Vrednotenje družbene trajnostnosti malega industrijskega mesta: primer Velenja // Assessing the social sustainability of a small industrial town: the case of Velenje

Authors

  • Jernej Tiran
  • David Bole
  • Primož Gašperič
  • Jani Kozina
  • Peter Kumer
  • Primož Pipan

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV91204

Keywords:

trajnostni razvoj, mala in srednje velika mesta, družbene razmere, razvoj, industrija, urbana politika, prostorsko načrtovanje, Slovenija, //, sustainability, small and medium-sized towns, social conditions, development, industry, urban policy, spatial planning, Slovenia

Abstract

Namen prispevka je poskus vrednotenja družbenega vidika trajnostnega razvoja Velenja, ki v evropskem merilu sodi med mala industrijska mesta. Pri vrednotenju smo uporabili v tujini uveljavljeno orodje Social Sustainability Framework in ga prilagodili lokalnemu kontekstu. Ugotovili smo, da je Velenje mesto z visoko stopnjo družbene trajnostnosti v treh od štirih ocenjenih sklopov: dobrin in družbene infrastrukture, družbenega in kulturnega življenja ter vpliva, ki ga ima lokalno prebivalstvo na razvoj. Največja slabost mesta je slabša prilagodljivost in prožnost kot posledica na dveh večjih podjetjih temelječega gospodarstva. Ocenjujemo, da ima uporabljeno orodje veliko uporabno vrednost za urbano načrtovanje in urbani razvoj. //

 

The purpose of the article was to evaluate the social sustainability of Velenje, which falls into the category of small industrial towns on the European scale. The evaluation was done by using Social Sustainability Framework, an established tool that was adjusted to the local context. It was determined that Velenje is a town with a high level of social sustainability both in the areas of goods and social infrastructure, social and cultural life, as well as the influence that the local inhabitants have on development. The town’s greatest disadvantage is its reduced adaptability level and flexibility, which is the consequence of an economy based on only two major companies. We believe that the tool has the potential to be useful for urban planning and development.

