Têrmin kras v Jesenkovih geografskih učbenikih // Term karst in Janez Jesenko geographical textbooks

Authors

  • Mihael Brenčič

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV91205

Keywords:

krasoslovje, slovenska kraška terminologija, pojav krasa, definicija krasa, slovenski znanstveni jezik, zgodovina znanosti, Janez Jesenko, //, karstology, Slovenian karst terminology, karst phenomenon, definition of karst, Slovenian science language, science history

Abstract

Janez Jesenko (1838–1908) je bil pomemben pisec osmih slovenskih geografskih učbenikov v drugi polovici 19. stoletja. Med njegovi najpomembnejši deli uvrščamo Občni zemljepis iz leta 1873 in Prirodoznanski zemljepis iz leta 1874. V svojih delih je obravnaval tudi kras. V članku smo analizirali, kako je razumel kras. Ugotovljeno je bilo, da je bil pri rabi besede nedosleden. Ker še niso bila vzpostavljena, ni upošteval enotnih pravil terminologije. Besedo kras je uporabljal tako v smislu zemljepisnega imena, kot v občem pomenu, prav tako pa je kras že razumel v sodobnem strokovno znanstvenem pomenu besede. Tudi s fenomenološkega vidika je kras opisoval v modernem smislu. V članku smo se dotaknili tudi pomena razumevanja teoretičnih vidikov razvoja pojma kras. //

 

In the second half of the 19th century Janez Jesenko (1838–1908) was an important writer of eight Slovenian geographical textbooks. Among his most important works are the General Geography of 1873 and the Natural History Geography of 1874. In his works he also covered karst. In the article we analyzed how he understood karst. It was found that the use of words was inconsistent, since terminological rules had not yet been established. He used the Slovenian word “kras” in both geographical and general terms, and understood karst in the modern scientific sense. Even from a phenomenological point of view, karst was described in a modern sense. The article also touches the meaning of theoretical aspects of the karst term development.

References

Bögli, A. 1980: Karst Hydrology and Physical Speleology. Heidelberg.
Bohinc, V. 1925: Razvoj geografije v Slovencih. Geografski vestnik 1.
Bonacci, O. 1987: Karst Hydrology: With Special Reference to the Dinaric Karst. Heidelberg.
Bratec Mrvar, R., Kladnik, D. 2008: Janez Jesenko – Malce pozabljeni velikan slovenske geografije. Geografski vestnik 80-1.
Bratec Mrvar, R., de Brea Šubic, S., Kladnik, D. 2008: Janez Jesenko - geografski domoljub iz Poljanske doline. Loški razgledi 55.
Cvijić, J. 1893: Das Karstphanomen. Versuch einer morphologischen Monographie. Arbeiten des Geographischen Institutes der k.k. Universität Wien. Wien.
Cvijić, J. 1895: Karst – Geografska monografija. Beograd.
Dreybrodt, W. 1988: Processes in Karst Systems. Heidelberg.
Ferk, M., Zorn, M. 2015: Kras – večpomenski izraz z mednarodno veljavo. Kronika 63-3.
Ford, D., Williams, P. 2007: Karst Hydrogeology and Geomorphology. Chichester.
Gams, I. 1973: Razvoj slovenskih besed kras in dolina v mednarodna termina do konca 19. stoletja. Slovenska kraška terminologija. Ljubljana.
Gams, I. 1974: Kras zgodovinski, naravoslovni in geografski opis. Ljubljana.
Gams, I. 1993: Origin of the term »karst«, and the transformation of the Classical Karst (kras). Environmental Geology 21-3. DOI: https://doi.org/10.1007/BF00775293
Gams, I. 1994: Spremenljivi pomen krasa za krasoslovje med razvojem pojma kras. Annales, Series historia naturalis 4-4.
Gams, I. 2004: Kras v Sloveniji v prostoru in času. Ljubljana.
Jesenko, J. 1865: Zemljepisna začetnica za gimnazije in realke. Gorica.
Jesenko, J. 1873: Občni zemljepis. Ljubljana.
Jesenko, J. 1874: Prirodoznanski zemljepis. Ljubljana.
Jesenko, J. 1876: Mali občni zemljepis. Gorica.
Jesenko, J. 1882: Zemljepis za prvi razred srednjih šol. Ljubljana.
Jesenko, J. 1883: Zemljepis za drugi in tretji razred srednjih šol. Ljubljana.
Jesenko, J. 1885: Avstrijsko-ogerska monarhija: Domovinoznanstvo za četrti razred srednjih šol. Ljubljana.
Jesenko, J. 1890: Zemljepis za prvi razred srednjih šol, Drugi popravljeni in skrajšani natis. Ljubljana.
Kranjc, A. 1994: O imenu in zgodovini pokrajine Kras. Annales, Series historia naturalis 4-4.
Kranjc, A. 2011: The origin and evolution of the term “Karst”. Procedia Social and Behavioral Sciences 19. DOI: https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.05.170
Kranjec, S. 1964: Geografija. Slovenska matica 1864–1964. Ljubljana.
Seidl, F. 1899: Cerkniško jezero. Ljubljanski zvon 19-10.
Shaw, T. R. 1992: History of Cave Sciences. Sydney.
Sweeting, M. M. 1972: Karst Landforms. London.
Žigon, T., Almasy, K., Lovšin, A. 2017: Vloga in pomen prevajanja učbenikov v 19. stoletju – Kulturnozgodovinski in jezikovni vidiki. Ljubljana.

Additional Files

Published

2019-12-15

Issue

Section

Articles/članki