Določanje erozije v gričevjih severovzhodne Slovenije z Gavrilovićevo enačbo // Determination of erosion in low hills of northeast Slovenia with Gavrilović equation

Authors

  • Mauro Hrvatin
  • Rok Ciglič
  • Dénes Lóczy
  • Matija Zorn

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV91206

Keywords:

erozija, GIS, Gavrilovićeva enačba, gričevje, Goričko, Haloze, Slovenske gorice, Slovenija, //, erosion, Gavrilović equation, low hills, Slovenske gorice Hills, Slovenia

Abstract

Preučevanje intenzivnosti erozijskih procesov spada med temeljne in pogosto obravnavane geomorfološke dejavnosti ter običajno vključuje tako terenske meritve kot tudi računalniško modeliranje. V Sloveniji so terenske meritve redke, zato prevladuje modeliranje erozijskih procesov. Pri slednjem je zaradi svoje preprostosti kljub pomanjkljivostim zelo priljubljena Gavrilovićeva enačba v več različicah. V prispevku predstavljamo uporabnost geografskih informacijskih sistemov pri izračunu posameznih členov Gavrilovićeve enačbe. Z njeno pomočjo smo za panonska gričevja severovzhodne Slovenije ocenili intenzivnost erozije. //

 

The study of the intensity of erosion processes is one of the fundamental and often treated geomorphological activities. It usually involves both field measurements, as well as computer modelling. In Slovenia, field measurements are rare, so modelling of erosion processes prevail. Due to its simplicity the Gavrilović equation (and its derivatives) is very popular for the calculations of erosion; despite its shortcomings. The paper presents the usefulness of geographic information systems in the calculation of individual parameters of Gavrilović equation. The Gavrilović equation was used to calculate the intensity of erosion in Pannonian low-hills of north-eastern Slovenia.