References

Åhman, H. 2013: Social sustainability–society at the intersection of development and maintenance. Local Environment 18-10. DOI: https://doi.org/10.1080/13549839.2013.788480
Bacon, N., Caistor-Arendar, L. 2014: Measuring social sustainability in Sutton. Medmrežje: http://www.social-life.co/media/files/Sutton_Social_Sustainability_Nov14.pdf (19. 7. 2019).
Bole, D., Kozina, J., Tiran, J. 2017: National analysis of Slovenian small and medium-sized industrial towns. BRIGHT FUTURE project report, ZRC SAZU. Ljubljana. Medmrežje: https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/wp2_analiza_si_v3.pdf (16. 5. 2019).
Bole, D., Kozina, J., Tiran, J. 2019: Socioeconomic performance of small and medium-sized industrial towns: the Slovenian perspective. Moravian Geographical Reports. (v recenziji)
Bole, D., Šmid Hribar, M., Pipan, P. 2017: Participatory research in community development: A case study of creating cultural tourism products. Acta Universitatis Carolinae Geographica 52-2. DOI: https://doi.org/10.14712/23361980.2017.13
Bramley, G., Dempsey, N., Power, S., Brown, C., Watkins, D. 2009: Social sustainability and urban form: evidence from five British cities. Environment and Planning 41-9. DOI: https://doi.org/10.1068/a4184
Bučar Ručman, A. 2015. Analiza migracij in odnosov v multikulturni skupnosti: Primer mestne občine Velenje. Dve domovini 41.
Campbell, S. 1996: Green cities, growing cities, just cities? Urban planning and the contradictions of sustainable development. Journal of the American Planning Association 62-3. DOI: https://doi.org/10.1080/01944369608975696
Celostna prometna strategija Mestne občine Velenje. Velenje, 2017. Medmrežje: https://www.velenje.si/files/default/0-MOV/Datoteke/2017/CPS/CPS%20MOV%20Publikacija%20www.pdf (17. 10. 2019).
Cigale, D. 2007: Social indicators of sustainable development of small towns in Slovenia. Sustainable Development of Small Towns. Ljubljana.
Cirman, A., Ograjenšek, I. 2014: Community satisfaction in post-socialist cities: factors and implications. Lex localis 12-2. DOI: https://doi.org/10.4335/12.2.249-265(2014)
Darchen, S., Ladouceur, E. 2013: Social sustainability in urban regeneration practice: a case study of the Fortitude Valley Renewal Plan in Brisbane. Australian Planner 50-4. DOI: https://doi.org/10.1080/07293682.2013.764909
Delovno aktivno prebivalstvo po sektorju zaposlitve, občine, Slovenija. Statistični urad Republike Slovenije.
Ljubljana, 2015.
Dempsey, N., Bramley, G., Power, S., Brown, C. 2011: The social dimension of sustainable development: Defining urban social sustainability. Sustainable Development 19-5. DOI: https://doi.org/10.1002/sd.417
Eizenberg, E., Jabareen, Y. 2017: Social sustainability: A new conceptual framework. Sustainability 9-1. DOI: https://doi.org/10.3390/su9010068
Ferreira, A. 2006: Ocena razvoja Zgornje Gorenjske z vidika okoljske, socialne in ekonomske trajnosti. Geografski vestnik 78-2.
Fol, S., Cunningham-Sabot, E. 2010: Déclin urbain et shrinking cities: Une évaluation critique des approches de la décroissance urbaine. Annales de Geographie 119-674. DOI: https://doi.org/10.3917/ag.674.0359
Greenberg, J. 2010: ‘There’s nothing anyone can do about it’: Participation, apathy, and ‘successful’ democratic transition in postsocialist Serbia. Slavic Review 69-1.
Gordon, C. 2019: Identifying social innovations in industrial towns: a comparative perspective. BRIGHT FUTURE D4.3 Synthesis Report, Social Life. London. Medmrežje: https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/wp4_synthesis_report_final_0310.pdf (18. 10. 2019).
Grgič, M. 2018: Preverite, kdo je dobil največ državne pomoči: Največ pomoči za železnice, rudnik in energetiko. Delo, 23. 8. 2018. Medmrežje: https://www.delo.si/gospodarstvo/novice/preverite-kdo-je-dobil-najvec-drzavnih-pomoci-84142.html (18. 10. 2019).
Gričar Ločnikar, I., Remic Novak, K. 2014: Strategija razvoja socialnega varstva v Mestni občini Velenje za obdobje od 2014 do 2020. Velenje. Medmrežje: http://arhiva.velenje.si/0-www-4/Datoteke/2014/Razno/strategija-knjizica%2022x14%20HQ.pdf (20. 6. 2019).
Halilović, N. 2014: Pregled kolesarjenju nevarnih mest v Velenju in predlog njihovih izboljšav. Zaključna seminarska naloga, Oddelek za geografijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Ljubljana.
Hamdouch, A., Demaziere, C., Banovac, K. 2017: The socio-economic profiles of small and medium-sized towns: Insights from European case studies. Tijdschrift Voor Economische En Sociale Geografie 108-4. DOI: https://doi.org/10.1111/tesg.12254
