Še nekaj problemov pisanja zemljepisnih imen v slovenskem jeziku // Additional issues in writing geographical names in Slovenian

Authors

  • Drago Kladnik
  • Drago Perko

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV91107

Keywords:

geografija, jezikoslovje, zemljepisna imena, sporna imena, standardizacija, slovenjenje, pravopis, slovenščina, Slovenija, //, geography, linguistics, geographical names, disputed names, standardization, Slovenianization, orthography, Slovene, Slovenia

Abstract

Tokratno, tretjo razpravo o bolj zapletenih vidikih in primerih rabe slovenskih zemljepisnih imen namenjamo predvsem slovenskim zemljepisnim imenom v Italiji, južnoslovanskim črkam (ki jih ni v slovenski abecedi) v slovenskih zemljepisnih imenih, slovenjenju imen gorovij, morij, jezer in rek ter svojilnim pridevnikom v slovenskih zemljepisnih imenih. Na koncu predstavljamo poenostavitve pri pisanju zemljepisnih imen, kot jih predvideva nastajajoči novi slovenski pravopis, in poudarjamo pomen sodelovanja med jezikoslovci, geografi in drugimi strokovnjaki. //

 

This third discussion on more complex aspects and examples of using Slovenian geographical names is primarily dedicated to Slovenian geographical names in Italy, South Slavic letters (that are not part of the Slovenian alphabet) in Slovenian geographical names, Slovenianizing the names of mountain ranges, seas, lakes, and rivers, and possessive adjectives in Slovenian geographical names. It concludes by presenting simplifications in how geographical names should be written as defined in the new Slovenian normative guide being prepared, and by emphasizing the importance of cooperation between linguists, geographers and other experts.

References

Dobrovoljc, H., Jakop, N. 2011: Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom. Ljubljana.
Dobrovoljc, H., Jakop, N. (ur.) 2012: V iskanju soglasja. Pravopisna stikanja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.
Furlan, M., Gložančev, A., Kladnik, D., Perko, D., Šivic-Dular, A. 2008: Imenik zemljepisnih imen Državne pregledne karte Republike Slovenije v merilu 1 : 250.000. Državna pregledna karta Republike Slovenije 1 : 250.000: standardizirana slovenska zemljepisna imena. Ljubljana.
Geršič, M. 2017: Changing denotations of selected Slovenian choronyms. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4600
Gigafida 2017. Medmrežje: http://www.gigafida.net/ (15. 10. 2018).
Jezikovna svetovalnica. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ljubljana, 2017. Medmrežje: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/ (15. 10. 2018).
Kladnik, D. 2001: Seznam tujih zemljepisnih imen v slovenskem jeziku. Geodetska uprava Republike Slovenije. Medmrežje: http://www.gu.gov.si/fileadmin/gu.gov.si/pageuploads/publikacije/arhiv_publik/seznam_tujih_zemljepisnih_imen.pdf (15. 10. 2018).
Kladnik, D. 2006: Tuja zemljepisna imena v slovenskem jeziku; razvojni vidiki in problematika njihove rabe. Doktorska disertacija, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana.
Kladnik, D. 2007: Pogledi na podomačevanje tujih zemljepisnih imen. Georitem 2. Ljubljana.
Kladnik, D., Bole, D. 2012: The life of Slovenian exonyms and their familiarity in the professional community. Acta geographica Slovenica 52-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS52204
Kladnik, D., Ciglič, R., Hrvatin, M., Perko, D., Repolusk, P., Volk Bahun, M. 2013: Slovenski eksonimi. Geografija Slovenije 24. Ljubljana.
Kladnik, D., Crljenko, I., Čilaš Šimpraga, A., Geršič, M. 2017: A comparison of Croatian and Slovenian exonyms. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4653
Kladnik, D., Perko, D. 2007: Problematična imena držav v slovenskem jeziku. Geografski vestnik 79-2.
Kladnik, D., Perko, D. 2013: Slovenska imena držav. Geografija Slovenije 25. Ljubljana.
Kladnik, D., Perko, D. 2015: Problematika poimenovanja držav in odvisnih ozemelj. Pravopisna razpotja: razprave o pravopisnih vprašanjih. Ljubljana.
Kladnik, D., Perko, D. 2017: Ustreznejša raba slovenskih zemljepisnih imen. Geografski vestnik 89-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV89205
Kladnik, D., Perko, D. 2018: Velika in mala začetnica ter drugi problemi zapisovanja slovenskih zemljepisnih imen. Geografski vestnik 90-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV90207
Klinar, K., Geršič, M. 2014: Traditional house names as part of cultural heritage. Acta geographica Slovenica 54-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS54409
Marković, S. B., Ruman, A., Gavrilov, M. B., Stevens, T., Zorn, M., Komac, B., Perko, D. 2014: Modeling of the Aral and Caspian seas drying out influence to climate and environmental changes. Acta geographica Slovenica 54-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS54304
Medmrežje 1: https://www.slovenska-biografija.si/oseba/sbi1014700/ (20. 10. 2018).
Medmrežje 2: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bene%C4%8Dija (20. 10. 2018).
Medmrežje 3: https://sl.wikipedia.org/wiki/Bene%C5%A1ka_Slovenija (20. 10. 2018).
Merkù, P. 2006: Krajevno imenoslovje na slovenskem zahodu. Ljubljana.
Perko, D., Jordan, P., Komac, B. 2017: Exonyms and other geographical names. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4891
Perko, D., Kladnik, D. 2017: Slovenian exonyms in North America. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.47777
Perko, D., Kladnik, D. 2019: Slovenski eksonimi v sosedstvu Slovenije. Geografski vestnik 91-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV91208
Preglednica eksonimov. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU. Ljubljana, 2014: Medmrežje: http://giam.zrc-sazu.si/sl/zbirka/zemljepisna-imena#v (15. 10. 2017).
Rutar, S. 1899: Beneška Slovenija: prirodoznanski in zgodovinski opis. Ljubljana.
Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 2005.
Snoj, M. 2013: Tuje črke v zemljepisnih imenih: »Medžugorje« in »Međugorje«. Jezikovna svetovalnica. Medmrežje: http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica/tuje-crke-v-zemljepisnih-imenih-medzugorje-in-medugorje#v (26. 11. 2016).
Urbanc, M., Fridl, J., Kladnik, D., Perko, D. 2006: Atlant and slovene national consciousness in the second half of the 19th century. Acta geographica Slovenica 46-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS46204
Zagórski, B., Geršič, M., Kladnik, D. 2018: Challenges in the transformation of Slovene geographical names into Arabic. Geografski vestnik 90-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV90205

Additional Files

Published

2019-12-15

Issue

Section

Articles/članki