References

Arhiv meritev. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana. Medmrežje: http://meteo.arso.gov.si/met/sl/archive/ (13. 5. 2019).
Batista, P. V. G., Davies, J., Silva, M. L. N., Quinton, J. N. 2019: On the evaluation of soil erosion models: Are we doing enough? Earth-Science Reviews 197. DOI: https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2019.102898
Belec, B. 1998: Panonski svet. Slovenija: pokrajine in ljudje. Ljubljana.
Bertalanič, R. 2018: Padavine v 21. stoletju. Predstavitev rezultatov projekta Ocena podnebnih sprememb v Sloveniji do konca 21. stoletja. Medmrežje: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/CPVO/Usposabljanje/54011f5b56/12nov18_padavine.pdf (13. 5. 2019).
Bezak, N., Šraj, M., Mikoš, M. 2013: Pregled meritev vsebnosti suspendiranega materiala v Sloveniji in primer analize podatkov. Gradbeni vestnik 62-12.
Bezak, N., Šraj, M., Mikoš, M. 2016: Analyses of suspended sediment loads in Slovenian rivers. Hydrological Sciences Journal 61-6. DOI: https://doi.org/10.1080/02626667.2015.1006230
Boardman, J. 2006: Soil erosion science: Reflections on the limitation of current approaches. Catena 68, 2-3. DOI: https://doi.org/10.1016/j.catena.2006.03.007
Ciglič, R., Nagy, G. 2019: Naturalness level of land use in a hilly region in north-eastern Slovenia. Geografski vestnik 91-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV91101
Dragičević, N., Karleuša, B., Ožanić, N. 2016: A review of Gavrilović method (erosion potential method) application. Građevinar 68-9. DOI: https://doi.org/10.14256/JCE.1602.2016
Fanetti, D., Vezzoli, L. 2007: Sediment input and evolution of lacustrine deltas: The Breggia and Greggio rivers case study (Lake Como, Italy). Quaternary International 173-174. DOI: https://doi.org/10.1016/j.quaint.2007.02.008
Favis-Mortlock, D., Boardman, J., MacMillan, V. 2001: The limits of erosion modeling. Landscape Erosion and Evolution Modeling. Boston. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4615-0575-4_16
Gavrilović, S. 1962: Proračun srednje-godišnje količine nanosa prema potencijalu erozije. Glasnik šumarskog fakulteta 26.
Gavrilović, S. 1970: Savremeni načini proračunavanja bujičnih nanosa i izrada karata erozije. Erozija, bujični tokovi i rečni nanos. Beograd.
Gavrilović, S. 1972: Inženjering o bujičnim tokovima i eroziji. Beograd.
Globevnik, L., Holjević, D., Petkovšek, G., Rubinić, J. 2003: Applicability of the Gavrilović method in erosion calculation using spatial data manipulation techniques. Erosion Prediction in Ungauged Basins: Integrating Methods and Techniques. IAHS Publication 279. Wallingford, Oxfordshire.
Grafični podatki RABA za celo Slovenijo, različica/stanje 31. 3. 2019. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ljubljana, 2019.
Horvat, A. 2002: Erozija. Naravne nesreče in varstvo pred njimi. Ljubljana.
Horvat, A., Zemljič, M. 1998: Protierozijska vloga gorskega gozda. Gorski gozd. Ljubljana.
Hrovat, A. 1953: Kraška ilovica: njene značilnosti in vpliv na zgradbe. Ljubljana.
Hrvatin, M., Perko, D., Petek, F. 2006: Land use in selected erosion-risk areas of Tertiary low hills in Slovenia. Acta geographica Slovenica 46-1. DOI: ttps://doi.org/10.3986/AGS46103
Hrvatin, M., Zorn, M., Perko, D. 2014: Gavrilovićeva erozijska enačba in GIS. Digitalni prostor, GISv Sloveniji 12. Ljubljana.
Kert, B. 1974: Prikaz nekaterih družbeno pogojenih učinkov pokrajinske transformacije Pesniške doline. Socialnogeografski aspekti socialnega razlikovanja med slovenskimi pokrajinami. Ljubljana.
Kolbezen, M. 1979: Transport hribinskega materiala na potokih vzhodnega in jugovzhodnega Pohorja kot posledica erozije tal. Geografski vestnik 51.
Komac, B., Zorn, M. 2005: Soil erosion on agricultural land in Slovenia – measurements of rill erosion in the Besnica valley. Acta geographica Slovenica 45-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS45103
Komac, B., Zorn, M. 2008: Izračun vpliva sprememb rabe tal na erozijo v Zgornjem Posočju s pomočjo GIS. Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2007–2008. Ljubljana.
Kranjc, A. 1982: Erozija v porečju Pivke. Geografski vestnik 54.
Lazarević, R. 1968: Erozija u slivu Gvozdačke reke – prilog metodici za izradu karte erozije. Glasnik Srpskog geografskog društva 49-2.
Lazarević, R. 1985: Novi postupak za odredjivanje koeficijenata erozije (Z). Erozija – stručno-informativni bilten 13.
Lindsay, J. B. 2005: The Terrain Analysis System: a tool for hydro-geomorphic applications. Hydrological Processes 19-5. DOI: https://doi.org/10.1002/hyp.5818
Mikoš, M. 1995: Soodvisnost erozijskih pojavov v prostoru. Gozdarski vestnik 53-9.
Mikoš, M. 2000: Prodna bilanca reke Save od Jesenic do Mokric. Gradbeni vestnik 49-9.
Mikoš, M., Zupanc, V. 2000: Erozija tal na kmetijskih površinah. Sodobno kmetijstvo 33-10.
Milevski, I., Blinkov, I., Trendafilov, A. 2008: Soil erosion processes and modelling in the Upper Bregalnica catchment. 24th Conference of the Danubian Countries: On the Hydrological Forecasting Hydrological Bases of Water Management. Bled.
Petkovšek, G. 2002: Meritve sproščanja in odplavljanja zemljin na povodju Rokave. Raziskave s področja geodezije in geofizike 2002: zbornik predavanj. Ljubljana.
Pintar, J., Mikoš, M., Verbovšek, V. 1986: Elementi okolju prilagojenega urejanja vodotokov: alternativa utesnjevanju živih naravnih procesov v toge objekte. Drugi kongres o vodama Jugoslavije. Beograd.
Rainer, F., Pintar, J. 1972: Ogrožanje tal zaradi erozije, hudournikov in plazov. Zelena knjiga o ogroženosti okolja v Sloveniji. Ljubljana.
Ribičič, M., Šinigoj, J., Komac, M. 2003: New general engineering geological map of Slovenia. Geologija 46-2.
Spletna objektna storitev (WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih podatkov. Agencija Republike Slovenije za okolje. Ljubljana. Medmrežje: http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx (8. 5. 2019).
Staut, M. 2004: Recentni erozijski procesi v porečju Dragonje. Diplomsko delo, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Ljubljana.
Topole, M. 1998: Mirnska dolina: regionalna geografija porečja Mirne na Dolenjskem. Ljubljana.
Tošić, R., Dragićević, S. 2012: Methodology update for determination of the erosion coefficient. Glasnik Srpskog geografskog društva 92-1.
Ulaga, F. 2005: Monitoring suspendiranega materiala v slovenskih rekah. Acta Hydrotechnica 23-39.
Ulaga, F. 2006: Transport suspendiranega materiala v slovenskih rekah. Ujma 20.
Zemljevid tipov kamnin. Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, različica 13. 4. 2016. Ljubljana, 2016.
Zorn, M. 2008: Erozijski procesi v slovenski Istri. Geografija Slovenije 18. Ljubljana.
Zupanc, V., Pintar, M., Mikoš, M. 2000: Simulacija erozije tal s poskusnega polja v Latkovi vasi s pomočjo modela GLEAMS 2.1. Novi izzivi v poljedelstvu 2000 – zbornik simpozija. Ljubljana.

Additional Files

Published

2019-12-15

How to Cite

Hrvatin, M., Ciglič, R., Lóczy, D., & Zorn, M. (2019). Določanje erozije v gričevjih severovzhodne Slovenije z Gavrilovićevo enačbo // Determination of erosion in low hills of northeast Slovenia with Gavrilović equation. Geografski Vestnik, 91(2). https://doi.org/10.3986/GV91206

Issue

Section

Articles/članki