta in sveta z dne 26. maja 2003 o oblikovanju skupne klasifikacije statističnih teritorialnih enot (NUTS). Uradni list Evropske unije L 154/1. Medmrežje: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1059&from=SL (14. 3. 2016).

Villano, R., Fleming, E., Moss, J. 2016: Spatial econometric analysis: Potential contribution to the economic analysis of smallholder development. Causal Inference in Econometrics. Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-27284-9_3

Wollni, M., Andersson, C. 2014: Spatial patterns of organic agriculture adoption: evidence from Honduras. Ecological Economics 97. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolecon.2013.11.010

Downloads

Published

2018-12-31

How to Cite

Travnikar, T., & Juvančič, L. (2018). Prostorski vzorec vključevanja slovenskih kmetijskih gospodarstev v ekološko kmetovanje // Spatial pattern of the integration of farm holdings in Slovenia into organic farming. Geografski Vestnik, 90(2). https://doi.org/10.3986/GV90203

Issue

Section

Articles/članki