Harfst, J., Wust, A., Nadler, R. 2018: Conceptualizing industrial culture. GeoScape 12-1. DOI: https://doi.org/10.2478/geosc-2018-0001
Hawkes, J. 2001: The fourth pillar of sustainability: Culture's essential role in public planning. Melbourne.
Hudales, J. 2015: Življenje v novem mestu: Velenje in njegove urbane identitete 1945–1960. Ljubljana.
Jamnikar, S. 2019: Tehnološka naprednost in inovativnost Premogovnika Velenje v mednarodnem merilu (ustni vir).
Jeromel, G., Medved, M., Likar, J. 2010: An analysis of the geomechanical processes in coal mining using the Velenje mining method. Acta Geotechnica Slovenica 7-1.
Kazalniki blaginje v Sloveniji. Ljubljana, 2015. Medmrežje: http://www.kazalniki-blaginje.gov.si/ (23. 10. 2019).
Koceva, M. M., Brandmüller, T., Lupu, I., Önnerfors, Å., Corselli-Nordblad, L., Coyette, C. (ur.) 2016: Urban Europe: Statistics on Cities, Towns and Suburbs. Luxembourg.
Kolenc, N. 2016: Občutek varnosti občanov Mestne občine Velenje. Diplomsko delo, Fakulteta za varnostne vede Univerze v Mariboru. Maribor.
Kotnik, K. 2019: Demografske spremembe – oblikovalec nove »stare« družbe (primer Mestne občine Velenje). Demografske spremembe in regionalni razvoj, Regionalni razvoj 7. Ljubljana.
Kozina, J., Bole, D. 2018: The impact of territorial policies on the distribution of the creative economy: tracking spatial patterns of innovation in Slovenia. Hungarian Geographical Bulletin 67-4. DOI: https://doi.org/10.15201/hungeobull.67.3.4
Kozina, J., Bole, D., Gašperič, P., Kumer, P., Pipan, P., Tiran, J. 2018: Locals’ narratives: case study town of Velenje, Slovenia. BRIGHT FUTURE project report, ZRC SAZU. Medmrežje: https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/t3.3_report_velenje_final_en.pdf (6. 5. 2019).
Kozina, J., Šmid Hribar, M., Poljak Istenič, S., Tiran, J., Halilović N. 2019: Družbeni učinki urbanega kmetijstva. Georitem 31. Ljubljana.
Kyttä, M., Broberg, A., Haybatollahi, M., Schmidt-Thomé, K. 2016: Urban happiness: context-sensitive study of the social sustainability of urban settings. Environment and Planning B: Planning and Design 43-1. DOI: https://doi.org/10.1177/0265813515600121
Lampič, B. 2007: Slovenska in moravska mala mesta na poti k sonaravnosti. Sustainable development of small towns. Ljubljana.
Martinez Fernandez, C., Audirac, I., Fol, S., Cunningham‐Sabot, E. 2012: Shrinking cities: Urban challenges of globalization. International Journal of Urban and Regional Research 36-2. DOI: https://doi.org/10.1111/j.1468-2427.2011.01092.x
Matošević, A. 2011: Pod zemljom: antropologija rudarenja u Labinštini u XX. stoljeću. Zagreb.
Medmrežje 1: http://www.lu-velenje.si/ (31. 5. 2019).
Medmrežje 2: https://www.sasainkubator.si/ (31. 5. 2019).
Medmrežje 3: http://www.mc-velenje.si/ (31. 5. 2019).
Medmrežje 4: https://www.velenje.si/uprava-organi-obcine/11731 (6. 6. 2019).
Medmrežje 5: https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi/javne-razgrnitve/11735 (15. 7. 2019).
Meili, R., Mayer, H. 2017: Small and medium-sized towns in Switzerland: Economic heterogeneity, socioeconomic performance and linkages. Erdkunde 71-4. DOI: https://doi.org/10.3112/erdkunde.2017.04.04
Nacionalno poročilo o urbanem razvoju – HABITAT III. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja. Ljubljana, 2016. Medmrežje: http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/publikacije/porocilo_urbani_razvoj_HabitatIII.pdf (15. 7. 2019).
Ograjenšek, I., Cirman, A. 2015: Internal city marketing: Positive activation of inhabitants through supported voluntarism. Ekonomski vjesnik 28-S.
Obsojeni polnoletni in mladoletni po občinah stalnega prebivališča, Slovenija, letno. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2016. Medmrežje: https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__13_kriminaliteta__01_statistika_toz_sodisc__10_13722_obsojene_kazalniki/1372201s.px/ (1. 7. 2019).
Pipan, T. 2018: Neo-industrialization models and industrial culture of small towns. GeoScape 12-1. DOI: https://doi.org/10.2478/geosc-2018-0002
Plut, D. 2005: Teoretična in vsebinska zasnova trajnostno sonaravnega napredka. Dela 23. DOI: https://doi.org/10.4312/dela.23.59-113
Podatki o društvih v Sloveniji. Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Ljubljana, 2018.
Podatki o zdravstvu po slovenskih občinah. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2018.
Podmenik, D., Bembič, M. 2015: Novi raziskovalni pristopi v družbeni geografiji: participativno akcijsko raziskovanje. Geografski vestnik 87-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV87207
