Slovenski eksonimi v sosedstvu Slovenije // Slovenian exonyms in Slovenia's neighborhood

Authors

  • Drago Perko
  • Drago Kladnik

DOI:

https://doi.org/10.3986/GV91208

Keywords:

zemljepisno ime, endonim, eksonim, slovenščina, slovenjenje, Italija, Avstrija, Madžarska, Jugoslavija, //, geographical name, endonym, exonym, Slovenian, slovenization, Italy, Austria, Hungary, Yugoslavia

Abstract

Število slovenskih eksonimov po svetu se zmanjšuje z oddaljenostjo od Slovenije, zato naj bi bilo njihovo število največje prav v bližnjih državah Slovenije.
Na podlagi primerjalne analize zajetih zemljepisnih imen iz vseh pomembnejših atlasov sveta v slovenskem jeziku smo pripravili dve preglednici slovenskih eksonimov. Obsežnejša preglednica ima 5038 imen, bolj zgoščena pa 3819 imen. Vsak eksonim ima 35 vsebinskih rubrik.
V analizi slovenskih eksonimov v sosedstvu Slovenije, ki vključuje 9 bližnjih držav (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Srbija, Kosovo in Severna Makedonija), smo upoštevali 279 zemljepisnih imen. Med pomenski tipi eksonimov so najbolj pogoste kopenske reliefne oblike (27,6 %), med tipi slovenjenja pa eksonimi s popolnoma prevedenimi imeni (38,0 %). Med izvirnimi jeziki eksonimov prevladujeta italijanščina (46,2 %) in nemščina (30,8 %). Najbolj pogosti slovenski eksonimi iz sosedstva Slovenije v slovenskih besedilih (poleg imen držav) so: Rim za Roma, Benetke za Venezia, Dunaj za Wien in Budimpešta za Budapest. //

 

The number of Slovenian exonyms around the world decreases with distance from Slovenia, so their number is supposed to be the highest in Slovenian neighboring countries.

Based on a comparative analysis of geographical names from all important world atlases in Slovenian language we prepared two spreadsheets of Slovenian exonyms. Extensive spreadsheet has 5038 names and concise spreadsheet 3819 names. Each exonym has 35 thematic sections.

In the analysis of Slovenian exonyms in Slovenia's neighborhood, which includes 9 nearby countries (Italy, Austria, Hungary, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro, Serbia, Kosovo and North Macedonia), we considered 279 geographical names. Land relief forms (27.6%) are the most numerous semantic type of exonyms and completely translated names (38.0%) are the most numerous slovenization type of exonyms. Among the original languages of exonyms Italian (46.2%) and German (30.8%) prevail. The most commonly used Slovenian exonyms from Slovenia's neighborhood in the Slovenian texts (besides the names of the countries) are: Rim ‘Rome’, Benetke ‘Venice’, Dunaj ‘Vienna’ and Budimpešta ‘Budapest’.

References

Gigafida 2017. Medmrežje: http://www.gigafida.net/ (15. 10. 2018).
Kadmon, N. 2000: Toponymy: The Lore, Laws and Language of Geographical Names. New York.
Kladnik, D. 2009: Odprte dileme pomenske razmejitve izrazov endonim in eksonim. Geografski vestnik 81-1.
Kladnik, D., Bole, D. 2012: The life of Slovenian exonyms and their familiarity in the professional community. Acta geographica Slovenica 52-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS52204
Kladnik, D., Ciglič, R., Hrvatin, M., Perko, D., Repolusk, P., Volk Bahun, M. 2013: Slovenski eksonimi. Geografija Slovenije 24. Ljubljana.
Kladnik, D., Crljenko, I., Čilaš Šimpraga, A., Geršič, M. 2017: A comparison of Croatian and Slovenian exonyms. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4653
Kladnik, D., Perko, D. 2017: Ustreznejša raba slovenskih zemljepisnih imen. Geografski vestnik 89-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV89205
Kladnik, D., Perko, D. 2018: Velika in mala začetnica ter drugi problemi zapisovanja slovenskih zemljepisnih imen. Geografski vestnik 90-2. DOI: https://doi.org/10.3986/GV90207
Kladnik, D., Perko, D. 2019: Še nekaj problemov pisanja zemljepisnih imen v slovenskem jeziku. Geografski vestnik 91-1. DOI: https://doi.org/10.3986/GV91107
Kladnik, D., Urbanc, M., Fridl, J., Orožen Adamič, M., Perko, D. 2006: Ein Kartenfund in Slowenien und sein Faksimilendruck: Ein wichtiges Ereignis für Sloweniens und Österreichs historische Geographie. Mitteilungen der Österreichischen Geographischen Gesellschaft 148.
Orožen, F. 1899: Zemljepisni atlas za ljudske šole s slovenskim učnim jezikom. Izdanje I. za Kranjsko in Primorsko v 7 zemljevidih. Dunaj.
Orožen, F. 1902: Zemljepisni atlas za ljudske šole s slovenskim učnim jezikom. Izdanje II. s 14 zemljevidi in listom, razlagajočim 1. zemljevid. Dunaj.
Orožen, F. 1904: Zemljepisni atlas za ljudske šole s slovenskim učnim jezikom. Izdanje I. za Štajersko in Koroško v 7 zemljevidih. Dunaj.
Perko, D., Jordan, P., Komac, B. 2017: Exonyms and other geographical names. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4891
Perko, D., Kladnik, D. 2017: Slovenian exonyms in North America. Acta geographica Slovenica 57-1. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS.4777
Urbanc, M., Fridl, J., Kladnik, D., Perko, D. 2006: Atlant and slovene national consciousness in the second half of the 19th century. Acta geographica Slovenica 46-2. DOI: https://doi.org/10.3986/AGS46204

Additional Files

Published

2019-12-15

How to Cite

Perko, D., & Kladnik, D. (2019). Slovenski eksonimi v sosedstvu Slovenije // Slovenian exonyms in Slovenia’s neighborhood. Geografski Vestnik, 91(2). https://doi.org/10.3986/GV91208

Issue

Section

Articles/članki