Velika in mala začetnica ter drugi problemi zapisovanja slovenskih zemljepisnih imen // Capitalization and other issues in writing Slovenian geographical names

Authors

  • Drago Kladnik
  • Drago Perko

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV90207

Keywords:

geografija, jezikoslovje, zemljepisna imena, sporna imena, standardizacija, velika in mala začetnica, pravopis, slovenščina, Slovenija // geography, linguistics, geographical names, disputed names, standardization, capitalization, orthography, Slovene, Slovenia

Abstract

Tokratno, drugo razpravo o bolj zapletenih vidikih in primerih rabe slovenskih zemljepisnih imen namenjamo predvsem rabi velike in male začetnice v večbesednih slovenskih zemljepisnih imenih, slovenjenju večbesednih tujih zemljepisnih imen, večbesednim imenom delov naselij (mest in vasi) ter rabi velike in male začetnice pri vzdevkih oziroma nadomestnih imenih (na primer črna celina, dežela tisočerih jezer). Na koncu predstavljamo poenostavitve pri pisanju zemljepisnih imen, kot jih predvideva nastajajoči novi slovenski pravopis.

 

This second discussion on more complex aspects and examples of using Slovenian geographical names is primarily dedicated to capitalization in multiword Slovenian geographical names, Slovenianizing multiword foreign geographical names, multiword names of parts of towns and villages, and capitalization of nicknames or other descriptive names (e.g., Dark Continent, land of a thousand lakes). It concludes by presenting simplifications in how geographical names should be written as defined in the new Slovenian normative guide being prepared.

References

Atlant. Slovenska matica. Ljubljana, 1869–1877.

Bizjak Končar, A., Dobrovoljc H., Weiss, P. 2014; »Goriška Brda« in »Brda« ter »Sončevi« in »sončni« žarki. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/515/goriška-brda-in-brda-ter-sončevi-in-sončni-žarki (28. 11. 2017).

Dobrovoljc, H. 2012a: Pisanje imen izdelkov in znamk. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Dobrovoljc, H. 2012b: Pisanje začetnice v predložnih lastnih imenih. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Dobrovoljc, H. 2013a: Prevedena večbesedna naselbinska imena in raba začetnice. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica/prevedena-vecbesedna-naselbinska-imena-in-raba-zacetnice#v (28. 11. 2017).

Dobrovoljc, H. 2013b: Raba začetnice v imenih »Zahodni Karpati« in »francoske« Alpe«. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica/raba-zacetnice-v-imenih-zahodni-karpati-in-francoske-alpe#v (18. 11. 2017).

Dobrovoljc, H. 2014: Pisanje večbesednih zemljepisnih imen: »Severna Amerika«, »Jugovzhodna Azija«. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica/pisanje-vecbesednih-zemljepisnih-imen-severna-amerika-jugovzhodna-azija#v (28. 11. 2017).

Dobrovoljc, H., Jakop, N. 2011: Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana.

Dobrovoljc, H., Jakop, N. (ur.) 2012: V iskanju soglasja. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Furlan, M., Gložančev, A., Kladnik, D., Perko, D., Šivic-Dular, A. 2008: Imenik zemljepisnih imen Državne pregledne karte Republike Slovenije v merilu 1 : 250.000. Državna pregledna karta Republike Slovenije 1 : 250.000: standardizirana slovenska zemljepisna imena. Ljubljana.

Gams, I. 1990: O imenu obalne regije. Geografski vestnik 62.

Geršič, M. 2017: Changing denotations of selected Slovenian choronyms. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4600

Gigafida 2017. Medmrežje: http://www.gigafida.net/ (20. 10. 2017).

Jakop, N. 2017: Pisanje zemljepisnega imena »slovenska Istra«. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica/pisanje-zemljepisnega-imena-slovenska-istra#v (29. 11. 2017).

Jezikovna svetovalnica. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ljubljana, 2017. Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/ (15. 10. 2017).

Kladnik, D. 1996: Naravnogeografske členitve Slovenije. Geografski vestnik 68.

Kladnik, D. 2006: Tuja zemljepisna imena v slovenskem jeziku; razvojni vidiki in problematika njihove rabe. Doktorsko delo, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana.

Kladnik, D. 2007: Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen. Georitem 2. Ljubljana.

Kladnik, D. 2014a: Kako pišemo zvezo »Vzhodne Alpe«? Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica/kako-pisemo-zvezo-vzhodne-alpe#v (18. 11. 2017).

Kladnik, D. 2014b: Zemljepisna imena pokrajin in označevanje lege znotraj celin. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/582/zemljepisna-imena-pokrajin-in-ozna%C4%8Devanje-lege-znotraj-celin (24. 10. 2018).

Kladnik, D., Bole, D. 2012: The life of Slovenian exonyms and their familiarity in the professional community. Acta geographica Slovenica 52-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS52204

Kladnik, D., Ciglič, R., Hrvatin, M., Perko, D., Repolusk, P., Volk Bahun, M. 2013: Slovenski eksonimi. Geografija Slovenije 24. Ljubljana.

Kladnik, D., Crljenko, I., Čilaš Šimpraga, A., Geršič, M. 2017: A comparison of Croatian and Slovenian exonyms. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4653

Kladnik, D., Perko, D. 2007: Problematična imena držav v slovenskem jeziku. Geografski vestnik 79-2.

Kladnik, D., Perko, D. 2013: Slovenska imena držav. Geografija Slovenije 25. Ljubljana.

Kladnik, D., Perko, D. 2015: Problematika poimenovanja držav in odvisnih ozemelj. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.

Kladnik, D., Perko, D. 2017: Ustreznejša raba slovenskih zemljepisnih imen. Geografski vestnik 89-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV89205

Klinar, K., Geršič, M. 2014: Traditional house names as part of cultural heritage. Acta geographica Slovenica 54-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS54409

Leksikon Sova. Ljubljana, 2006.

Medmrežje 1: https://www.worldatlas.com/articles/which-country-has-the-most-lakes.html (19. 10. 2018).

Perko, D., Jordan, P., Komac, B. 2017: Exonyms and other geographical names. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4891

Perko, D., Kladnik, D. 2017: Slovenian exonyms in North America. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.47777

Preglednica eksonimov 2014: Medmrežje: http://giam.zrc-sazu.si/sl/zbirka/zemljepisna-imena#v (15. 10. 2017).

Repolusk, P. 1998: Koprska brda. Slovenija – pokrajine in ljudje. Ljubljana.

Slovenski pravopis. Ljubljana, 2001.

Slovenski standard SIST ISO 3166-2. Kode za predstavljanje imen držav in njihovih podrejenih enot - 2. del: Kode podrejenih enot države. Slovenski inštitut za standardizacijo. Ljubljana, 2016. Medmrežje: http://ecommerce.sist.si/catalog/project.aspx?id=449fe421-2d64-4b81-8322-b719b7fad341 (18. 10. 2018).

Urbanc, M., Fridl, J., Kladnik, D., Perko, D. 2006: Atlant and slovene national consciousness in the second half of the 19th century. Acta geographica Slovenica 46-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS46204

Vodopivec, F. 2000: Revija Istrske teme, ocena letnikov 1998 in 1999. Medmrežje: http://www.istra-nasa.si/dr-franc-vodopivec-o-listu-istrske-teme/ (19. 10. 2017).

Downloads

Published

2018-12-31

Issue

Section

Articles/članki