Poles, R. 2013: Velenje, sprehod skozi mesto moderne. Velenje. Medmrežje: https://www.velenje.si/files/default/brosure/predstavitev-mesta-2013.pdf (16. 5. 2019).
Poljak Istenič, S. 2019: Participatory urbanism: creative interventions for sustainable development. Acta geographica Slovenica 59-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.5142
Poljak Istenič, S., Kozina, J. 2020: Participatory planning in a post-socialist urban context: experience from five cities in Central and Eastern Europe. Participatory Research and Planning in Practice. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-28014-7_3
Prebivalstvo po velikih in petletnih starostnih skupinah in splu, naselja, Slovenija, letno. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2019. Medmrežje: https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__05_prebivalstvo__10_stevilo_preb__20_05C50_prebivalstvo_naselja/05C5002S.px/ (1. 6. 2019).
Purvis, B., Mao, Y., Robinson, D. 2019: Three pillars of sustainability: in search of conceptual origins. Sustainability Science 14-3. DOI: https://doi.org/10.1007/s11625-018-0627-5
Rashidfarokhi, A., Yrjänä, L., Wallenius, M., Toivonen, S., Ekroos, A., Viitanen, K. 2018: Social sustainability tool for assessing land use planning processes. European Planning Studies 26-6. DOI: https://doi.org/10.1080/09654313.2018.1461811
Servillo, L. A., Atkinson, R., Russo, A. P., Sýkora, L., Demazière, C., Hamdouch, A. 2014: Small and medium sized towns in their functional territorial context. Final report, ESPON. Luxembourg.
Servillo, L., Atkinson, R., Hamdouch, A. 2017: Small and medium‐sized towns in Europe: conceptual, methodological and policy issues. Tijdschrift voor economische en sociale geografie 108-4. DOI: https://doi.org/10.1111/tesg.12252
Shirazi, M. R., Keivani, R. 2017: Critical reflections on the theory and practice of social sustainability in the built environment –a meta-analysis. Local Environment 22-12. DOI: https://doi.org/10.1080/13549839.2017.1379476
Stanovanjski standard. Statistični urad Republike Slovenije. Ljubljana, 2015. Medmrežje: https://pxweb.stat.si/SiStatDb/pxweb/sl/10_Dem_soc/10_Dem_soc__08_zivljenjska_raven__25_STANOVANJA__02_08611-stanovanja_OBC/0861101S.px/ (8. 5. 2019).
Strategija razvoja in trženja turizma v Mestni občini Velenje 2017–2021, Verzija 2.0. Velenje, 2017. Medmrežje: https://www.velenje.si/files/default/0-MOV/Datoteke/2017/Strategija%20razvoja%20in%20tr%c5%beenja%20turizma%20v%20MOV%20april%202017.pdf (17. 10. 2019).
Strateški razvojni dokument Mestne občine Velenje. Velenje, 2008. Medmrežje: https://www.velenje.si/files/default/brosure/Strategija%20razvoja%20MOV%202008.pdf (1. 6. 2019).
Suvorov, M., Rutar, T., Žitnik, M. 2010: Kazalniki trajnostnega razvoja za Slovenijo. Ljubljana.
Tiran, J. 2013: Vpliv izbora metode na vrednost gostote prebivalstva. Geografski vestnik 85-1.
Tiran, J., Bole, D., Gašperič, P., Kozina, J., Kumer, P., Pipan, P., Repolusk, P. 2018: Assessing social sustainability: case study town of Velenje, Slovenia. BRIGHT FUTURE project report, ZRC SAZU. Medmrežje: https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/t4.1_zrc_sazu_final_report_v2.pdf (14. 5. 2019).
Tretja generacija v skupnosti mestne občine Velenje. Vodnik po socialnih programih. Velenje, 2013. Medmrežje: https://www.velenje.si/files/default/brosure/vodnik-po-socialnih-programih.pdf (15. 7. 2019).
Vaishar, A., Zapletalová, J., Nováková, E. 2016: Between urban and rural: Sustainability of small towns in the Czech Republic. European Countryside 8-4. DOI: https://doi.org/10.1515/euco-2016-0025
Vintar Mally, K. 2018: Regional differences in Slovenia from the viewpoint of achieving Europe’s sustainable development. Acta geographica Slovenica 58-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.3309
WCED – World commission on environmental and development: Our common future – Brundtland report. Oxford, 1987.
Woodcraft, S. 2012: Social sustainability and new communities: Moving from concept to practice in the UK. Procedia-Social and Behavioral Sciences 68. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.204
Woodcraft, S., Bacon, N., Caistor-Arendar, L., Hackett, T. 2011: Design for Social Sustainability: A Framework for Creating Thriving New Communities. Medmrežje: http://www.social-life.co/media/files/DESIGN_FOR_SOCIAL_SUSTAINABILITY_3.pdf (1. 6. 2019).

Additional Files

Published

2019-12-15

Issue

Section

Articles/članki